no-img
*** نِگزاوار ***

بررسي روند سطح اشتغال در بخشهاي مختلف استان آذربايجان غربي-پایان نامه کامل

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی
zip
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی


بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

پایان نامه کامل رشته مدیریت و روان شناسی
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

۱-۱ کلیات تحقیق

اطلاعات مربوط به تحقیق با طرح مسئله آغاز می شود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که در سطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و …  پرداخته خواهد شد..

۱-۱-۱ طرح مسئله

رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه واقعی مردم را افزایش و در نهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. لیکن در بسیاری از کشورها مشاهده می گردد که جریان توسعه کلیه مناطق درون یک کشور را به گونه ای مساوی و برابر مورد توجه قرار نداده و همواره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درجه توسعه یافتگی مناطق پدید می آید.

از متغیرهای مهمی که سیاست های مخلتف رشد و توسعه در مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد اشتغال می باشد. تجربه نشان داده است که در میان مناطق مختلف یک کشور نابرابریهای زیادی در مورد اشتغال وجود دارد و عمدتاً به دلیل نداشتن شناخت واقعی از سیاست های متخذه در مناطق و ارزیابی تأثیر آنها بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال بوده است. با توجه به وجود نیروی کار جوان فراوان در کشور و اولویت قایل شدن دولت جهت رفع معضل بیکاری در برنامه های توسعه اقتصادی از جمله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،‌ ضروری است در جهت شناخت وضعیت اشتغال مناطق مختلف کشور،‌ اقداماتی اساسی صورت گیرد تا از آن طریق طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی واقع گرایانه تر و مؤثرتر اعمال گردند. بنابراین آنچه در این بررسی و تحقیق مطرح خواهد شد بررسی وضعیت اشتغال استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه در بخشهای مختلف اقتصادی و در مقاطع زمانی مخلتف می باشد.

به بیان دیگر مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان و شهرستانهای تابعه در اشتغال در سه مقطع زمانی ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ، ۱۳۷۵ و بدست آوردن فعالیتهای پایه برای استان و همچنین تحلیل تغییرات میزان اشتغال در گروهای عمده فعالیت می باشد.

۱-۱-۲ اهمیت موضوع

تحقیق در زمینه موضوع حاضر در استان آذربایجانغربی برای اولین بار انجام می شود. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بررسی تغییرات ساختاری اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی و زیربخشهای آن در سطح استان و شهرستانهای تابعه یک ضرورت است. اولویت اول دولت در سیاست های اقتصادی در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی اول و دوم و سوم مسئله اشتغال بوده و خواهد بود. به این منظور سیاست گذاران در منطقه اعم از استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کار، اداره صنایع، اداره کشاورزی و … در صورت شناخت مناسب از مسئله اشتغال قادر خواهند بود تا در زمینه تعیین و جهت دهی سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف و توزیع آن موفق گردند.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

۱-۱-۸ آمار و اطلاعات مورد نیاز

بطور کلی در تحقیق حاضر آمار سرشماریهای نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سالهای ۱۳۵۵،۱۳۶۵،۱۳۷۵ بوده که پس از پردازش مورد استفاده قرار می گیرند.

