no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی ـ حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی -حسابداری از دیدگاههای گوناگون -مفاهیم حسابداری و حسابداری سنتی
zip
دی ۱۸, ۱۳۹۵

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی ـ حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی -حسابداری از دیدگاههای گوناگون -مفاهیم حسابداری و حسابداری سنتی


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی ـ حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی -حسابداری از دیدگاههای گوناگون -مفاهیم حسابداری و حسابداری سنتی

پایان نامه رشته حسابداری در ۱۲۴ صفحه
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]حسابداری بهای تمام شده[۱]  دارای پیشینه ای بیش از سه قرن است، اما عصر حسابداری بهای      تمام شده به شکل مدون در سال ۱۸۸۵ آغاز شد.

در آستانه قرن بیستم انجمن مهندسین محاسب آمریکا متعاقب ترویج اصول مدیریت علمی، علاقه وافری به حوزه حسابداری بهای تمام شده نشان داد که باعث گسترش این رشته شد. آثار              الکساندر همیلتون چرچ در مورد سربار تولید در همین دوره، باعث توسعه بیشتر درک عمومی از عوامل هزینه گردید.

در دهه های۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ موضوعاتی از قبیل بودجه بندی[۲]، هزینه یابی استاندارد، [۳]، مفاهیم ظرفیت و هزینه یابی متغیر[۴] وارد مباحث حسابداری شد. هزینه یابی مستقیم[۵]  مهمترین تحول از تحولات مختلف دهه های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ بود. در دهه ۱۹۶۰ اصطلاح حسابداری مدیریت رفته رفته جایگزین حسابداری بهای تمام شده شد. در دهه ۱۹۹۰ حسابداری بهای تمام شده جزئی از حسابداری مدیریت محسوب      می شد. ضعفها و کاستی های هزینه یابی جذبی منجر به معرفی هزینه یابی بر مبنای فعالیت، توسط پرفسورجانسون و پرفسور کاپلان شد. آنان در کتابی بنام اطلاعات نامربوط: ظهور و سقوط حسابداری مدیریت[۶] فعالیتها را منشاء ایجاد هزینه دانستند و پیشنهاد کردند محصولات )یا مشتریان) به میزان استفاده از فعالیتها، بایستی هزینه های مربوط را متحمل شوند. معرفی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت[۷] به ارائه سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت و همچنین بودجه ریزی بر مبنای فعالیت منجر گردید.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مهمترین نیاز واحدهای اقتصادی، یعنی اطلاعات صحیح و طبقه بندی شده را آنچنان تدارک می کند که امکان بهبود دائمی و دسترسی به کیفیت جامع[۸] را تسهیل نماید. این سیستم به جای پرداختن به عوارض، نشانه ها و معلول، به علت وقایع می پردازد و علت ایجاد هزینه و تولید فعالیت را کالبدشکافی می کند. اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. در حالی که چنین خواصی در سیستمهای بهای تمام شده ای که حول محور واحدهای سازمانی، مراحل تولید )نه فعالیتها) طراحی شده است، موجود نیست. طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیرمستقیم و رویارویی با مقادیر متنابهی به عنوان هزینه سربار که تسهیم آنها به نحو صحیح اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است، تنها یکی از دلایل این امر است. موجب و دلیل بهتر، نحوه ی نگاه به کلیت پدیده هاست که در هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای تفاوتی ماهوی با سایر سیستمهای رقیب و سنتی است.

بهره گیری از سیستم مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت، فرصتهای کلانی را برای خلاقیت، نوآوری، نوسازی و پیشرفت در سطوح مختلف واحدهای اقتصادی فراهم می آورد. برای باقی ماندن در صحنه ی رقابت و توسعه و رشد واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل شود که هر کار در اولین مرتبه، به بهترین وجه انجام شود. برای تحقق این منظور کلیه اجزای فرایندها، اعم از برنامه ریزی، هماهنگی، اجرا، نظارت و بازخورد، بایستی در هماهنگی با سیستم حسابداری نمایی شده قرار گیرد.

سیستمهای مدیریت و هزینه یابی در یک راستا و بر مبنای فعالیت طراحی می شوند. فعالیتها در قلب سیستم حسابداری مدیریت قرار دارند. تجزیه و تحلیل واحد اقتصادی براساس فعالیتها، امکان ارتباط سطوح مختلف سازمانی به نحوی که براساس برنامه ها، هر واحد بتواند اقدام مورد نظر را انجام دهد، فراهم می آورد، دستیابی به اهداف را تسهیل می نماید، محرکها و منشاء هزینه و فعالیت را شناسایی می کند و لذا فرایند بهبود و پیشرفت مستمر و سیستمهای پیشیبانی تصمیم گیری را تقویت می نماید.[۹]

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

– موضوع تحقیق

موضوع مورد بررسی در این تحقیق عبارت است از »  بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران« که در ادامه به تشریح و بیان آن پرداخته شده است.

۳-۱- تشریح و بیان موضوع

امروزه بسیاری از شرکتها به منظور ادامه بقاء در بازارهای رقابتی که با تغییرات سریع تکنولوژی همراه است ناگزیرند با استفاده از روش های نوین در جهت بهبود مستمر کیفیت و کنترل و کاهش      بهای تمام شده محصولات خود بکوشند.

در چنین شرایطی شرکتهای بسیاری در حال تغییر و تحول در سیستم های اطلاعاتی خود و دوری جستن از سیستم های سنتی و حرکت به سوی مدیریت هزینه ها[۱] با دیدگاه کنکاش گرایانه هستند. جدی شدن بحث رقابت در صنایع ایجاب می کند که به بحث کنترل هزینه ها نگاه جدی تری به عمل آید.

کیفیت[۲] به عنوان پیش شرط و بلیط ورود به میدان رقابت جهانی نقش مهمی را ایفا می کند. مشتریان به دنبال قیمت

مطلوبتر و قیمتی پایین تر صورت می گیرد. موفقیت تجاری به نحوه ی مدیریت تمام این عوامل و دیگر عوامل دخیل، بستگی دارد.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تولیدی، فعالیتهای عمده ی فرایند تولید را شناسایی و سپس در یکی از چهار طبقه زیر طبقه بندی می کند:

الف) فعالیتهای سطح واحد محصول

ب) فعالیتهای سطح دسته محصول

ج) فعالیتهای سطح محصول

د) فعالیتهای سطح کارخانه

هزینه های سه طبقه اول از فعالیتها، با استفاده از محرکهای فعالیت که تابع گرایش و تغییرپذیری هزینه های مورد تخصیص است. به محصولات تخصیص داده می شود، اما هزینه های فعالیتهای سطح کارخانه به عنوان هزینه های دوره تلقی شده یا بر مبنای اختیاری [۳] به محصولات تسهیم می شود.[۴]

هزینه یابی بر مبنای فعالیت را می توان بسط تکامل یافته ای از روش تخصیص دو مرحله ای هزینه تلقی کرد که شالوده ی سیستمهای نوین حسابداری بهای تمام شده است. در مرحله اول این روش، هزینه های غیرمستقیم منابع به مخازن هزینه[۵] تخصیص می یابد و در مرحله دوم، هزینه های انباشته شده در مراکز هزینه[۶] به محصولات)یا به سایر موضوعات هزینه) تخصیص داده می شود. تخصیص معمولاً برای ارزیابی عملکرد مدیر مسئول مرکز هزینه و برای تعیین بهای تمام شده ی محصولات بکار می رود.

 

۴-۱- اهمیت موضوع تحقیق

با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از مدیران امور مالی سازمانها و شرکتهای کشور ما از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC) هیچگونه اطلاعی ندارند و از طرفی تعیین قیمت فروش متأثر

تولید و بازاریابی دارند. هر تصمیم استراتژیک مانند کنکاشی در مورد طرح جدید محصول، معرفی محصول جدید و تلاشی جهت بازاریابی محصول یا خط تولید، متأثر از هزینه و سودآوری مورد انتظار محصول خواهد بود. بالعکس اگر به نظر برسد که سودآوری محصول کاهش می یابد، مسئله توقف مطرح می شود.

هزینه های محصول نقش مهمی را در تعیین قیمت، بخصوص در مورد محصولات سفارشی کم فروش و بدون قیمت بازار ایفا می نماید.

اطلاعات ناصحیح می تواند باعث شود شرکت از استراتژی نامناسب و بدون سودآوری پیروی کند، هزینه های صحیح شانس تصمیم گیریهای غلط را کاهش می دهند.

مدیران از سیستم هزینه یابی محصول به اطلاعاتی در سطوح فعالیت نیاز دارند تا بتوانند بهبود مداوم را رهبری کنند. هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) حاصل طبیعی محیط رقابتی و پیچیده امروزی است و با توجه به شرایط اقتصادی موجود که در بعضی از بخش ها منجر به فراوانی تولید نسبت به تقاضا شده است، به منظور کمک به

و دست اندرکاران امور مالی سازمانهای کشورمان آگاهی بیشتری نسبت به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت داده شده باشد.

صنعت تراکتورسازی ایران به عنوان یکی از مهمترین محورهای حرکت به سمت توسعه و شکوفایی کشور که با مسائل پیچیده ورود و بکارگیری تکنولوژی های جدید روبروست، از این واقعیت به دور نیست. لذا هر گونه تلاش در شناسایی و بکارگیری سیستم های مدیریتی نوین در شرایط کنونی اقتصاد ایران می تواند گامی به سمت توسعه و پیشرفت کشور باشد.

 

۵-۱- هدف و علت انتخاب موضوع

یکی از اهداف اساسی سیستم حسابداری بهای تمام شده، تهیه اطلاعات صحیح مربوط به      بهای تمام شده محصول است. زیرا یک واحد تجاری وقتی از هزینه های تولید محصول خود اطلاع در دست داشته باشد، می تواند فعالیت خود را برروی سودآورترین ترکیب تولید متمرکز نموده و از فعالیت های غیر سود ده جلوگیری

هر دسته، دقت در محاسبه        قیمت تمام شده را تحت تأثیر قرار می دهد. هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) همچنین اطلاعات مفیدتری برای تصمیم گیری در صنایع خدماتی که دامنه ی خدمتشان متنوع است فراهم می نماید. اگر محصولات تولیدی یا خدماتی خصوصیات مشابهی داشته باشند، هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) بطور معقول هزینه ها را دقیق

 

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در مقایسه با هزینه یابی سنتی بر مبنای حجم بر آورد   صحیح تری از هزینه محصول بدست می دهد. استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) به تنهایی منجر به سودآوری بیشتری نمی شود، مدیریت از اطلاعاتی که(ABC) در اختیارش قرار می دهد برای تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه محصولات استفاده می کند، این عملکرد مدیریت است که منجر به نتایج رضایت بخشی می شود.

هدف اصلی تحقیق حاضر “بررسی عوامل مؤثر بر امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی ایران می باشد.

 

۶ـ۱ـ فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی:

– اجرای سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی امکان پذیر است.

فرضیات فرعی:

۱- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم سربار تولید بالاست.

۲- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی تولید محصولات وجود دارد.

۳- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع تولید محصولات وجود دارد.

ایران سهم موجودی کالای ساخته شده و نیم ساخته در پایان دوره قابل توجه است.

۸- در صنعت تراکتورسازی ایران امکان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجد هزینه وجود دارد.

 

 

۷-۱- قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق: مراکز تولید، پشتیبانی تولید و دیگر واحدهای غیرتولید پشتیبانی کننده در شرکتهای زیر مجموعه صنعت تراکتورسازی ایران می باشد.

 

 

 ۸ـ۱ـ جامعه ی آماری

    جامعه ی آماری عبارت است از مجموعه ی کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی در مورد واحدهایی که می خواهیم استنباط هایی راجع به آنها صورت گیرد. جامعه، پارامترهای آماری تحقیق است و منظور از عمل گرد آوری داده ها استخراج نتایجی درباره ی جامعه می باشد.

جامعه ی آماری این پژوهش شرکتهای زیر مجموعه ی صنعت تراکتور سازی ایران (شرکت مادر) می باشد که در جدول زیر اسامی این شرکتها قید شده است

 

 

                 شرکت تراکتور سازی ایران ـ سهامی عام 

 

 

     نام شرکتهای زیر مجموعه شرکت تراکتور سازی ایران

 

ردیف

 

          شرکت موتورسازان تراکتورسازی۱
          شرکت ریخته گری تراکتورسازی۲
          شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی۳
          شرکت آهنگری تراکتور سازی۴
          شرکت تراکتورسازی ارومیه۵
          شرکت تراکتورسازی کردستان (سنندج )۶

 

 

 

 

۹-۱-خلاصه فصل

در این فصل به طرح،تشریح و بیان موضوع، اهمیت موضوع و

بر مبنای فعالیت:Activity Based cost

«هزینه یابی بر مبنای فعالیت، روش حسابداری بهای تمام شده برای تخصیص هزینه منابع به موضوعات هزینه بر مبنای فعالیت هاست، این رویکرد ارتباط علی بین محرکهای هزینه ،منابع وفعالیتها را شناسایی می کند» [۷]

 

حسابداری بهای تمام شده :Cost

هایی هستند که برای هر یک از واحد های محصول باید انجام شود»

 

 

فعالیتهای سطح دسته محصول :Batch-Level Activities 

    «این قبیل فعالیتها برای یکا یک واحدهای محصول انجام نمی شود بلکه برای گروهی از محصولات انجام می پذیرد»

فعالیتهای سطح محصول : Product-Level Activities

    «این طبقه شامل فعالیتهایی است که برای پشتیبانی تمامی خطوط تولید ضروری است اما لزوما هنگام تولید گروه تازه ای از محصولات یا محصولی جدید انجام نمی شود»

فعالیتهای سطح کارخانه : Facility- Level Activities

   «این قبیل فعالیتها،

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۲- گفتاراول : مفاهیم حسابداری و حسابداری سنتی

۱-۲- مقدمه

امروزه سازمان ها، اعم از کوچک و بزرگ، درگیر موقعیت های به مراتب پیچیده تر از گذشته اند. موضوعاتی نظیر رقابت فشرده در بازار، نوسانات اقتصادی، بحران های روزمره در روابط بین المللی، پیشرفت سریع تکنولوژی در اغلب زمینه ها، حساسیت بیش از پیش عامل انسانی در سازمان و بسیاری از مسایل دیگر، اداره ی سازمانها را بسیار دشوارتر از گذشته کرده است. مدیریت از وضع » یک تصمیم برای یک عمر« به وضع »یک تصمیم برای یک روز« بعضاً تغییر موضوع داده است. به جرأت می توان گفت مدیران سازمانهای بزرگ اقتصادی، پنجاه سال پیش از این به مراتب با تصمیمات ساده تری نسبت به آنچه امروز اتخاذ می کنند. مواجه بوده اند.[۸]

امروزه، رقابت بین شرکتها در اکثر صنایع، جهانی شده است. شرکت هایی که در این بازار رقابت کنند، در مسابقه ای نفس گیر و شانه به شانه از جهت سطح کیفیت شرکت کرده و هر شرکتی که بخواهد از دیگران جلو بیفتد، باید از نوآوری های فناورانه برخوردار باشد. از آنجا که نوآوری های فناورانه نقشی کلیدی در این رقابت دارند، شرکت های رقیب با مقوله ی دشوار دیگری تحت عنوان » رقابت هزینه ای«  روبرو هستند؛ زیرا باید کیفیت مطلوب مشتری (با استفاده از نوآوری فناورانه) را با قیمت قابل تحمل بازار ارائه دهند.

