no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

بررسي ارتباط بين نيمرخ رواني و عود بيماري اعتياد در مراجعه كنندگان به كلينيك

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد در مراجعه کنندگان به کلینیک فوق تخصصی ترک اعتیاد آتیه نو کرج (۱۶ تا ۴۵ سال مذکّر)
zip
دی ۲۸, ۱۳۹۵

بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد در مراجعه کنندگان به کلینیک فوق تخصصی ترک اعتیاد آتیه نو کرج (۱۶ تا ۴۵ سال مذکّر)


بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد در مراجعه کنندگان به کلینیک فوق تخصصی ترک اعتیاد آتیه نو کرج (۱۶ تا ۴۵ سال مذکّر)

پایان نامه رشته بهداشت در ۴۴ صفحه
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]مقدمه:

امروزه پدیده وابستگی دارویی یکی از معضلات بزرگ جوامع بشری است که توجه روانپزشکان، جامعه شناسان و حقوقدانان، روانشانسان و علمای تعلیم و تربیت را به خود اختصاص داده است این موضوع نشان می دهد که پدیده اعتیاد یا سوء مصرف مواد دارای ابعاد چندگانه است که در بروز و شیوع آن دخیلند، بنابراین در مبارزه با اعتیاد چنانچه یکی از عوامل مد نظر قرار گیرد و از سایر عوامل چشم پوشی شود فرض بر آنکه آن عامل تأثیر مثبتی نیز در جلوگیری از اعتیاد داشته باشد. عوامل دیگر تأثیر عامل مورد نظر را کاهش خواهند داد.

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم اعتیاد عامل فردی می باشد که نظر بسیاری از محققان را جلب کرده است و بر همین اساس تحقیقی که وایلتت [۱] در سال ۱۹۶۲ انجام داد بر عامل فردی و ویژگیهای شخصی معطوف بود که نشان داد افراد معتاد در مقایسه با غیر معتاد نیمرخ روانی غیر عادی تری دارند. از طرفی جیر[۲] در سال ۱۹۹۰ به این نتیجه رسید که افرادی که اختلال روانپزشکی دارند ۷/۲ مرتبه بیشتر از افراد فاقد اختلال سوء مصرف مواد را نشان می دهند.

ویکلرراسور[۳] نیز در سال ۱۹۵۳ یکی از قواعد کلی اعتیاد را از نظر روانی بیان کرد که اعتیاد می تواند با مشکلات شخصیتی فرد همبستگی داشته باشد.

(فرجاد ۱۳۷۴۰).

با توجه به اینکه یکی از عوامل مؤثر در وابستگی دارویی می تواند عوامل فردی و ویژگی های شخصیتی داشته آنچه در این زمینه مورد توجه است این است که آیا این عامل می تواند ارتباطی با بازگشت مجدد معتادین درمان شده داشته باشد؟

بنابراین در این پژوهش با این مسأله روبه رو هستیم که آیا نیمرخ روانی افراد با مصرف مجدد بعد از سم زدایی رابطه دارد؟ آیا نیمرخ روانی با دفعات مصرف مواد بعد از سم زدایی رابطه دارد؟ نیمرخ روانی معتادین آیا در گروهی که بعد از سم زدایی مصرف مجدد داشتند با گروهی که مصرف نکردند تفاوت دارد؟ تا بر حسب رابطه بتوانیم این عامل را در درمان و پیشگیری مورد توجه قرار بدهیم.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

بیان مسأله:

وابستگی روانی عبارت است از یک حالت خاص که به وسیله ولع و احساس اجبار شدید در ادامه مصرف یک دارو و یا ماده مخدر شخص می گردد و این احساس دلع معمولاً به خاطر استفاده از لذت و اثرات دلخواه آن است بنابراین وابستگی روانی علاوه بر نوع ماده مصرفی به حالات روحی و روانی فرد مورد نظر هم مربوط است.

یکی از مشخصات برجسته وابستگی روانی Craving (اشتیاق) است که عبارت است از یک تمایل بسیار شدید و غیر عادی نسبت به مصرف ماده مخدر که تقریباً به ندرت می

ی را به منظور تأمین و تهیه مواد انجام دهد که این قسمت به عنوان رفتار کلیشه ای و قالبی معتادان شناخته می شود.

تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عوامل در علت شناسی و تداوم اعتیاد دخالت دارند که یکی از عوامل می تواند جنبه های روانپزشکی اعتیاد باشد بیشتر شواهد روانپزشکی مبیّن این حقیقت است که

کرد که نیمرخ روانی معتادها متفاوت‌تر و غیر عادی تر از افراد سالم است.

تحقیق جیر[۱]  نیز در سال ۱۹۹۰ نشان داد که افراد مبتلا به بیماریهای روانی مشکلات مربوط به داروها را بروز بدهند.

