no-img
*** نِگزاوار ***

**ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي **پایان نامه رشته علوم تربیتی و روانشناسی

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی
zip
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی


ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی

پایان نامه کامل رشته علوم تربیتی و روانشناسی
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

طرح پژوهش

   ۱-۱- عنوان پژوهش

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران.

۱-۲- بیان مسئله

آسیب شنوایی در کودکان منجر به عوارض سوء متعددی می‌گردد که از جمله این عوارض مشکلاتی در کسب مهارت‌های شنوایی (یعنی کشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درک گفتار و …)، مشکلاتی در رشد طبیعی زبان، مشکلات عدیده گفتاری و غیره می باشند. برای غلبه بر این عوارض سوء، پس از آن که کودک مناسب‌ترین وسیله کمک شنوایی را دریافت نمود، باید آموزش‌های ویژه در حیطه‌های گوناگون توانبخشی شنوایی مثل، تربیت شنوایی، زبان‌آموزی، تولید و اصلاح گفتار، مشاوره و غیره به فراخور نیاز کودک ارائه شود. ترتیب شنوایی، نوعی آموزش ویژه برای ایجاد و یا بهبود مهارت‌های شنوایی است. اما چگونه می‌توان فهمید که سطح مهارت‌های شنوایی کودک چقدر است و او به کدامیک از آموزش‌ها در حیطه تربیت شنوایی نیاز دارد؟ این اولین سؤا لی است که شنوایی‌شناسان در حیطه توانبخشی شنوایی با آن روبرو هستند. روش درست این است که ابتدا آزمون‌های شنوایی مختلف روی کودک انجام شود، سپس پاسخ‌های وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین‌گونه که باید آنچه را که به کودک گفته شده (محرک) و از وی انتظار می‌رود را با نوع پاسخی که می‌دهد، مقایسه نمود (اربر[۱]، ۱۹۸۲). مربیان کودکان ناشنوا، مایلند هر یک از شاگردان خود را با روش و وسیله یکسان ارزیابی نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی توانایی‌های شنوایی شاگردان، آن‌ها را برای قرارگیری در برنامه‌های آموزشی تربیت شنوایی، طبقه‌بندی نمایند.

نربون وشو در سال ۱۹۸۹ چند دلیل برای اهمیت انجام ارزیابی‌های توانایی بازشناسی شنیداری ذکر نمودند:

الف) ضمانت اجرایی برای آغاز تربیت شنوایی است.

ب) پس از یک دوره درمان، صرف‌نظر از نوع روشی که در درک گفتار فراهم شده باشد، با اندازه گیریهای مجدد، مقدار پیشرفت درک گفتار در مقایسه با نتایج آزمون قبلی تعیین می گردد.

ج ) ناتواناییهای خاصی که منجر به مشکل درک گفتار شده، شناسایی می گردد تا متعاقباً در برنامه ترتیب شنوایی لحاظ شوند.

از دیگر دلایل ارزیابی مهارتهای شنیداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ۱- استفاده از این آزمون‌ها به عنوان راهنمایی برای طراحی برنامه درمانی.

۲- اطلاعاتی در زمینه انتخاب یا تغییر روش‌های آموزشی مختلف فراهم می‌نماید.

۳- تمرینات مناسب گفتاری و شنیداری توسط درمانگران انتخاب می‌شود.

باید اذعان داشت که آزمون‌های شنوایی و گفتاری استاندارد شده موجود قادر به تخمین دقیق سطح مهارت‌های شنوایی کودکان دچار آسیب شنوایی نیستند. زیرا اولاً برای کودکان شنوا استاندارد شده‌اند و از آنجا که مشکل درک گفتار، بیشتر در آسیب شنوایی است. بنابراین میزان درک گفتار دو کودک شنوا و ناشنوای هم‌سن بسیار از هم فاصله دارد. ثانیاً در آن دسته از آزمون‌هایی که پاسخ کودک شفاهی است، به دلیل وجود مشکلات گفتاری، برای کودکان دچار آسیب شنوایی قابلیت اجرا ندارد. بنابراین برای تعیین سطح مهارت‌های شنوایی کودکان دچار آسیب شنوایی به آزمونی معتبر و پایا نیاز داریم.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

۱-۳- اهداف پژوهش

۱-۳-۱- هدف کلی

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی.

۱-۳-۲- اهداف ویژه:

۱- تعیین اعتبار ساختاری[۱] برای هر یک از چهار زیر آزمون و کل آزمون

۲- تعیین پایانی[۲] برای هر یک از چهار زیر آزمون و کل آزمون

توضیح: اعتبار محتوایی آزمون فوق پس از ساخته شدن، توسط سازنده آن، تعیین گردیده است.

۱-۴- سؤالات پژوهش

۱- آیا میزان آسیب شنوایی بر امتیاز هر یک از زیرآزمون‌ها و کل آزمون تأثیر می‌گذارد؟

۲- آیا سن بر امتیاز هر یک از زیرآزمون‌ها و کل آزمون تأثیر می‌گذارد؟

۳- آیا امتیاز گروه‌های مختلف کودکان دچار آسیب شنوایی در آزمون مجدد، در هر یک از زیرآزمون‌ها و کل آزمون تفاوت معنی‌داری با آزمون اولیه دارد.