 

» تولید کم هزینه کالای با کیفیت« مقوله ای است که از مرحله ی توسعه ی محصول شروع      می شود. برنامه ریزان باید ویژگی های کیفیتی مطلوب مشتریان را مشخص کرده و در عین حال، قیمت محصول نیز توانایی رقابت در بازار را داشته باشد.[۹]

 

۲ـ۱ـ۲ـ تاریخچه حسابداری

از آنجایی که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت و دست یابی به ناشناخته ها می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیت های مالی در هر توسعه ای غیرقابل انکار است، نیاز به توسعه حسابداری    روزبه روز افزایش می یابد.

در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیات ها را جمع آوری می نمودند و آن را در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به

به دارایی های ثابت ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است، به دلیل سادگی و داشتن ارزش های علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت، با تولد انقلاب صنعتی در انگلستان، نیاز رو به تزاید به حسابداری توسعه یافت. در آمریکا پس از به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی، مایه های شخصی زیادی در کمپانی ها وارد گردید و موجب توسعه ی هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه به وجود آمدن غول های صنعتی قرن بیستم، سیستم های حسابداری همزمان با پیشرفت اقتصادی، توسعه و تکامل پیدا نمود.[۱۰]

به طور خلاصه به اعتقاد دکتر ورنون کام[۱۱] سه عامل در این تکامل نقش عمده را ایفا نموده است:

الف) روح سرمایه داری

ب) رویدادهای اقتصادی- سیاسی

ج) نوآوری های تکنولوژیکی

 

۳ـ۱ـ۲ـ حسابداری از دیدگاههای گوناگون

۱- به طور کلی حسابداری عبارت است از شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و تلخیص آثار مالی معاملات، عملیات، فعالیتها ، شرایط و دیگر رویدادهای مالی موثر بر واحد اقتصادی و سپس انتقال و گزارش این آثار در قالب اطلاعات مفهوم و آگاهی بخش برای استفاده اشخاصی است که در واحدهای اقتصادی حق، نفع یا علاقه دارند و انتظار می رود بر مبنای اطلاعات ارائه شده، درباره ی واحد اقتصادی قضاوت و تصمیم گیری

رویدادهای اقتصادی است.

۴- حسابداری زبان تجارت است. اصطلاحاتی نظیر دارایی، بدهی، سودخالص، گردش وجوه نقد و سود هر سهم نمونه هایی از واژگان فنی حسابداری است.

 

۴ـ۱ـ۲ـ حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات اقتصادی راجع به رخدادهای مالی موثر بر یک واحد اقتصادی مشخص را به عنوان داده یا ورودی می پذیرد، پردازش می کند نهایتاً به شکل گزارشهای مختلف که خروجی یا ستانده این سیستم محسوب می

از یک سو، مدیریت را به اداره ی کارآمد و اثربخش واحدهای اقتصادی قادر می سازد و از سوی دیگر، سایر اشخاص ذیحق و ذینفع به واحدهای اقتصادی  را در اتخاذ تصمیمات مطلوب اقتصادی و اعمال قضاوتهای آگاهانه یاری می دهد.

 

نقش حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در شکل) ۱-۲) نشان داده شده است.

 

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی

 

پردازش

مرز                                                                             مرز

محیط           ورودیها (نهاده ها)                                   خروجی ها ( ستانده ها)         استفاده کنندگان

( اطلاعات

خام نامحدود)

( اطلاعات خام انتخاب شده)                     (اطلاعات آگاهی بخش)

 

                                     کنترل

 

 

حسابداری، یک سیستم اطلاعاتی مهم و معتبر در تقریباً تمامی سازمانها، صرفنظر از نوع فعالیتی است که در این سازمانها انجام می گیرد. این سیستم باید به گونه ای طرح ریزی شود که بتواند اطلاعات موردنیاز را برای مقاصد عمده زیر فراهم آورد:

۱- گزارشگری معمول درون سازمانی برای تصمیم گیریهای مدیران

۲- گزارشگری

،       سودآوری مشتری، روش های توزیع و قیمت گذاری مربوط می شود. چنین اطلاعاتی نیز مستلزم     گزارش های ویژه ای است که سیستم حسابداری باید آن را خلق کند.

۳- تهیه اطلاعاتی به منظور استفاده از آن در برنامه ریزی و کنترل:

اطلاعاتی که در این زمینه تهیه می شود موضوعاتی همچون درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های قسمتهای مختلف شرکت را در برمی گیرد.

۴- تهیه اطلاعات به منظور استفاده از آن در اندازه گیری عملکرد و ارزیابی کارکنان:

اطلاعاتی که در این باب تهیه و تدارک دیده می شود در برگیرنده ی موضوعاتی همچون مقایسه نتایج واقعی با نتایج پیش بیبنی شده (بودجه) براساس معیارهای مالی یا غیرمالی می باشد.

۵- تهیه اطلاعات به منظور استفاده از آن در گزارشگری مالی، اطلاعاتی که بدین منظور تهیه     می گردد باید با قوانین و مقررات و استانداردهای لازم الاجرا منطبق باشد.

 

۵ـ۱ـ۲ـ تعریف حسابداری بهای تمام شده

حسابداری بهای تمام شده به طور کلی با تولید اطلاعات مرتبط با هزینه ها برای مقاصد گوناگون سروکار دارد. یا بعبارتی دیگر، حسابداری بهای تمام شده به عنوان یک رشته

و گزارش کردن هزینه ها و مقایسه آنها با استانداردها و بودجه ها بکار برده می شود.

 

۱ـ۵ـ۱ـ۲ـ تاریخچه ی حسابداری بهای تمام شده

در سال ۱۷۵۰ میلادی با اختراع ماشین بخار انقلاب بهای تمام شده آغاز شد و تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم ادامه یافت و تحولات و تغییرات اقتصادی و اجتماعی وسیعی را در پی داشت. این تحول بنیادی بر تعالی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع اروپایی را دگرگون کرد و از طریق این قاره به سراسر جهان راه یافت و آثار مفید و زیانبار بسیاری به جا گذاشت.

قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید و تبدیل شیوه ی دستی تولید به شیوه ی کارخانه ای بارزترین ره آورد انقلاب بهای تمام شده در اروپا بود که پیدایش و رشد کارخانه های کوچک و بزرگ را در        پی داشت. پیدایش و رشد کارخانه های کوچک و بزرگ با توانایی ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد از یک سو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید یعنی اقتصاد کشاورزی جای خود را به اقتصاد بهای تمام شده داد. و از سوی دیگر رقابت بین کارخانه داران را ایجاد کرد. کشورهای صنعتی غرب با استفاده از دستاوردهای انقلاب صنعتی و فناوری ماشینی نسبت به سایر کشورها برتری یافتند و توانستند سلطه ی سیاسی خود را بر این کشورها تحمیل کنند در نتیجه کشورهای مستعمره تبدیل به بازار خارجی کشورهای توسعه یافته شدند.

از نظر روابط

بر مبنای اطلاعات مالی گذشته تأکید داشت و در پیش بینی آینده از حدس و گمان فراتر نرفت. اما همین کار در حد خود توانست تولیدات با صرفه را تعیین و دوام کارخانه ها را در عرصه ی پررقابت امکان پذیر کند.     بزرگتر شدن کارخانه ها و پیچیده تر شدن روش های تولید و در نتیجه افزایش تولیدات، رقابت بین واحدهای صنعتی برای تسلّط بازار و هم چنین رقابت در عرضه تولیدات به بازارهای جهانی را تشدید کرد و اداره ی موسسات بزرگ پیچیده به پیدایش مفهوم مدیریت علمی انجامید. مدیریت علمی روش برخورد منظم و منطقی با مسائل به منظور یافتن مناسب ترین راه برای انجام هر کار است که ضرورتاً بر کسب اطلاعات دقیق از آنچه می گذرد و نتایجی که در اثر هر گونه تغییر حاصل می شود تکیه دارد. حسابداری بهای تمام شده، اطلاعات لازم را برای این کار فراهم آورد و به صورت یکی از افزارهای مدیریت علمی درآمد.

هم زمان و همراه با تحول و تکامل ابزارها و شیوه های تولید در سده های بعد، روش ها و    شیوه های هزینه یابی پیشرفته ای ابداع و به کار گرفته شد که بهای تمام شده ی محصولات و خدمات

 

تمام شده به طور کلی با تولید اطلاعات مرتبط با هزینه ها برای مقاصد گوناگون سروکار دارد. دامنه این مقاصد بسیار گسترده است و از تعیین بهای تمام شده تولید فرآورده ها به منظور تهیه صورتهای مالی و مقاصد مالیاتی آغاز و به ارزیابی عملکرد قسمتها و مدیریت های مختلف واحدهای اقتصادی کشیده می شود و تا پیش بینی هزینه ها و درآمدها در جهت پشتیبانی از تصمیم گیریهای گوناگون ادامه می یابد.

حسابداری بهای تمام شده به عنوان یک رشته از رویه ها و قواعد منظم برای ثبت و گزارش کردن اندازه گیریهای مرتبط با هزینه های ساخت کالا و ارائه خدمات به شکل تفصیلی تعریف شده است. حسابداری بهای تمام شده و مدیریت اطلاعاتی را برای استفاده در مدل های تصمیم گیری در زمینه های گوناگون نظیر مدیریت مالی، مدیریت عملیاتی و بازاریابی فراهم می آورد. حسابداری بهای تمام شده همچنین به موضوعات انگیزشی و رفتاری نیز مربوط می شود چون در برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بکار گرفته می شود.

 

 ۲ـ۵ـ۱ـ۲ـ نقش حسابداری بهای تمام شده در سیستم اطلاعات حسابداری[۱۲]

حسابداری بهای تمام شده بخشی از یک سیستم کلی اطلاعات حسابداری است که اطلاعات مرتبط با هزینه ها را برای استفاده در هر دو زمینه حسابداری مدیریت و حسابداری مالی انباشت و ارائه   می کند.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

تعریف حسابداری مدیریت

ریزی، کنترل و ارزیابی عملیات در داخل یک واحد اقتصادی، یعنی، حصول اطمینان از بهره برداری مناسب از منابع و در جهت پاسخگوئی مناسب در قبال این بهره برداری، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تعریف حسابداری مالی[۱]

گزارش مالی برون سازمانی برای سرمایه گذاران، فراهم کنندگان تسهیلات مالی، نهادها و ارگانهای دولتی و سایر اشخاص بیرون از سازمان درباره ی وضعیت مالی واحد انتفاعی در یک مقطع زمانی معین، نتایج عملیات واحد انتفاعی برای یک دوره ی زمانی معین، گزارش جریانهای ورود و خروج      وجه نقد برای دوره زمانی موردنظر است که در قالب صورتهای مالی اساسی در پایان هر دوره ی مالی فراهم می گردد.

 

۳ـ۵ـ۱ـ۲ـ روابط بین حسابداری مدیریت، حسابداری مالی و سیستم حسابداری بهای تمام شده

 

 

یک محصول تولید کند کلیه اقلام بهای تمام شده تولید را می توان به آن محصول تخصیص داد، اما چنانچه موسسه بیش از یک نوع محصول تولید کند حسابداران باید            بهای تمام شده ی

آب و برق و استهلاک و غیره را نمی توان به محصولات معینی اختصاص داده به طور کلی تعداد اقلام بهای تمام شده ای که نتوان به آسانی به محصولات مشخص تخصیص داد، با تنوع بیشتر محصولات تولیدی افزایش می یابد.

 

ـ طرز برخورد مدیریت با اطلاعات بهای تمام شده

اطلاعات بهای تمام شده و تهیه آن هزینه براست و تا زمانی که منافع تهیه آنها از هزینه ی،   فراهم آوردن آنها بیشتر است، گردآوری آنها توجیه پذیر است. اگر مدیریت یک موسسه استفاده ی ناچیزی از اطلاعات بهای تمام شده بعمل آورد پس ارزش نسبتاً کمی هم برای آن قائل است بنابراین هزینه فراهم کردن آن را توجیه نمی کند بنابراین نحوه ی برخورد مدیریت عامل مهمی در مشخص کردن حجم و میزان پیشرفت و

شده برای تهیه گزارشهای خارجی و داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. گزارشهای تهیه شده برای استفاده کنندگان داخلی معمولاً تحت تاثیر متغیرهای خارجی قرار نمی گیرد. اما اطلاعات بهای تمام شده که در تهیه گزارشهای برون سازمانی بکار می رود تحت تاثیر سیاستها و رویه های مربوط به ارگانهای مختلف قرار می گیرد. مانند: ارگانهای مالیاتی، انجمنهای

یرهای خارجی از عوامل موثر بر میزان پیچیدگی سیستم حسابداری              بهای تمام شده می باشد.

 

۷ـ۱ـ۲ـ  دلایل استفاده از سربار جذب شده به جای سربار واقعی

۱- اطلاعات مربوط به برخی از اجزای تشکیل دهنده ی سربار با تاخیر در دسترس قرار می گیرد و این تاخیر گاهی غیرقابل کنترل است.

۲- برخی از اجزای تشکیل دهنده ی سربار، در مقاطع خاص از زمان انجام می شوند زیرا در صورت استفاده از سربار واقعی در مقطعی که این اجزا محقق می شوند، بهای ساخت کالای تولید شده بیشتر و در مقطعی که این اجزا تحقق نمی یابند بهای ساخت تولیدات کمتر خواهد بود و این عدم یکنواختی

۳- نوسانات فصلی نیز سربار واقعی را ممکن است دچار تغییرات قابل توجهی نماید که به منظور جلوگیری از این نوسانات از سربار جذب شده- که بطور یکنواخت جذب بهای کالا می شود- استفاده    می گردد.