بنابراین در این تحقیق با مسائل زیر روبه رو هستیم:

 • ‎آیا نیمرخ روانی افراد بر اساس مقیاسهای M.P.I در گروهی که بعد از سم زدایی بازگشت مجدد را داشتند با گروهی که بازگشت نداشتند متفاوت است؟
 • آیا بین نیمرخ روانی افراد و مصرف مجدد رابطه وجود دارد؟
 • آیا میان نیمرخ روانی و دفعات بازگشت به مصرف مواد رابطه وجود دارد؟
 • در صورت وجود رابطه آیا می توان با استفاده از نیم رخ روانی بازگشت مجدد افراد را پیش بینی نمود؟

۵- فایده و اهمیت پژوهش:

سوء مصرف وابستگی به مواد مخدر با دوره های بهبود و عود آن شخص می گردد و در یک بررسی کلاسیک توسط هانت[۲]، بارنت[۳] و برانج[۴] در (۱۹۷۱) نشان داده شد که هروئین،

که اعتیاد  افراد درمان شده در مدت ۱۲ ماه بازگشت نمود. آنها اشاره کردند که این یافته ها انعکاس فرایندهای معمولی است که زیر بنای اعتیاد را تشکیل می دهند.

در مطالعه ای که توسط Greard hornestshg انجام شد ۳۲ تن مورد تست و مطالعه قرار گرفتند این مطالعه بیشتر روی تجارب معتادان

. نتایج نشان داد که اعتیاد تا اندازه زیادی مربوط به ساختمان شخصیتی و تأثیر متقابل مناسبات گذشته و حال فرد و خانواده در گروه همگن است نتایج به شرح زیر گزارش شد:

گروه معتاد شامل ۲ نفر اسکیز فرنی بارز، ۸  نفر اسکیزفرنی مرزی، ۱۲ نفر اختلال شخصیت سایکوپات و ۴ نفر اختلال شخصیت بی کفایت بودند. در گروه کنترل شامل ۱ نفر اسکیزوفرنی ۴ نفر اسکیزوفرنی مرزی اختلال شخصیت سایکو پات در این گروه یافت نشد. اختلال نورونیک ۶ نفر، اختلال شخصیت بی کفایت ۲ نفر،

محمد حسین ۱۳۷۸).

این موضوع می تواند در درمان اعتیاد حائز اهمیت باشد. زیرا آسیب پذیری افراد معتاد در برابر مشکلات زندگی و ساختمان شخصیتی افراد معتاد می تواند تأثیری در تداوم مصرف مواد بعد از سم زدایی

و سپس رابطه نیمرخها راو با تمایل به مصرف مجدد بررسی کنیم. در صورت متفاوت بودن نیمرخهای گروهی که بعد از سم زدایی مجدداً مصرف داشتند با گروهی که مصرف مجدد نداشتند، و یا در صورت وجود رابطه با نمونه های مذکور می توان افراد دارای ریسک

در سطح کشور انجام داد. در صورت تأئید فرضیه ها ضمناً می توان در مورد معتادان تمرکز اصلی از درمانهای رفتاری جسمی را به سوی درمان شخصیت و انواع  اختلالات آن بازگرداند و

و حساسیت تکنیکی خاص را در مورد هر نیمرخ شخصیتی مد نظر قرار بدهند.

فرضیه های پژوهش:

 • مقیاسهای روایی آزمودنی ها در گروهی که بعد از سم زدایی مصرف مجدد نداشتند با گروهی که مصرف مجدد داشتند تفاوت معنی دار دارند.
 • بین دو گروه در خصوصیت خودبیمار انگاری تفاوت معنی دار وجود دارد.
 • بین دو گروه در خصوصیت افسردگی تفاوت معنی دار وجود دارد.
 • بین دو گروه ما در
 • بین دو گروه در خصوصیات ضعف روانی، اسکیزوخرنی، هیبومانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین نیمرخ روانی و مصرف مجدد بعد از سم زدایی رابطه وجود دارد.
 • بین نیمرخ روانی و دفعات مصرف مجدد بعد از سم زدایی رابطه وجود دارد.

تعریف اصطلاحات:

تعریف نیم رخ روانی:

نیمرخ (Profile ).

 • نمایش نمودارهای یک رشته نمرات

 

 

Profile analysis – :

طرح نیمرخ روانی یک شخص یا معرفی کلی صفات شخصیتی و ویژگی ها نسبت به یک رشته هنجارهای خاص برای کل

یا شکل نیمرخ استعاره ای کل، به معنی مرور مشخصات یا صفات شخص به طور مختصر انجام گیرد. (پورافکاری ۱۳۷۶).

در این پژوهش نیمرخ روانی با استفاده از پرسشنامه شخصیتی متیه سوتا تا M.P.I M. (فرم کوتاه) با توجه به کدهای بر افراشته و مصاحبه بالینی تشخیص گذاری شده است.

۱-تعریف اعتیاد: (Dependency) Addiction

(Dependence) وابستگی عبارت است از مصرف مرتب مواد به طوری که فرد مصرف کننده برای انجام عملکرد معمول نیاز به آن داشته باشد و عدم مصرف آن باعث پیدایش علائم خاص می شود که در اثر اختلال در عملکرد

د (Withdrawal  syndrom) می گویند. طبق تعریف DMSIV وابستگی یک ویژگی هم دارد و آن مقاومت بدن یا Tolerance است یعنی نیاز به ماده بیشتر برای حصول مسمومیت یا کاهش تأثیر همان مقدار با ادامه مصرف.

در این پژوهش معتاد

اشد و در صورت قطع دارو دگرگونی فیزیولوژیک و رفتاری نشان بدهد و بعد از انجام تست مورفین نتیجه تست مثبت باشد.

 

سم زدایی (Detaoxification):

قطع مصرف مواد برای مدت زمان کافی تا تمام مواد موجود در گیرنده های بدن دفع شود و بعد از اتمام این دوره فرد از نظر جسمانی علائم قطع مواد (withdrawal) را نشان می دهد و تست مورفین منفی است.