۱-۱-۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای رسیدن به اهداف مختلف این تحقیق از روشهای مقداری موجود در علم اقتصاد منطقه ای استفاده شده است. با استفاده از روشهای آماری نظیر نرخ رشد سهم و تجزیه و تحلیل اشتغال در فعالیت های عمده اقتصادی پرداخته خواهد شد. برای شناسایی و تحلیل نیروها و عوامل مؤثر در ترکیب ساختار اشتغال از تکنیک تغییر- سهم استفاده خواهد شد. این تکنیک که بطور وسیعی مورد استفاده می باشد، نشان می دهد که چگونه میزان اختلاف بین رشد استان و کشور توسط ترکیب منابع را توضیح داد. این روش متغیر اشتغال را به سه جزء تقسیم می نماید: جزء اول، تغییر در اشتغال دلیل ترکیب متناسب یا غیرمتناسب صنایع در استان ( یا شهرستان) را توضیح می دهد و جزء سوم: تغییرات رقابتی یا همان بخش مربوط به مزیت ها یا عدم مزیت استان (یا شهرستان) را بیان می کند. تئوری اینگونه فرض می کند که مناطقی که مزیت های نسبی خود بهتر استفاده نموده باشند نسبت به سایر مناطق از رشد بهتری برخوردار بوده اند. برای شناسایی فعالیت هایی که استان ( یا شهرستانها) در آنها دارای مزیت نسبی باشند از مدل اقتصاد پایه استفاده شده است. در این مدل تمایز بین فعالیت های پایه ای و غیرپایه ای در استان (یا شهرستانها) قایل خواهیم شد. برای پیدا کردن صنایع پایه از روش نسبت مکانی (LQ) استفاده شده و سپس با استفاده از کاربرد آن در اقتصاد پایه می توان ضریب اشتغال زایی آن را به دست آورد. بگونه ای که بتوان اظهار داشت که ایجاد تعداد مشخصی از مشاغل در هر منطقه (شهرستان) به چه میزان اشتغال در فعالیت های پایه و غیر پایه و کل اضافه خواهد نمود.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

۲-۱- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت

آذربایجان غربی مساحتی حدود ۹/۳۷۵۹۸ کیلومتر مربع را دارد که البته بر اساس برآورد جدید دفتر فنی مرکز آمار ایران، مساحت استان آذربایجان غربی بدون احتساب دریاچه ارومیه ۴۸۶۸ کیلومتر مربع می باشد. این استان در شمال غربی ایران بین ۳۵ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۴ درجه و ۱۴ دقیقه تا ۴۷ درجه و ۱۹ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.

استان آذربایجان غربی از جانب شمال به کشورهای تازه استقلال یافته اتحادجماهیرشوری سابق (ارمنستان و نخجوان)، از غرب به کشورهای ترکیه و عراق، از جنوب به استان کردستان و از شرق به استانهای آذربایجان شرقی و زنجان محدود است. مرکز مشترک ایران با اتحادجماهیرشوروی سابق دراین منطقه ۱۳۵ کیلومتر که همان مرز آبی رودخانه ارس می باشد. مرز مشترک ایران با ترکیه در آذربایجان غربی ۴۸۲ کیلومتر می باشد که از این میزان ۳۴ کیلومتر آن مرز آبی رودخانه های قره سو و نازلو به طول ۳۴ کیلومتر و ۴۵۲ کیلومتر آن مرز خشکی است. مرز مشترک  ایران با عراق در این استان حدود ۲۰۰ کیلومتر مرز خاکی است. استان آذربایجان غربی طولانی ترین مرز خود را با استان آذربایجان شرقی دارد و این مرز از پیوستن رود آق چای به ارس درغرب جلفا شروع شده، پس از عبور از شرق رود مزبور و قطع راه مرند- بازرگان و ناحیه ولدیان خوی و راه آهن ایران- ترکیه، دریاچه ارومیه را که مرز طبیعی دو استان را تشکیل می دهد. در جهت شرقی مسیر زرینه رود، از میان ملکان و میاندوآب و صایین قلعه عبور نموده و در مرز زنجان خاتمه می یابد.

مرز آذربایجان غربی به کردستان جهت غربی-شرقی دارد که از دره رود شرع شده و پس از گذشتن از نواحی سردشت و بانه و بوکان، سقز و قطع شاخه های سیمینه رود و عبور از جنوب تکاب در چهار طاق در نقطه اتصال سه استان زنجان، کردستان، آذربایجان غربی خاتمه می پذیرد.

مرز آذربایجان غربی و استان زنجان از طریق ناحیه تکاب به ماه نشان استان زنجان اتصال پیدا می کند جهت آن شمال غربی به جنوب شرقی است و بیشتر این ناحیه را کوههای مرتفع پوشیده است و ارتباط تکاب با زنجان بیشتر از طریق بیجار و جاده تخت سلیمان که در نزدیک ترین راه ارتباطی به زنجان به شمار می رود انجام می گیرد.