۴- آیا نوع آموزش‌های دریافتی کودک بر امتیاز کل آزمون تأثیر می‌گذارد؟

۵- آیا میزان آموزش‌های دریافتی کودک بر امتیاز کل آزمون تأثیر می‌گذارد؟

۶- آیا نوع سمعک بر امتیاز کل آزمون تأثیر می‌گذارد؟

۷- آیا سن کودک هنگام دریافت سمعک بر امتیاز کل آزمون تأثیر می‌گذارد؟

پاسخ به سؤالات ۱ و ۲ اعتبار ساختاری[۳] را معلوم می‌کند

پاسخ به سؤال ۳ پایانی[۴] را معلوم می‌کند.

۱-۵- تعریف مفاهیم و متغیرها

۱-۵-۱- مهارت‌های شنوایی

توانایی‌های مربوط به سیستم شنوایی است که شامل: کشف و آگاهی از صدا، تمایزگذاری بین اصوات، شناسایی اصوات و درک گفتار می‌باشد (تای – موری[۵]، ۱۹۹۸)

۱-۵-۲- کشف صدا (آگاهی از صدا)[۶]

پایه‌ای‌ترین مهارت شنوایی می‌باشد و عبارت است از آگاهی از صدا زمانی که ارائه می‌شود و زمانی که ارائه نمی‌شود (تای – موری، ۱۹۹۸). در این پژوهش این مهارت متغیر وابسته از نوع کمی پیوسته است.

۱-۵-۳- تمایزگذاری بین اصوات[۷]

یکی از مهارت‌های پایه شنوایی است که شنونده باید نشان دهد، آیا دو صدا متفاوت یا مشابه  است (تای – موری، ۱۹۹۸). در این پژوهش این مهارت متغیر وابسته از نوع کمی پیوسته است.

۱-۵-۴- شناسایی اصوات[۸]

یکی از مهارت‌های پایه شنوایی است که شنونده باید بتواند به محرکات شنیداری برچسب بزند[۹] (تای – موری، ۱۹۹۸). در این پژوهش این مهارت متغیر وابسته از نوع کمی پیوسته است.

۱-۵-۵- درک گفتار[۱۰]

یکی از مهارت‌های پیچیده شنوایی است که شنونده قادر به درک معنی پیام گفتاری می‌باشد (تای – موری، ۱۹۹۸). در این پژوهش این مهارت متغیر وابسته از نوع کمی پیوسته است.

۱-۵-۶- آزمون‌های ملاک مرجع[۱۱]

به آزمون‌هایی گفته می‌شود که برای تفسیر عملکرد آزمایش‌شونده (یعنی امتیاز به دست آمده)، عملکرد فرد را با یک استاندارد از قبل مشخص‌شده یا مندرجات و یا مهارت‌هایی معین، مقایسه می‌کند (گیج[۱۲] و برلین[۱۳]، ۱۹۹۸؛ پوفم[۱۴]، ۱۹۹۹؛ شنکر[۱۵] و ردیفیلد[۱۶]، ۲۰۰۱).

۱-۵-۷- آزمون‌های هنجار مرجع[۱۷]

به آزمون‌هایی استانداردشده گفته می‌شود که برای تفسیر عملکرد آزمایش‌شونده، عملکرد فرد با عملکرد گروهی از همتایان که قبلاً همان آزمون از آن‌ها گرفته شده، مقایسه می‌شود. گروه همتایان، «گروه هنجار» نامیده می شوند (گیج و برلین، ۱۹۹۸؛ پوفم،‌۱۹۹۹؛ سنکرو ردیفلیلد ، ۲۰۰۱)

۱-۵-۸- روایی محتوایی [۱۸]

عبارت است از میزان انطباق اندازه گیری انجام شده با آنچه مورد اندازه گیری بوده است (جانقره بانی و صادقی حسن آبادی، ۱۳۷۲).

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

۱-۵-۱۴- سن وقوع آسیب شنوایی

تعریف شرحی: به معنی سن تقویمی فرد در هنگام ابتلا به آسیب شنوایی است. از این دیدگاه، می‌توان آسیب شنوایی را به سه دسته مادرزادی، اکتسابی در دوران زبان‌آموزی و اکتسابی پس از دوران زبان‌آموزی تقسیم نمود (تای – موری، ۱۹۹۸). کودکی که کم‌شنوایی مادرزادی داشته باشد نسبت به کودکی که پس از طی دوره‌ای از زبان‌آموزی به کم‌شنوایی اکتسابی مبتلا گشته، به طور آشکارتری بیشتر در معرض خطر تأخیر رشد گفتار و زبان است. گرچه تصحیح آوایی و توسعه درک گفتار در سنین کودکی رخ می‌دهد اما تصحیح و کنترل حرکتی گفتار و پالایش مهارت‌های مربوط به گفتار و زبان تا دوره بزرگسالی ادامه دارد (کنت[۱]، ۱۹۷۶ و ۱۹۸۱؛ گلیسون[۲]، ۱۹۸۵). کودکانی که کم‌شنوایی اکتسابی داشته‌اند سیستم تولید گفتارشان ناقص بوده و زوال نسبتاً سریعی را نشان می‌دهد حتی اگر وقوع کم‌شنوایی در حدود ۵ سالگی رخ داده باشد (بینی[۳] و همکاران، ۱۹۸۲؛ بلنت، (b) 1984).

اگر کم‌شنوایی طی ۳ یا ۴ سالگی رخ دهد، نه‌تنها مسیر رشد را گسیخته می‌کند موجب بازگشت به مرحله قبلی رشد می‌شود (استول – گامون[۴] و اتومو[۵]، ۱۹۸۶). کم‌شنوایی که قبل از رشد گفتار و زبان رخ داده کم‌شنوایی پیش‌زبانی[۶] و کم‌شنوایی که قبل از رشد بخشی از گفتار و زبان یا تمامی آن رخ داده باشد کم‌شنوایی پس‌زبانی[۷] نامیده می‌شود (آزبرگر[۸] و هسکت[۹]، ۱۹۸۸).