سم زدایی به روشهای مختلف پزشکی و در زمانهای مختلف و توسط داروهای گوناگون صورت می گیرد ولی نتیجه همگی دفع کامل مواد و تست منفی می باشد.

روشهای درمانی افراد وابسته به مواد در کلینیک ها به صورت زیر می باشد. همه افراد وقتی به کلینیک مراجعه می کنند ابتدا

شود و تست مورفین آنها منفی شود. روشهای سم زدایی به صورت URD و R.D و A.M.D و نیز سم زدایی با بوپرنورفین بوده است که با توجه به شرایط فنی و جسمی و خواسته خود بیمار انتخاب می شود. مرحله دوم در حال به

مایتی قرار می گیرند (هفته ای یک بار) و همچنین

ا جزء درمان های ۶ ماهه بعد از سم زدایی می باشد بیماران

تحت درمان نگهدارنده با کپسول نانترکسان     بوده و به محض قطع دارو تحت سم زدایی مجدد قرار می گیرند.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

وابستگی به مواد:

تعریف:

در سال ۱۹۶۴، سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه رسید که اصطلاح اعتیاد (Addiction) دیگر اصطلاح علمی نیست و وابستگی Draug Dependence را به جای آن توصیه نمود. مفهوم وابستگی مواد در

است.

وابستگی رفتاری و وابستگی جسمی، وابستگی رفتاری بر فعالیتهای مواد جوئی و قرائن مربوطه الگوهای مصرف بیمار گونه تأکید کرده است. وابستگی

ای متعدد مصرف مواد تأکید نموده است.

ملاکهای تشخیصی برای وابستگی به مواد بر اساس DSMIV:

الگوی غیر انطباقی مصرف یک ماده که به ناراحتی قابل ملاحظه از نظر بالینی منجر می شود و با سه

۱۲ ماه روی می دهند تظاهر می کند.

 • تحمل (Tolerance)، با هر یک از حالات زیر تعیین می شود:
 1. نیاز به مقادیر بسیار بالاتر یک ماده برای رسیدن به مسمومیت یا تأثیر دلخواه.
 2. کاهش
 3. لاحظه تأثیر با ارائه مصرف همان مقدار ماده.

۲) ترک (with drawal) با هر یک از حالات زیر تعیین می شود.

 1. سندرم ترک شخص برای ماده

همان ماده و یا ماده ای مشابه برای رفع یا جلوگیری از علائم

مورد نظر است مصرف می‌شود.

۴) میل دائم با تلاشهای ناموفق برای کاهش یا کنترل مصرف ماده وجود دارد.

۵) وقت زیادی در فعالیتهای لازم برای

تعدد یا رانندگی های طولانی). مصرف ماده (مثلاً تدخین پیاپی) با رهائی از آثار ماده مصرف می شود.

۶) فعالیتهای مهم

اجتماعی شغلی و تفریحی به خاطر مصرف ماده کنار گذاشته می شود.

۷) ادامه مصرف مواد علیرغم آگاهی به مسائل مستمر یا عود کننده جسمی یا روان شناختی که احتمالاً از مصرف مواد ناشی شده و یا تشدید می شود مثلاً ادامه مصرف کوکائین

م گوارشی با ادامه مصرف آن شدت می یابد.

ملاکسهای تشخیص برای ترک مواد بر اساس DSMIV:

A: پیدایش یک سندرم مختص به ماده در نتیجه قطع و یا کاهش مصرف زیاد و طولانی یک ماده.

 1. B. سندرم مختص به ماده ناراحتی

وجود می آورد.

 1. C. علائم حاصل یک اختلال طبی کلی هستند و یک اختلال روانی دیگر توضیح بهتری برای آنها ارائه نمی کند. (کاپلان، جلد دوم).

وابستگی فیزیولوژیایی (Physiological):

بدان معنا است که بدن فرد در نتیجه مصرف منظم یک ماده تغییر کرده است و غائب از طریق ایجاد تحمل نسبت به ماده ایجاد نشانه های مترضی ترک یا هر نشان داده می‌شود.

وابستگی روان شناختی:

کنترل آسیب دیده بر مصرف دارو را بدون علائم فیزیولوژیایی و اعتیاد

افراد ممکن است کنترل مصرف ماری‌جوان را حتی اگر در صورت مصرف آن نشانه های قرضی تحمل یا ترک را ظاهر نسازند. برخی از داروها با وابستگی روان شناختی همراهند. ولی به طور قطعی وابستگی فیزیولوژیایی را نشان نداده اند. از جمله PCP.