۴- ارائه اطلاعات بموقع جهت تصمیم گیری های مدیریت، با تعلل و تاخیر اطلاعات واقعی سربار همخوانی ندارد و بالاخص در بازار رقابتی، لازم است در اولین زمان ممکن محصول به مشتری تحویل شود و تحویل محصول به مشتری و در واقع فروش آن، تا حد زیادی متکی به اطلاعات          بهای ساخت است که یکی از اجزای بهای ساخت محصول، سربار ساخت است.

۵- محصول ممکن است در یک دوره ی خیلی کوتاه ساخته شده باشد که در این دوره ی کوتاه هیچ کدام از اطلاعات واقعی سربار در دسترس قرار نگرفته باشد.

 

۱ـ۷ـ۱ـ۲ـ  مبنای جذب سربار[۲]

با توجه به ضرورت استفاده از سربار جذب شده به جای سربار واقعی، لازم است برای سربار مبنایی منطقی و یا تجربی تعریف و مشخص نمود. اگر بتوان مبنایی برای جذب سربار بکار گرفت که رابطه آن مبنا با سربار تحقق یافته، یک رابطه ی علت و معلولی باشد، یک کار مطلوب و اساسی انجام شده است. استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری برای تعیین مبنای جذب یک ضرورت غیرقابل اجتناب است.

معمول ترین مبنای جذب سربار ساخت عبارتند از:

۱- حجم تولید

۲- ساعات کار مستقیم[۳]

۳- ساعات کار ماشین[۴]

۴- بهای مواد مستقیم مصرف شده[۵]

۵- بهای دستمزد مستقیم[۶]

۶- بهای اولیه[۷]

۷- فعالیتها و عملیات

 

 

۲ـ۷ـ۱ـ۲ـ عوامل موثر بر انتخاب نرخهای جذب سربار ساخت

۱- مبانی جذب سربار ساخت

الف- مقدار تولید

ب- بهای مواد مستقیم

ج- بهای دستمزد مستقیم

د- ساعات کار مستقیم

ه- ساعات کار ماشین

و- فعالیتها و عملیات

 

۲- انتخاب سطح فعالیت

الف- ظرفیت نظری

ب- ظرفیت عملی

ج- ظرفیت واقعی مورد انتظار

د- ظرفیت عادی

ه- تأثیر ظرفیت بر نرخهای جذب سربار ساخت

و- ظرفیت بلا استفاده و ظرفیت اضافی

۳- احتساب یا حذف سربار ثابت ساخت

الف- بهایابی جذبی

ب- بهایابی مستقیم (یا متغیر یا نهائی)

۴- استفاده از یک نرخ یگانه یا نرخهای متعدد برای جذب سربار ساخت

الف- نرخ کلی یا نرخ جامع جذب سربار ساخت

ب- نرخ جذب سربار برحسب هر یک از دوایر

ج- نرخ جذب سربار برحسب دوایر فرعی و فعالیتها

۵- استفاده از نرخهای جداگانه جذب سربار بر فعالیتهای خدماتی

 

منابع یکسان باشند. یا به عبارت دیگر کلیه ی محصولاتی که در یک دایره تولید می شود، کما بیش مشابه باشند. در غیر این صورت، به کارگیری این روش می تواند به نتایج نامعقول منجر شود.

 

۲ـ مواد مستقیم به عنوان مبنا:

بررسی و مطالعه ی هزینه

، در اغلب موارد بین هزینه های سربار ساخت و مواد مصرفی مورد استفاده در تولید محصولات ، رابطه ی منطقی وجود دارد. محصولی ممکن است با مواد مستقیم گرانبها ساخته شود و محصولی دیگر ممکن است با مواد مستقیم ارزان قیمت تولید شود، اما هر دو محصول ممکن است فرایند تولید یکسان داشته باشند و از هزینه های سربار به یک میزان برخوردار شوند.

۳ـ دستمزد مستقیم به عنوان مبنا:

به کارگیری هزینه ی دستمزد به عنوان مبنای جذب هزینه های سربار ساخت نسبتاً آسان است. چون اطلاعات مورد نیاز مربوط به هزینه ی دستمزد مستقیم به سهولت در دسترس است. استفاده از این مبنا

ارهای مشابه، قابل مقایسه باشد به طور کلی مناسب این است که از به کارگیری این روش تحت هر یک از شرایط و وضعیتهای زیر خودداری شود:

الف ـ هزینه ی استهلاک ماشین آلات و تجهیزات گرانبها که هیچ ارتباطی با هزینه ی دستمزد مستقیم ندارد، بخش مهمی از هزینه های سربار ساخت را تشکیل دهد.

ب ـ نرخهای دستمزد کارکنان مستقیم تولید بسیار متفاوت باشد.

۴ـ ساعات کار مستقیم به عنوان مبنا:

از آنجا که ساعات کار مستقیم به عنوان مبنا، مبتنی بر عامل زمان است، یکی از مبانی مناسب برای جذب هزینه های سربار می باشد. به کارگیری این مبنا، به ویژه در دوایر کاربر، مناسبترین نتایج را به دنبال دارد.

هزینه ی آن معمولاً بخش نسبتاً جزئی از جمع هزینه های ساخت را نیز تشکیل   می دهد. در چنین شرایطی استفاده از ساعات کار مستقیم به عنوان مبنای غیر منطقی است.

۵ـ ساعات کار ماشین آلات به عنوان مبنا:

هنگامی که ماشین آلات نقش اساسی در تولید محصولات دارند، ساعات کار ماشین آلات می تواند مناسب ترین مبنا برای جذب هزینه های سربار ساخت به محصولات و سفارشات قلمداد شود. زیرا، در چنین وضعیتهایی بخش عمده ی هزینه های سربار ساخت شامل استهلاک ماشین آلات، برق مصرفی   ماشین آلات، تعمیر و نگهداشت ماشین آلات و نظایر آن، به نحوی با زمان مرتبط است، مبنای ساعات کار ماشین آلات نیز مبتنی بر زمان است.

 

۸ـ۱ـ۲ـ تخصیص بهای خدمات دوایر پشتیبانی

بطور کلی دوایر و مراکز فعال در هر شرکت را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱- دوایر عملیاتی

۲- دوایر پشتیبانی

 

– دوایر عملیاتی:

دوایری است که مستقیماً در تولید و یا ارائه ی خدمات به مشتریان نقش دارند و نقش آنها در محصول برای مشتریان ملموس، قابل درک و یا قابل رویت است. این دوایر، دوایر اصلی شرکت هستند.

 

– دوایر پشتیبانی

دوایری هستند که بطور

هستند. وظیفه و نقش اصلی دوایر پشتیبانی این است که به دوایر عملیاتی و احتمالاً دوایر پشتیبانی دیگر خدمات ارائه دهند.

در یک شرکت خدماتی، دایره عملیاتی نیز یک دایره خدماتی است و به همین دلیل اسم گذاری دوایر عملیاتی به دوایر تولیدی و یا اسم گذاری دوایر پشتیبانی به دوایر خدماتی صحیح نیست و نمی تواند عمومیت داشته باشد.

 

۱ـ۸ـ۱ـ۲ـ اهداف تخصیص بهای عوامل غیرمستقیم

بهای عوامل غیرمستقیم در اکثر موارد بخش قابل توجهی از بهای ساخت را تشکیل می دهد. که و لازم است به موضوع تعیین بها تسهیم شود.

برای انتخاب راه حل تسهیم روی موضوع تعیین بها به جای برخورد به عنوان هزینه ی دوره جاری، چهار هدف اصلی دنبال می شود که این اهداف عبارتند از:

۱- ارائه اطلاعات برای تصمیم گیریهای اقتصادی

۲- ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران

۳- توجیه بهای ساخت و یا محاسبه مبالغ قابل بازپرداخت

۴- محاسبه بهای ساخت موجودی ها جهت انعکاس در ترازنامه و یا صورت سود و زیان (گزارشگری خارجی)

– اگر هدف از تعیین بها تصمیم گیری باشد لازم است بهای تمامی عوامل موثر

بها، تعیین قیمت فروش باشد. در نظر نگرفتن بهای عوامل غیرمستقیم اشتباه بزرگی خواهد بود که ممکن است منجر به تعیین قیمت نامناسب و زیان دهی شرکت گردد.

– اگر هدف ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران باشد، ارزیابی عملکرد بخش ها و مراکز بر مبنای کاهش بهای ساخت با حفظ کیفیت محصول و معیار قرار دادن سادگی و ارزانی ساخت محصولات طراحی شده برای واحد طراحی، نمونه هایی از ضرورت تسهیم بهای عوامل غیرمستقیم به موضوع تعیین بها
می باشد.

– اگر هدف اجرای یک فعالیت یا تولید یک نوع محصول طبق قراردادی خاص باشد، لازم است بهای ساخت شامل بهای عوامل درگیر ساخت اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم بوده تا بهای ساخت منصفانه و معقول باشد. بعنوان مثال برای جبران خسارت بوسیله شرکت بیمه لازم است بهای کالای خسارت دیده شامل عوامل مستقیم و غیرمستقیم محاسبه گردد تا جبران خسارت بطور کامل انجام پذیرد.

– به منظور گزارشگری برون سازمانی (خارجی) لازم است در تعیین بهای ساخت، استانداردهای حسابداری مالی رعایت شود. طبق این استاندارد بهای ساخت شامل کلیه عوامل تولید اعم از مستقیم و غیرمستقیم است.

 

۲ـ۸ـ۱ـ۲ـ مبانی تخصیص هزینه سربار

در ادبیات حسابداری چهار مبنا برای تخصیص بها است که عبارتند از:

۱- مبنای علت و معلولی

۲- مبنای دریافت منافع

۳- مبنای توان تحمل

۴- مبنای عدالت و منصفانه بودن.

– قوی ترین و مستدل ترین مبنا برای تخصیص بها، مبنای علت و معلولی است. اگر تحقق

د هر چند این مبنا ضعیف تر از مبنای علت و معلولی است ولی مبنایی سیستماتیک و معقول بوده و قابل دفاع است. استفاده از این مبنا موجب افزایش مسئولیت پذیری و کنترل می شود.

– مبنای سوم، مبنای توان تحمل است. برای مثال اگر تسهیم بهای خدمات دایره ی رستوران را در یک شرکت تولیدی در نظر بگیریم ممکن است یک دایره ی خاص بسیار سودآور بوده و تخصیص کل یا بخش عمده ی بهای خدمات دایره ی رستوران به آن، تأثیر چندانی در وضعیت آن نداشته باشد در حالی که در مورد یک دایره ی ضعیف با سودآوری پائین، ممکن است تخصیص عمده بهای خدمات رستوران به آن، بسیار

در قراردادهای دولتی و سایر قراردادهای مورد استفاده قرار می گیرد که قیمت فروش کالا بر مبنای جمع بهای تخصیص یافته به آن

عملیاتی و دوایر پشتیبانی، که این مرحله را «تخصیص اولیه» می نامند.

۲- تخصیص سربار از دوایر پشتیبانی به دوایر استفاده کننده از خدمات آن، که این مرحله را »تخصیص ثانویه« می نامند.

۳- تخصیص سربار از دوایر عملیاتی به موضوع تعیین بها (کالا یا خدمات)، که این مرحله را تخصیص نهایی می نامند.

 

 

 

شکل (۴-۲) زیر انواع سه گانه تخصیص بها را نشان می دهد:

 

 

 

 

 

 

تخصیص اولیه

 

 

پشتیبانی (۱)               پشتیبانی (۲)                       عملیاتی (۱)                     عملیاتی (۲)

 

 

 

موضوع تعیین بها (محصول)

 

موضوع تعیین بها (محصول)

 

 

 

تخصیص نهایی

 

 

تخصیص اولیه

سرباری که به دوایر نسبت داده می شود دو نوع است؛ یکی سربار مستقیم و دیگری سربار غیرمستقیم، سربار مستقیم دوایر، سرباری

نسبت داده می شود.

سربار غیرمستقیم دوایر، سربار ناشی از فعالیت هایی است که در خود آن دایره انجام نمی شود بلکه در سایر دوایر رخ می دهد و دوایر مختلف از آن استفاده می کنند چنین سرباری از طریق رهگیری به دوایر تخصیص نمی یابد بلکه باید به گونه ای منطقی و سیستماتیک بین دوایر استفاده کننده تسهیم شود. این تخصیص را تخصیص اولیه می گویند.

تخصیص اولیه با استفاده از یکی از مبانی چهارگانه تخصیص انجام می شود.

 

تخصیص ثانویه

در تخصیص ثانویه های خدمات دوایر پشتیبانی به دوایر استفاده کننده تخصیص می یابد.

برای تخصیص بهای خدمات دوایر پشتیبانی سه روش متداول وجود دارد.

۱- روش مستقیم

۲- روش متوالی (روش قدم به قدم یا روش یکطرفه یا پله ای)

۳- روش متقابل (روش ریاضی یا روش دو طرفه)

 

ـ روش مستقیم

در روش مستقیم

                                             عملیاتی (۱)                           پشتیبانی (۱)

عملیاتی (۲)                          پشتیبانی(۲)

 

عملیاتی (۳)                          پشتیبانی (۳)

شکل ( ۵-۲ )

– روش متوالی

این روش بخشی از نواقص روش مستقیم را برطرف می کند اما نه تمام آن را، در

و صحیح انجام می شود اما وقتی نوبت به تسهیم بهای خدمات دایره ی بعد پشتیبانی دوم
می رسد، بهای خدمات آن به دوایر عملیاتی و سایر دوایر

نحوه تسهیم بهای خدمات دوایر پشتیبانی در روش متوالی را نشان می دهد.

 

عملیاتی (۱)                          پشتیبانی (۱)

 

 

عملیاتی (۲)                           پشتیبانی (۲)

 

 

عملیاتی (۳)                           پشتیبانی (۳)

 

 

 

در این روش اولویت تسهیم از اهمیت خاصی برخوردار است و باید در انتخاب آن دقت نمود برای اولویت بندی تسهیم بهای خدمات دوایر پشتیبانی اولویت تسهیم با دایره ای است که بهای خدمات ارائه شده ی آن به دوایر پشتیبانی دیگر بیشتر است.

 

 

 

ـ روش متقابل

در این روش، تسهیم دوایر پشتیبانی نسبتاً کامل انجام می شود و کلیه دوایر عملیاتی و پشتیبانی استفاده کننده از خدمات دایره ی پشتیبانی خاص به استثنای خود آن دایره، از بهای خدمات آن دایره

به این روش نیز وارد است این است که از تسهیم بهای خدمات دوایر پشتیبانی به خود آن دایره ی پشتیبانی اغماض می شود.