تعریف عملی: در این پژوهش سن وقوع آسیب شنوایی متغیر مداخله‌گر، از نوع کیفی اسمی است و برحسب ماه از طریق پرسشنامه والدین به دست آمد.

۱-۵-۱۵- نوع آموزشهای مخصوص ناشنوایان

تعریف شرحی : اقدامات و آموزشهای مخصوص ناشنوایان در حیطه توانبخشی شنوایی شامل تشخیص، تجویز مستقیم تقویت کننده‌صوتی مناسب، آموزش درک گفتار و راهبردهای ارتباطی است. ضمن آنکه مداخله های مربوط به رشد گفتاری، زبانی و علمی نیز مدنظر است. همچنین اعضای خانواده کودک اغلب در پرتو این برنامه ها،‌خدماتی دریافت می کنند (جاراللهی، ۱۳۷۹ به نقل از تای موری، ۱۹۸۸). در کودکان دچار افت شنوایی شدید و عمیق مهارتهای شنیداری، گفتار و زبان ، خودی خود رشد نمی کند می باشد (جاراللهی، ۱۳۷۹ به نقل از تای موری، ۱۹۹۸).

تعریف علمی : در این پژوهش نوع آموزشهای مخصوص ناشنوایان متغیر زمینه ای و از نوع کیفی اسمی است و در انواع ۱- ترتیب شنوایی ۲- زبان آموزی ۳- تربیت شنوایی و زبان آموزی ۴- گفتار درمانی و تربیت شنوایی ۵- گفتار درمانی،‌تربیت شنوایی و زبان آموزی و ۶- عدم آموزشهای خاص بود. منظور از تربیت شنوایی و گفتار درمانی شرکت کودک در کلاسهای خصوصی و غیر خصوصی تربیت شنوایی و گفتار درمانی بوده و منظور از زبان آموزی آموزشهایی است که کودک در حیطه زبانی در کلاسهای پیش دبستانی مراکز باغچه بان دیده است . ؟؟ ۳، ۴ و ۵ در زمان شرکت همزمان کودکان در کلاسهای مذکور منظور شده است.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

۱-۵-۱۹- سن کودک هنگام دریافت سمعک

تعریف شرحی: سن استفاده از سمعک نیز همانند سن آغاز و آموزش‌های ناشنوایان تأثیر عمیقی در رشد مهارت‌های گفتاری و زبانی کودکان ناشنوا دارد، در واقع کودک تا وقتی علائم صوتی گفتار را نشنود رشد زبانی کندتری خواهد داشت (احمدی، ۱۳۷۵).

تعریف عملی: در این پژوهش سن کودک هنگام دریافت سمعک متغیر مداخله‌گر از نوع کیفی اسمی است که از طریق پرسشنامه والدین برحسب ماه به دست آمد.

۱-۵-۲۰- معلولیت‌های اضافی

تعریف شرحی: معلولیت‌های اضافه بر کم‌شنوایی حسی – عصبی می‌تواند اثرات سوء آسیب شنوایی را تشدید نموده و بر رشد گفتار و زبان اثر منفی گذارد. برخی از مشکل‌ها مثل عقب‌ماندگی ذهنی، معلولیت فیزیکی، اختلال رفتاری، کاهش شدید قدرت بینایی و فلج مغزی تشخیصشان راحت است. اما نقص‌های دیگر مانند مشکلات حافظه و اختلال‌های یادگیری که در کودکان کم‌شنوا وجود دارد، تشخیصشان مشکل‌تر است (آزبرگر، ۱۹۸۶).

وجود سروصدا در محیط آزمون موجب تداخل اصوات مزاحم با صدای آزمونگر می‌گردد و در نتیجه موجب کاهش امتیاز درک گفتار شنونده می‌شود.

تعریف عملی: در این پژوهش سروصدای محیط متغیر مداخله‌گر می‌باشد و برای کنترل این متغیر آزمون‌ها در هر مرکز در اتاق تربیت شنوایی انجام شد که سعی بر آن بوده تا حداقل سروصدای محیط در آن وجود داشته باشد.

۱-۵-۲۱- صدای آزمونگر

تعریف شرحی: آزمون‌های تربیت شنوایی به ویژه برای کودکان اغلب با صدای زنده انجام می‌شود. گرچه این مسئله انعطاف‌پذیری شرایط آزمون را با هر بیمار بالا می‌برد اما باید بدین نکته توجه داشت که چون بسامد پایه صدای هر گوینده با دیگری متفاوت است برای مقایسه نتیجه این آزمون‌ها قبل و بعد از تربیت شنوایی باید فرد واحدی کودک را آزمایش نماید و در چنین شرایطی بدیهی است که نتایج افراد مختلف با کم‌شنوایی‌های متفاوت را فقط هنگامی می‌توان با هم مقایسه نمود که آزمونگر آنان شخص واحدی باشد.

تعریف عملی: در این پژوهش صدای آزمونگر متغیر مداخله‌گر می‌باشد و برای کنترل تأثیر این متغیر از یک آزمونگر برای اجرای همه آزمون‌های اولیه و مجدد استفاده شد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

۲-۱- ویژگی‌های گفتار کودکان دچار آسیب شنوایی:

اغلب هنگامی که درباره گفتار کودکان دچار آسیب شنوایی صحبت می‌گردد، خطاهای بعد زنجیره‌ای (اشتباهات در اصوات گفتاری) و خطاهای بعد زبرزنجیره‌ای (اشتباهات در ریتم گفتار، پروزودی، زیروبمی، سرعت، شدت و دیرش آواها و کلمات) مطرح می‌شود. طبق قاعده‌ای کلی، باقیمانده شنوایی بیشتر، منجر به خطاهای کمتری در بعد زنجیره‌ای و زبرزنجیره‌ای گفتار می‌شود (جارالهی، ۱۳۷۹).