چگونگی ایجاد وابستگی دارویی:

 • آزمایش: در مرحله آزمایش، یا استفاده گاه گاهی، دارو در
 • صورت سرخوشی ایجاد می کند. مصرف کنندگان احساس کنترل داشتن بر مصرف آن می کنند و عقیده دارند که هر زمان که بخواهند می توانند آن را متوقف کنند.
 • مصرف منظم: در خلال مرحله بعد
 • کنند. انکار در این مرحله نقش مهمی بازی می کند، به طوریکه مصرف کنندگان پیامدهای منفی رفتارشان را برای خود و دیگران پنهان می کنند.
 • خانواده و کار
 • ه موضوعاتی کم ارزش تر از داروها تبدیل می شوند. با ادامه مصرف منظم دارو مشکل بالا می گیرد. مصرف کنندگان بیشتر زمان خود را صرف داروهایشان می کنند.
 • اعتیاد یا وابستگی: زمانی مصرف منظم دارو تبدیل به اعتیاد یا وابستگی می شود که مصرف کنندگان برای مقاومت در برابر داروها احساس عجز کنند خواه به این دلیل که
 • می خواهند تأثیر آنها را تجربه کنند یا به دلیل اجتناب از پیامدهای ترک کردن آن (آزاد. ۱۳۷۷)

سبب شناسی:

۱- عوامل اجتماعی و فرهنگی:

وابستگی به مواد افیونی محدود به طبقات پائین اجتماعی- اقتصادی نیست. هر چند میزان بروز وابستگی در

احتمالاً در وابستگی به مواد افیونی دخلات دارند. حدود ۵۰ درصد مصرف کننده های هروئین در شهرها کودکان تک والدی و یا والدین از هم جدا شده هستند. از خانواده هایی برآمده اند که در آنها حداقل یک عضو مبتلا به اختلال مصرف مواد است.

این برخی الگوهای رفتاری ثابت به نظر می رسد در معتادین جوان وجود دارد این الگوهای رفتاری سندرم رفتار هروئینی (heroin behavior

، رفتار تکانشی یا گرایش منفعل مهاجم، ترس از شکست، استفاده از مواد به عنوان ضد اضطراب برای پوشاندن احترام به نفس پائین، درماندگی و پرخاشگری ، استراتژیها و

اتوانی رفتاری که موقتاً با مصرف دارو به کنترل موقت بر موقعیت زندگی تبدیل می‌گردد. اختلالات در روابط شخص و بین فردی با معتادها که تجارب مشترک داروئی موجب دوام آن می گردد.

۲- بیماری توأم

حدود ۹۰ درصد افراد وابسته به مواد افیونی یک تشخیص روانپزشکی دیگر هم دارند. شایعترین تشخیص های روانپزشکی توأم عبارتند از اختلال افسردگی اساسی،

ترکیبات تریاک دارند حداقل یک بار سعی کرده اند خود را بکشند.

۳-عوامل زیست شناختی و ژنتیک:

فرد مبتلا به اختلال وابسته به مواد افیونی ممکن است کاهش فعالیت با منشاء ژنتیکی در سیستم افیونی داشته باشد. این کاهش فعالیت ممکن است نتیجه کمتر

های فرضی مواد افیونی درونزا بوده باشد. همچنین ممکن است با کارکرد نابهنجار سیستم ناقل عصبی دوپامینرژیک یا سیستم ناقل عصبی نورآدرنرژیک رابطه داشته باشند.

۴- نظریه روانکاوی

بر حسب تثبیت لیبدوئی، با پسرفت به سطوح پیش تناسلی دهانی یا حتی سطوح ابتدائی تر رشد روانی جنسی توصیف شده

می کند. پاتولوژی شدید الگو غالباً تصور می شود که با سوء هدف دارو  ارتباط دارد و حاکی از آشفتگی های عمیق مربوط به رشد می باشد.

عوامل سایکودینامیک در

د از ترک مواد نقش مهمی دارند. بررسی های روانکاوی نشان می دهد که این افراد دچار «خویشتن ناقص» می باشند که به صورت عدم توانایی در اداره احساسات آنها مثل احساس گناه و خشم و اضطراب خود را نشان می دهد. بعضی از معتادان احساسات درونی خود را نمی توانند تجربه کرده و بیان کنند

مواد افیونی باعث می شود آنها به طور واقعی یا به طور سمبولیک بر احساسات خود تسلط یابند و در واقع مصرف  مواد را به عنوان نوعی خوددرمانی ادامه دهند.(۱)

مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهند که مصرف کنندگان مواد بخصوص تریاک ارزش زیادی برای مستقل بودن قائلند و به تحصیلات ارزشی قائل نیستند و عده ای از آنها قبل از مصرف مواد به خلافکاری دست زده اند. تعداد قابل توجهی از مصرف کنندگان مواد افیونی ویژگیهای شخصیت ضد اجتماعی را دارند.

رابطه بین بیماریهای روانپزشکی و مصرف مواد افیونی همواره مورد توجه می باشد. در یک مطالعه در نیوهاون در سال ۱۹۸۰ نشان داد که ۸۷% مصرف

کنند مبتلا به اختلالات محور I  و ۳۵% مبتلا به اختلالات محور II می باشند. در هر دو مطالعه شایعترین بیماریهای همراه با مصرف مواد افیونی، اختلالات خلقی، الکسیم، اختلالات شخصیت ضد اجتماعی و اختلالات

به دست آورده اند.

