no-img
*** نِگزاوار ***

بررسی رابطه بین عوامل مختلف(شغلی،ازدواج،) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل-تحقیق کامل

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین عوامل مختلف(شغلی،ازدواج،) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل
zip
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

بررسی رابطه بین عوامل مختلف(شغلی،ازدواج،) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل


بررسی رابطه بین عوامل مختلف(شغلی،ازدواج،) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

پایان نامه کامل رشته علوم تربیتی و روان شناسی
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت . شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد . ( اسلامی نسب ، ۱۳۷۳ )

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان می باشد .

نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از :

۱-      بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .

۲-      بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .

جامعه آماری و روش نمونه گیری :

جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان می باشد .

در این پژوهش ، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که ۱۰۰ نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم . قابل ذکر است که از این ۱۰۰ نفر ، ۷۰ نفر زن و ۳۰ نفر مرد انتخاب شدند .

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]

نهاد خانواده یکی از نهاد های مهم اجتماعی است که با ازدواج آغاز می شود . بنابراین ، ازدواج از آن جا که مراسم آغازین این نهاد مهم اجتماعی است اهمیت بنیادین و پایه ای دارد . سنگ بنای نهاد خانواده در ازدواج گذاشته می شود و ما از دیرباز معتقد بوده ایم که :

خشت اول چون نهد معمار کج                                      تا ثریا می رود دیوار کج

ما در انتخاب خانواده ای که در آن به دنیا آمده ایم هیچ گونه اختیاری نداشته ایم ، اما معمار خانواده آتی خود خواهیم بود . هر چند ازدواج همه امر خانواده نیست اما خشت اول و سنگ بنای خانواده است . بنابراین یکی از مهم ترین مسایل در نهاد خانواده ، ازدواج و مسایل پیرامون آن است . ازدواج یک نقطه ی عطف در زندگی انسان است و یکی از مهم ترین تصمیمات طول زندگی فرد است . با ازدواج خانواده تشکیل می شود و نظام خویشاوندی شکل می گیرد و نسل بقا می یابد .( زابو ، به نقل از صادقی،۱۳۸۴ ).

ازدواج، فرایندی است از کنش متقابل بین یک مرد و یک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و مراسمی برای برگزاری زناشویی خود برپا داشته اند . ازدواج دارای ابعاد اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و بین فردی است . ( کمیته خانواده استرالیا ، به نقل از صادقی ، ۱۳۸۴ ) .

یکی از مسائل مهمی که درباره ازدواج و انتخاب همسر باید بررسی شود « زمان » آن است . اگر بخواهیم بدون توجه به عوامل و موانع اجتماعی و بدون توجه به آداب و رسوم و تشریفات سلیقه ای گوناگون ، مسأله را بررسی کنیم که باید بگوییم : جواب این سؤال که در چه زمانی ازدواج کنیم ؟ در درون فطرت و سرشت انسان نهفته است و نیازی به جواب و استدلال علمی و فلسفی ندارد و بدون توجه به موانع تشریفات و عادات و رسوم و سلیقه ها جواب می دهند . پاسخ صحیح را دریافت نماییم .                          ( مظاهری ، ۱۳۷۴ )

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

بیان مسئله

خانواده با ازدواج دو نفر شروع می شود و به تدریج با تولد فرزندان گسترش می یابد ؛ بنابراین ، اساس کارکردهای خانواده با نحوه ی سازگاری زوج ها شکل می گیرد . سازگاری زوج ها نه تنها بر میزان رضایتمندی و احساس خوشبختی برای رشد فرزندان به وجود می آید با توجه به اهمیت سازگاری زناشویی و تعادل خانواده و جامعه بشر از دیر باز با این سؤال مواجه بوده است .

انسان ها می توانند تصمیم بگیرند با چه کسی ، چه موقع ازدواج کنند و بنابراین پدیده ازدواج در زندگی انسان نقش اصلی ایفا می کند . از جمله مسائل مهمی که از زمان های دور تا کنون همواره مورد توجه کامل انسان بوده است عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی است . زیرا این عوامل هر رفتاری را به گونه ای دستخوش تغییر می کند . دانشمندان زیادی در این رابطه اندیشیده اند و اثرات جایگاه آن را در نظام طبیعی انسان جستجو کرده اند . ( براهنی ، ۱۳۶۹ )

انسان موجودی اجتماعی است و بدین سبب ، علاوه بر ارضای نیازهای اولیه زیستی خود ( مثل گرسنگی، تشنگی ، خستگی ، جنسی و غیره  ) که عموماً ذاتی و نا آموخته اند و مبنای وجود اشتراک انسان و حیوان نیز به شمار می روند ، نا چار است یک رشته نیازهای اکتسابی را نیز که زاییده و حاصل زندگی دسته جمعی است تأمین کند . این نیازهای اجتماعی انسان هستند که بر رفتار او مسلط شده و بیشتر وقت و انرژی و فکر او را به خود مشغول می سازند . اگر مسئله صرفاً سازگار شدن با نیازهای اولیه زیستی بود شاید روان شناسی سازگاری به شکل کنونی و پیشرفته موردی پیدا نمی کرد .                      ( اسلامی نسب ، ۱۳۷۳)

سازگاری به معنای خاص ، واجد ابعاد روانی – اجتماعی است و عبارت از توانایی لذت بردن از روابط بین فردی ، پاداش برانگیز و کار کردن به گونه ای است که هدفهای مشخص را ارضاء کند . در نتیجه فرآیند سازگاری تنش ناشی از جنبه های تغییرپذیر زندگی کاهش یافته و شخص حالت تعادل می یابد .