که برای رفع این عیب نیز اقدامات و اصلاحاتی انجام شده و قابل بکارگیری است.

 

شکل ( ۶-۲) فرایند کلی روش متقابل را نشان می دهد:

عملیاتی (۱)                        پشتیبانی (۱)

 

 

عملیاتی (۲)                         پشتیبانی (۲)

 

 

عملیاتی (۳)                        پشتیبانی (۳)

 

 

 

 

 

 

۲ـ۲ـ گفتار دوم : سیستم های هزینه یابی نوین(ابزارهای نوین در مدیریت هزینه):

۱ـ۲ـ۲ـ مقدمه:

در دنیای امروز تغییر و پویایی از اصول اولیه است، بنابراین مدیران با توجه به این اصل، باید سیستم های مورد نظرشان

سیستم های هزینه یابی در ابتدا، در سال های ۱۹۲۰ توسط حسابداران و با همراهی مهندسان، طراحی گردید. بعد از جنگ جهانی اول، اجرای روش های انبوه به طور فزاینده ای، ضرورت استقرار     کنترل های موثر را مطرح نمود و طراحی سیستم های هزینه یابی پاسخی به این ضرورت بود.

از آن زمان تاکنون، این سیستم ها تحول چندانی را پشت سر نگذاشته است. فاصله بسیار زیادی بین آنچه در درون کارخانه واقع می شود با سیستم هزینه یابی، که وظیفه بازتاب آن وقایع را به دوش دارد. پدید آمده است. مدیران، اغلب در نتیجه پیچیدگی و تناقض و قدیمی بودن اطلاعات در فرآیند هزینه یابی، دچار سردرگمی می شوند . [۸]

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

۲ـ۲ـ۲ـ حسابداری مدیریت[۱]

گرایش عمومی بنگاههای اقتصادی بزرگ جهانی عبارت است از تغییر از نگرش تولید انبوه به نگرش تولید کیفیت برای

ین تغییر نگرش مقدمتاً ناشی از تشدید رقابت در محیط تجارت جهانی و برجسته شدن روزافزون مفهوم مشتری مداری است.

امروزه مشتری مداری بیش

تحولات در اقتصاد و سازمان است. امروز دیگر عوامل متعارف تولید، یعنی مواد، کار و سرمایه به عنوان عوامل اصلی و کمیاب تولید محسوب نمی گردند بلکه عامل اساسی تاثیر گذار بر تولید و کسب و کار بنگاه عبارت است از ارزش آفرینی برای مشتریان.

براین اساس مدیریت بیش از آنکه نگران صرفه جویی در مواد و دستمزد باشد در جستجوی شناسایی عوامل و امکانات ارزش آفرینی برای مشتریان است.

امروزه ارزش آفرینی برای مشتری گسترش یافته و مفهومی بنام مدیریت ارزش آفرینی برای گروههای ذینفع در دستور کار سازمانها قرار گرفته و جایگزین مفهوم ساده ایجاد و اندازه گیری ارزش برای سهامداران شده است.

سیستم حسابداری مدیریت سنتی دیرزمانی است که ظرفیت و قابلیت پاسخ گویی به نیازهای مدیریت نوین و کمک به حل مسئله در محیط های سازمانی جدید را از دست داده است. آثار ناشی از تغییرات تکنولوژیک، تشدید رقابت و تغییرات سریع در انتظارات و خواسته های مشتریان و تلقی بنگاههای اقتصادی از مشتریان خود، جهانی شدن تجارت و تغییرات ساختاری که در نگرش مدیریت و الگوهای سازمانی پدید آمده، مجموعاً موجب شده است که دست اندرکاران و صاحب نظران دانش و حرفه حسابداری مدیریت در بخشهای مختلف آکادمیک

جدید خود عبارت است از به کارگیری مناسب منابع و امکانات سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتری. مدیریت هزینه تلاش توامان برای شکل دادن به فرایند تجدید مهندسی و بهبود مستمر از یک سو و تجزیه و تحلیل اطلاعات در خصوص انتظارات مشتری و مهندسی ارزش برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان می باشد. به کارگیری روشهای تولید بهنگام[۲]، مدیریت کیفیت جامع[۳]، برنامه ریزی جامع تامین مواد و تکنیکهایی مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه یابی هدف[۴]، هزینه یابی ارزش افزوده[۵]، هزینه یابی چرخه حیات تولید[۶]، هزینه یابی معکوس از جمله این تکنیکها می باشد.

البته شواهد و مصادیقی که نشان دهد تمام این تکنیکها مسائل سازمانها را به طور کامل حل کرده باشد اندک است اما بسیاری از سازمانها از لحاظ نظری و فنی به مفید بودن این روشها اعتقاد جدی دارند و در بکارگیری آنها پیگیر می باشند. بی تردید در ارزیابی این روشها منافع روشنی تعریف شده که باید در آینده آثار و نتایج آن را دید.

در یک بنگاه اقتصادی ارزش از طریق بهره برداری از مزیت نسبی ایجاد می گردد و دستیابی به مزیت نسبی مستلزم تغییر مداوم و بهبود مستمر است. حسابداری مدیریت باید با توسعه و ارتقای دائمی خود و ارائه راه حل های هوشمندانه در زمینه تصمیمات استراتژیک، تخصیص بهینه منابع و

انجام دهد آن گاه توانسته است نقش محوری خود را در سازمانهای فردا و حرفه حسابداری هزاره سوم ایفا نماید.

ایجاد ارزش به طور ساده عبارت است از ایجاد منافع فزونتر از هزینه. توفیق یک بنگاه اقتصادی در درازمدت این است که مدیران برای همه ی ذینفع های سازمان یعنی

مدیریت بنماییم. حسابداری مدیریت دامنه وسیعی از وظایف را به عهده دارد که شامل کمک به تصمیم گیری های مدیریت در سطوح استراتژیک و تاکتیکی، اعمال کنترل مدیریت، فراهم نمودن امکان اعمال مدیریت هزینه و مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد و تحکیم ارزشهای سازمان از طریق ارائه گزارشهای سودمند به مدیریت می باشد.

با چنین دامنه وسیعی از وظایف و مسئولیتها، حسابدار مدیریت فرصتهای فراوانی برای مشارکت در ارزش آفرینی سازمان خواهد داشت.

بسیاری از ارزشها می تواند در نتیجه یک تصمیم گیری به دست آید یا از دست برود. در تصمیمات مطلوب و متضمن ایجاد ارزش برای سازمان، مانند ادغام شرکت و یا واگذاری بخشهایی از فعالیتها و ایجاد خط تولید و یا تصمیمات مرتبط با چگونگی اختصاص منابع و امکانات شرکت حسابدار مدیریت می تواند

از فعالیتها که در سازمان منشأ ایجاد ارزش است. با این نگرش به این اعتبار که تمام واحدهای سازمان به نوعی در ایجاد ارزش نقش دارند دیگر چیزی بنام مرکز هزینه وجود نخواهد داشت.

گزارشاتی که به نگرش تفکیک سازمان به مراکز ارزش توسط حسابدار مدیریت تهیه و ارائه     می شود علاوه بر آنکه در پیشبرد وظایف و عملیات شرکت به مدیریت درون سازمان کمک می نماید به سهامداران نیز تصویری جامع و شفاف از ارزشهای بنگاه اقتصادی که در آن سرمایه گذاری نموده اند بدست می

 

۳ـ۲ـ۲ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ تعریف ABC

در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی از هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارائه شده است.

هیلتون می نویسد: «هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیتهای صرف شده به وسیله ی هر محصول، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف تخصیص داده می شود».

می هرودیکین نیز معتقدند: « هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش هزینه یابی است که  بهای تمام شده ی محصولات را از جمع بهای فعالیتهایی که منجر به ساخت محصول می شوند به دست می آورد».

از دیدگاه چات چین و فرانتی: «هزینه یابی بر مبنای فعالیت، یک نوع مدل هزینه یابی است که با شناسایی مخازن هزینه و یا مراکز فعالیت در یک سازمان، به تخصیص هزینه ها به محصولات و خدمات بر مبنای تعدادی از رویدادها و یا مبادلات دخیل در فرایند ارائه ی محصول یا خدمت اقدام می نمایند».

 

تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM):

ABM یک رویکرد مدیریتی است که به منظور حصول اطمینان از اینکه فعالیت های موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات دارای ارزش افزوده هستند، استفاده می شود.

چنین برآوردی از ارزش به وسیله اجرای تکنیک های هزینه یابی بر مبنای فعالیت صورت       می پذیرد، همانند اطلاعات مربوط به درآمد، شناخت مشتری، معیارهای کیفیت و عوامل بازار.

 

 

 

ارتباط بین (ABC) و(ABM)

ارتباط میان (ABC) و(ABM)  از تحقق این امر توجیه می شود که نخستین مرحله،           تجزیه و تحلیل فعالیتی است که برای رسم ارتباط میان داده ها و ستاده ها صرف

چنین اندازه گیری ها از هزینه های متحمل شده و منافع تحقق یافته از جمله عواملی هستند که به مدیریت فعالیت ها امکان لازم برای بهینه سازی نتایج حاصله را می دهد.    

 

۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ  تاریخچه ی هزینه یابی بر مبنای فعالیت

در طی دهه گذشته تعداد کثیری از شرکتها سیستم حسابداری بهای تمام شده خود را بازنگری کرده اند. این بازنگریها به طور عمده به دلیل قرار گرفتن این شرکتها در فضای تجاری کاملاً رقابتی بوده است که کیفیت بالا، خدمات عالی و قیمت های فروش معقولی را طلب می کرد. تغییراتی که به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز به مدیران

موقعیتهای مناسب رقابتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و نسبت به تعیین بهای تمام شده مناسب برای محصولات کمتر توجه شد. این تغییر در نگرش داخلی انتظارات بیشتری را در مورد به کارگیری سیستم مناسب بهای تمام شده که قبلاً هم نیازهای داخلی مدیریت را تامین و هم نیازهای خارجی را برآورده می کرد

در ارائه اطلاعات جدید در شرکتها دارند.

همچنین موضوع نسل چهارم سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت اخیراً مطرح شده است، شاید برای نخستین بار در دهه های گذشته، سیستم های داخلی تلاش بر آن دارد تا بتواند نیازهای مدیریت را بدون توجه به محدودیتها و انتظارات خارج از موسسه برطرف نماید. اشتیاق برای آن است که داشتن دو سیستم بهای تمام شده و یا بیشتر، امکاناتی را در اختیار حسابداران قرار می دهد که قبل از به وجود آمدن کامپیوتر (با قدرت پردازش اطلاعات) به هیچ وجه وجود نداشته است.

 

۱ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نخستین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )

سیستم هزینه یابی تاریخی (قدیمی) که تا قبل از سالهای ۱۹۸۰ وجود داشت بر برنامه ریزی  کوتاه مدت، کنترل، تصمیم گیری، و بهای تمام شده محصولات تاکید داشت. همچنین در این سیستم مواردی از قبیل بودجه بندی، بهای تمام شده استاندارد، تجزیه و تحلیل انحرافات، تسهیم هزینه ها و سایر موارد مشابه، مورد عمل واقع می گردید. نقاط ضعف این سیستم به مرور شناخته و مستندسازی شد.

به هر حال این نقاط ضعف بود که نهایتاً موجب شد تا

 

شکل ( ۷-۲ ) نسل های هزینه یابی بر مبنای فعالیت

منابع

اولین نسل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع
عملیات

دومین نسل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع
عملیات

سومین نسل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمک اصلی نسل نخست سیستم هزینه یابی براساس فعالیتها، شناخت این موضوع بود که تسهیم هزینه در ابعاد گسترده تری در درون سازمان صورت پذیرد. برای نخستین بار عوامل هزینه، براساس مقادیر و میزان نقل و انتقال کار، تعیین شد.

این جداسازی محاسبه ی بهای تمام شده را دقیقتر ساخته و تغییراتی را در برنامه تولید شرکتهایی که چند محصول را تولید می کردند، به وجود آورد. این سیستم نشان داد که تولید محصولاتی که تعداد آنها کم ولی دارای هزینه نقل و انتقال بالایی هستند مقرون به صرفه نبوده و سودآور نیست.

 

 

 

شکل (۸-۲ ) تعاریف عوامل هزینه بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در شکل (۸-۲  ) نموداری از طبقه بندی عوامل هزینه بر که براساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت مورد شناسایی قرار گرفته است. نشان داده می شود. شاید برای نخستین بار، به منظور کنترل هزینه ها و یا مدیریت آنها، نگاهها به مدیریت عوامل هزینه بر

دیر یکی از نخستین شرکتهایی بود که تخصیص هزینه ها را به دو بخش مقدار محصول و مقدار نقل و انتقال تقسیم کرد. این شرکت متوجه این موضوع شد که محصولات با تعداد تولید کمتر، سودآوری کمتر و محصولات با تعداد تولید زیادتر سودآوری بیشتر دارند در حالی که در به کارگیری سیستم هزینه یابی قدیمی خلاف این مسئله اعلام شده بود. این مسئله پس از به کارگیری و استفاده از نسل اول هزینه یابی براساس فعالیتها به صورت عمومی درآمد.

مهمترین نتیجه حاصل از به کارگیری نخستین سیستم هزینه یابی مبنای فعالیت، موضوع تعیین بهای تمام شده مناسب محصول بوده و در استفاده از این سیستم حذف عوامل هزینه بر که ارزش افزوده ای ایجاد نمی نمایند نیز به مرور صورت می پذیرد. فعالیتها به شکلی که با یکدیگر ارتباط ندارند و هر یک مستقل هستند تفکیک و مورد نظر قرار می گیرند. شرکتها دریافتند که عوامل هزینه بر در بخشهای مختلف شرکت، در فرایندهای تولید محصولات قرار گرفته اند، ولی تکنولوژی موجود قادر نیست ارتباط بین این

می شد، به کارگیری سیستم استفاده به موقع(Just in time) ، اصلاح مداوم فعالیتها، شیوه به صفر رساندن تولیدات ناقص و سایر مفاهیم مدیریت جاری، کمتر توجه شد. برای نخستین بار توجه به این موضوع جلب شد که مدیریت عوامل هزینه بر، مانند راهبری ماشینی است برای اجرای مدیریت بهای تمام شده در حالی که تعیین بهای تمام شده محصول هنوز جزء هدفهای اولیه بود.