در میان خانمها، افسردگی و اضطراب و اختلالات شخصیتی مرزی شایع تر از مردان بوده است و الکسیم و مصرف حشیش و اختلال ضد اجتماعی کمتر بوده است.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

 

در پاسخ به سؤالهای مطرح شده در تحقیق سه فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی از طرف پژوهشگر ارائه شد. که

یزان جامعه رنجوری جوانان معتاد به  مواد مخدر در مقایسه با جوانان معتاد به مواد مخدر در مقایسه با جوانان عادی بیشتر است. ب- جوانان معتاد به مواد مخذر دارای خصوصیات پارانویی بیشتری نسبت به جوانان عادی هستند. ج-

یزان خصوصیات شخصیتی خود بیمارپنداری، مانیا، خستگی روانی، هستری و اسکیزوفرنیا در جوانان معتاد به مواد مخدر در مقایسه با جوانان عادی بیشتر است. هـ- جوانان معتاد به مواد مخدر در مقیاسهای  K, F , L آزمون شخصیتی MMPI نمره بیشتری به دست می آورند. از جامعه آماری تحقیق دو گروه پسر معتاد و عادی (

شد از لحاظ جنس، سن، میزان تحصیلات و مجرد یا متأهل بودن به روش تصادفی ساده انتخاب و نمونه  گیری شدند و به وسیله آزمون شخصیتی MMPI و پرسشنامه تنظیم شده (حاوی سؤالاتی در زمینه های فردی، خانوادگی و

آماری، توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد جدول و نمودار) و آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ و ۹۹ درصد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج به دست آمده نشان دادند که دو گروه در خصوصیت جامعه رنجوری تفاوت معنی داری با همدیگر دارند و فرض صفر با اطمینان ۹۹ درصد رد رشد و فرضیه تحقیق به تأئید

دو سطح اطمینان رد شد. فرضیه سوم تحقیق با اطمینان ۹۹ درصد به تأئید رسید و میزان افسردگی جوانان معتاد نسبت به جوانان گروه عادی میزان بیشتری را به خود اختصاص دادند. تفاوت معنی دار بین دو گروه در خستگی روانی با اطمینان ۹۵ درصد به تأئید رسید. بنابراین گروه معتاد در خستگی روانی در مقایسه با گروه عادی از میزان بیشتری برخوردار بودند. در مانیا و مقیاس L

شده (حاوی سؤالاتی در زمینه های فردی خانوادگی و اجتماعی گروه معتاد) نیز با استفاده روشهای اماری توصیفی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اطلاعات قابل توجهی در زمینه های فردی مثل (سطح سواد، نوع شغل یا فعالیت، نحوه گذراندن

ت اقدام به ترک اعتیاد) و در زمینه های خانوادگی مثل (شرایط اقتصادی خانواده، سطح سواد والدین، روابط عاطفی در خانواده، وجود افراد معتاد دیگر در خانواده کنترل فرد معتاد به وسیله خانواده و مسائلی دیگر) و از شرایط اجتماعی مثل (

مخدر به دست آمده و همچنین با درجه بندی انجام شده خود آنان میزان تأثیر علل و عوامل مختلف در اعتیاد جوانان معتاد به مواد مخدر بررسی شد.

شماره کنترل: ۰۰۰۴۹۱۹۹ شماره کاربرگه (بازیای) TH07846 شماره سریال: ۰۴۹۱۹۹

 

 • افقه و خلیلیان (۱۳۷۵) نشان دادند که ۴/۴۲% از افراد معتاد بیش از گرایش به مواد افیونی دچار نوعی افسردگی بودند و ۱۳% پس از گرایش در این مواد دچار افسردگی شده اند.

۶-طاهری وسیعی (۱۳۷۶)، نشان داد که از کل مراجعان به مرکز ترک سرپایی بهزیستی تهران ۲۱% سابقه ناهنجاری روانی

جعه ۲۰% آنان اضطراب ۱۱% از افسردگی رنج می برده اند ۳۸% هم اضطراب و  هم افسردگی داشته اند و ۳۵% دارای سایر اختلالهای روانی بوده اند. (عزت الله خالقی ناظر محمد صیادی با احمد).

 • پژوهش محمد ناظر، دکتر خالقی و احمد رضا صیادی در سال ۱۳۸۰ که شیوع احتلالهای روانپزشکی در وابستگان به مواد افیونی را مورد بررسی قرار می داد نشان داد که مصرف کنندگان تریاک با
 • در درمان باید به شدت اعتیاد و تشخیصهای روانپزشکی همراه توجه داشت.
 • بررسی همبودی اختلالهای خلقی و اضطرابی در معتادان جویای درمان که توسط دکتر بهروز بیرشک، دکتر محمد کاظم عاطف وحید، دکتر جلال شاکری، انجام شد
 • (غیر از اختلال مصرف مواد) بودند در میان اختلالهای خلقی و اضطرابی و افسردگی اساسی و اختلال اضطراب منتشر به ترتیب ۶۶‏% و ۱۲% شایعترین اختلالها بوده اند.

اشاره به تحقیق که دکتر جمشید احمدی در شیراز

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

فصل سوم

 • روش تحقیق
 • روش انتخاب نمونه و تعداد نمونه ها
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • متغیرهای تحقیق
 • ابزار تحقیق
 • روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش.

 

روش تحقیق: تحقیق مورد مطالعه از نوع پس رویدادی مقایسه ای و بررسی ارتباط است.

جامعه آماری: متشکل از کلیه بیماران مراجعه کننده به کلینیک آتیه نو کرج از مهرماه سال ۱۳۸۱٫

روش انتخاب نمونه تعداد نمونه ها: برای انتخاب نمونه ابتدا بیمارانی که در طول یک ماه بعد از سم زدایی مصرف مجدد داشتند از بیمارانی که مصرف نداشتند جدا شدند. سپس افراد بالای ۴۵ سال به علت اینکه در محدوده سنی

پرسشنامه M.M.P.I برای چنین افرادی قابل اجرا نیست از پرونده های مورد بررسی حذف شدند. به این ترتیب تعداد ۳۰ نفر بودند که مصرف مجدد داشتند انتخاب

انی که مصرف نداشتند به روش تصادفی ساده و قرعه کشی ۳۰ نفر بیمار به عنوان نمونه انتخاب شدند.