ارتفاع مرکز استان یعنی شهرستان ارومیه از سطح دریای آزاد ۱۳۴۰ متر و فاصله هوایی آن تا تهران ۵۹۶ کیلومتر است.

۲-۲- وجه تسمیه

نام آذربایجان از حدود ۲۴۰۰ سال پیش از مشهورترین نامهای جغرافیایی ایران بوده که در هر دوره به حوادث مهم تاریخی توأم بوده است.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

۲-۴- اقوام ساکن در آذربایجان غربی

الف) ترک ها

آذربایجان سرزمین ترک های ایران شده است. اولین دسته از ترکان یا غزان حدود سال ۴۱۱ هـ.ق به  آذربایجان رسیده اند. از نیمه دوم سده پنجم هجری شمسی یعنی در زمان سلجوقیان مهاجرت وسیع قبایل ترک از ماوراءالنهر به آذربایجان شدت بیشتری گرفت. با اینکه ترک های آذربایجان از لحاظ سیاسی جزء گروه ایرانی به شمار می روند، ولی از نظر ساختمان بدنی و خصایص آنتروپولوژیک و همچنین زبان شناسی از ایرانیان متفاوتند. ترک های ایران شعبه ای از نژاد بزرگ ترکی یا ترکمن یا تاتار هستند.

ب) کردها

کردان بزرگترین و قدیمی ترین قوم اصیل آریایی هستند که در نواحی کوهستانی و محصور در کوههای سر به فلک کشیده غرب فلات ایران ساکن هستند و نسبت به سایر اقوام ایرانی در حفظ ملیت و آداب و اخلاق و سنن ایرانی موفق تر عمل کرده اند. کردها همواره در دفاع از استقلال و ملیت ایران پیش قدم بوده اند و امروزه نیز در تحکیم وحدت ملی و هم آهنگی با تمدن ایران ، هم دوش سایر اقوام ایرانی قدم برمی دارند. چنانچه مختصات نژادی کردها را با آنچه که درباره کیفیات نژادی آریاییها مقایسه کنیم، هیچ گونه اختلافی بین آنها و قبایل آریایی دوره مادها و هخامنشیان احساس نمی شود.

ج) عربها

مراتع سرسبز و خرم و محصول فراوان و آب و هوای معتدل سرزمین های شمال غرب ایران، باعث اقامت اعراب در این منطقه شده است. بدین معنی که پس از پایان جنگهای اعراب و ایرانیان، در اراضی حاصلخیز این دیار سکنی گزیدند.

سکونت خانوادهای اعراب در آذربایجان کم کم به تحصیل قدرت متمایل شده و حکومتهایی از آنان پی ریزی شد. اکنون نیز اعقاب آنان در این سرزمین زندگی می کنند و با سایر نژادها مخلوط شده اند.

د) سایر اقوام

علاوه بر اقوامی که در بالا معرفی شدند، عده ای تهرانی، خراسانی، سیستان، خوزستانی، زرتشتی و ارمنی و کلیمی نیز به تدریج به سرزمین آذربایجان مهاجرت کرده اند، البته در عمران و آبادی این وادی نقش عمده ای به عهده داشته اند.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