۲-۱-۱- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار

کودکان دچار آسیب شنوایی، در تلفظ واکه‌ها و همخوان‌های سادi و مرکب، اشتباهات بسیاری دارند. بررسی تعدادی کودک که از سمعک استفاده می‌کردند و میانگین سطح شنوایی آن‌ها، ۹۵ دسیبل HL بود نشان داد که ۵۶% همه واکه‌ها و هم‌خوان‌های مرکب و ۷۲% همه هم‌خوان‌ها توسط آن‌ها اشتباه تشخیص داده شده بود (مارکیدز، ۱۹۷۰؛ به نقل از تای موری، ۱۹۹۸). تعجبی ندارد که رابطه معکلوسی بین اشتباهات واکه و هم‌خوان و قابلیت فهم کلی وجود داشته باشد. همچنان که تعداد اشتباهات در گفتار کودک افزایش می‌یابد، قابلیت نهم آن گفتار کاهش می‌یابد (اسمیت، ۱۹۷۵؛ به نقل از تای موری، ۱۹۹۸).

۲-۱-۲- اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار

کودکانی که دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق هستند، گفتارشان متمایز از گفتار کودکان شنوای هم‌سن آن‌ها است. گفتار آن‌ها اغلب توأم با تنفس، دشواری، انقطاع و بدون وزن و نواخت مناسب به گوش می‌رسد. اشتباهات در الگوهای زبرزنجیره‌ای در تولید این گفتار نابجا مؤثر است. این اشتباهات عبارتند از: اشتباه در فشار، سرعت صحبت کردن، هماهنگی در تولید، کنترل تنفس، زیروبمی و شدت (جارالهی، ۱۳۷۹).

۲-۲- خاصیت‌های صوتی گفتار

برای درک چگونگی دریافت گفتار، آگاهی از خاصیت‌های صوتی آن، ضروری است. این خاصیت‌ها از سه جنبه شدت، بسامد و دیرش (تداوم زمانی) قابل بررسی هستند (احمدی، ۱۳۷۵).

۲-۲-۱- خاصیت‌های شدتی گفتار:

انسان با شنوایی طبیعی قادر است که صداهای محیطی از شدت ۷ تا ۱۳۰-۱۴۰ دسیبل HL را پردازش نماید. اما محدوده شدتی که در محرک‌های گفتاری وجود دارد، اغلب محدودتر است . شدت گفتار ممتد معمولی تقریباً از فاصله یک‌متری گوینده حدود ۶۵ دسیبل SPL (45 دسیبل HL)، شدت گفتار نجوا حدود ۵۴ دسیبل SPL (25 دسیبل HL) و شدت گفتار فریاد مانند حدود ۸۵ دسیبل SPL (65 دسیبل HL) است (فلچر ، ۱۹۵۳). انرژی صوتی در بین صداهای گفتاری منفرد بسیار متفاوت است. این تفاوت بین ضعیف‌ترین صدای گفتاری انگلیسی/g/ در (nothing) و قوی‌ترین آن

(/g/ در (bovght حدود ۲۸ دسیبل است (بوتردید، ۱۹۸۶). واکه‌ها که تعداد محدودی از اصوات گفتاری را تشکیل می‌دهند نسبت به همخوان‌ها به مراتب انرژی بیشتری دارند.  زیرا انرژی آن‌ها، بیشتر در بسامدهای پایین است. کم‌شدت‌ترین واکه در زبان انگلیسی و فارسی از پرشدت‌ترین هم‌خوان‌ها نیز قوی‌تر است (احمدی، ۱۳۷۵).

۲-۲-۲- خاصیت‌های بسامدی گفتار

بیشترین انرژی گفتار ممتد در بسامد ۱۰۰ تا ۸۰۰ هرتز جای می‌گیرد. انرژی محدوده بسامدی ۶۰ تا ۱۰۰۰ هرتز گفتار انسان، ۹۵% کل انرژی و محدوده بسامدی ۱۰۰۰ تا ۸۰۰۰ هرتز ۵% کل انرژی گفتار را در بر می‌گیرد (نربون  و شو ، ۱۹۸۹). صدای هر فرد دارای بسامد پایه‌ای است که این بسامد در مردان حدود ۱۳۰ هرتز و در زنان حدود ۲۶۰ هرتز (زملین ، ۱۹۸۱) و در کودکان حدود ۴۵۰ هرتز است (مک‌گلون ، ۱۹۶۶).

انرژی واکه‌ها بیشتر در بسامدهای پایین قرار دارد. طیف بسامدی آن‌ها شامل حدود ۲ یا ۳ مرکز تجمع انرژی است که سازه یا فرمانت  نام دارد و ناشی از تشدید یا هارمونیک‌های بسامد پایه آن‌ها است.