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۱-۳

خلاصه اطلاعات مربوط به مشخصات نمونه ها

گروه سنیFمجردمتأهلشاغلبیکاربا تحصیلات بالاتر از دیپلمبا تحصیلات پائین‌تر از دیپلم
۱۶-۱۹۲۱۱۱۱۰۲
۲۰-۲۳۱۹۵۱۴۱۴۵۴۱۵
۲۴-۲۷۱۲۸۴۸۴۵۷
۲۸-۳۱۱۰۸۲۱۰۰۶۴
۳۲-۳۵۸۶۲۵۳۷۱
۳۶-۳۹۴۳۱۴۰۳۱
۴۰-۴۳۳۳۰۳۰۳
۴۴-۴۷۲۲۰۲۰۲۰
۶۰

 

 

 

 

روش جمع آوری اطلاعات:

برای جمع آوری اطلاعات به کلنیک آتیه نو کرج مراجعه شد ابتدا پرونده های افرادی که مصرف مجدد داشتند و افرادی که پس از سم زدایی مصرف نداشتند جدا شد (

ن که به صورت هفتگی انجام شد و در پرونده ها ثبت شده بود و نیز گزارش خود بیمار مشخص می گردید. و در پرونده هایی که ۴۵ سال بیشتر سن داشتند و بیسواد بودد به  علت قابل اجرا نبودن پرسشنامه در

۴۵ سال خارج از محدوده پژوهش بودند مجدداً کنار گذاشته شدند. بدین ترتیب تعداد ۳۰ نفر نمونه به عنوان گروهی که مصرف مجدد داشتند انتخاب شدند پس از میان ۱۷۰ نفر بیمار تعداد ۳۰ نفر به عنوان

ه و با استفاده از روش قرعه کشی انتخاب شدند.

متغیرهای پژوهش:

متغیر پیش بینی کننده: نیمرخ روانی

متغیر ملاک: مصرف مواد

متغر رابط: سن

 

ابزار تحقیق: ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی منیه سوتا است این پرسشنامه به سال ۱۹۴۳ به وسیله هاتا[۱]وی مک گنلی در

از ۱۶ سال و با افرادی که حداقل ۸ کلاس تحصیلات هستند اجرا کرد.

نمره گذاری این پرسشنامه برای فرم اصلی و بلند (M.M.I.P) M.M.P.I2که به ترتیب ۵۶۶ سو الی ۵۶۷ است برای ۱۰ میزان بالینی و  چهار میزان روائی صورت می گیرد. الف: میزانهای

ی که آموزدنی آنها را بدون جواب گذاشته است.

F- بیشتر نمودار آشفتگی فکری و خود کم انگاری می باشد.

K- جنبه دفاعی آزمودنی را نشان می دهد و در عین حال برای

به بعضی از میزانها می افزایند و سپس نیمرخ روانی آزمودنی را رسم می کند.

ب) میزانهای بالینی:

۱- هیپوکندری (HS)۴- پسیکو پاتی (Pd)
۲- افسردگی (D)۵- ویژگیهای مردانه یا زنانه (Mf)
۳- هیستری (H.Y)۶- پارانویا (Pa)
۷- پیسکاستنی (Pt)۹- هیپومانی (Mi)
۸- اسکیزوفرفیا (Sc)۱۰-درون گرائی (Si)

با توجه به اینکه در کاربرد پرسشنامه ها باید نظام و روشهای اجتماعی- شرایط فرهنگی، پشتوانه ها و سوابق تمرین آزمودنی، معتقدات و یادگیریهای خاص اجتماعی آنان را در نظر گرفت و به علت همین محدودیتها اخوت، براهنی، شاملو و نوپرست ۷۱

همه بیانگر ارزش تشخیصی فرم کوتاه (۷۱) سوالی می‌باشند. میزانهای Mf و Si از فرم ۷۱ سوالی حذف شده اند. حذف میزان Mf از فرم ایرانی به علت تفاوتهای فاحش فرهنگی بین صفات و ویژگی‌های زنان و مردان

آنان و انتظارات جامعه از آنان کاملاً متفاوت است. تغییرات و تحولاتی که در موقعیت اجتماعی جمعیت زن ایرانی ایجاد گشته است تعریف قاطع نقشهای زنان و بالنتیجه تدوین ‌آزمونی که بتواند با اعتبار و روائی قانع کننده ای صفات و ویژگی های آنها را بسنجد دشوار ساخته است. حذف میزان Si نیز به این علت می باشد که این میزان حتی در فرم اصلی M.M.P.I دارای ثبات و روائی رضایت بخش نمی باشد. میزان استفهام نیز به علت

در فرم کوتاه برای میزان های L، F، K،Hs، D، Hy، Pd، Pa,Pt، Sc، Ma به ترتیب ۵ ، ۱۵، ۱۶، ۱۴ ، ۲۰ ، ۲۵، ۱۹، ۱۴، ۱۶، ۲۰، ۱۱ می باشد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

نوروفارماکولوژی:

