معدن آهک و دولومیت چناره

معدن چناره در زون جنوبی زاگرس (دشت خوزستان) قرار دارد و بخشی از یک تاقدیس است که محور آن روند شرقی- غربی داشته و این معدن یال جنوبی تاقدیس را تشکیل می دهد.