no-img
*** نِگزاوار ***

آزمايش اول- بررسي قوانيم اهم و كيرشهف- آزمايش دوم تعيين مقاومت داخلي، قضاياي تونن و لوزتن

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

آزمایش اول- بررسی قوانیم اهم و کیرشهف- آزمایش دوم تعیین مقاومت داخلی، قضایای تونن و لوزتن- آزمایش سوم: الف) قضیه انتقال حداکثر توان ب) قضیه جمع اثرها- آزمایش چهارم: الف) خازن در مدار A.C ب) قضیه جمع اثرها-آزمایش پنجم: بررسی حالت گذرا، مدارهای RLC
zip
بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

آزمایش اول- بررسی قوانیم اهم و کیرشهف- آزمایش دوم تعیین مقاومت داخلی، قضایای تونن و لوزتن- آزمایش سوم: الف) قضیه انتقال حداکثر توان ب) قضیه جمع اثرها- آزمایش چهارم: الف) خازن در مدار A.C ب) قضیه جمع اثرها-آزمایش پنجم: بررسی حالت گذرا، مدارهای RLC


آزمایش اول- بررسی قوانیم اهم و کیرشهف- آزمایش دوم تعیین مقاومت داخلی، قضایای تونن و لوزتن- آزمایش سوم: الف) قضیه انتقال حداکثر توان ب) قضیه جمع اثرها- آزمایش چهارم: الف) خازن در مدار A.C ب) قضیه جمع اثرها

پروژه رشته فیزیک در ۱۵ صفحه
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

آزمایش اول- بررسی قوانیم اهم و کیرشهف

وسایل مورد نیاز: مقاومت های ۱۰۰، ۲k، ۱k،۲۰۰، ۳۰۰ ،۲۰k و مولتی متر

 الف) قانون اهم:

مقدمه:

الف) بررسی قانون اهم: بستگی ولتاژ سیم به مقاومت مدار و جریان ورودی از آن V=IR که در آن

V: اختلاف پتانسیل سیم (ولت)، I و جریان عبوری (آمپر)،  R: مقاومت سیم (اهم)

مداری مطابق

این مقاومت را رسم نمائید.

ب) قانون جریان:

مداری مطابق شکل ببندید.

مقادیر I4,I3,I2,I1 را اندازه گرفته،

درستی قانون جریان را تحقیق نمائید.

 1. چه رابطه ای بین هر یک از
 2. ؟
 3. چه مقاومتی جایگزین مقاومتهای R3,R2,R1 کنیم تا جریان I بدون تغییر باقی بماند؟
 4. چه نسبتی بین جریانهای I1 و I3وجود دارد؟

ج) قانون ولتاژ:

مداری مطابق شکل ببندید.

ولتاژ دو سر هر مقاومت را جداگانه اندازه گرفته،

ولتاژ هر منبع را به دست آورید.

 1. قانون
 2. طه ای بین هر یک از مقادیر VR3,VR2,VR1وVAB وجود دارد؟
 3. چه نسبتی بین مقادیر VR2,VR1 وجود دارد؟
 4. در مدار شکل مقابل چه تغییری پیشنهاد می‌کنید تا هر لامپ درست جریانی را که لازم دارد بکشد ؟
 5. در شکل زیر جهت و مقدار جریانی را که از مقاومت می‌گذرد مشخص کنید.                          .

د) مقسم ولتاژ:

مداری مطابق شکل ببندید.

-A و قرار داده، ولتاژ دو سر RL

را به ازاء دو مقدار واندازه بگیرید.

-B و انتخاب و مجدداً ولتاژ دو سر RL را به ازاء همان مقادیر و اندازه بگیرید.

 

 

B: (R1=100 , R2=200)
VLRL
۳۰۰

۶۰۰

A: (R1=200 , R2=400)
VLRL
۳۰۰

۶۰۰

 

 

 

 

 

 

 1. تغییرات VL در کدام حالت بیشتر است؟ چرا؟
 2. با فرض ثابت بودن RL و R2=2R1 رابطه کلی بین تغییرات VL و جریان منبع در حالت بی باری را بدست آورید. آیا با
 3. شد یا کمتر؟

 

 

 

 

 

 

 1. در مدار شکل مقابل R2,R1 را به گونه‌ای انتخاب کنید که ولتاژ دوسر R2 در حالت بی باری برابر ۶V و وقتی مصرف کننده وصل می‌شود بیش از ۱۰% افت ننماید .