در این تحقیق به بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی می پردازیم . با بررسی عوامل  شغلی ، نوع ازدواج و تعداد فرزندان می خواهیم ببینیم که آیا این عوامل در میزان سازگاری زناشویی تأثیر دارند ؟

اهداف تحقیق :

بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی

دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان

اهداف اختصاصی :

۱- تعیین میزان سازگاری زناشویی در زنان و مردان

۲- تعیین میزان سازگاری زناشویی برحسب شغل

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

ازدواج در لغت به معنی با هم جفت شدن ، و یا قرین شدن است و در اصطلاح ، یک ارتباط جسمی و عاطفی با جنس مخالف است که طبق قوانین شرعی و عرفی انجام می شود . یعنی در واقع عقد ازدواج ، مجموعه ی ضوابط و مقررات و قراردادهایی است که روابط جنسی زن و مرد را متناسب با سنت و قانون هر جامعه تنظیم می کند .

ازدواج راه طبیعی برای ارضای میل جنسی زوجین است و اسلام ازدواج را آسان گرفته است تا موانع از بین برود .

در تعریف ازدواج گفته اند که ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را بر پایه ی روابط پایای جنسی موجب می شود و با انعقاد قرارداد اجتماعی روابط جسمانی مشروع بین زوجین را تأیید نموده و زن و مرد را در تحت عنوان خانواده با هم خویشاوند می سازد . ازدواج از نظر طبیعی نوعی کمال برای انسان محسوب می شود ، زیرا خلقت انسان به گونه ای است که نیازمند به جفت و همسر است و با لحاق به جنس مخالف است که کامل شده و اعتدال می یابد و وجود غریزه ی جنسی و میل به همسر نیز در واقع ودیعه ای است الهی تا بشر در جهت کمال خود تلاش نموده وتولید مثل نماید .

بنابراین انسان بر اساس قانون آفرینش و حکم فطرت و برای بقای نسل و آرامش جسم و روح حل مشکلات زندگی نیازمند به ازدواج است و در نهاد زوجیت مسئله تکمیل و تکامل نهفته شده است .

زن و مرد در سایه ی ازدواج مشروع مکمل یکدیگر می شوند و هر کدام می توانند طریق سعادتمندانه ای را در پیش گیرند . نقایص خود را توسط یکدیگر رفع کنند ، دلدار و آرامش بخش یکدیگر باشند و در رفع مشکلات و مسائل پناه یکدیگر باشند و از طرف دیگر ازدواج سبب دوام و پایداری نسل است و دوام و بقای بشر وابسته به آن است . مضاف بر اینکه ازدواج از انحرافات نیز جلوگیری می کند . به عقیده ی روان شناسان یکی از روش های حفظ سلامت جامعه ازدواج است . زیرا خانواده مولود ازدواج است و این واحد اجتماعی با ازدواج تشکیل شده و در سایه ی ارتباط سالم محفوظ می ماند و با سلامت خانواده سلامت جامعه نیز تأمین می شود .

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

عشق خیال انگیز :

این عشق در بین زوج هایی مشاهده می شود که رابطه ی آن ها تا اندازه ای تازه است . میل و صمیمیت شدید است ، اما زوج ها به اندازه ی کافی ، زندگی مشترک یا تجربه های مشترک ندارند که متقابلاً احساس تعهد کنند .

عشق مشفقانه :

در این عشق صمیمیت و تعهد شدید است ، اما میل ضعیف است . عشق مشفقانه در بین زوج هایی دیده می شود که به مدت تقریباً طولانی با هم هستند و از یکدیگر رضایت دارند ، اما جاذبه ی جنسی آن ها از بین رفته است .

عشق ابلهانه :

در این عشق میل و تعهد بالاست اما صمیمیت ضعیف است . عشق ابلهانه در زوج هایی دیده می شود که یک عنصر مشترک قوی دارند و به همین دلیل تصمیم می گیرند ازدواج کنند ، حتی اگر یکدیگر را اصلاً نشناسند .