اثرات اولیه ترکیبات تریاک و شبه تریاک از طریق گیرنده های مواد افیونی که در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ کشف شدند اعمال می شود. گیرنده های n- opiates در

K.opates با خواص ضد درد، مدر،تسکین و گیرنده های Aopiates با خاصیت ضد درد درگیر هستند در سال ۱۹۷۴ انکنالین یک پنتاپپتید درونزا با اثرات شبه تریاک شناسایی شد. این کشف که به شناسایی انکفالین طبقه از مواد افیونی درونزا در مغز از جمله آندروفین ها و آنکفالین ها منجر شد. آندروفین ها در انتقال عصبی و    دادن درد درگیر هستند

تصادفات حاد هستند. ترکیبات تریاک و شبه تریاک روی سیستم ترانسمتیری خواص اعتیاد آور تریاک و شبه تریاک از طریق فعال شدن نورون های دوپا فیسرژیک ناحیه تگمینتال بطنی که قشر مخ و سیستم لیمبیک کشیده می شوند اعمال می شوند.

قابلیت انحلال هروئین در چربی بیشتر از مورفین است به همین دلیل خواص هروئین سریعتر از مورفین از سدّ خون مغز- عبور می کند و اثری سریعتر از مورفین

به مورفین معرفی شد اما وابستگی بیشتری در مقایسه به مورفین ایجاد می کند.

کوکائین: کوکائین ۵/۰ آلکالوئیدهای تریاک را تشکیل می دهد به آسانی از لوله گوارش جذب می شود و در بدن به مورفین تبدیل می شود. ‍(کاپلان. جلد دوم- ۱۹۹۴).

نظریه های اعتیاد:

 • نظریه های کلاسیک، سوء مصرف مواد را معادل استمناء یک
 • یا تظاهر از پسرفت دهانی دانسته اند. فرمول بندی روان پوشی اخیر به روابط بین مصرف مواد و افسردگی مربوطند یا مصرف مواد را بازتاب اعمال مختل ایگو معرفی می کنند.

نظریه های روانی اجتماعی

روابط خانواده و جامعه را به طور کلی مورد توجه قرار می دهند.

۲-نظریه های رفتاری، بعضی از مدل های سوء مصرف مواد بر رفتار مواد

مواد مورد سوء مصرف با تجربه هشت پس از نخستین بار مصرف همراهند. به این ترتیب ماده به عنوان یک تقویت کننده برای رفتار مواد طلبانه عمل می‌کند.

۳-نظریه های ژنتیک:

قرائن محکم به دست آمده از مطالعه بر روی دوقلوها، فرزند

کی است که در علت سوء مصرف الکل یک جزء ژنتیک وجود دارد.

۴-نظریه های نوروشیمیایی:

برای اکثر مواد مورد سوء مصرف به استثناء الکل پژوهشگران ناقل های عصبی

ؤثر هستند شناسایی کرده اند.

تریاک بر گیرنده های تریاک اثر می کند بنابراین در کسی که فعالیت افیونی درونزا کم است (مثلاً سطح پائین اندروفین) یا فعالیت آنتاگونیستی افیونی درونزا خیلی بالاست. ممکن است در خطر ابتلا به وابستگی به ترکیبات تریاک قرار داشته باشند.

در فردی که کارکرد گیرنده های درونزا در او کاملاً طبیعی و غلظت ناقل های عصبی بهنجار است مصرف طولانی یک ماده مورد

را در مغز تعدیل نماید. به طوری که مغز برای حفظ تعادل حضور ماده برونزا را طلب می کند.

پژوهشهای جدید بر اثرات مواد بر سیستم های پیام برنده و تنظیم ژن متمرکز است. ناقل‌های عصبی، نوروترانسمتیرهای عمده ای که ممکن است در پیدایش سوء مصرف مواد و وابستگی مواد درگیر بوده باشند عبارتند از سیستم های افیونی، کاتکولامین ها  (مخصوصاً دوپامین)، گاما آمینو بوتریک اسید (GABA)

به نواحی قشری و سیستم لیمبیک خصوصاً هسته اکومنبس کشیده می شوند اهمیت خاص دارند. این مسیر تصور می شود در قطع پاداش دیگر است و ظاهراً میانجی عمده اثرات موادی نظیر آنکفانین ها و کوکائین است.

لوکوس سرلوس بزرگترین گروه نورون های آدرنرژیک تصور می شود در میانجگری آثار مواد افیونی و شبه افیونی درگیر است. (کاپلان، جلد دوم ۱۹۹۴).

اختلالات روانپزشکی توأم:

حدود ۹

وانپزشکی هم دارند. شایعترین تشخیص های روانپزشکی توأم عبارتند از اختلال افسردگی اساسی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال اضطرابی.

حدود ۱۵ درصد کسانی که وابستگی به ترکیبات تریاک را دارند حداقل یک بار سعی کرده‌اند خود را بکشند. (کاپلان ۱۹۹۴).

در مطالعات مختلف بین ۳۵ تا ۶۰ درصد بیماران متبلا به سوء مصرف

گو قبل از شروع مصرف  مواد وجود داشته باشد، خواه حین مصرف

هست که مواد زیادتر مصرف کنند پسیکوپاتولوژی بیشتری داشته باشند. از زندگی خود رضایت کمتری داشته باشند.

(کاپلان).