 

 

 1. اگر مقاومت داخلی ولتمتر باشد، در هر یک از مدارات شکل زیر ولتمتر چه عددی را نشان می‌دهد؟ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ ( از رِنج ۱ ولتمتر استفاده می‌شود)

 

 

 

بسمه تعالی

آزمایش دوم

تعیین مقاومت داخلی، قضایای تونن و لوزتن:

وسایل مورد نیاز: پتانسیومتر، مولتی متر، مقاومت های: ۳۰۰ ، ۱k ، ۴۳۰

مقدمه:

اگر مدار را به صورت یک منبع ولتاژ واقعی معادل سازی کنیم مدار را معادل

 

۲۰۱۵۱۰۵۰IMA
VL(V)

 

 1. منحنی تغییرات VL را برحسب I رسم کنید. به ازاء چه مقدار R ولتاژ به نصف مقدار حالت مدار باز کاهش می‌یابد؟ چرا؟

-B جریان اتصال کوتاه مدار( ) چقدر است؟

-C مقاومت داخلی منبع را از رابطه  بدست آورید.

-D آزمایش را با منبع ایده‌آل تکرار کنید (مطابق شکل زیر)

 

۲۰۱۵ 

 

۵۰IMA
VL(V)

 

 1. منحنی تغییرات VL را برحسب I رسم کنید . آیا اختلافی بین مقادیر اندازه

اهده می کنید؟

-E در این مرحله آزمایش را با منبع جریان ایده‌آل تکرار کنید. مدار را مطابق شکل زیر بسته پس از تکمیل جدول منحنی V-I را رسم کنید.

 

 

۲۰۱۵۱۰۵۰IMA
VL(V)

 

 

 1. آزمایشهای مراحل (E), (D), (A) بیانهای ظاهراً متفاوت یک واقعیت است آنرا در یک جمله بیان کنید.

-F مداری مطابق شکل ببندید. VAB را در حالت مدار باز مساوی ۶V تنظیم کنید. سپس جدول زیر را تکمیل و منحنی V-I را رسم کنید.

۲۰۱۵۱۰۵۰IMA

 

عادل مدار فوق را از رابطه  بدست آورید. سپس مدار را غیرفعال نموده، به روش زیر مقاومت معادل را بدست آورده با هم مقایسه کنید.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

آزمایش سوم:

الف) قضیه انتقال حداکثر توان:

وسایل مورد نیاز: مقاومت های ۳۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۸۰ ، ۲۰ ، ۱۰، مولتی متر

مداری مطابق شکل ببندید، VAB(O.C.)=6V تنظیم کنید و جدول زیر را تکمیل

مجموع آثار تک تک منابع در مدار حاصل می شود جمع آثار در مورد ولتاژ ۲ سر هر عضو نیز صادق است ولی در مورد کمیتهایی که با مجذور جریان و ولتاژ متناسب هستند صدق نمی کند.

 1. منحنی PL-RL را رسم کنید.

 

۲K 

 

۶۰۰۳۰۰۲۰۰۱۰۰
VL(V)

 

 1. به ازاء چه مقدار RL، PL حداکثر مقدار را دارد؟ در این

 

 

 

 

ب) قضیه جمع اثرها:

-A1 مداری مطابق شکل ببندید، ولتاژ دوسر منبع V1 را برابر ۱۰V تنظیم و سپس جریان I را اندازه بگیرید. I=..?..MA

-A2 منبع V1 را از مدار خارج و جریان I را در

این

از مدار خارج کنید.

جریان اندازه گیری شده در این حالت را I1 بنامید. I1=..?..MA

 1. آیا تساوی I=I1+I2 برقرار است؟
 2. آیا در مورد هر مداری قضیه جمع اثرها صادق است؟
 3. در مدار

-B حال جای منبع و آمپرمتر را در مدار عوض کنید. آیا در جریانی که آمپرمتر نشان می دهد تغییری مشاهده می‌کنید؟

 

 1. نتیجه را بیان کنید. آیا این نتیجه در همه موارد صادق است؟

 

آزمایش چهارم:

الف) خازن در مدار A.C

وسایل مورد نیاز: – خازن های ۳۶nF و ۱۸nF

-A مداری مطابق شکل زیر ببندید. با اندازه گیری IC,VC جدول زیر را تکمیل کنید.