۲-۶- بررسی روند سهم اشتغال بخشهای عمده اقتصادی

با نگاهی به جدول (۲-۳) می توان یافت که هماهنگ با روند عمومی کشور در کاهش سم کشارزی از اشتغال کل کشور، استان آذربایجان غربی نیز دارای روند کاهشی بخش کشاورزی در اشتغال خود می باشد. بخش معدن نیز با مقداری تفاوت با میانگین کشوری دارای رشدی معتدل در سهم خود از اشتغال می باشد. بخش صنعت در دوره ۶۵-۱۳۵۵ هماهنگ با روند ملی از روند کاهشی برخوردار بوده و در دوره‌ بعد یعنی ۷۵-۱۳۶۵ همسان با روند ملی رشدی مثبت از خود نشان داده است. بخش آب،‌‌ برق، گاز‌ میتوان گفت دارای روندی بسیار ملایم اما مثبت می باشد. بخش ساختمان در استان آذربایجان غربی، متفاوت از روند ملی ، در دوره‌ اول یعنی ۶۵-۱۳۵۵ رشد مثبت داشته و در دوره ‌دوم یعنی ۷۵-۱۳۶۵ با اندکی کاهش به همان سطح سابق خود برگشته است و در کل می توان گفت که سهم آن نسبتاً بدون تغیر مانده است. اما  بخش مهم خدمات، طبق ساختار اقتصاد ایران همیشه بخش عظیمی از نیروی کار را در خود گنجانده است و البته از رشدی مثبت مداوم نیز برخوردار بوده است. در توجیه دلایل افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران استدلالات زیادی ارائه شده است که زیادی ارائه شده است که مهمترین آن مکانیزه شده بخش کشاورزی و به دنبال آن نیاز کمتر به نیروی انسانی و مهاجرت روستاییان به شهرها می باشد. که این جمعیت به دلیل نداشتن تخصص و مهارت لازم جهت جذب در بخشهای صنعتی، به شغلهای کاذب در بخش خدماتی روی آورده و باعث عظیم شدن متوالی این بخش از اقتصاد ایران شده است. استان آذربایجانغربی نیز از این امر مستثنی نبوده  و همین روند را می  توان در آمار ارائه شده دقیقاً مشاهده کرد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

۲-۸- کشاورزی و دامپروری و جنگل داری

استان آذربایجان غربی پس از سواحل دریایی استان مازندران از مرطوب ترین قسمت های ایران است و به همین دلیل نواحی عاری از پوشش گیاهی و یا غیرمستعد جهت کشت و زرع در آن کمتر یافت می شود. وجود کوهستانهای مرتفع در آذربایجان غربی هر چند باعث جلب رطوبت و خنکی هوا شده اند، ولی قسمتی از این ارتفاعات از جمله کوههای شمالی استان صخره ای و کم گیاه هستند. آب و هوای این استان نسبت به آذربایجانشرقی مرطوب تر و نواحی کم گیاه و پوشش گیاهی آن کمتر است و همین خصوصیت آب و هوایی سبب گردیده است که مراتع مرطوب و گیاهان رطوبت پسند آن زیاد شود و این استان آذربایجان غربی از مراکز مهم پرورش گاومیش در کشور محسوب شود.

نزدیک به نیم میلیون هکتار از وسعت خاکی استان آذربایجان غربی اختصاص به کشت های مخلتف سالیانه و دائمی دارد و اراضی زیر کشت سالیانه یا هر چند سال یکبار و یا سالی یکبار بصورت آیش، بعنی بدون پوشش گیاهی و یا با پوشش کم در می آیند. مقدار اراضی آیش آبی حدود ۶۵ درصد و دیمی حدود ۸۳ درصد کشتهای سالیانه است.

با توجه به اینکه کشاورزی علی رغم کاهش شدیدی که در سهم نسبی خود از اشتغال داشته است، ولی هنوز با داشتن سهمی معادل ۳۳ درصد از اشتغال استانی و استعداد فراوان منطقه از لحاظ کشاورزی، الزام می نماید که دست اندرکاران و مسئولان برنامه‌ریزی اشتغال استانی و کشوری توجهی خاص را به این بخش از فعالیت های اقتصادی مبذول دارند.