محل سازه‌های هر واکه با دیگری متفاوت است (نربون و شو، ۱۹۸۹). گرچه واکه‌ها دارای چندین سازه هستند اما برای  درک آنها شندین دو یا سه سازه اول مورد نیاز است (پترسون  ، و بارنی  ، ۱۹۵۲) . بسامد پایه ،‌پایین ترین بسامدی است که در صدای گفتار وجود دارد. هارمونیکهای صدای گفتار در مجرای گویایی یا حفره های فوق چاکنایی انسان تولید می شوند و موجب می گردند که کیفیت صدای هر فرد با دیگری تفاوت یابد. فرد طبیعی با شنیدن بسامد پایه و هارمونیک‌های آن می‌تواند گوینده‌ای را که قبلاً با صدای وی آشنا بوده بشناسد، اما فرد کم‌شنوایی برای شناختن گوینده فقط می‌تواند به دریافت بسامد پایه متکی باشد. چون هارمونیک‌ها، مضارب بسامد پایه و بزرگتر از بسامد پایه هستند و افراد کم‌شنوا بیشتر در بسامدهای بالا (بیش از ۱۰۰۰ هرتز) کم‌شنوایی دارند، این امر به ویژه در مورد کم‌شنوایی که فقط در پایین‌ترین بسامدها باقیمانده شنوایی  دارند نیز صادق است (بوتروید، ۱۹۸۶).

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

۲-۲-۳– خاصیت‌های دیرشی گفتار

دیرش صداهای گفتاری منفرد زبان انگلیسی تقریباً از ۳۰ تا ۳۰۰ میلی‌ثانیه است (له‌هیسته ، ۱۹۷۶). واکه‌ها دیرش طولانی‌تری نسبت به هم‌خوان‌ها دارند و مقدار آن از ۱۳۰ تا ۳۶۰ میلی‌ثانیه است ولی دیرش هم‌خوان‌ها از ۲۰ تا ۱۵۰ میلی‌ثانیه است. (فلچر، ۱۹۵۳). دیرش در درک گفتار نقش مهمی دارد و هر چه مقدار آن بیشتر باشد درک گفتار آسان‌تر می‌شود (نربون و شو، ۱۹۸۹).

۲-۳- درک شنیداری گفتار:

اغلب کودکان کم‌شنوا، هنگام برقراری ارتباط، ناچارند علاوه بر لب‌خوانی، از سایر توانایی‌هایشان استفاده کنند. یعنی باید علاوه بر استفاده از بینایی، به دقت به علایم صوتی که از طریق سمعک به گوششان می‌رسد گوش دهند. کودکانی که کم‌شنوایی انتقالی دارند، صداها را همانند افراد عادی می‌شنوند با این تفاوت که شدت صدای کمتری را می‌شنوند. خاصیت‌های صوتی آن را نیز به طور غیرعادی می‌شنوند. (پلامپ ، ۱۹۷۸) ثابت نموده است که کیفیت صوتی گفتار در کودکان کم‌شنوای حسی – عصبی به گونه‌ای تغییر می‌یابد که واژه‌هایی که از لحاظ صوتی متفاوتند، مشابه هم به نظر می‌رسند.

برخی از پژوهشگران اظهار نموده‌اند که قدرت تمایز بسامدی کودکان کم‌شنوای عمیق، به طور چشمگیری از کودکان عادی، ضعیف‌تر است. رایزبرگ ، اجلفورس  و بابرگ  (۱۹۷۵) بعد از تحقیقی اعلام نمودند که در کودکانی که کم‌شنوایی‌شان از ۳۰ تا ۶۰ دسیبل HL است (کم‌شنوایی خفیف تا متوسط) قدرت تمایز بسامدهای پایین (۱۲۵ تا ۱۰۰۰ هرتز) اساساً آسیب ندیده است، یعنی فقط ۱ تا ۲ درصد تفاوت (برحسب هرتز) لازم است تا تفاوت بین دو صدای مختلف را تشخیص دهند. اما در کودکانی که آستانه شنوایی‌شان ۷۰ تا ۹۰ دسیبل HL است (کم‌شنوایی شدید)، تفاوت‌های فردی زیادی در تمایز بسامدی موجود است که از ۲ تا ۳۰ درصد را شامل می‌شود (یعنی از حد قدرت تمایز طبیعی تا نسبتاً ضعیف). براساس این تحقیق در کودکانی که آستانه شنوایی‌شان از ۱۰۰ دسیبل HL بیشتر است (کم‌شنوایی عمیق) تمایز بسامدی بسیار ضعیف است. این کودکان به ۵ تا ۴۰ درصد تفاوت بسامدی نیاز دارند تا بتوانند دو صدا را از هم تمایز دهند. رایزنبرگ و همکارانش اظهار نموده‌اند که امتیاز تمایز صدا در کودک، با توانایی تشخیص واژه‌های مشابه ارتباط زیادی دارد. پس معلوم می‌شود که قدرت تمایز بسامدهای مشابه یک نوع مهارت شنیداری پایه برای درک گفتار است (رایزبرگ و همکاران، ۱۹۷۵).