 

 

۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ دومین نسل هزینه یابی بر مبنای فعالیت:

دقت نظر در بهای تمام شده محصول اطلاعات لازم را برای سودآوری بلندمدت ایجاد نمی کند. یک شرکت تجاری اطلاعات مورد نظر در ارتباط با عملیات تولید را عیناً همانند اطلاعات مربوط به     بهای تمام شده نیاز دارد. اصلاحات مستمری نسبت به عملیات تولید که به نحو موثری در بهای تمام شده محصولات تأثیر داشت صورت پذیرفت. این اصلاحات مستمر در عملیات تولید شامل محصولات و همچنین هزینه های اداری و تشکیلاتی نیز می شد.

نگرش یکسویه به بهای تمام شده محصولات این اجازه را به شرکت نمی داد که برنامه ریزی لازم و اصلاحات مستمر مورد نظر و روشهای مناسب را به کار گیرد. نسل دوم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت بنابر دلایل فوق توسعه پیدا کرد

عملیات تولید مبذول داشت نه به محصولات. باید توجه داشت که نسل دوم منابع را نیز در کنار عملیات تولید در نظر داد و همچنین اندازه گیری فعالیتها نیز به اندازه تعیین بهای تمام شده محصولات مورد توجه قرار گرفت. اگر

تمام شده محصول را بعد از انجام این عملیات قابل محاسبه نمود. در به کارگیری نسل دوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، عملیات تولیدی و فعالیتهایی که با هر یک از این عملیات مرتبط می باشند، باید شناخته شوند. تعیین این ارتباطات شاید یکی از مشکل ترین کارهایی است که شرکت باید به نحو صحیح انجام دهد، زیرا که عملیات تولیدی از مجموعه ای از این فعالیتها شکل می گیرد. در صورتی

جریان اصلی در هر شرکت تقسیم می شود. پس از این اقدامات، می توان با استفاده از فعالیتهای شناخته شده، بهای تمام شده عملیات را محاسبه کرد. اگر چه معمولاً تعداد مشخصی از فعالیتها در یک شرکت قابل شناسایی است اما پیدا کردن و مشخص کردن آنها، کار ساده ای نخواهد بود. شرکت باید عملیات خود را پیش از شناسایی فعالیتهای مرتبط با هر یک از این عملیات، به طور مشخص تعریف نماید.

می شود. نسل دوم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حقیقت وضعیت پیشرفته نسل نخست سیستم تلقی می شود تا این که یک سیستم جدید، ولی هر دو سیستم توجه ویژه ای را به فعالیتهای داخلی نموده و اطلاعات محدودی را جهت برنامه ریزی های استراتژیک در اختیار مدیران قرار می دهند یکی از نیازهای برنامه ریزی موفق استراتژیک، اطلاعات مربوط به فعالیتهایی است که در ارتباط با شرکت در خارج از موسسه صورت       می پذیرد.

نسل سوم سیستم هزینه یابی براساس فعالیتها، پس از محدودیتهای نسل اول و دوم به وجود آید. در این سیستم فعالیتها خارج از موسسه نیز همانند فعالیتهای داخل مورد توجه و دقت نظر قرار می گیرد.

 

۳ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ سومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت:

سومین نسل از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، به شرکت به عنوان یک واحد تجاری توجه نموده و ارتباطات آن را با داخل و خارج بررسی می نماید. این سیستم فعالیتها را به عملیات مرتبط        می سازد و سپس عملیات را به واحدهای تجاری در مجموعه سازمان مرتبط می نماید. در این سیستم به واحدهای تجاری توجه می شود نه به فعالیتها و یا عملیات کار. سئوال اصلی این است که چگونه یک شرکت می تواند ارزش افزوده را برای یک محصول و یا خدمت ایجاد نماید.

در این سیستم عوامل هزینه بر به شکلی در نظر گرفته می شود تا بتوانند در جهت تعیین استراتژیهای رقابتی شرکتها از طریق تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشها، مورد استفاده قرار گیرند.

نسل اول و دوم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت مفاهیمی را پایه گذاری کرد تا عواملی که ایجاد ارزش افزوده می نمودند را از عواملی که ایجاد ارزش افزوده نمی گردند جدا سازد و این جداسازی به منظور برطرف کردن اتلاف وقتها، بالا بردن

ولی آنها توجه کمتری را به حمایت از آن دسته از فعالیتها نمودند که ارزش افزوده را برای محصولات ایجاد می گردند. در نتیجه فرصت حمایت کردن از فعالیتهایی که می توانست ارزش افزوده را برای محصول یا خدمت نهایی ایجاد نماید، براحتی از دست دادند.

شرکت در حقیقت ارزشها را به محصولات و یا خدمات تولیدی خود در زمانی که این خدمت و یا سرویس در داخل شرکت انجام می شود، اضافه می کند. اضافه کردن این ارزشها در زمانی که فعالیتها از پایین به بالا و از بالا به پایین جریان می یابند صورت می پذیرد. تمام فعالیتهایی که در درون سازمان در حال انجام است و آنها که در انجام این فعالیتها دخیل بوده و این فعالیتها را شکل می دهند باید با دقت بررسی و ارزیابی شوند. این بررسیها و ارزیابیها در زمانی که شرکت علاقمند به استفاده از برتری های رقابتی می باشد، ضروری است.

علاوه بر

بر مبنای فعالیت این چنین فعالیتها را به صورت مشخص مورد توجه قرار نمی دادند اما روشهایی در این سیستم ها بکار گرفته می شد که به وسیله آنها فعالیتهای خدماتی            می توانست به محصولات و یا خدمات مرتبط گردد و یا در صورتی که ارزش افزوده ای ایجاد نمی کردند، از مجموعه فعالیتها حذف شدند. در نسل سوم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، فعالیتهای خدماتی نه تنها مورد نظر واقع می شوند بلکه از آنها برای کسب موقعیتهای رقابتی استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه سه نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت:

شکل ( ۹-۲) مقایسه سه نسل از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مبانی مقایسهنسل اولنسل دومنسل سوم
ساختار

فعالیتها

هزینه ها

 

دقت نظر

مرکز هزینه

براساس محصول

تولیدی

 

در هزینه یابی محصول

   مرکز هزینه

براساس عملیات

عملیات شامل تولید و اداری و تشکیلاتی

در هزینه یابی عملیات

 

واحدهای تجاری

براساس شرکت

داخلی و خارجی

 

در هزینه یابی زنجیره ارزشها

ارتباطات فیمابین فعالیتهابدون ارتباطمرتبطمرتبط
مبانی هزینه برداخلیداخلیداخلی و خارجی
برنامه ریزیمرکز هزینهمرکز هزینهواحد تجاری
 کنترل نمودنمرکز هزینهمرکز هزینهواحد تجاری
تجزیه و تحلیلتاکتیکیتاکتیکیاستراتژیک
سلسله مراتبمحصولعملیاتشرکت

نسل دوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت توجه بیشتر را به عملیات تولید مبذول داشت نه به محصولات.

در شکل (۹-۲) آثار مهم استفاده از سه نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با یکدیگر مقایسه شده اند. هر یک از این سیستم ها اطلاعات منحصر به فردی را در اختیار مدیریت

تواند به عنوان جایگرین دو سیستم دیگر عمل نماید.

در نسل اول به بهای تمام شده محصول در دومین نسل به بهای تمام شده عملیات و یا ارزیابی عملیات اجرایی توجه شد و در سومین نسل موضوع بهای تمام شده زنجیره ارزشها که در تجزیه و تحلیل استراتژیک مورد استفاده قرار می گرفت در نظر واقع شد.

در همه سیستم ها کلیه فعالیتها و اطلاعات مورد استفاده واقع شد ولی نحوه ارتباط فعالیتها و دامنه استفاده از اطلاعات مربوط به فعالیتها، تنها تفاوت موجود بین این سیستم ها می باشد.

 

۴ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ چهارمین نسل سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت

اطلاعات مندرج در شکل (۷-۲) نمایانگر دلیل و علت به وجود آمدن چهارمین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت است. پس از این که شرکتها سه نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای

ارتباط فعالیتها بین واحدهای تجاری باشد و سیستمی باید به کار گرفته شود که به وسیله آن اطلاعات لازم را بتوان برای مجموعه سازمان تهیه نمود.

این سیستم نیاز به نگرش کلان داشت برخلاف سیستم های قبل که نگرش فرد نسبت به اطلاعات داشتند. اگر چه این موضع بسیار پیچیده است که بتوان فعالیتها را به نحوی با هم مرتبط نمود که هم با یکدیگر قابل جمع و هم از دیدگاه واحدهای تجاری قابل تجزیه و تحلیل باشند. برخورد با این پیچیدگی صرفاً با استفاده از قدرت تکنولوژی جدید امکان پذیر بوده است. دوره حیات هر یک از نسل های سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با توجه به مزایای ایجاد شده به وسیله

مدیریت ایجاد شده است. برای مثال با وجود این که مفهوم و کاربرد نسل چهارم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دست بررسی و اجراست. سرعت یکپارچه شدن محیط های تجاری این موضوع را نشان می دهد که نسل چهارم نیز

ارزیابی و   اندازه گیری چنین فعالیتهایی را دارند باید نسل چهارم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را به کار گیرند. ما در حال حاضر وارد دهه حسابداری مدیریت شده ایم و تخصصها باید، برای شرکتهایی که می خواهند     برنامه ریزی استراتژیک را در بین شرکتهای باکلاس جهانی داشته باشند، به صورت یک عامل فشار درآیند. به منظور رسیدن به این مرحله، نیاز به ابداعات، قدرت قضاوت و توانایی وارد شدن به مرحله ای ماوراء اطلاعات تهیه شده برای مدیریت وجود دارد.

مفهوم کسب رضایت مشتری بدون توجه به مفاهیم و انتظارات تجاری، موضوع مدیریتی بسیار مهم دیگری است که اگر قصد حسابداری مدیریت مطرح بودن در نسل های بعدی باشد، باید مورد توجه واقع شود.

 

۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای کمک به تصمیمات مدیریت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت به مدیران در تخمین میزان استفاده از منابعی که برای تولید محصولات یا انجام خدمات لازم است- اعم از مشتریان داخلی یا خارجی- کمک می کند.

استفاده موثر از منابع به ایجاد محصولاتی با اثربخشی هزینه بستگی دارد. به عنوان بخشی از وظیفه ردیابی

 

– ارزیابی عملکرد

همیشه ردیابی هزینه در اثربخشی عملکرد مدیریت امری حیاتی بوده است، اما نیاز برای       اندازه گیری دقیق تر هزینه ها از ماهیت رقابت در حال رشد جهانی نشأت گرفته است. مانند فن شناختی نهادهای ذیصلاح قانونی جمعیت شناختی و تغییرات رفتاری در محیط تجاری.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

۴ـ۳ـ۲ـ۲ـ  تمرکز برای فعالیت ها

نیاز به صحت بیشتر از طریق کاهش انباشتگی (تراکم) و تحریف در گزارش های حسابداری به افزایش استفاده از ABC منجر شده است. ABC بر تخصیص هزینه ها از طریق هر یک از فعالیت های گوناگون تمرکز دارد، فعالیت هایی که به منظور تولید محصولات و یا انجام خدمات شکل گرفته اند. چنین تمرکزی۰از درک اینکه هزینه ها رخ می دهند زیرا فعالیت ها صورت می گیرند، ناشی می شود.

فعالیت ها هزینه ها را افزایش می دهند، اما تمام فعالیت ها به طور یکسان مستعد ارزش افزوده برای ستادها نیستند. از این رو معیار منفعت- هزینه برای اقداماتی که دقت تصمیمات مدیریت را- در رابطه با جایگزینی فعالیت های مهجور و زیر بهینه که هزینه ها را بالا می برند- افزایش می دهند، بکار گرفته   می شود. اینگونه تصمیمات عواملی ضروری برای دستیابی به قابلیت رشد هستند و باید گفت که اتخاذ آنها به وسیله ABC تسهیل می گردد.

 

۵ـ۳ـ۲ـ۲ـ  بازتاب صحت در استعمال منابع

یک انگیزه مدیریت برای استفاده از اطلاعات تهیه شده به وسیله ABC وجود این فرض است که اطلاعات تهیه شده براساس ABC بازتاب دقیقتری از اینکه منابع چطور استفاده شده اند، می باشد.

در طی دهه ۱۹۸۰ میلادی سیستم های حسابداری بهای تمام شده موجود در کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس، از زمان جنگ جهانی دوم، به طور گسترده از سوی مراکز آکادمیک و اعضاء حرفه مورد انتقاد قرار گرفت، از جمله از نظر وجود انباشتگی و تحریفات بیش از اندازه که به حوزه تصمیم گیری مدیریت مربوط می شد.

در حقیقت ABC افزایش شهرت خویش را مدیون وجود چنین سرخوردگی هایی از        تکنیک های منسوخ ردیابی هزینه است.

از آن زمان به بعد به متون درسی حسابداری بهای تمام شده فصل هایی در مورد سیستم ABC افزوده شد اما همچنان تکنیک های سنتی ردیابی هزینه حفظ می شوند.

 

 

۶ـ۳ـ۲ـ۲ـ گرایش هزینه تحت روش ABC

طبقه بندی هزینه ها تحت روش ABC براساس ارتباطشان با فعالیت ها در سطوح مختلف سطح آحاد تولید، سطح گروه تولیدات، سطح تسهیلات و سطح محصول است. هیچکدام از این موارد بجز هزینه های سطح آحاد تولید نمی توانند به طور مستقیم به آحاد تولید ردیابی شوند، و همچنین از دیدگاه آحاد تولید شده، آنها هزینه های ثابت هستند.

 

فعالیتی به عنوان موجد هزینه مدنظر قرار گیرد، بایستی ارتباط بین آن و تجمیع هزینه ها برقرار باشد.

تحت روش ABC انواع مختلفی از موجد هزینه ها بکار می روند- در مقایسه با روش های سنتی هزینه یابی- که نسبت به کاربرد هزینه های کمتر، موجبات رضایت بیشتری را فراهم می سازد. اما حتی حالا نیز برخی از واحدها فقط از یک موجد هزینه برای تخصیص تمامی هزینه های غیرمستقیم خود به خاطر سهولت در محاسبه- استفاده می کنند.

 

 

 

۷ـ۳ـ۲ـ۲ـ  سطوح فعالیت در ABC

سطوح چهارگانه فعالیت ها و هزینه های مربوط به هر کدام تحت روش ABC به شرح زیر تشریح می شوند.