IC  MaVC

V

f

KHZ

C

nf

۱

۱

۰٫۵

۱

۱

۲٫۲

۴٫۴

۴٫۴

۸٫۸

۸٫۸

۳۶

۳۶

۳۶

۳۶

۱۸

 

 1. مقاومت ۵۰Ω به چه منظور بکار رفته است؟
 2. اثر تغییر فرکانس، تغییر ولتاژ و تغییر ظرفیت خازن را بررسی کنید.

-B

رکانس ۴٫۴KHZ برابر ۱۴۰MV تنظیم کنید. در این حالت ولتاژ دو سر خازن و دو سر مقاومت را جداگانه اندازه بگیرید.

VR = …?….MV                ,                     VC = …?… MV

 1. چه رابطه ای بین VR و VC و ولتاژ دو سر منبع وجود دارد؟

 

 

 

-C فرکانس منبع را به ۲٫۲ KHZ کاهش دهید و مجدداً VR و VC را اندازه بگیرید.

VR = …?….MV                ,                     VC = …?… MV

 1. چه رابطه ای بین VR و VC و ولتاژ دو سر منبع وجود دارد؟
 2. مکان هندسی VR و VC را برحسب فرکانس رسم کنید.

ب) قضیه جمع اثرها:

وسایل مورد نیاز: ، ۹/۱nF ، ، ، ۲ عدد

-A

VL را اندازه بگیرید.

VL =   ..?.. +..?..

-B1 منبع  VS را از مدار خارج و VL را در این حالت

B2 منبع VS را مجدداً در مدار قرار داده، Vg را از مدار خارج کنید و سپس VL را اندازه بگیرید.

VL (dc) =   ..?..

 1. درستی رابطه VL = VL (ac)P-P + VL (d.c) را تحقیق کنید.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

آزمایش پنجم:

بررسی حالت گذرا، مدارهای RLC

مقدمه و تئوری:

اگر یک سیگنال جنبی ”Sinusoidal Signal” به یک شبکه خطی RCL اعمال شود، سیگنال خروجی در حالت دائمی، شکل موجی

ر مدار را روی سیگنال می‌توان توسط نسبت دامنه خروجی به ورودی و زاویه فاز بین خروجی و ورودی نمایش داد. لذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که نه تنها موج جیبی در عبور از

د. اما برای موجهای غیرجیبی (مانند موج مربعی، دندانه اره‌ای و…) شکل موج نیز تغییر کرده، گاه بکلی با ورودی متفاوت است. این تغییرات معمولاً نامطلوب بوده و اعوجاج خطی نامیده می‌شود، ولی در بعضی موارد از این تغییرات استفاده مطلوب می‌شود. مانند مدارهای مشتق گیر و انتگرال گیر.

در این قسمت پاسخ مدارهای RCL, RL ,RC به توابع جیبی، پله، ضربان چهارگوش و موج مربعی را بررسی خواهیم کرد.

شرح آزمایش

 1. A) مدار RC بالاگذر- مدار شکل (۱) یک فیلتر بالاگذر ابتدائی را نشان می‌دهد.

چون راکتانس خازن با افزایش فرکانس کم می‌شود، مؤلفه‌هایی از ورودی که

اتصال کوتاه بوده، تمام ورودی در خروجی ظاهر می شود. بدین علت این مدار را فیلتر بالاگذر می‌نامند.

چون ولتاژ d.c. وسیله خازن C حذف می‌شود (در فرکانس صفر راکتانس خازن بینهایت و مانند مدار باز عمل می‌کند) به آن خازن سد کننده نیز می‌گویند.

 

 

 

 

مدار RC بالا گذر

(الف- در شکل مقابل مقدار ولتاژ خروجی را با فرض اینکه Vi یک موج سینوسی ؟؟؟؟ با فرکانس ۲۰۰HZ باشد را بدست آورید.

ب- با فرض ؟؟؟؟ همان مقدار ولتاژ درنظر گرفته شود

.)

 1. B) مدارRC پایین گذر

مدار شکل ۹ یک مدار RC پایین گذر است. این مدار فرکانسهای پائین را عبور می‌دهد، ولی فرکانسهای بالا را تضعیف می‌کند زیرا راکتانس خازن با افزایش فرکانس کاهش می‌یابد. در فرکانسهای خیلی بالا خازن مانند یک اتصال کوتاه عمل می‌کند، لذا سطح ولتاژ خروجی به صفر نزدیک می‌شود.