۲-۴- آموزش مهارت‌های شنوایی برای کودکان دچار آسیب شنوایی

در میان مجموعه آموزش‌های ویژه ناشنوایان که توسط متخصصین تیم توانبخشی شنوایی ارائه می‌گردد، آموزش مهارت‌های شنوایی از جایگاه خاصی برخوردار است. تربیت شنوایی به منظور دستیابی به توانایی‌هایی در درک شنوایی گفتار – که فرد شنوا بدون مداخله دیگران کسب می‌کند – شرایط ارتباطی خاصی را برای فرد دچار آسیب شنوایی، فراهم می‌کند. تربیت شنوایی فرد دچار آسیب شنوایی را قادر می‌سازد تا از باقیمانده شنوایی‌اش حداکثر استفاده بهینه را به عمل آورد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

-۵-۲-۳- آزمون اسکیپس

این آزمون توسط آزبرگر و همکارانش در سال ۱۹۹۱ میلادی ساخته شد که شامل چهار زیرآزمون است. وظیفه کودک این است که از بین مجموعه کلمات مشخص شده، کلمه هدف را انتخاب کند. کودک الزاماً نباید شناسایی و یا بازشناسی کلمات را انجام دهد، بلکه هدف ارزیابی توانایی کودک در تشخیص تغییرات زیرزنجیره‌ای و زنجیره‌ای گفتار است. در زیرآزمون اول، هدف یک کلمه تک‌هجایی است (مثل ball) بین دو کلمه سه‌هجایی دیگر، همچون ”birthday” و ”Lemonad”. در زیرآزمون دوم، هدف کلمه تک‌هجایی است که در مقابل کلمان دوهجایی قرار می‌گیرد. همچون ”ball” در مقابل

”Popcorn” و ”ice cream”. در زیرآزمون سوم، هدف کلمه تک‌هجایی است که در مقابل کلمات تک هجایی دیگر قرار می گیرد، مثل ”  “ball”shoe” و ”cup”. در زیرآزمون چهارم، هدف کلمه دوهجایی است که در مقابل کلمات دوهجایی دیگر قرار می‌گیرد. همچون ”baseball” در مقابل ”hotdog” و”ice cream”.

الگوی پاسخ این آزمون به صورت Go- No- Go می‌باشد. آزمون از دو سطح I و II تشکیل شده است. در سطح I، اولاً کودک باید بتواند یک کلمه تک‌هجایی ثابت را هر زمان که در بین سری کلمات سه‌هجایی ارائه می‌شود، شناسایی کند. ثانیاً کودک باید قادر باشد، یک کلمه تک‌هجایی دیگری را هر زمان که در بین سری کلمات دوهجایی ارائه می‌شود، شناسایی کند. در این سطح هدف این است که آیا کودک قادر است تا به خوبی به محرکات گوش داده و با تمرکز روی آن‌ها مورد هدف را شناسایی کند؟

در سطح II، کودک می‌تواند کلمه دوهجایی ثابتی را که همراه با کلمات دوهجایی دیگر ارائه می‌شود، شناسایی کند، در این سطح کلمات از تعداد هجای یکسانی تشکیل شده‌اند اما از نظر الگوی صوتی  با هم فرق می‌کنند.

۲-۵-۲-۴- آزمون ترفت

این آزمون توسط بوتروید و همکارانش در سال ۱۹۸۸ میلادی ساخته شده است. هدف این است که آزمونگر تفاوت و تشابه محرکات را در یک زمینه تمایزگذاری پیچیده ، شناسایی کند. محرکات هجاهای بی‌معنی هستند که در یک مجموعه بسته سه‌گزینه‌ای  ارائه می‌شوند. دو هجا مشابه یکدیگرند و یک هجا متفاوت از آن دو می‌باشد. در هر زیرآزمون ویژگی‌های زنجیره‌ای و زبرزنجیره‌ای (از قبیل واکه‌اری، شیوه تولید و جایگاه تولید همخوان) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تفاوت واکد‌اری  همراه با ارائه چندین هم‌خوان‌سایشی و انسدادی با واکداری متفاوت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این آزمون برای کودکان ۶ سال به بالا که مبتلا به افت شنوایی شدید تا عمیق می‌باشند، طراحی شده است

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

۲-۵-۲-۱۲- آزمون عبارات آشنا

این آزمون توسط آزبرگر  و همکارانش در سال ۱۹۹۱ ساخته شد. این آزمون شامل ۶ فهرست می‌شود که هر یک از آن‌ها از ۱۰ ماده آزمونی تشکیل شده‌اند. هدف از آزمون ارزیابی فهم عبارات ساده گفتاری در شرایط عادی روزانه می‌باشد. آزمون بر این اساس تفسیر می‌شود که کودکان عبارات آشنا را بهتر از کلمات تک‌هجایی در یک مجموعه باز، بازشناسی می‌کنند. مواد آزمونی ممکن است یک عبارت ساده و یا سؤال‌هایی باشد که به لحاظ نحوی از ساختار ساده و آشنایی برای کودک تشکیل شده‌اند.

این آزمون در سه محیط مختلف قابل اجرا است: ۱- صرفاً شنیداری ۲- صرفاً دیداری ۳- شنیداری – دیداری.

۲-۵-۲-۱۳- آزمون درک شنیداری از حروف الفبا :

این آزمون توسط راس  و رندلف  در سال ۱۹۸۸ میلادی ساخته شده است و هدف دستیابی به مشکلاتی است که کودکان مبتلا به افت شنوایی در تولید حروف و کلمات خصوصاً خطاهایی که در تولید حروف الفبا دارند، می‌باشد. علاوه بر این، دامنه واژگان کودکانی که در این آزمون مورد ارزیابی قرار می‌گیرند به حدی نیست که بتوان آزمون‌هایی نظیر WIPI ، NU.CHIPS  و PBK  را در مورد آن‌ها اجرا نمود. محرکات این آزمون شامل ۲۶ حرف الفبا می‌شود که به صورت صدای زنده ارائه شده و آزمون به کودک آموزش داده می‌شود. اما شیوه عملی اجراء آزمون، استفاده از صدای ضبط‌شده می‌باشد. پاسخ کودک می‌تواند به شکل‌ شفاهی و یا هجی‌کردن با انگشتان و یا به شکل نوشتن حروف باشد. در برگه، امتیازدهی، کودکان به سه سطح طبقه‌بندی می‌شوند. در واقع امتیازدهی، به میزان توانایی‌های دریافتی و درکی کودک از محرک بستگی دارد به عنوان مثال اگر محرک، واج /p/ باشد و کودک /b/ شناسایی کند، چون اختلاف این دو صرفاً در یک ویژگی واکد‌اری است پس کودک در سطح خطای I قرار می‌گیرد. اگر پاسخ کودک از نظر ۲ ویژگی با محرک اختلاف داشته باشد کودک در سطح خطای II قرار می‌گیرد. تعداد خطاهای بیش از این، کودک را در سطخ خطای III قرار می‌دهد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