هماهنگونه که از جدول (۷-۲) برمی آید. استان آذربایجان غربی در بخش کشاورزی در تولید نخوذ، چقندر قند، گندم درصدی بزرگ از تولید این محصولات را دارا می باشد. چنانکه ۵/۱۷ درصد از کل تولید نخود و ۳/۱۶ درصد از کل تولید چغندر و حدود ۵ درصد از کل تولید گندم کشور ایران در این استان بعمل می آید.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

۲-۹- صنایع

الف) صنایع دستی

در استان آذربایجان غربی، صنایع دستی و روستایی از گذشته های بسیار دور متداول بوده است. هر شهرستان با توجه به محیط طبیعی و گذشته فرهنگی خود در تعدادی از صنایع دستی ماهرتر عمل نموده و مادر این بخش به  ارائه مختصری  از آن می پردازیم:

۱) شهرستان میاندوآب

در این شهرستان قالی بافی، حصیرباقی، کوزه گری از صنایع دستی در خور توجه می باشند. بخش تکاب شهرستان میاندوآب از نواحی عمده‌ قالی باقی آذربایجان غربی محسوب شده و قالیهای آن مشهور هستند.

۲) شهرستان مهاباد

در این ناحیه بافت جورابهای پشمی، فرش، کلاه و دوخت لباس زنانه و مردانه محلی، پشه بنددوزی، جاجیم، سجاده و ساخت ظروف چوبی از چوب های جنگلی متداول است.

۳) شهرستان خوی

در این شهرستان تبدیل پشم به نخ و بافت گلیم،‌ شال گردن،‌ پیراهن، جاجیم از صنایع روستایی این دیار قلمداد می شود.

۴) شهرستان ماکوی

در شهرستان ماکو قالی باقی، جاجیم، گلیم،‌ پیراهن، دستکش جوراب، حصیر و سبد از صنایع دستی عمده محسوب می شوند. همچنین ماکو از نواحی بزرگ قالی بافی استان آذربایجان غربی محسوب می شود.

۵) شهرستان ارومیه

در اطراف شهرستان ارومیه، گلیم ، جاجیم، پیراهن بافی و کوزه گری، سبدبافی، سجاده، بافت چادرهای کتانی متداول است.

ب) صنایع ماشینی

استان آذربایجان غربی، متأسفانه از صنایع ماشینی در سطح مطلوب برخوردار نیست، کل کارخانجات موجود، به محدودی کارخانجات وابسته به صنایع کشاورزی از جمله، کارخانجات قند، کارخانجات سبزی پاک کنی و کارخانجات پنبه و همچنین تعدادی کارخانجات صنعتی ساده از جمله کارخانجات آجرپزی، گچ پزی، آهک و نمک محدود می شود. که ما در این مختصر به ارائه نمایی ساده از مهمترین آنها می پردازیم.

-کارخانجات قند

قرارداد اولین کارخانه قند استان درسال ۱۳۱۰ ش با مؤسسه اشکودا (چک اسلواکی) منعقد گردید و این کارخانه در میاندوآب نصب گردید. دومین کارخانه قند در سال ۱۳۲۸ هـ.ش در ارومیه تأسیس شد و در سال ۱۳۲۹ به بهره برداری رسید.

-کارخانجات دخانیات

این کارخانجات در شهرستانهای ارومیه، نقده، اشنویه و پیرانشهر قرار دارند. البته کل کارهایی که در این واحدها انجام می شود تنها جوربندی،‌ تخمیر سریع و آماده نمودن توتون جهت مصرف در کارخانجات سیگارسازی می باشد.

در کل می توان گفت که در این استان علی رغم استعدادهای زیاد که جهت تولید بسیاری از کالاها و فرآورده های صنعتی دارد، صنعتی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]درک ارزش و فهم فعالیت های اقتصادی منطقه ای می تواند گامی اساسی در جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح در سطح منطقه ای و ملی، توسط برنامه ریزان منطقه ای و ملی باشد.

روشهای گوناگونی برای تحلیل شاخص های منطقه وجود دارد که در این فصل به بعضی از این روشها اشاره می شود.

در ابتدای فصل حاضر برای شناخت بهتر و تسهیل تحلیل فعالیت های منطقه ای (استانی) در زمینه اشتغال منطقه ای دو مدل ارایه شده است.