عشق کامل :

این عشق سه عنصر را به طور سخاوتمند در خود جای داده است . عشقی است که همه ی ما آن را در خواب می بینیم همان طور که اشترنبرگ می گوید ، رسیدن به این مرحله خیلی آسانتر از نگهداشتن آن است . ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۴ )

دلایل درست ازدواج

۱-مصاحبت و همراهی : شریک شدن با دیگری در زندگی دلیل رایج و مناسبی برای ازدواج است . مصاحبت و همراهی به این معنی است ، که در سفر زندگی شریک و همراهی داشته باشیم . هرچند برخی از مردم به اشتباه تصور می کنند که ازدواج به تنهایی آن ها خاتمه خواهد داد. اگر زن برای خود مقصدی نداشته باشد ، شاید بتوان او را به همراهی فراخواند . اما همراهی با فردی که قصد معینی ندارد ، چندان رضایت بخش نیست و اگر دیگری را با اجبار همراه خود کنیم ، باز هم سفر دلنشین نخواهد بود و تعارض و دلزدگی را در خود نهفته دارد .

۲- عشق و صمیمیت : نیاز به عشق و صمیمیت ، با نیاز به مصاحبت و همراهی رابطه دارد . محبت اصیل و حقیقی برای فرد فرد آدمیان هدیه ای فوق العاده است .

۳- شریک حمایت کننده : دلیل مناسب دیگر ، فرصتی است که ازدواج برای رشد فرد به عنوان یک انسان فراهم می کند . اگر یکی از دو نفر فقط به فکر رشد خود و علایق حرفه ای و نیاز خود به شهرت و موفقیت باشد . ازدواج نمی تواند بقا داشته باشد یا حداقل بقای رضایت بخشی نخواهد داشت . اما شریک شدن در موفقیت های یکدیگر و حمایت اصیل و صمیمانه می تواند ارتباط را تقویت کند و به آن ثبات بدهد . ازدواج مناسب می تواند بهترین فرصت برای موفقیت هر دو نفر باشد .

۴- شریک جنسی : ازدواج منبع با ثباتی برای ارضای جنسی هر دو نفر است و راهی است مشروع و مجاز برای بروز هیجانات و رفتارهای جنسی . اما اگر ارتباط جنسی دلیل اصلی ازدواج باشد ، معمولاً با ازدواج موفقی رو به رو نخواهیم شد .

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

روش های مطالعه برای انتخاب همسر 

برای تحقیق پیرامون شناخت همسر آینده از روش های مختلفی استفاده می شود که عبارتند از :

الف- روش های غیر مستقیم

در ابتدا برای شناخت فرد مورد نظر باید از افرادی که با وی در تماس هستند اطلاعات لازم کسب شود .

منابع کسب اطلاعات به روش غیر مستقیم عبارتند از :

۱-همسایگان

۲- خویشاوندان و دوستان خانواده

۳- همکاران پدر و مادر و سایر اقوام

۴- محل تحصیل و شغل

۵- همکلاس ها و … .

معمولاً کسی که می خواهد ازدواج کند باید در اطراف و جوانب به تفحص و جستجو بپردازد و درباره ی خانواده و همکاران ، همکلاسی ها و دوستان فرد تحقیق و بررسی کند و از بین افراد ذی صلاح برای تکمیل اطلاعات خود اقدام کند .

برای انتخاب باید در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، تحصیلات ، وضعیت مالی ، اخلاق ، سن و شغل اطلاعات لازم کسب شود و فرد از نظر تطبیق وضعیت طرق مقابل با شرایط خودش بررسی های کافی به عمل آورد .

ب- روش های مستقیم

دین اسلام بررسی های مستقیم زن ومرد را در صورتی که قصد ازدواج داشته باشند مجاز دانسته است . ( حسینی ، ۱۳۸۰ ).

عوامل مربوط به شرایط زندگی

درآمد و اشتغال

درآمد کم و نا امن شغلی با رضایت مندی زنا شویی پایین همراه است ، هنگامی که زوجین دائماً درباره ی پول نگرانی داشته باشند رضایت مندی زناشویی پایین خواهد آمد به ویژه برای شوهرها . رضایت مندی شغلی با خشنودی زناشویی رابطه دارد ، اما موفقیت شغل نیز ممکن است مسائل و مشکلات خاص خود را داشته باشد . معلوم شده است که اگر شوهران پر درآمد مجبور باشند قسمت عمده ای از زمان را بیرون از خانه به سر ببرند رضایت مندی زناشویی کاهش می یابد . بررسی ها درباره ی اثرات زمان مصرف شده برای کار به جای بودن در خانه ظاهراً می تواند حاکی از آن باشد که اگر زنان در خارج از خانه کار بکنند ازدواج ها به خطر می افتد .

