تجزیه تحلیل دوره ای مشخصات مالی-زمانی بازار سرمایه مونته نگرو

بازار سرمایه نقش مهمی در برنامه¬ی اصلاحات اقتصادی مونته¬نگرو برعهده داشته است. خصوصی¬سازی مدارک انبوه(MVP) مروج اولیه¬ی توسعه بازار سرمایه¬ی مونته¬نگرو بوده است که تاثیر اساسی بر ماهیت فرآیند انتقال داشته است.به خاطر داشته باشید که مونته¬نگرو یک کشور کوچک و درحال توسعه است، در این شکی نیست که ایجاد نهادهای بازار سرمایه عاملی اساسی برای توسعه بازار سرمایه بوده است