مدل اول، تحلیل اقتصاد پایه است که این تحلیل بر اساس تئوری اقتصاد پایه استوار است. که فعالیت های هر منطقه را بر اساس تخصص خاص هر منطقه فعالیت پایه و غیرپایه طبقه بندی می کند که فعالیت پایه بطور مستقیم توانایی منطقه در صادرات کالا و خدمات منطقه وابسته است و فعالیت های غیر پایه بصورت پشتیبانی و حمایت کننده فعالیت های پایه منطقه است. برای شناسایی و تمایز فعالیت های پایه از ضربی مکانی (location Quotient) استفاده شده است.

مدل دوم تحلیل از روش تغییر- سهم (shift-share) می باشد. که روند شاخص های منطقه را به سه جزء تقسیم می کند که عبارتند از :

اول تغییر کلی یا تأثیر رشد ملی. دوم تغییرات ساختاری (به دلیل ترکیب خاص صنایع در منطقه) سوم تأثیرسایر عوامل (مزیت های رقابتی) است.

در ادامه فصل به سوابق تحقیقاتی انجام شده پرداخته خواهد شد.

۳-۱- تحلیل اقتصاد پایه

تحلیل اقتصاد پایه مبتنی بر نظریه اقتصاد پایه است که براساس فرضیه هایی استدلال می کند که صنایع صادراتی، دلیل موجودیت و رشد مناطق ، شهرها یا نواحی محلی است.

۳-۱-۱- نظریه اقتصاد پایه

با تخصصی تر شدن یک ناحیه، خود اتکایی آن محدود می شود. بنابراین رشد یک ناحیه به توانایی آن در صادرات کالا و خدمات، برای تأمین هزینه های وارداتی مورد نیاز خود، بستگی دارد. اینگونه صادرات را فعالیت پایه (Basicactivity) می نامند و در بخش برون زای (Exogenous Sector) منطقه اقتصادی تولید می شود. برای خدمت رسانی به کارکنان شاغل در صنایع پایه و خانواده های آنها و نیز خود صنایع، فعالیت های حمایت کننده بسیاری مورد نیاز است. اینگونه فعالیت های حمایت کننده که منحصراً در تولید کالاها و خدمات برای توزیع و مصرف در دورن ناحیه مورد نظر می پردازد، فعالیت غیر پایه (Non-Basic Activity) نامیده و بخش درونزای (Endogenous Sector) نظام اقتصادی منطقه را تشکیل می دهد. به این ترتیب، فعالیت های بخش پایه، وسیله ایست برای پرداخت هزینه کالاها و خدماتی نظیر مواد غذایی وارداتی را فراهم می آورد که توسط خود منطقه محلی قابل تولید نیست. و همچین از خدمات ارائه شده به وسیله صنایع بخش غیرپایه حمایت می کند. زیرا کارکنان بخش پایه، تقاضا برای محصولات صنایع غیرپایه را بوجود می آورند.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

۳-۱-۴- ضریب مکانی (Location Quotient)

غالباً بررسی روابط واردات- صادرات منطقه ای ، حداقل در ابتدا با استفاده از ضریب مکانی شروع می شود. این ضریب نیازی به جمع آوری کامل داده ها ندارد. بلکه صرفاً وسیله ایست برای مقایسه سهم درصدی یک فعالیت خاص در منطقه (استان یا شهرستان) با سهم درصدی آن در سطح کشور (یا استان). به عنوان مثال اگر سهم منطقه الف در تولید یک کالای معین مثلاً کلاه، ۱۰% کل کشور باشد و درآمد منطقه ۵% از کل درآمد کشور باشد ضریب مکانی برابر با ۲ خواهد شد.

در اوایل دهه ۱۹۴۰، شورای ملی طرح ریزی منابع ایالات متحده (U.S.N.R.P.B)، ضریب مکانی همه ایالات را بر حسب کلیه فعالیت های تولید صنعتی محاسبه کرد، نتیجتاً برای هر یک از فعالیت های تولید صنعتی معین، یک ضریب (coefficient) که از خارج قسمت سهم ایالات از کل کشور در تولید یک کالای صنعتی معین. محاسبه شده بود، برای هر ایالت عرضه گردید.