۱-۳- نوع پژوهش:

این مطالعه از نوع تحلیلی و غیرمداخله‌ای است زیرا تأثیر میزان کم‌شنوایی (شدید و عمیق) و سن کودک (۳ یا ۴ ساله) را بر امتیازهای آزمون ساخته شده به منظور تعیین اعتبار ساختاری بررسی می‌کند و همچنین مقایسه‌ای را بین امتیازهای آزمون اولیه و مجدد در کودکان مورد بررسی برای تعیین پایایی آزمون ارائه می‌دهد. این مطالعه به روش بررسی مقطعی انجام شده چرا که جمع‌آوری اطلاعات و اجرای آزمون بر هر یک از کودکان، در یک دوره زمانی کوتاه (حداکثر ۱ ماه) انجام شده است.

۳-۲- محیط پژوهش

آزمون در کلینیک شنوایی‌شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدارس باغچبان شماره‌های ۵ و ۷ اجرا شد.

۳-۳- جامعه و نمونه پژوهش

همه کودکان ۳ و ۴ ساله دچار افت شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان کلاس‌های پیش‌دبستانی مدارس باغچه‌بان شماره‌های ۵ و ۷ تهران و مرکز توانبخشی شهید جلایی‌پور و کودکانی با مشخصات مذکور که در کلاس‌های تربیت شنوایی کلینیک شنوایی‌شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران شرکت می‌کرده‌اند و یا توسط اساتید تربیت شنوایی دانشکده معرفی شده بودند، مدنظر قرار گرفتند.

تعداد کل کودکان ۳ و ۴ ساله دچار کم‌شنوایی شدید و عمیق موجود در مراکز فوق ۴۱ نفر بود که با توجه به معیارهای انتخاب نمونه، در نهایت ۲۵ کودک ۳ و ۴ ساله دچار کم‌شنوایی شدید و عمیق مورد بررسی قرار گرفتند که از این میان ۱۴ نفر دختر، ۱۱ نفر پسر، ۱۰ کودک ۳ ساله و ۱۵ کودک ۴ ساله بودند و به ترتیب ۸ و ۱۷ کودک، دچار کم‌شنوایی شدید و عمیق بودند.

۳-۴- روش گردآوری اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوری

اطلاعات دموگرافیک در خصوص متغیرهای مخدوش‌کننده و زمینه‌ای، از طریق مطالعه پرونده پزشکی و آموزشی کودک و نیز پرسشنامه مخصوص این پژوهش که برای والدین تهیه شده (پیوست ۲) به دست آمد. اطلاعات مربوط به وضعیت شنوایی و مشخصات سمعک از طریق مراجعه به پرونده کودک و دستیابی به ادیوگرام‌وی به دست آمد و در مواردی که اطلاعات کامل نبود از طریق تاریخچه‌گیری و انجام آزمون‌های پایه شنوایی اطلاعات تکمیل گردید.

پس از کنترل متغیرهای زمینه‌ای و مخدوش‌کننده در پژوهش، آزمون ساخته شده روی نمونه انتخاب شده دوبار اجرا شد که ثبت نتایج از طریق برگه‌های آزمون (پیوست ۲) انجام گرفت.

ابزارها: ضبط‌صوت، اتوسکوپ ، استتوسکوپ ، دستگاه امپدانس ، ادیومتر کلینیکال ، برگه کسب اطلاعات پایه ای (پرسشنامه والدین)، برگه‌های ثبت نتایج آزمون، پرونده‌های آموزشی و پزشکی کودک.

۳-۵- نحوه انجام کار

در این بخش به نحوه ارزشیابی آزمون ساخته شده که در  بخش  (۲-۵-۳-۴) مفصل توضیح داده شد پرداخته می‌شود. قبل از کسب داده‌های لازم برای تعیین اعتبار ساختاری و پایایی، به منظور کنترل مشکلات احتمالی هنگام اجرای پژوهش، ضرورت تغییر و اصلاح روش انجام آزمون، آموزش به کودک یا سایر عوامل مداخله‌گر در اجرای موفق پژوهش، یک پیش‌آزمون اجرا شد که در زیر توضیح داده می‌شود.