فرزندان

هوفمان و می نیس گزارش کرده اند که بسیاری از والدین معتقدندداشتن فرزند باعث نزدیکی زن و شوهر به یکدیگر می شود و برخی از زوج ها به این امید بچه دار می شوند که این کار رابطه ی آن ها را تقویت کند . گزارش ها حاکی از آن است که بسیاری از زن و شوهرهایی که پس از تولد فرزندان در خطر تباهی زناشویی قرار دارند ، آن هایی هستند که سازگاری زناشویی شان قبل از ورود فرزندان در نازل ترین درجه بوده است . زوج هایی که قبل از تولد کودکان کارکرد سالمی داشته اند با تجربه ی پدر و مادر بودن کنار می آیند . ظاهراً فرزند داشتن به امید بهبود یک ازدواج متزلزل کاری اشتباه است .

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

معیارهای ازدواج موفق:

۱ ـ قبل از ازدواج، هر دو نفر، باید مستقل و پخته باشند.

هر چه دو نفری که می خواهند با هم ازدواج کنند، پخته تر و مستقل تر باشند، ایجاد ارتباط صمیمانه، راحت تر و ساده تر خواهد بود.  استقلال و پختگی، اغلب در طول زمان و گذر عمر، همراه با افزایش سن به دست می آید، و همین می تواند دلیل خوبی برای صبر کردن در ازدواج باشد.  بهترین عامل پیش بینی کننده ی ازدواج موفق بر اساس تحقیقات، سن همسران در هنگام ازدواج است.  هر چه که سن

آن ها پایین تر باشد، احتمال طلاق افزایش می یابد.  به نظر می رسد که دلیل این اتفاق، این باشد که افراد مسن تر، ثبات بیشتری دارند، و دقیق تر می دانند که از ازدواج چه می خواهند.

۲ ـ هر دو نفر، به همان اندازه که دیگری را دوست دارند، خودشان را هم دوست داشته باشند.

در روابط صمیمانه، عزت نفس بسیار مهم است.  به واقع، اگر شما به خودتان عشق نورزید، سخت است که به دیگری عشق بورزید.  پیش از این که بتوانید عشق بورزید و دریافت کننده ی عشق باشید، نیاز به احساس امنیت و عزت نفس دارید.

۳ ـ هر دو نفر بتوانند همان گونه که از با هم بودن لذت می برند، از تنها بودن نیز، لذت ببرند.

تعادل بین « با هم بودن » و « با هم نبودن »،  یا تعادل بین « همراهی » و « دوری »، در یک ارتباط صمیمانه، نقش مهمی دارد.  یک ارتباط صمیمانه، به هر دوی آن ها نیاز دارد. برای ایجاد این تعادل، همسران باید بتوانند از فعالیت های جداگانه، در اوقاتی که با هم نیستند، لذت ببرند. زیاد با هم بودن، می تواند به رفتارهای مخرب و منفی ، مثل کنترل همسر و قدرناشناسی منجر شود.

۴ ـ هر دو نفر، در شغل و حرفه ی خود، ثبات داشته باشند.

شغل یا حرفه ی با ثبات و رضایت آور، در عین حال که می تواند امنیت مالی به همراه داشته باشد،  ایجاد امنیت هیجانی می کند.  زمانی که شغل و حرفه ی فرد به خوبی پیش می رود،  او می تواند زمان بیشتر و انرژی بالاتری را صرف ارتباط خود با دیگری کند. از طرف دیگر،  هر چه دل مشغولی و استرس فرد نسبت به کار و فعالیت بیشتر باشد، انرژی کمتری برای ارتباط خواهد داشت.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

تعریف سازگاری:

تطبیق یا وفق دادن شخص نسبت به محیط، مثل وقتی که می گوییم یک فرد نسبت به خود سازگار است، یا در گروهی که به آن تعلق دارد، سازگار می باشد، آن دسته از پاسخ های موجود زنده که باعث سازگاری مؤثر و هماهنگ او با موقعیتی که در آن قرار گرفته، می شود. ( ساعت چی ـ ۱۳۶۳ ).

جریاناتی را که با به وجود آمدن احتیاجی شروع شده و انسان پس از انجام فعالیت هایی به برطرف کردن آن احتیاجات اقدام می کند ، سازگاری می نامند . ( پور مقدس ، ۱۳۶۷ )

افرادی که دچار تضاد می شوند یا در تأمین احتیاجات خود به مانع برخورد می کنند ، اگر برای از بین بردن مانع و رفع تضاد عاقلانه رفتار کنند و از طرق مختلف اقدام نمایند در این صورت فعالیت های آن ها مثبت و نتیجه بخش خواهد بود و اگر در مقابل موانع ، به طور کافی اقدام نمایند به این گونه فعالیت ها سازگاری گویند . ( شریعت مداری ، ۱۳۶۹ )

در واقع سازگاری را می توان چنین تعریف کرد : هر گاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به وی دست دهد و برای ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایت های خارجی باشد و در این اسلوب به کارگیری ساز و کارهای جدید موفق شود و مسأله را به نفع خود حل کند ، گویند فرایند سازگاری به وقوع پیوسته است .

خصوصیات سازگاری

۱- سازگار شدن با خود و محیط پیرامون خود برای هر موجود زنده یک ضرورت حیاتی است .

