مغناطیسی,مقاومت مغناطیسی,میدان مغناطیسی
دانلود نسخه کامل

تحقیق آماده درمورد مقاومت مغناطیسی و میدان مغناطیسی

مقاومت مغناطیسی به مقاومت یک ماده مغناطیسی در برابر برقراری شار مغناطیسی گفته می شود. بنابراین ماده ای که ضریب نفوذپذیری بالایی دارد مقاومت مغناطیسی کمی دارد، و برعکس. مقاومت مغناطیسی هر ماده تعیین کننده ی حجم شار تولیدی به وسیله یک نیروی مغناطیسی معین است. مقاومت مغناطیسی با مقاومت در یک مقاومت الکتریکی قابل مقایسه است.