 

 

 

– هزینه های سطح آحاد تولید

هزینه های متغیر هستند که با سطح تولید مطابقت می کنند برای مثال در مورد فعالیتی که      هزینه های سطح آحاد تولید را به

می شود.

به طور شاخص موجد هزینه هایی (عوامل هزینه زا) که برای تخصیص هزینه های سطح آحاد تولید استفاده می شوند تعداد واحدهای تولید شده و همچنین ساعات کار ماشین و مقدار مواد و … هستند.

 

 

– هزینه های سطح گروه تولیدات

آن دسته از هزینه هایی هستند که با تعداد گروه های (دسته های) محصولات تولید شده، مطابقت می کنند. هر زمان که یک دسته از محصولات تولید شوند، هزینه های سطح گروه تولیدات نیز رخ خواهند داد. فعالیت هایی نظیر راه اندازی ماشین آلات، جابجایی مواد، پردازش سفارشات مثال هایی از این دسته از هزینه ها هستند.

منابعی که برای این فعالیت ها استفاده می شود عبارتند از:

– هزینه های دستمزد راه اندازی ماشین آلات

– پردازش سفارش کار

– تنظیم اسناد خرید

موجد هزینه های مورد استفاده در این سطح عبارتند از تعداد سفارشات صادر شده خرید، تعداد دفعات راه اندازی ماشین آلات و همچنین تعداد گروه های محصولات تولید شده و…

 

 

 

 

– هزینه های سطح تسهیلات

این

کل فرایند تولید مربوط می شوند.

تسهیم این هزینه ها مشکل تر است. منابع در این سطح برای مواردی چون استهلاک ماشین آلات، پرداخت مالیات ها، حقوق مدیران کارخانه و هزینه های متحمل شده برای آموزش عمومی کارکنان، استفاده می شوند.

نمونه هایی از موجد هزینه های مورد استفاده در این سطح عبارتند از: تعداد کارکنان در مراکز فعالیت ها، حجم واحدهای تولید شده و درصد تخصیص هایی که از سوی مدیریت وضع شده و …

 

 

– هزینه های سطح محصول

آن دسته از هزینه هایی هستند که به فعالیت هایی

همچنین به نظر می رسد نگهداری صورت حساب های خرید مواد و اطلاعات روزمره نیز در زمره فعالیت های سطح محصول باشند.

منابع این سطح لازم است شامل تجهیزات تخصصی مورد نیاز برای محصولاتی خاص و همینطور هزینه های متحمل شده برای طراحی و آزمایش آن محصول نیز باشد.

انواع موجد هزینه که در این سطح استفاده می شود عبارتند از: تعداد محصولات تولید شده و همچنن تعداد قطعات استفاده شده به وسیله یک محصول خاص و…

 

 

 

 

 

در جدول شماره (۱۰-۲) به طور خلاصه عوامل مرتبط با این سطوح چهارگانه آورده شده است.

نوع فعالیتمرکز فعالیتعوامل هزینه زا (موجد هزینه)هزینه های قابل ردیابی
 

مربوط به آحاد تولید

ماشین آلات مثل مته کاری, برش و نگهداری

– مزایای شغلی کارکنان

ساعات کار ماشین آلات

ساعات کار کارکنان

– تعداد واحدهای تولید شده

– برق مصرفی

– هزینه های نگهداری

– ملزومات کارخانه

– استهلاک ماشین آلات

 

 

مربوط به گروهی از محصولات

– پردازش سفارشات خرید مواد اولیه

– پردازش سفارشات تولید

– تنظیم و آماده سازی ماشین آلات

– جابجایی مواد

– تعداد درخواست سفارشات

– تعداد رسیدهای دریافت

– مواد و وزن مواد جابجا شده

– تعداد دفعات تنظیم و آماده سازی

– زمان صرف شده جهت آماده سازی

– هزینه های اداری

– ملزومات اداری

– دستمزد تنظیم کنندگان

 

 

 

 

مربوط به تسهیلات

– کل کارخانه

– محوطه های تولید

– دوایر اداری و آموزشی

– ساعات کار ماشین آلات

– ساعات کار کارکنان

– تعداد کارکنان

– زمان صرف شده برای آموزش

– حقوق مدیران کارخانه

– استهلاک کارخانه

– هزینه های تجهیزات

– هزینه حمل و جابجایی قطعات

– هزینه های طراحی

– هزینه بیمه و مالیات

 

 

مربوط به محصولات خاص (سطح محصول)

– بازرسی و کنترل کیفیت

– آزمایش محصولات

– مدیریت دایره قطعات تولید شده

– طراحی معمول

– آموزش ویژه نیروی کار

– تعداد دفعات بازرسی و کنترل

– زمان صرف شده جهت بازرسی

– تعداد قطعات آزمایش

– تعداد قطعات

– زمان صرف شده برای طراحی

– هزینه کنترل کیفیت

– دستمزد جابجایی مواد

– استهلاک تجهیزات اداری

– استهلاک دستگاه های تنظیم کننده

 

جدول شماره (۱۰-۲): عوامل مرتبط با سطوح چهارگانه فعالیت تحت روش ABC

ماخذ: ثقفی، علی. مدیریت استراتژیک و ایده های نوین در حسابداری مدیریت. حسابرس ۶ (مجموعه مقالات)، بهار ۱۳۷۷٫

 

 

 

۸ـ۳ـ۲ـ۲ـ  ردیابی هزینه در سیتم ABC

ردیابی هزینه های تحت سیستم ABC از طریق مراحل زیر صورت می گیرد:

۱- تبدیل فعالیت ها به گروههای فعالیت.

۲- ردیابی و تجمیع کردن هزینه ها از طریق فعالیت ها.

۳- انتخاب موجد هزینه هایی که مخازن هزینه متعلق به فعالیت ها را به ستاده ها         (معیارهای هزینه نظیر آحاد تولید شده) پیوند دهد.

۴- محاسبه نرخ هایی به منظور تخصیص هزینه فعالیت ها به واحدهای تولید شده یا سایر معیارهای هزینه.

۵- تخصیص هزینه های مشترک یا به بیان دقیق تر هزینه فعالیت ها به واحدها تولید شده یا سایر معیارهای هزینه.

این مراحل به طور خلاصه به ترتیب زیر تشریح می شوند.

ـ ایجاد گروه های فعالیت

تعداد زیادی از انواع فعالیت ها در هر سازمانی انجام می شوند. نمونه ایده آل یک سیستم حسابداری بهای تمام شده این است که هزینه هر فعالیت را بر مبنای از

، با اثربخشی هزینه همراه نیست از این رو فعالیت ها به منظور ایجاد اثربخشی در راستای قابلیت کنترل بیشتر، در گروههای فعالیت دسته بندی می شوند.

این گروه بندی اغلب با توجه به ارتباط گروه ها با سطوح مختلف انجام می شود. برای       مرتب کردن هزینه ها در گروهی خاص بایستی دقت زیادی اعمال شود. چرا که ممکن است آن هزینه ها از فعالیت های مشابه و یا فعالیت هایی با حداقل همبستگی ایجاد شوند. هزینه های راه اندازی بالفعل آمیزه ای از کار و ملزومات است و ضرورتا هر دوی آنها همبسته نیستند. اما اگر آنها با یکدیگر تجمیع شوند و سپس، فقط با استفاده از یک موجد هزینه تسهیم شوند، زمان راه اندازی، به تحریف منجر خواهد شد. مشابهتا اگر هزینه ها در مخزنی تجمیع شوند که درجه یکسانی از تناسب با موجد هزینه بکار رفته ندارد، تحریف خواهد شد.

نمونه ای از چنین تحریفی موقعی مشاهده می شود که اجزاء ثابت و متغیر هزینه های تسهیلات با هم تلفیق شده و سپس برای تسهیم این تلفیق به ستادها نرخ یگانه ای بکار رود. همانطور که

می توانند در میان دوایر مختلفی توزیع شوند.

 

– ردیابی هزینه از طریق فعالیت ها

به دنبال ایجاد و توسعه گروه های فعالیت، هزینه ها نیز بایستی بوسیله فعالیت ها گروه بندی شوند. هزینه ها باید با نظم و دقت زیادی ردیابی و تجمیع شوند.

 

ـ انتخاب انواع موجد هزینه ها

موجد هزینه ها حلقه ای ارتباطی میان هزینه ها، فعالیت ها و ستاده ها هستند. یک موجد هزینه می تواند مخزن هزینه ای را که با یک فعالیت پیوند خورده به آحاد تولید شده مرتبط

یم آنها به موجد هزینه های مرحله اول و دوم است. موجد هزینه های مرحله اول بهای منابعی را که برای یک فعالیت خاص مصرف شده اند به سایر مراکز فعالیت مرتبط می کند. چنین تخصیص هایی مشابه روشی هستند که یک دایره خدماتی هزینه هایش را به سایر دوایر تخصیص دهد.

موجد هزینه های مرحله دوم هزینه های ناشی از مرکز فعالیت را به آحاد واقعی تولید شده مرتبط می کنند.

 

ـ محاسبه نرخ هایی برای تخصیص هزینه

یکبار هزینه ها به مخازن فعالیت ها ردیابی می شوند و موجد هزینه ها برحسب آنها مورد قبول واقع می شوند. سپس، نرخ هر واحد موجد هزینه می تواند محاسبه شود. این نرخ ها می توانند براساس هر کدام از سطح واقعی فعالیت و یا سطح برنامه ریزی شده محاسبه شوند.

ـ تسهیم هزینه فعالیت ها به ستادها

با

به محصولات تسهیم می شوند. هزینه های دوایری چون تحقیق و توسعه، طراحی محصول، بازاریابی، توزیع و خدمات مشتری. [۱]

 

 

۹ـ۳ـ۲ـ۲ـ طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)

مقدمه:

هدف کلی که طراحان هر سیستم هزینه یابی باید به هنگام سیستم مد نظر قرار دهند,

هزینه یابی و تنوع ترکیب محصولات تولیدی شرکت اشاره کرد. چنانچه مدیریت یک هدف غالب داشته باشد, برای دستیابی به آن هدف ممکن است به محرکهای فعالیت معدودی احتیاج باشد. به هر حال, هر قدر اهداف طرح پیچیده تر می شود محرکهای بیشتری مورد نیاز است.

طراحان سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به منظور دستیابی به بیشترین فایده با کمترین هزینه, پنج گام زیر را در طراحی سیستم باید دنبال کنند:

۱- تلفیق فعالیتها

۲- گزارش هزینه فعالیتها

۳- شناسایی مراکز فعالیت

۴- انتخاب محرکهای منابع

۵- انتخاب محرکهای فعالیت

تلفیق فعالیتها

تعداد فعالیتهایی که در یک کارخانه تولیدی انجام می شود, آنقدر زیاد است که بکارگیری یک محرک فعالیت جداگانه برای هر یک از آنها, از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست. بنابراین, در هر مخزن هزینه فعالیت تعدادی از فعالیتهای مجزا باید تلفیق شود. سپس برای تخصیص هزینه های فعالیتهای تلفیق شده به محصولات, از یک محرک واحد استفاده شود.

بنابراین, تلفیق فعالیتها, اولین تصمیم در طراحی سیستم هزینه

هزینه منابع مصرف شده به محصولات کاهش می یابد.

 

گزارش هزینه فعالیتها

بعد از انتخاب فعالیتهای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت, موضوع بعدی سطح تلفیق بکار رفته و گزارشگری منابع مصرف شده توسط هر فعالیت است. برای مثال می توان هزینه مربوط به منابع مصرف شده توسط فعالیت آماده سازی خط تولید را به صورت جداگانه یا انباشته گزارش کرد. این انتخاب در هزینه های گزارش شده برای محصول تأثیری ندارد و تنها جزئیات گزارش را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

شناسایی مراکز فعالیت

گام سوم طراحی, شناسایی مراکز فعالیت است. مرکز فعالیت قسمتی از فرایند تولید جداگانه     (یا یک قسمت پشتیبانی) است که مدیریت مایل است هزینه فعالیتهای انجام شده در آن را بطور جداگانه گزارش کند.

برای مثال, قسمت دریافت مواد اولیه می تواند به عنوان مرکز فعالیت دریافت کالا شناسایی شود, هزینه های

آن بر نحوه ی گزارشگری هزینه های محصول است.

 

 

انتخاب محرکهای منابع و محرکهای فعالیت

مزیت روش تخصیص دو مرحله ای نسبت به روش تخصیص یک مرحله ای این است که      می توان از معیارهای مختلف مصرف منابع در هر مرحله استفاده کرد. برای مثال از محرک منبع ساعات صرف شده برای آماده سازی خط تولید در مرحله اول و از محرک

توان استفاده کرد. استفاده از روش دو مرحله ای غالباً سودمند است زیرا اطلاعات قابل دسترس درباره ی مصرف منابع در سطح مرکز فعالیت, غالباً بیشتر از اطلاعات در ارتباط با سطح محصول است.

 

محرک منابع

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت, هزینه های منابع را به مخزن هزینه در هر مرکز فعالیت تخصیص می دهد هر مخزن هزینه بیانگر یک فعالیت (یا تلفیق از فعالیتهای) انجام شده در مرکز مذکور است. محرکهای منابع که برای تخصیص هزینه ها به مخزن هزینه مورد استفاده قرار می گیرد؟ تعیین کننده مانع تخصیص داده شده در هر مخزن هزینه و همچنین صحت هزینه های گزارش شده است.

برای مثال, استفاده از محرک منبع “ساعات بازرسی” در مقایسه با محرک منبع “تعداد بازرسی” موجب خواهد شد برای بازرسیهای طولانی تر، هزینه های مرتبط با بازرسی بیشتری به مراکز فعالیت تخصیص یابد به منظور جلوگیری از هر گونه تحریف، در بسیاری از موارد, هزینه ها مستقیماً تخصیص داده می شود.

 

محرکهای فعالیت

از آنکه هزینه منابع مصرف شده توسط فعالیتهای انجام شده در هر مزکز فعالیت, به مخزن هزینه فعالیتها تخصیص داده شد, محرکهای فعالیت را می توان انتخاب کرد. تعیین محرکهای فعالیت آخرین مرحله طراحی است.

 

 

تعداد محرکهای فعالیت مورد نیاز

حداقل تعداد محرکهای فعالیت مورد استفاده سستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت, به میزان صحت مورد نظر برای هزینه های

قبول بودن یک محرک فعالیت به شرح زیر است.

۱- تنوع محصول

۲- هزینه های نسبی فعالیتهای تلفیق شونده

۳- تنوع حجم تولید

 

تنوع محصول

هرگاه مصرف منابع سطح واحد محصولی با مصرف سایر منابع آن نسبت مستقیم نداشته باشد, سیستمهای سنتی هزینه یابی و مبتنی بر واحد محصول، هزینه های محصول را به صورت تحریف شده گزارش می کند. برخی از دلایل تحریف هزینه های محصول به شرح زیر است.