۲- ارضای نیازها به طریقی قابل قبول ، خود در طریق سازگاری گام نهادن است .

۳- سازگار شدن گاه آگاهانه و زمانی نا خود آگاهانه .

۴- نیروهایی که انسان را به سوی سازگاری سوق می دهند بسیارند ، لکن نیازها در درجه ی اول اهمیت قرار دارند .

۵- گاه در جهت آرامش و تعادل بهتر و بیش تر سازگار می شویم و گاه برای تسکین و تعدیل وضعیت به هم خورده تلاش می کنیم .

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

راه های سازش یا سازگاری

به نظر می رسد به تعداد انسان های کره ی زمین و به تعداد مشکلات آن ها روش حل مشکل یا سازش یا سازگاری وجود دارد . اما اصول کلی و اولیه ای جهت یکسان سازی اسلوب سازگاری وجود دارد . به عبارت دیگر اشکال سازش بیان ساده تری از روش های سازگاری را فراهم خواهد ساخت . بنابراین در این جا طرق مشکل سازش را بیان می کنیم .

روش ها یا اشکال سازگاری

۱- سازش از طریق دفاع و مقاومت

۲- سازگاری از طریق حمله و هجوم

۳- سازش یا عدم سازش از طریق گریز و فرار

۴- سازش از طریق ترس های غیر منطقی

۵- سازش از طریق فراموشی و عقب راندن مسائل

۶- سازش از طریق بیماری جسمی

۷- سازش از طریق اختلالات روانی : اضطراب ، افسردگی ، وسواس ، عقبگرد روانی و رفتار کودکانه

۸- سازش از طریق مکانیزم های دفاعی

۹- سازش از طریق بروز استرس ها و تنش های نگران کننده

۱۰- سازش به شکل بحران های روانی

مراحل بحران

بحران هیچ گاه یکباره  به وجود نمی آید و دارای مراحل مشخصی از پیشرفت است که ویژگی های روانی-  اجتماعی داشته و در نهایت منتهی به یک مرحله بحرانی فعال می شود . کاپلان ، یک فرایند چهار مرحله ای از پیشرفت بحران را به شرح زیر توصیف می کند .

مرحله ی اول

تهدید یا واقعه پیش آمده ، باعث ایجاد اضطراب می گردد . برای مقابله با آن و حل بحران از طریق روش های متداول حل مسئله تلاش صورت می گیرد . اگر تلاش در این مرحله مؤثر واقع نشود ، شخص وارد مرحله ی بعدی می گردد .

مرحله ی دوم

در اثر شکست مکانیزم های دفاعی در مرحله ی اول ، اضطراب و تزلزل یا از هم پاشیدگی افزایش می یابد . هنگامی که این مکانیزم ها به صورت فزاینده ای مختل شد .

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

خصوصیات انسان سازگار

۱ـ از اضطراب و تعارضی که او را از فعالیت سود بخش باز دارد دوری می جوید .

۲ ـ می تواند با مشکلات مواجه شود و درباره آن ها بیندیشد و تصمیم بگیرد و عمل کند .

۳ ـ از زندگی زناشویی لذت ببرد و به بچه دار شدن و تربیت فرزندان علاقه مند باشد .

۴ـ بتواند نیازها و افکار و عواطف دیگران را بشناسد و پاسخ ها یا واکنش های متناسب از خود نشان دهد .

۵ ـ بیماری های بدنی نتواند شایستگی و فعالیت های او را کاهش دهند . ( نقص عضو )

۶ ـ گسترش دادن صلاحیت و شایستگی خود برای اوضاع و کسب مهارت های لازم در روابط اجتماعی

۷ ـ تصدیق و قبول کردن عواطف خود

۸ ـ مشغول شدن شخص به کار سازنده ای که شخصاً آن را ارزشمند می داند .

۹ ـ پرورش شوخ طبعی به خصوص درباره ی خود .

۱۰  ـ شرکت کردن در فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی

۱۱ ـ تعبیر و تفسیر مجدد اوضاع

۱۲ ـ انسان سازگار خود واقعی را منشأ اعمال ، افکار و رفتار می داند .

۱۳ ـ انسان سازگار از هر امری تجربه کوچکی دارد .

۱۴ ـ انسان سازگار مسئولیت همه ی اعمال ، افکار و رفتار خود را می پذیرد و عاقلانه به نتایج آن               می اندیشد .

۱۵- شخص سازگار پذیرش و تحمل اضطراب را یاد می گیرد .

۱۶- فرد سازگار برای شناخت انگیزه های خود بسیار تلاش می کند .

۱۷- روش های کاهش تعارض و ناکامی را فرد سازگار می داند و به کار می گیرد .

۱۸- فرد سازگار برای کاهش تعارض ، ارضای انگیزه هایش را تا مدت قابل پیش بینی به تأخیر می اندازد.