در محاسبه ضریب مکانی، یک محقق می تواند از هر پایه که در مورد منطقه مورد نظر خود مهم تشخیص می دهد استفاده کند. اگر بخواهد وضعیت یک صنعت رانسبت به توزیع جغرافیایی بازار خانوار برای آن صنعت را بشناسد، ممکن است «درصد» را بعنوان پایه مهم انتخاب کند، اگر علاقه وی متوجه سهم منطقه ای یک صنعت نسبت به بهره وری (productivity) کارگر در کل صنعت باشد ممکن است « ارزش افزوده» بوسیله بخش تولید صنعتی را پایه حساستری بیابد. اگر توجه شرایط معیارهای رفاه و توزیع متوازن سرانه باشد، «جمعیت» مناسب ترین پایه خواهد بود. اگر علاقه وی متوجه مسئله کاهش آسیب پذیری (Vulnerabilty) باشد « ناحیه» پایه مناسبی خواهد بود. اگر بخواهد فرض را در مورد جهت گیری (orienntion) یک صنعت آزمون کند یا اگر بخواهد ببیند که آیا سایر عوامل در منطقه اش چنان عمل کرده اند که سهم بیشتری یا کمتری را نسبت به آنچه که از تحلیل یک جهت گیری انتظار می رود به آن داده اند و یا اگر بخواهد پیوند (Linkage) جغرافیایی بین یک صفت معین و یک صفت ثانوی را مطالعه نماید می تواند بعنوان پایه از « اشتغال در یک صفت ثانوی» استفاده کند. که این دومی ممکن است بصورت درون داده به صنعت نخستین و یا بصورت مصرف آن بحساب آید.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]

نتایج حاصل از کاربرد مدل تغییر-سهم:

در این تحقیق تکنیک تغییر-سهم در مورد ۸ استان (آذربایجانشرقی، تهران، خوزستان، زنجان، گیلان، مازندران، مرکزی و یزد) و برای دو دوره زمانی ۶۵-۱۳۵۵ و ۷۵-۱۳۶۵ مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از آنست که طی دوره زمانی ۶۵-۱۳۵۵،‌ استانهای مازندران، تهران، زنجان، گیلان با نرخ رشد اشتغال بالاتر از نرخ رشد ملی بوده اند یعنی در مقایسه با کشور بهتر عمل نموده اند،‌ از طرف دیگر استانهای آذربایجان شرقی، خوزستان، یزد،‌ مرکزی جزو استانهایی بوده اند که نرخ رشد شاغلین آنها کمتر از سطح کشوری بوده است.

نکته قابل توجه اینست که در کلیه استانهای گروه اول (که بهتر از سطح ملی عمل کرده اند) تغییرات رقابتی مثبت  و در اکثر استانهای گروه دوم (استانهایی که بهتر از سطح ملی در زمینه رشد شاغلین کار کرده اند ) تغییرات رقابتی منفی است. از بحث فوق می توان چنین نتیجه گرفت که رشد کند یا سریع صنعت در استانهای مورد بررسی بیشتر به علت شرایط خاص (مزیت های نسبی) استانهای مورد نظر بوده است.

در دوره دوم ۷۵-۱۳۶۵ استانهای  آذربایجان شرقی،‌ خوزستان، زنجان و مرکزی بهتر از رشد ملی و استانهای تهران، گیلان و مازندران و یزد بدتر از سطح ملی در زمینه رشد شاغلین بخش صنعت عمل کرده اند. قابل توجه است که در این دوره نیز در همه استانهای گروه اول تغییرات رقابتی مثبت و در همه استانهای گروه دوم تغییرات رقابتی منفی می باشد، که در این دوره نیز عامل اصلی رشد بدتر یا بهتر از رشد ملی، شرایط خاص استانی بوده است.

نتایج حاصل از کاربرد مدل اقتصاد پایه:

در این تحقیق همچنین بمنظور شناخت ساختار صنعتی استانهای نمونه از تکنیک ضریب مکانی مدل اقتصاد پایه استفاده شده است.