۳-۵-۱- پیش‌آزمون

پیش‌آزمون روی ۵ کودک ۳ تا ۴ ساله فارسی‌زبان دارای شنوایی طبیعی که از مهدکودک واقع در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب شده بودند و ۳ کودک ۳ تا ۴ ساله فارسی‌زبان دچار کم‌شنوایی شدید و عمیق که در کلاس‌‌های تربیت شنوایی همان دانشکده شرکت می کردند، انتخاب شدند. اجرای این آزمون منجر به تغییر چند تصویر از کارتهای آزمون، برطرف کردن عوامل حواس پرت کننده موجود در اتاق آزمون، تمرین و انتخاب روشهای مناسب برخورد و آموزش با کودکان این محدوده سنی و تأیید تناسب سطح زبانی آزمون با کودکان سنین ۳ تا ۴ ساله شد. اجرای آزمون برای کودکان دارای شنوایی طبیعی به طور میانگین حدود ۴۷ دقیقه و برای کودکان دچار کم‌شنوایی حدود ۸۰ دقیقه به طول انجامید. امتیاز کل آزمون در کودکان دارای شنوایی طبیعی در همه موارد ۱۰۰ درصد بود.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”منابع / پی نوشت ها” icon=”fa-pencil-square-o”]References[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

73 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

فصل اول: طرح پژوهش
۱-۱- عنوان پژوهش
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهداف پژوهش
۱-۴- سؤالات پژوهش
۱-۵- تعریف مفاهیم
فصل دوم: پیشینیه تحقیق
۲-۱- ویژگی‌های گفتار کودکان دچار آسیب‌ شنوایی
۲-۱-۱- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار
۲-۱-۲– اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار
۲-۲- خاصیت‌های صوتی گفتار
۲-۳- درک شنیداری گفتار
۲-۴- آموزش مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی
۲-۵- انواع روش‌های ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی
۲-۵-۱- درآمد
۲-۵-۲- آزمون‌های غیرفارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری کودکان دچار آسیب شنوایی
۲-۵-۳- آزمون‌های فارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی
۲-۶- مروری بر اطلاعات و آمار موجود
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- نوع پژوهش
۳-۲- محیط پژوهش
۳-۳- جامعه و نمونه پژوهش
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۵- نحوه انجام کار
۳-۵-۱- پیش‌آزمون
۳-۵-۲- نحوه ارزشیابی آزمون
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۳-۷- نحوه رعایت نکات اخلاقی
۳-۸- مشکلات اجرایی در انجام طرح
فصل چهارم : یافته های پژوهش
۴-۱- درآمد
۴-۲- اعتبار ساختاری آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی خرداد
۴-۲-۱- تعیین اعتبار ساختاری آزمون با استفاده از مقایسه امتیازات دوگروه کودکان دچار کم شنوایی شدید و عمیق
۴-۲-۲- تعیین اعتبار ساختاری آزمون با استفاده از مقایسه امتیازات دو گروه کودکان ۳ و ۴ ساله
۴-۳- پایایی آزمون تعیین سطح مهارتهایی شنوایی خرداد
۴-۴- تأثیر نوع آموزشهای مخصوص ناشنوایان بر امتیاز آزمون
۴-۵- تأثیر میزان آموزشهای دریافتی کودک بر امتیاز آزمون
۴-۶- تأثیر نوع سمعک بر امتیاز آزمون
۴-۷- تأثیر سن کودک هنگام دریافت سمعک بر امتیاز آزمون
۴-۸- تأثیر جنسیت بر امتیاز آزمون
۴-۹- یافته های توصیفی مدت زمان اجرای آزمون
فصل پنجم :‌نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری
۵-۲- کاربرد پژوهش
۵-۳- پیشنهاد جهت تحقیقات آتی
منابع References
+ فهرست فارسی
فصل اول: طرح پژوهش
۱-۱- عنوان پژوهش
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهداف پژوهش
۱-۴- سؤالات پژوهش
۱-۵- تعریف مفاهیم
فصل دوم: پیشینیه تحقیق
۲-۱- ویژگی‌های گفتار کودکان دچار آسیب‌ شنوایی
۲-۱-۱- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار
۲-۱-۲– اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار
۲-۲- خاصیت‌های صوتی گفتار
۲-۳- درک شنیداری گفتار
۲-۴- آموزش مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی
۲-۵- انواع روش‌های ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی
۲-۵-۱- درآمد
۲-۵-۲- آزمون‌های غیرفارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری کودکان دچار آسیب شنوایی
۲-۵-۳- آزمون‌های فارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی
۲-۶- مروری بر اطلاعات و آمار موجود
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- نوع پژوهش
۳-۲- محیط پژوهش
+ فهرست فارسی ۲
۳-۳- جامعه و نمونه پژوهش
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۵- نحوه انجام کار
۳-۵-۱- پیش‌آزمون
۳-۵-۲- نحوه ارزشیابی آزمون
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۳-۷- نحوه رعایت نکات اخلاقی
۳-۸- مشکلات اجرایی در انجام طرح
فصل چهارم : یافته های پژوهش
۴-۱- درآمد
۴-۲- اعتبار ساختاری آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی خرداد
۴-۲-۱- تعیین اعتبار ساختاری آزمون با استفاده از مقایسه امتیازات دوگروه کودکان دچار کم شنوایی شدید و عمیق
۴-۲-۲- تعیین اعتبار ساختاری آزمون با استفاده از مقایسه امتیازات دو گروه کودکان ۳ و ۴ ساله
۴-۳- پایایی آزمون تعیین سطح مهارتهایی شنوایی خرداد
۴-۴- تأثیر نوع آموزشهای مخصوص ناشنوایان بر امتیاز آزمون
۴-۵- تأثیر میزان آموزشهای دریافتی کودک بر امتیاز آزمون
۴-۶- تأثیر نوع سمعک بر امتیاز آزمون
۴-۷- تأثیر سن کودک هنگام دریافت سمعک بر امتیاز آزمون
۴-۸- تأثیر جنسیت بر امتیاز آزمون
۴-۹- یافته های توصیفی مدت زمان اجرای آزمون
فصل پنجم :‌نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری
۵-۲- کاربرد پژوهش
۵-۳- پیشنهاد جهت تحقیقات آتی
منابع References
[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher2 69 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.