۱۹- شخص سازگار باید بتواند بعضی از ناکامی ها را تحمل کند . تحمل ناکامی نشانه ی سازگاری مطلوب در شخص است .

۲۰- فرد سازگار می داند که تحمل ناکامی را ، مانند عادت ها و گرایش و نگرش ها ، می توان در عمل آموخت .

  ۲۱- کار مفید ، سرگرم شدن به کارهای مفید از نشانه های فرد سازگار است .

۲۲- پرهیز از هر گونه برانگیختگی عاطفی و هیجانی ، مانند ترس ، خشم و پرخاشگری در سازگاری مؤثر است . ( اسلامی نسب ، ۱۳۷۳ )

تعارضات در زندگی زناشویی:

تعارض پدیده ای است که همراه با عشق و به موازات ان در ارتباطات زناشویی به وجود می آید ، به هم زیستی خود در کنار آن ادامه می دهد و گاهی هم چون سرطان تمامی رابطه را فرامی گیرد . در تمام دوران های تاریخ بشر تعارض بین زن ومرد مشهود است . از همان ابتدا درگیری و کشمکش آدم و حوا بر سر خوردن میوه ی معرفت نشانگر اجتناب ناپذیر بودن تعارض است .

تعارض وقتی ایجاد می شود که اعمال یکی از طرفین با اعمال طرف مقابل تداخل کنند ، هم چنان که دو فرد به هم نزدیک تر می شوند پتانسیل تعارض افزایش می یابد . در حقیقت وقتی تعاملات بین افراد بیش تر شود و فعالیت ها و موضوعات متنوع تری را در بر گیرد فرصت مخالفت بیش تر می شود .

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی

۱- تشابه : یکی از موضوعات مورد علاقه در بحث زناشویی مشابه بودن است . اشخاص تمایل دارند با شخص مشابه ازدواج کنند . موضوع دیگر این که همسران وقتی با هم مشابه هستند ، راضی ترند . تحقیقات بر این امر دلالت دارند که همسران در نگرش ها ، ارزش ها ، علایق و اسنادهای دیگر مشابه هم هستند . نتایج تحقیقات ترمن در دهه ۱۹۳۰ این بود که افراد تمایل دارند با شخصی ازدواج کنند که مشابه آن ها باشد . یافته دوم و قطعی تر این بود که شباهت یا عدم شباهت و یا خوشبخت بودن در ازدواج ارتباط دارد .

۲- جذابیت جسمانی : مشخص شده که افراد جذاب صرفاً براساس جذابیتشان به عنوان افرادی که ویژگی های قابل قبول دارند ، شناخته می شوند . هر چند نمی توان مسائل ظاهری ، زیبایی ها و جذابیت های جسمانی را خصوصاً در سنین جوانی نادیده گرفت .

۳- تحصیلات : در بیش تر مواقع دیدگاه و بینش فرد تحصیل کرده نسبت به محیط خانوادگی ، مسائل و مشکلات واقع بینانه تر و منطقی تر می باشد . اختلاف سطح تحصیلی بین زن و شوهر درک متقابل بین آن ها را کم می کند و این زمینه ی مناسبی برای اختلاف و درگیری های زناشویی است . در نتیجه هر چه اختلاف سطح تحصیلات کمتر باشد ، احتمال بروز اختلاف نیز کمتر می شود .

۴- عوامل اقتصادی و درآمد : هر چه تفاوت و فاصله ی خانواده ی زن و شوهر کم تر باشد ، می توان بیش تر امیدوار بود که در زندگی آینده تنش و اصطکاک کم تری به وجود آید .

۵- عامل سن : ازدواج با فاصله ی سنی بسیار زیاد اصولاً مناسب نیست ، چرا که در این حالت تمام نیازها ، خواست ها ، علایق و محدودیت های زن و شوهر دارای تفاوت های چشم گیری است و همین تفاوت ها می تواند منشأ اختلاف ها و کشمکش های اصولی و جدی باشند . تحقیقات نشان داده اند که ازدواج هایی که در آن همسران کم تر از ۲۰ سال دارند ، نسبت به ازدواج سایر همسران به احتمال زیاد به شکست منتهی می شوند .

۶- هم جواری جغرافیایی و عوامل فرهنگی : عامل جغرافیا یا تلفیق و پیوند عامل دیگر بر ازدواج تأثیر می گذارد . یکی از دانشمندان با پذیرش نظریه ی هم جواری می گوید : ازدواج در میان افرادی که از نظر مکان به یکدیگر نزدیک می باشند ، بیش تر انجام می گیرد ؛ زیرا کسانی که  به هم نزدیک هستند ، صفات وعادات همگون بیش تری دارند . ازدواج هایی که ریشه ی فرهنگی همگونی ندارد ، کم دوام تر و آسیب پذیرتر است و هر چه زوجین از نظر فرهنگی و اجتماعی به هم نزدیک تر باشند ، سازگاری آن ها پس از ازدواج بیش تر خواهد شد .