ضرایب مکانی محاسبه شده بشرح زیر است:

در استان آذربایجان شرقی صنایع نساجی و پوشاک جزو صنایع پایه محسوب شده است و ضریب اشتغال پایه آن ۲۳/۱ می باشد. در استان تهران صنایع چوب و محصولات چوبی، کاغذ و مقوا، شیمیایی و ماشین آلات و تجهیزات از جمله صنایعی هستند که به عنوان صنایع پایه شناسایی شده اند. ضریب اشتغال آنها ۴۹/۱ محاسبه شده است. صنایع کاغذ و مقوا، شیمایی و نفت، و فلزات اساسی و متفرقه از جمله صنایعی هستند که در استان خوزستان جزء صنایع پایه محسوب شده اند. صنایع پایه ای استان زنجان شامل صنایع غذایی ، شیمیایی، کانی غیرفلزی و ماشین آلات می باشد ضریب اشتغال پایه ۳/۱ است. صنایع غذایی، چوب، کاغذ و مقوا جزو صنایع پایه برای استان گیلان هستند با ضریب اشتغال پایه ۰۶/۱ در استان مازندران نیز همانند گیلان صنایع غذایی، چوب، کاغذ و مقوا و متفرقه از جمله صنایعی هستندکه صنایع پایه استان محسوب شده اند و ضریب اشتغال پایه آن ۴۶/۱ بدست آورده شده است. صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، ماشین آلات و تجهیزات جزو صنایع پایه ای استان مرکزی بحساب می آیند و ضریب اشتغال پایه ۸/۲ است که بالاترین ضریب را بین استانهای مورد بررسی داشته است. صنایع نساجی و پوشاک، کانی غیر فلزی سایز صنایع پایه ای استان یزد می باشند و ضریب اشتغال پایه در این استان ۳۸/۱ حساب شده است.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
2900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

74 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

کلیات تحقیق
طرح مسئله
اهمیت موضوع
فرضیه ها
اهداف
کاربردها
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آشنایی مقدماتی با استان آذربایجان غربی
موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت
وجه تسمیه
آب و هوا
اقوام ساکن در آذربایجان غربی
جمعیت
بررسی روند سهم اشتغال بخشهای عمده اقتصادی
کشاورزی و دامپروری و جنگل داری
صنایع
معادن
بازرگانی
مبانی تئوریک و مطالعات انجام شده
مقدمه
تحلیل اقتصاد پایه
نظریه اقتصاد پایه
قواعد تجربی
مطالعه اقتصاد پایه
ضریب مکانی (Location Quotient)
محدودیت ها و انتقادات وارد بر مدل اقتصاد پایه
تحلیل تغیر- سهم (Shift-shareanalyis)
دشواریها (محدودیت ها)ی الگوی تغییر- سهم
مروری بر سابقه تحقیق
تحقیقات انجام شده در ایران
+ فهرست فارسی
کلیات تحقیق
طرح مسئله
اهمیت موضوع
فرضیه ها
اهداف
کاربردها
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آشنایی مقدماتی با استان آذربایجان غربی
موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت
وجه تسمیه
آب و هوا
اقوام ساکن در آذربایجان غربی
جمعیت
بررسی روند سهم اشتغال بخشهای عمده اقتصادی
+ فهرست فارسی ۲
کشاورزی و دامپروری و جنگل داری
صنایع
معادن
بازرگانی
مبانی تئوریک و مطالعات انجام شده
مقدمه
تحلیل اقتصاد پایه
نظریه اقتصاد پایه
قواعد تجربی
مطالعه اقتصاد پایه
ضریب مکانی (Location Quotient)
محدودیت ها و انتقادات وارد بر مدل اقتصاد پایه
تحلیل تغیر- سهم (Shift-shareanalyis)
دشواریها (محدودیت ها)ی الگوی تغییر- سهم
مروری بر سابقه تحقیق
تحقیقات انجام شده در ایران
[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher2 69 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.