 

 

مدار RC پائین گذر

 

اهمیت این مدار در این است که در اغلب منابع سیگنال یک چنین وضعیتی بین دو ترمینال آن وجود دارد.

از این دو ترمینال معادل تونن آن را قرار داد. ولتاژ Vi ولتاژ مدار باز و R امپدانس

ترمینالهای OO’ به بار و یا حاصل از مؤلفه خازنی ادمتیانس بار باشد و یا از خازنهای پراکنده دو سر خود منبع بوجود آید

با فرکانس ۲۰۰HZ باشد را بدست آورید.

ب- با فرض ؟؟؟؟ همان مقدار ولتاژ درنظر گرفته شود مقدار فرکانس را افزایش داده تا مقدار ۲۱۲HZ و شکل موج خروجی را برحسب فرکانس نقطه ؟؟؟ نیز رسم نمایید.)

 

 

 

 • دسته حمل کننده
 • نگهدارنده دسته حمل کننده
 • اتصال زمین
 • موج تنظیم کننده

موج خروجی از ترمینال برای تنظیم دامنه و پروب

لامپ

باشید که هنگام اندازه گیری گردونه ۱۶ حتماً باید درجهت عقربه ساعت تا انتها چرخانده شود .در غیر اینصورت اندازه گیری توام با خطا خواهد بود همان طور که ذکر گردید سلکتور  تغییر ضریب تقویت یا  تضعیف موج ورودی را بعهده دارد

 

 

 

 

 

 

۲۲ و ۱۷ ترمینال ورودی input که ماکزیمم ولتاژ ورودی نیز روی آن قید گردید هاست در حالت خاصیت که کلید شماره ۳۲(TIME/cm) تا انتها در جهت عکس عقربه ساعت چرخانده شود ترمینال ۱۷ ورودی      و تر مینال ۲۲ ورودی         بحساب می آید

۲۱ و ۱۸ سلکتور AC-GND-DC

اگر ولتاژ ورودی به ترمینال ۱۷،‌متناوب باشد این دکمه روی AC‌و اگر مستقیم باشد دکمه روی DC‌قرار می گیرد و اگر بخواهیم خط صفر برای مقایسه با اندازه گیری تشکیل دهیم دکمه روی GND قرا رداده می شود

۱۹ و ۲۰

 1. EXT .TRIG , INPUT این ترمینال جهت تریگر کردن افقی از خارج می باشد

۲۷- منبع داخلی ، خارجی source-  int /ext همزمان ورودی روی INT قرار می گیرد. این دکمه هنگام کار روی INT قرار داده می شود.

۲۸- روش (سیگنال تصویر) (Videa signal) TV

سیگنال همزمانی خروجی از علائم مرکب تلویزیون TV یا VTR

۲۹- لبه مثبت و منفی -/+

اگر دکمه بیرون باشد شروع با لبه مثبت و در غیر اینصورت شروع با لبه منفی خواهد بود.

۳۰- تنظیم تریگر

این گردونه دارای دو حالت خارج PULL و داخل PUSH می باشد در حالت اول تنظیم موج جاروب در وضعیت نرمال است و در

۳۱- بزرگ کردن فرکانس جاروب

در صورت کشیدن این دکمه PULL فرکانس موج جاروب باید در عدد ۵ ضرب شود. همچنین تغییر مکان افقی شکل موج با این گردونه میسر می شود.

۳۲- سلکتور تغییر دهنده فرکانس موج جاروب TIME/cm

بوسیله این کلید می توان فرکانس موج دندانه اره ای را تغییر داده و د رنتیجه تعداد سیکلهای نمایش داده شده

ی این کلید موج جاروب (دندانه اره ای) از صفحات افقی کاملاً قطع می شود.

۳۳- VARIABLE این گردونه در هنگام اندازه گیری فرکانس حتماً بایستی در جهت عقربه ساعت تا انتهای پیچانده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به شکل بالا اختلاف فاز دو شکل A و B 90 درجه بدست می آید.

 

 

 

 

 

۱۰ و ۱۳- دکمه های انتخاب کننده کانلهای ۱ یا ۲

۱۱- دکمه

ن دو وضعیت نرمال و معکوس

۲۵- انتخاب همزمانی برای کانال ۱ و ۲

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
2900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

15 صفحه فارسی

فونت استاندارد/ Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher4 222 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.