۷- اعتقادات و باورها : یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب همسر مسئله ی اعتقادات و باورهای زوجین می باشد . طبیعی است هر چه زن و شوهر در باورها ، ارزش ها و ضد ارزش ها نزدیکی و مشابهت بیشتری با یکدیگر داشته باشند ، کمتر دچار بحران و درگیری در زندگی مشترک خواهند شد .

۸- اشتغال : در مورد تأثیر اشتغال بر سازگاری زناشویی هنوز یک یافته ی مشخصی به دست نیامده است . برگ و ویر ( ۱۹۷۶ ) دریافتند که شوهران زنان شاغل در زندگی زناشویی خود نسبت به شوهران زنان غیر شاغل رضایت کم تری دارند .

۹- ویژگی های فرزندان : در مورد تأثیر سن فرزندان برسازگاری زناشویی ، ابوت و برادی ( ۱۹۸۵) دریافتند که سطوح پایین و خوشبختی زناشویی در میان زنان قفقازی با داشتن فرزندان زیر ۶ سال ارتباط دارد . میلر ( ۱۹۷۶ ) دریافت که ارتباط بین تعداد فرزندان و رضایت زناشویی رابطه ی عکس وجود دارد . در زمینه ی تأثیر جنس فرزندان بر سازگاری زناشویی همسران تحقیقات گزارش داده اند که مادران پسر بچه های پیش دبستانی بیش از مادران دختر بچه های پیش دبستانی فشار روانی تجربه می کنند . این موضوع به شلوغی پسر بچه ها نسبت داده شده است . ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۴ ).

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]

این پژوهش با هدف تعیین عوامل مختلف مؤثر در سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل انجام شد که جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قوچان بود نمونه آماری ما ۱۰۰ نفر که ۳۰ نفر مرد و ۷۰ نفر زن به روش تصادفی انتخاب شدند و ابزار پژوهش پرسش نامه سازگاری لاک والاس بود که به طور کلی نتایج زیر به دست آمد .

بحث و نتیجه گیری

فرض اول این پژوهش عنوان می کرد :

در بین زنان و مردان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .

با توجه به داده های جدول ( ۴- ۴ ) بین زنان و مردان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است .

در این خصوص ترمن ( ۱۹۳۰ ) در نتایج تحقیقات خود عنوان کرد که افراد تمایل دارند با شخصی ازدواج کنند که مشابه آن ها باشد .

گرچه تجزیه و تحلیل آماری یافته ها چنین نشان می دهد که بین زنان و مردان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت وجود دارد ، اما عوامل دیگر نیز در این امر دخیل می باشند .

فرض دوم این پژوهش عنوان می کرد :

بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .

با توجه به داده های جدول ( ۶- ۴ ) بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند تفاوت معنی داری وجود ندارد .

فرض سوم این پژوهش عنوان می کرد :

بین افرادی که دارای فرزند می باشند  و افرادی که فرزند ندارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .

با توجه به داده های جدول ( ۸ – ۴ ) بین زوجینی که دارای فرزند هستند و آن ها که فرزند ندارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود ندارد .

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”منابع / پی نوشت ها” icon=”fa-pencil-square-o”]

. آشفته یزد ، فرزانه و همکاران ، مقایسه میزان و فعالیت زندگی زناشویی دانشجویان خانم رشته مشاوره و آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد قوچان ، ۱۳۷۸ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 1. اسلامی نسب ، علی ، روانشناسی سازگاری ، ۱۳۷۳ ، انتشارات بنیاد .
 2. بابازاده ، علی اکبر ، مسائل ازدواج و حقوق خانواده ، ۱۳۷۰ ، بدر
 3. پور مقدس ، علی ، روانشناسی سازگاری ، ۱۳۶۷ ، انتشارات مشعل
 4. ثنایی ، باقر ، مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج ، ۱۳۷۹ ، انتشارات بعثت
 5. حسینی بیرجندی ، مهدی ، مشاوره در آستانه ازدواج ، ۱۳۸۰ ، آوای نور
 6. دلاور ، علی ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، ۱۳۸۳ ، مؤسسه نشر و پیرایش
 7. ساعت چی ، محمود ، اصول روان شناسی ، ۱۳۶۸ ، انتشارات امیر کبیر
 8. ساعی ارسی ، ایرج ، درآمدی بر جامعه شناسی و آسیب شناسی خانواده نابسامان ، ۱۳۸۲ ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ابهر

۱۰ . سرمد ، زهره و همکاران ، روش های تحقیق در علوم رفتاری ، ۱۳۷۹ ، انتشارات دفتر نشر آگاه