۱- تنوع حجم تولید محصولات           ۲- تنوع اندازه فیزیکی محصولات

۳- تنوع پیچیدگی تولید محصولات        ۴- تنوع مواد اولیه

اثر انواع مختلف تنوع محصول را تنها با استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می توان شناسایی کرد. در صورتی که تنوع محصول در سیستم هزینه یابی باید مورد توجه قرار گیرد. هر یک از طبقات تنوع محصول حداقل یک محرک فعالیت نیاز دارد.

 

 

هزینه نسبی فعالیتهای تلفیق شونده

هزینه نسبی فعالیتهای مختلف, معیاری از میزان هزینه های هر فعالیت به عنوان

بین محصولات، تحریف در هزینه های محصول را بیشتر می کند.

 

تنوع حجم تولید

در صورتی که محصولات در دسته های محصول مختلف تولید شود, تنوع حجم تولید روی    می دهد. چنانچه حجم تولید دو محصول با ضریبی معادل ۱۰۰۰ متفاوت باشند. تولید،سفارش و ارسال دسته ها تفاوت چشمگیری خواهند داشت سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت محرکهایی را برای فعالیتها بکار می گیرد که آثار حجم متفاوت تولید را تعدیل می کند. سیستمهای سنتی هزینه یابی این توانایی را ندارد.

 

– نقش قضاوت و تجزیه و تحلیل

در عمل، برای تعیین تعداد محرکهای فعالیت مورد نیاز سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت لازم است از هر دو عامل قضاوت و تجزیه و تحلیل استفاده شود. گام اول، شناخت منابعی است که ارزش پولی زیادی دارد. گام دوم توجه به تنوع محصولات و اندازه دسته هایی است که محصولات در آن دسته ها تولید می شود.

تولید محصولاتی که تفاوت بسیار زیادی با هم دارند، به طراح سیستم هزینه یابی امکان می دهد که بدون تحریف بیش از حد هزینه های محصول، منابع

اهمیت کمتری دارد، مشخص کند کدام یک از آنها را می توان با منابع عمده تلفیق کرد و کدام یک را باید به عنوان فعالیت مستقل تعریف کرد.

 

 

عوامل موثر در انتخاب محرکهای مناسب فعالیت

پس از تعیین حداقل تعداد محرکهای فعالیت مورد نیاز، می توان محرکهای مناسب فعالیت را انتخاب کرد در انتخاب محرکهای فعالیت باید سه عامل زیر مد نظر قرار گیرد:

۱- هزینه های تعیین محرک فعالیت: فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای محرک فعالیت چه میزان ساده یا پیچیده است.

۲- همبستگی: مصرف واقعی فعالیت بامصرفی که محرک فعالیت نشان می دهد چقدر همبستگی دارد.

۳- اثر رفتاری: محرک فعالیت چه رفتاری را موجب می شود.

 

 

– هزینه های تعیین محرک فعالیت

سیستمهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت با بکارگیری محرکهای مختلف فعالیت،در مقایسه با سیستمهای صنعتی هزینه یابی، صحت اطلاعات مربوط به هزینه های محصول را افزایش می دهد.

منظور کاهش هزینه های تعیین محرکهای فعالیتها، طراح سیستمهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت باید محرکهایی را انتخاب کند که فراهم کردن اطلاعات و داده های مربوط به آنها نسبتاً آسان باشد.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

۳ـ۳ـ فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

– اجرای سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی امکان پذیر است.

فرضیات فرعی:

۱- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم سربار تولید بالاست.

۲- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی تولید محصولات وجود دارد.

۳-

.

۷- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم موجودی کالای ساخته شده و نیم ساخته

رسازی ایران امکان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجد هزینه وجود دارد.

 

 

۴ـ۳ـ جامعه ی آماری:

    جامعه ی آماری عبارت است از مجموعه ی کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی در مورد واحدهایی که می خواهیم استنباط هایی راجع به آنها صورت گیرد. جامعه، پارامترهای آماری تحقیق است و منظور از عمل گرد آوری داده ها استخراج نتایجی درباره ی جامعه می باشد.

جامعه ی آماری این پژوهش شرکتهای زیر مجموعه ی صنعت تراکتور سازی ایران (شرکت مادر) می باشد که در جدول زیر اسامی این شرکتها قید شده است.

 

 

                 شرکت تراکتور سازی ایران ـ سهامی عام 

 

 

     نام شرکتهای زیر مجموعه شرکت تراکتور سازی ایران

 

ردیف

 

          شرکت موتورسازان تراکتورسازی۱
          شرکت ریخته گری تراکتورسازی۲
          شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی۳
          شرکت آهنگری تراکتور سازی۴
          شرکت تراکتورسازی ارومیه۵
          شرکت تراکتورسازی کردستان (سنندج )۶

 

 

 

 

 

 

 

۵ ـ۳ـ ابزار اندازه گیری  و روش های جمع آوری اطلاعات:

در این پژوهش برای ازمون فرضیات، پرسشنامه ای تهیه و تنظیم و از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) استفاده می گردد. علت استفاده از مقیاس فاصله ای مذکور این است که چنانچه پاسخ دهندگان به طور

باشند با توجه به اینکه در این مقیاس اندازه گیری پاسخ ها به صورت کیفی است لذا برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی برای هر کدام از گزینه های فوق به ترتیب امتیازی

و پردازش آنها است. و اینکه پژوهش گر کدام یک از روشهای جمع آوری را برای پژوهش خود به کار بندد، به ماهیت تحقیق و نوع اطلاعات مورد نیاز و امکانات و محدودیتهای تحقیق بستگی دارد.

برخی از مطالعات تمامی روشهای شناخته شده ی تحقیق پیمایشی شامل مصاحبه، پرسشنامه و . . . را در مراحل مختلف تحقیق به کار می گیرند.

تحقیق حاضر نیز با استفاده از برخی از این روشهای گرد آوری اطلاعات به شرح زیر به انجام خواهد رسید.

الف ـ مصاحبه: یکی از این  ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق مصاحبه است. انجام مصاحبه به دلیل آزادی عمل بیشتر پاسخگو و محقق از درجه ی کیفیت بیشتری در جمع آوری اطلاعات برخوردار است. در این پژوهش صرفاً برای تدوین و تکمیل هر چه دقیق تر سئوالات پرسشنامه ی پژوهشگر

جمع آوری خواهد شد.

ب ـ پرسشنامه: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج جمع آوری اطلاعات در تحقیقات می باشد که به عنوان روشی کم هزینه کاربرد گسترده ای دارد.

پرسشنامه مجموعه ای از سئوالات مکتوب در مورد نگرش، عقاید و ادراکات پاسخگو و یا   ویژگی های سازمان و جامعه ی مورد بررسی

. همچنین در اغلب شرایط استفاده از پرسشنامه عملی تر و آسان تر بوده و به محقق اجازه می دهد که دامنه ی مورد مطالعه ی خود را وسیع تر نماید و نهایتاً نتایج حاصل از پژوهش

اندازه گیری

در این تحقیق برای بالا بردن اعتبار و روائی ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه، از افراد متخصص در این زمینه استفاده شده است  بدین معنی که برای اعتبار و پایائی محتوای سئوالات پرسشنامه از مدرسان واساتید آمار و روش تحقیق و  متخصصانی که در ارتباط با موضوع تحقیق صاحبنظر بوده نظرخواهی شده و از نظرات آنها در

متد نرم افزاری SPSS بهره گیری شده است.

پایائی: پایائی آزمون از طریق آلفای کرونباخ(همسانی درونی سئولات) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت آلفای کرونباخ محاسبه برابر ۸۰۳۳/۰است که نشان می دهد ابزار اندازه گیری مورد نظر دارای پایائی مناسب برای کار پژوهشی است . مناسب ترین ابزار برای کار پژوهشی پایائی یا اعتبار بالای ۷۰/۰ است.

روائی: برای روائی، از روائی محتوایی استفاده شد که سئوالات بعد از طراحی بوسیله اساتید و متخصصان رشته مورد نظر بازبینی و مورد بررسی قرار گرفت و بعد از رفع اشکال تجدید نظر در سئوالات بوجود آمد سئوالات نامناسب حذف و سئوالات مناسب در پرسشنامه حفظ شد.

 

۷ـ ۳ـ روش آماری

آمار مجموعه ای فنون یا روشهای ریاضی برای جمع آوری، تنظیم، تعبیر و تفسیر داده ها است که به دلیل استفاده از داده های کمی در این پژوهش، آمار ابزاری اساسی جهت اندازه گیری و ارزشیابی تحقیق است. از روشهای آماری به دو صورت استفاده به عمل می آید:

الف ـ آمار توصیفی: این نوع آمار صرفاً

آن را آمار توصیفی گویند.

۱ـ استفاده از شاخص های آمار توصیفی از قبیل جداول و نمودارها ، شاخص های مرکزی مثل میانگین و شاخص های پراکندگی مثل انحراف استاندارد.

۲ـ استفاده از آزمون آماری کای دو

آزمون خی دو یا کای اسکوایر کاربردهای متفاوتی دارد . یکی از کاربردهای نیکوئی برازش      کای دو است و آن زمانی کاربرد دارد که بخواهیم بدانیم که داده های جمع آوری شده برای یک موضوع که در طبقات مختلف قرار دارند . آیا این داده ها در طبقات مورد نظر بصورت مساوی پراکنده شده اند یا   طبقه ای دارای بیشترین

فراوانی فرضی یا فراوانی مورد انتظار = E

فراوانی مشاهده شده یا اندازه گیری شده =O

ذیگما یا مجموع =

 

در صورتی که خی

بزرگتر یا مساوی جدول باشد فرض صفر رد و فرض خلاف تائید می شود ولی اگر  محاسبه شده کوچکتر از جدول باشد فرض صفر( H0) تائید و فرض خلاف(H1) رد می شود .

H0: فراوانی ها بصورت یکسان در طبقات پراکنده شده اند.

H1: فراوانی ها بصورت یکسان در طبقات پراکنده نشده اند.

در صورتی که فرض خلاف(H1) تائید گردد بیانگر این است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) می تواند در صنعت تراکتور سازی کاربرد داشته باشد و اگر فرض ( H0) تائید گردد بیانگر این است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی کاربردی نخواهد داشت.

 

 

 

۱ـ۴ـ مقدمه

با توجه به اینکه هدف، بررسی امکان کاربرد سیستم

می باشد لذا کلیه شرکتهای صنعت تراکتور سازی انتخاب و در این میان افراد آشنا و مرتبط با موضوع مورد پژوهش ( مدیران مالی و حسابداران صنعتی ) در شرکتهای

سوالات تخصصی و بخش دوم اصطلاحات ) بوده و سوالات تخصصی از ۲۴ سوال تشکیل گردیده است.

تعداد کل پرسشنامه های توزیعی شامل ۷۰ پرسشنامه می باشد که از آن تعداد ۱۵ پرسشنامه بعلت عدم همکاری نمونه های انتخابی

اطلاعات مندرج در آن کنار گذاشته شد و ۵۰ مورد از پرسشنامه ها که دارای اطلاعات کامل بودند برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS گردید .

در این فصل پس از جمع آوری و طبقه

ما را در امر نتیجه گیری یاری برسانند . در ادامه این فصل ابتدا جهت آشنائی استفاده کنندگان تحقیق با خصوصیات جامعه مورد مطالعه، اطلاعات جمعیت شناختی حاصل از سوالات بخش اول پرسشنامه ارائه می گردد. سپس به شرح و تجزیه تحلیل پرسشها و بیان نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده های گردآوری شده پرداخته خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

۲ـ۴ـ ارائه جدول و تلخیص اطلاعات

در این مرحله جهت تلخیص و درک بهتر کارهای آماری انجام شده ابتدا اقدام به ارائه ارتباط سئوالات با فرضیات تحقیق شده که در جدول ۱ ـ۴  و ۲ـ۴ نمایش داده شده است .

فرضیه (۱): در صنعت تراکتورسازی ایران سهم سربار تولید بالاست.

سئوال (۱)در صنعت تراکتورسازی نسبت هزینه های غیرمستقیم تولید, در مقایسه با هزینه دستمزد مستقیم تا چه حد است.
سوال (۲)نسبت هزینه های غیرمستقیم تولید در مقایسه با هزینه مواد مستقیم تا چه حد است.
سوال (۳)هزینه های غیرمستقیم تولید, تا چه میزان از هزینه های مختلف تولید را تشکیل می دهد.

فرضیه (۲): در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی تولید محصولات وجود دارد.

سوال (۴)در صنعت تراکتورسازی اندازه گیری فعالیتهای اساسی تا چه حد دشوار است.
سوال (۵)در صنعت تراکتورسازی تا چه حد از تکنولوژی پیشرفته در تولید محصولات استفاده       می گردد.
سوال (۶)شناسایی فعالیتهای فاقد ارزش در صنعت تراکتورسازی تا چه حد دشوار است.
سوال (۷)شناسایی فعالیتهای واجد ارزش در صنعت تراکتورسازی تا چه حد دشوار است.

فرضیه (۳): در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع تولید محصولات وجود دارد.

سوال (۸)در صنعت تراکتورسازی تا چه حد تولید مبتنی بر محصول (تولید محصولات متمایز) صورت می گیرد.
سوال (۹)در صنعت تراکتورسازی تا چه حد محصولات اصلی و فرعی وجود دارد.
سوال (۱۰)در صنعت تراکتورسازی محصولات تولیدی تا چه حد از نظر فرآیند تولید با هم تفاوت دارند.

 

فرضیه (۴): در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع حجم محصولات وجود دارد.

سوال (۱۱)در صنعت تراکتورسازی تا چه حد تعداد تولید محصولات (تعداد زیاد و کم) با هم متفاوتند.
سوال (۱۲)در صنعت تراکتورسازی تولید محصولات تا چه حد در دسته های مختلف (بصورت گروهی) تولید می گردد.
سوال (۱۳)زمان پردازش مورد نیاز برای تولید محصولات در صنعت تراکتورسازی تا چه حد با هم متفاوتند.
جدول شماره ۱ ـ ۴  ارائه سئوالات به تفکیک فرضیات

 

فرضیه ۵: در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع اندازه فیزیکی تولید محصولات وجود دارد.

