مکتب ادبی
دانلود نسخه کامل

نقد مکتب ادبی

پیروی شاعر مکتب رومانتیسم (رومانتیک) از دنیای درونش بیشتر از دنیای بیرون است. نازکالملائکه (شاعر عراقی) و پروین اعتصامی (شاعر ایرانی) در تعبیر موضوع «عشق» در اشعارشان از سبک رمانتیسم بسیار استفاده کردهاند. مطالعة زندگی ادبی این دو شاعر و چگونگی هدایت صحیح خلاقیت، عاطفه و احساس زنانهشان در مسیر کمال و عشق حقیقی در قالب نظم شاعرانه، اساس پژوهش حاضر بوده است.

بازار سرمایه,تجزیه و تحلیل دوره ای مشخصات مالی زمانی
دانلود نسخه کامل

تجزیه تحلیل دوره ای مشخصات مالی-زمانی بازار سرمایه مونته نگرو

بازار سرمایه نقش مهمی در برنامه¬ی اصلاحات اقتصادی مونته¬نگرو برعهده داشته است. خصوصی¬سازی مدارک انبوه(MVP) مروج اولیه¬ی توسعه بازار سرمایه¬ی مونته¬نگرو بوده است که تاثیر اساسی بر ماهیت فرآیند انتقال داشته است.به خاطر داشته باشید که مونته¬نگرو یک کشور کوچک و درحال توسعه است، در این شکی نیست که ایجاد نهادهای بازار سرمایه عاملی اساسی برای توسعه بازار سرمایه بوده است