۱۱ . سیف ، علی اکبر ، روان شناسی پرورشی ، ۱۳۷۹ ، نشر آگاه

 1. شریعت مداری ، علی ، روان شناسی تربیتی ، ۱۳۶۹ ، انتشارات امیر کبیر
 2. شعبان زاده ، شقایق ، مقایسه میزان سازگاری زناشویی براساس سن به هنگام ازدواج در بین کارکنان متأهل دانشگاه آزاد قوچان ، ۱۳۸۲ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
 3. قصابیان ، محمد رضا ، نظام خانواده در اسلام و ایران ، ۱۳۸۴
 4. کلینکه ، محمد خانی ، شهرام ، مهارت های زندگی ، ۱۳۸۰ ، ( اسپند هنر )
 5. مظاهری ، علی اکبر ، جوانان و انتخاب همسر ، ۱۳۷۳ ، انتشارات پارسیان
 6. ملازمانی ، علی و همکاران ، بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه ،۱۳۸۴
 7. موهبتی ، حوا و همکاران ، مقایسه میزان رضایتمندی زناشویی در بین فرزندان اول و دوم و سوم ، ۱۳۸۲
 8. مهارت مدیریت خانواده ، آموزش و پرورش ، ۱۳۸۶

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

99 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

چکیده                                                                                                          
فصل اول: کلیات                                                                                    
مقدمه                                                                                                 
بیان مسئله                                                                                           
اهداف تحقیق                                                                              
ضرورت و اهمیت تحقیق                                                       
فرضیه های پژوهش                                                                      
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها                                               
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق                                                                     
مقدمه                                                                             
نظریه ی مثلثی عشق                                                           
انواع عشق                                                                                  
دلایل درست ازدواج                                                                      
روش های مطالعه برای انتخاب همسر                                                
عوامل مربوط به شرایط زندگی                                                                  
معیارهای ازدواج موفق                                                         
تعریف سازگاری                                                                           
خصوصیات سازگاری                                                           
راه های سازش یا سازگاری                                                   
مراحل بحران                                                                    
روش های مداخله در بحران                                                  
خصوصیات انسان سازگار                                                                         
تعارضات در زندگی زناشویی                                                            
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند                                            
عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی                                                               
راه های مقابله با اختلالات زناشویی                                                            
رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی                       
لازمه ی حفظ روابط زناشویی                                                          
تعهد در زندگی زناشویی                                                                                    
چالش های زندگی مشترک                                                                      
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال   خانواده ی نابسامان              
علل خانواده ی نابسامان                                                                          
عوارض خانواده ی نابسامان                                                   
تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع                                                          
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه                                                                                                 
روش تحقیق                                                                                         
جامعه ی آماری                                                                                              
نمونه و روش نمونه گیری                                                                                  
ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                                   
روش اجرا و نمره گذاری                                                                                    
روش های گردآوری اطلاعات                                                                    
روش های آماری                                                                                             
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
فرضیه ۴                                                                          
فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
مقدمه                                                                    
بحث و نتیجه گیری                                                            
محدودیت های تحقیق                                                         
پیشنهادات                                                                        
منابع و مآخذ                                                                     
پیوست ها                                                                                  
+ فهرست فارسی
چکیده                                                                                                          
فصل اول: کلیات                                                                                    
مقدمه                                                                                                 
بیان مسئله                                                                                           
اهداف تحقیق                                                                              
ضرورت و اهمیت تحقیق                                                       
فرضیه های پژوهش                                                                      
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها                                               
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق                                                                     
مقدمه                                                                             
نظریه ی مثلثی عشق                                                           
انواع عشق                                                                                  
دلایل درست ازدواج                                                                      
روش های مطالعه برای انتخاب همسر                                                
عوامل مربوط به شرایط زندگی                                                                  
معیارهای ازدواج موفق                                                         
تعریف سازگاری                                                                           
خصوصیات سازگاری                                                           
+ فهرست فارسی ۲
راه های سازش یا سازگاری                                                   
مراحل بحران                                                                    
روش های مداخله در بحران                                                  
خصوصیات انسان سازگار                                                                         
تعارضات در زندگی زناشویی                                                            
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند                                            
عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی                                                               
راه های مقابله با اختلالات زناشویی                                                            
رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی                       
لازمه ی حفظ روابط زناشویی                                                          
تعهد در زندگی زناشویی                                                                                    
چالش های زندگی مشترک                                                                      
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال   خانواده ی نابسامان              
علل خانواده ی نابسامان                                                                          
عوارض خانواده ی نابسامان                                                   
تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع                                                          
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه                                                                                                 
روش تحقیق                                                                                         
+ فهرست فارسی ۳
جامعه ی آماری                                                                                              
نمونه و روش نمونه گیری                                                                                  
ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                                   
روش اجرا و نمره گذاری                                                                                    
روش های گردآوری اطلاعات                                                                    
روش های آماری                                                                                             
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
فرضیه ۴                                                                          
فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
مقدمه                                                                    
بحث و نتیجه گیری                                                            
محدودیت های تحقیق                                                         
پیشنهادات                                                                        
منابع و مآخذ                                                                     
پیوست ها                                                                                  
[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher2 69 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.