 

 

 

 

 

 

 

پژوهشهای انجام شدهپژوهشهایی در مورد رابطه اختلال شخصیت با اعتیاد:

 • یک مطالعه، مطالعه دکتر اخوّت در بیمارستان روزبه می باشد نامبرده برای شناخت صفات و ویژگیهای شخصیتی معتادان ایرانی اقدام به پژوهش در این زمینه نمود و نتیجه به دست آمده حاکی از آن بود که معتادان مورد مطالعه، افرادی بودند از لحاظ عاطفی نابالغ، عصیانگر و بی قرار دارای احساسات خصومت زا و عدم رشد اجتماعی.
 • پژوهش دیگر توسط دکتر اخوت، دکتر براهنی و همکاران انجام گرفته و همچنین پژوهشهایی که توسط واجی کاشانی، خاجونی، نیلی به عمل آمده نتایج مشترک زیر را به جا گذاشته است که معتادین افرادی هستند مضطرب، بی تفاوت با
 • این کنشها می توان وجود تمایلات سایکوتیک را در آنها تشخیص داد.
 • پایان نامه فرهاد هژیر به راهنمایی دکتر جزایری که در سال ۷۶-۷۵ روی گروهی از معتادان کرمانشاهی انجام شده نتایج ذیل را نشان داد. که معتادین در مقیاسهای بالینی ضد اجتماعی، مرزی.و پارانوئیدی، اسکیزوئیدی، اجتنابی، وابسته، ضد اجتماعی- نافعال،
 • داری با افراد سالم دارند و تفاوت به دست آمده تفاوت در صفات شخصیتی مختل رشد یافته را بر روی مقیاسهای مطروحه نشان داد.
 • مقایسه خصوصیات شخصیتی جوانان معتاد به مواد مخدر و جوانان غیر معتاد در گروه سنی ۱۴-۲۲ سال در استان اصفهان (شایسته، سیاوش ۱۳۷۵).

در تحقیق انجام شده تحت عنوان: مقایسه خصوصیات شخصیتی

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

اعتبار  و روایی آزمون:

پژوهشهای انجام شده اعتبار روانی در مورد اعتبار M.M.P.I نشان می دهد که از سطوح متوسط ثبات کوتاه مدت همسانی درونی برخوردار است.به عنوان مثال هانسلی[۱] هنسون [۲] و پارکر[۳] (۱۹۹۸) درباره مطالعات

(Pt) است. نوسان در نمره های ازمون قابل انتظار است. این گفته به ویژه در مورد جمعیتهای روانپزشکی صادق است زیرا اثرهای درمان یا تثبیت در یک موقعیت

مون مؤثر واقع شود. میانه ضرایت اعتبار برای افراد بهنجار حدود ۷۰% است و میانه دامنه ضرایب اعتبار برای بیماران روانپزشکی حدود ۸۰/۰ است. ضرایب اعتبار دو نیمه آزمون نیز حدود متوسط بوده و دامنه تغییرات آن از ۵/۰ تا ۹۴/۰ با میانه ای برابر ۷۰/۰ و اندکی بیشتر است. (شریفی، حسن پادشاه- ۱۳۷۵).

 

شیوه نمره گذاری:

نمره گذاری فرم کوتاه M.M.I.P به کمک ۱۱ کلیدی که در دست است صورت می گیرد. سپس نمرات آزمودنی در هر میزان به فرمی که برای انعکاس نیمرخ روانی وی تهیه شده است منتقل می گردد. آزمودنی

در میزانهای L، F، K، D، Hy، Pa به فرمی که برای رسم پروفایل تهیه شده است منتقل می شود. مقادیر معینی از نمره هر آزمودنی در K را به نمره

ل نقاطی که نمره آزمودنی را در میزانهای گوناگون نشان می دهد نیمرخ آزمودنی رسم می شود.

پروفایل آزمودنی را با روشهای گوناگون می توان مورد بررسی و تفسیر قرار داد. یکی از این روشها که برای تشخیص به کار می رود با این شیوه می باشد که ابتدا از شماره میزانی که بالاترین برآمدگی را در پروفایل می دهد شروع سپس به

به شیب پروفایل توجه می شود. پروفایل بالینی افراد نوروتیک دارای شیب رو به پائین از چپ به راست می باشد.( پروفایل افراد سایکوتیک برعکس شیبی رو به بالا از چپ به راست می باشد.)

در

فعلی آ‎زمودنی را در نظر گرفت لازم به ذکر است که نمرات تراز شده ۷۰ و یا بالاتر نشانه مرضی می تواند باشد. نمرات متوسط گرایشهای آزمودنی را نشان می دهند.

روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش:

در این پژوهش ۲ دسته داده داریم: ۱- داده های فاصله ای که نمرات تراز

داده های اسمی که مشخص کننده تعداد افراد در ۳ گروه تشخیصی ‍(اختلال شخصیتی، نوروتیک، سایکوتیک).

برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روشهای آماری توضیحی نظیر میانگین، فراوانی و  نمودار استفاده شد. و آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ و ۹۹ درصد استفاده شد.

برای مقایسه خصوصیات شخصیتی، میانگین نمرات تراز شده در ۱۱ مقیاس پرسشنامه M.M.I.P با استفاه از آزمون t مقایسه شد.

سپس جهت بررسی رابطه نیمرخ روانی و مصرف مجدد مواد از آزمون   استفاده شد. آزمون بی پارامتر، برای داده های اسمی استفاده می شود.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

44 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Lotus/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.