سوال (۱۴)در صنعت تراکتورسازی تا چه حد به نیازهای مشتریان (سلیقه مشتریان) در تولید توجه می گردد.
سوال (۱۵)مواد و قطعات مورد استفاده در تولیدات صنعت تراکتورسازی تا چه حد با هم متفاوتند.
سوال (۱۶)محصولات تولید صنعت تراکتورسازی از نظر وسعت یا دامنه (بزرگ یا کوچک بودن) تا چه حد با هم متفاوتند.

 

فرضیه ۶: در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی مواد اولیه مصرفی وجود دارد.

سوال (۱۷)مواد اولیه مورد استفاده در تولیدات صنعت تراکتورسازی تا چه حد به ماشین کاری نیاز دارند.
سوال (۱۸)در صنعت تراکتورسازی برای تولید محصولات تا چه حد از مواد اولیه متنوع استفاده می گردد.
سوال (۱۹)در صنعت تراکتورسازی برای تولید محصولات تا چه حد از مواد اولیه ترکیبی استفاده می گردد.

 

فرضیه ۷: در صنعت تراکتور سازی ایران سهم موجودی کالای ساخته شده و نیم ساخته در پایان دوره قابل توجه است

سوال (۲۳)در صنعت تراکتورسازی ایران موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره تا چه حد است.
سوال (۲۴)در صنعت تراکتورسازی ایران موجودی کالای ساخته شده پایان دوره تا چه حد است.

 

فرضیه ۸: در صنعت تراکتورسازی ایران امکان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجود هزینه وجود دارد.

سوال (۲۰)تفکیک مراحل مختلف شامل تحقیق و توسعه, طراحی, تولید, بازاریابی و توزیع تا چه حد در این صنعت امکان پذیر است.
سوال (۲۱)در هر فعالیت تا چه حد امکان تعیین عامل ایجاد هزینه وجود دارد.
سوال (۲۲)تا چه حد هزینه های مرتبط با فعالیتهای این صنعت را می توان در گروههای متجانس طبقه ی بندی کرد.

 

 

 

جدول شماره ۲ـ ۴  ارائه سئوالات به تفکیک فرضیات

 

 

 

 

۳ـ۴ـ تجزیه و تحلیل فرضیات و سئوالات پرسشنامه

آزمون خی دو یا کای اسکوایر کاربردهای متفاوتی دارد . یکی از کاربردهای نیکوئی برازش کای دو است و آن زمانی کاربرد

خواهیم بدانیم که تعداد افرادی که به سئوالات پاسخ می دهند فراوانی کدام طبقه ی ( خیلی زیاد ، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم ) بیشتر است .

فراوانی فرضی یا فراوانی مورد انتظار = E

فراوانی مشاهده شده یا اندازه گیری شده =O

ذیگما یا مجموع =

در صورتی که خی دو محاسبه شده با توجه به df ( درجه آزادی ) و سطح خطا      بزرگتر یا مساوی جدول باشد فرض صفر رد و فرض خلاف تائید می شود ولی اگر  محاسبه شده کوچکتر از  جدول باشد فرض صفر( H0) تائید و فرض خلاف(H1) رد می شود .

H0: فراوانی ها بصورت یکسان در طبقات پراکنده شده اند.

H1: فراوانی ها بصورت یکسان در طبقات پراکنده نشده اند.

بر مبنای فعالیت (ABC) می تواند در صنعت تراکتور سازی کاربرد داشته باشد و اگر فرض ( H0) تائید گرددبیانگر این است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی کاربرد نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

۱ـ۳ـ۴ـ تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی (۱)

فرضیه (۱): در صنعت تراکتورسازی ایران سهم سربار تولید بالاست.

در ارتباط با فرضیه فوق سئوالات شماره ی ۱و۲و۳  مطرح گردیده است لذا جهت تأیید یا رد فرضیه مذکور از اطلاعات حاصله از این سئوالات استفاده می شود.

سوال (۱)در صنعت تراکتورسازی نسبت هزینه های غیرمستقیم تولید, در مقایسه با هزینه دستمزد مستقیم تا چه حد است.
سوال (۲)نسبت هزینه های غیرمستقیم تولید در مقایسه با هزینه مواد مستقیم تا چه حد است.
سوال (۳)هزینه های غیرمستقیم تولید, تا چه میزان از هزینه های مختلف تولید را تشکیل می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج حاصل از پرسش (۱) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۱- در صنعت تراکتورسازی نسبت هزینه های غیرمستقیم تولید, در مقایسه با هزینه دستمزد مستقیم

تا چه حد است؟

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۳ـ ۴)  توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال یک

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار  شماره ی (۱ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال یک

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۳ـ۴) و(۱ـ۴) بیانگر این موضوع است که

بر این اعتقادند که نسبت هزینه های غیر مستقیم در مقایسه با هزینه دستمزد مستقیم خیلی زیاد است.

 

 

                نتایج حاصل از پرسش (۲) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۲- نسبت هزینه های غیرمستقیم تولید, در مقایسه با هزینه مواد مستقیم تا چه حد است؟

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۴ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۲ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال دو

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۴ـ۴) و(۲ـ۴

بت هزینه های غیر مستقیم در مقایسه با هزینه مواد مستقیم خیلی زیاد است.

نتایج حاصل از پرسش(۳) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۳- هزینه های غیرمستقیم تولید, تا چه میزان از هزینه های مختلف تولید را تشکیل می دهد؟

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۵ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال سه

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۳ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال سه

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۵ـ۴) و(۳ـ۴) بیانگر این موضوع است که

رصد می باشد این موضوع بیانگر است که اکثریت پاسخ دهندگان بر این اعتقادند که نسبت هزینه های غیر مستقیم در مقایسه با هزینه مختلف تولید خیلی زیاد است.

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۶ـ ۴) جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره ی یک

سئوالات ۱و۲و۳ که مربوط به فرضیه شماره ی (۱) می باشند بصورت جداگانه از آزمون استفاده شد که مشخص شود بیشترین فراوانی در کدام طبقات است یا اینکه فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد نظر تفاوت دارد یا نه ؟

با توجه به جدول شماره ی (۶ـ۴) که   محاسبه شده در آن با  درجه آزادی (۱)

که هر سه،  محاسبه شده بزرگتر از  جدول است به همین خاطر فرض ( H0) رد و فرض (H1) تائید می شود از اینجا ما نتیجه می گیریم که در صنعت تراکتور سازی سهم هزینه سربار

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

۲ـ۳ـ۴ـ تجزیه تحلیل فرضیه شماره ی (۲)

فرضیه (۲): در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی تولید محصولات وجود دارد.

در ارتباط با فرضیه فوق سئوالات شماره ی ۴و۵و۶و۷  مطرح گردیده است لذا جهت تأیید یا رد فرضیه مذکور از اطلاعات حاصله از این سئوالات استفاده می گردد.

 

سوال (۴)در صنعت تراکتورسازی اندازه گیری فعالیتهای اساسی تا چه حد دشوار است.
سوال (۵)در صنعت تراکتورسازی تا چه حد از تکنولوژی پیشرفته در تولید محصولات استفاده می گردد.
سوال (۶)شناسایی فعالیتهای فاقد ارزش در صنعت تراکتورسازی تا چه حد دشوار است.
سوال (۷)شناسایی فعالیتهای واجد ارزش در صنعت تراکتورسازی تا چه حد دشوار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج حاصل از پرسش(۴) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۴- در صنعت تراکتورسازی اندازه گیری فعالیتهای اساسی تا چه حد دشوار است؟

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۷ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۴ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال چهار

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۷ـ۴) و(۴ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه خیلی زیاد برابر ۴۲ نفر یعنی ۸۴ درصد و در طبقه زیاد برابر

نتایج حاصل از پرسش(۵) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۵- در صنعت تراکتورسازی تا چه حد از تکنولوژی پیشرفته در تولید محصولات استفاده می گردد؟

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۸ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال پنج

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۵ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال پنج

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۸ـ۴) و(۵ـ۴) بیانگر این موضوع است که

۶- شناسایی فعالیتهای فاقد ارزش در صنعت تراکتورسازی تا چه حد دشوار است؟

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۹ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۶ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال شش

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۹ـ۴) و(۶ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در

که در این صنعت شناسایی فعالیتهای فاقد ارزش خیلی دشوار است.

 

نتایج حاصل از پرسش(۷) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۷- شناسایی فعالیتهای واجد ارزش در صنعت تراکتورسازی تا چه حد دشوار است؟

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۱۰ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال هفت

 

 

 

 

 

 

 

 

                   نمودار شماره ی (۷ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال هفت

 

                                 

 

ترتیب جدول و نمودار شماره ی (۱۰ـ۴) و(۷ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه خیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۱۱ـ ۴) جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره ی دو

سئوالات ۵،۴ ،۶ و۷ که مربوط به فرضیه شماره ی ۲ می باشند که بصورت جداگانه از آزمون  استفاده شد که مشخص می شود بیشترین فراوانی در کدام طبقات است یا اینکه فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد نظر تفاوت دارد یا نه ؟

با توجه به جدول شماره ی (۱۱ـ۴) ،  محاسبه شده برای سئوالات ۶،۵،۴

یکسان پراکنده شده اند

۲ـ چون  محاسبه شده برای سئوال ۵ و ۶ در سطح معنی دار  بزرگتر از جدول است بنابراین فرض صفر رد و فرض خلاف تائید می گردد یعنی فراوانی ها در طبقات بصورت یکسان پراکنده نشده اند

۳ـ با توجه به جدول شماره ی (۱۱ـ۴)، محاسبه شده برای سئوال ۷ با درجه آزادی۲ ، ۳/۴۷  می باشد که در مقایسه با

دارد.

 

۳ـ۳ـ۴ـ تجزیه تحلیل فرضیه شماره ی (۳)

فرضیه (۳): در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع حجم تولید محصولات وجود دارد.

در ارتباط با فرضیه فوق سئوالات شماره ی ۸و۹و۱۰  مطرح گردیده است لذا جهت تأیید یا رد فرضیه مذکور از اطلاعات حاصله از این سئوالات استفاده می گردد.

 

سوال (۸)در صنعت تراکتورسازی تا چه حد تولید مبتنی بر محصول (تولید محصولات متمایز) صورت می گیرد.
سوال (۹)در صنعت تراکتورسازی تا چه حد محصولات اصلی و فرعی وجود دارد.
سوال (۱۰)در صنعت تراکتورسازی محصولات تولیدی تا چه حد از نظر فرآیند تولید با هم تفاوت دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج حاصل از پرسش(۸) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۸- در صنعت تراکتورسازی تا چه حد تولید مبتنی بر محصول (تولید محصولات متمایز) صورت   می گیرد؟

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۱۲ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال هشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۸ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال هشت

 

             

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۱۲ـ۴) و(۸ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه خیلی زیاد برابر ۳۵ نفر یعنی ۷۰ درصد می باشد این موضوع بیانگر است که اکثریت پاسخ دهندگان بر این اعتقادند که در این صنعت تولید مبتنی بر محصول (تولید محصولات متمایز) صورت می گیرد.

نتایج حاصل از پرسش(۹) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.  

۹- در صنعت تراکتورسازی تا چه حد محصولات اصلی و فرعی وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۱۳ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال نه

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۹ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال نه

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۱۳ـ۴) و(۹ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه زیاد برابر ۲۴ نفر یعنی ۴۸

که در این صنعت محصولات اصلی و فرعی وجود دارد

 

نتایج حاصل از پرسش(۱۰) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۱۰- محصولات تولیدی در صنعت تراکتورسازی تا چه حد از نظر فرآیند تولید با هم تفاوت دارند؟

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۱۴ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال ده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۱۰ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال ده

 

             

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۱۴ـ۴) و(۱۰ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه زیاد برابر ۲۱ نفر یعنی ۴۲ درصد و در طبقه خیلی زیاد ۲۰ نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۱۵ـ ۴) جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره ی سه

 

برای سئوالات ۸ و۹ و۱۰ که مربوط به فرضیه شماره ی (۳) می باشند بصورت جداگانه از آزمون  استفاده شد که مشخص شود بیشترین فراوانی در کدام طبقات است یا اینکه فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد نظر تفاوت دارد یا نه ؟

شده بزرگتر از  جدول است به همین خاطر فرض ( H0) رد و فرض (H1) تائید می شود پس نتیجه می گیریم که در صنعت تراکتور سازی تنوع حجم تولید محصولات وجود دارد.

 

 

 

 

 

۴ـ۳ـ۴ـ تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی (۴)

فرضیه (۴): در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع حجم تولید محصولات وجود دارد.

در ارتباط با فرضیه فوق سئوالات شماره ی ۱۱و۱۲و۱۳ مطرح گردیده لذا جهت تأیید یا رد فرضیه مذکور از اطلاعات حاصله از این سئوالات استفاده می شود.

 

سوال (۱۱)در صنعت تراکتورسازی تا چه حد تعداد تولید محصولات (تعداد زیاد و کم) با هم متفاوتند.
سوال (۱۲)در صنعت تراکتورسازی تولید محصولات تا چه حد در دسته های مختلف (بصورت گروهی) تولید می گردد.
سوال (۱۳)زمان پردازش مورد نیاز برای تولید محصولات در صنعت تراکتورسازی تا چه حد با هم متفاوتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج حاصل از پرسش(۱۱) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۱۱- در صنعت تراکتورسازی تا چه حد تعداد تولید محصولات (تعداد زیاد وکم) با هم متفاوتند؟

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۱۶ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال یازده

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۱۱ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال یازده

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۱۶ـ۴) و(۱۱ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه زیاد برابر ۶ نفر یعنی ۱۲ درصد و در طبقه

صنعت تعداد تولید محصولات (تعداد زیاد وکم) با هم متفاوتند.

 

 

نتایج حاصل از پرسش(۱۲) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۱۲- در صنعت تراکتورسازی تولید محصولات تا چه حد در دسته های مختلف (بصورت گروهی) تولید  می گردد؟

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۱۷ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال دوازده

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۱۲ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال دوازده

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۱۷ـ۴) و(۱۲ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه زیاد برابر ۱۷ نفر یعنی ۳۴

که در این صنعت تولید محصولات در دسته های مختلف (بصورت گروهی) می گیرد.

نتایج حاصل از پرسش(۱۳) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۱۳- زمان پردازش مورد نیاز برای تولید محصولات در صنعت تراکتورسازی تا چه حد با هم متفاوتند؟

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۱۸ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال سیزده

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۱۳ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال سیزده

 

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۱۸ـ۴) و(۱۳ـ۴) بیانگر این موضوع است که

اعتقادند که در این صنعت زمان پردازش مورد نیاز برای تولید محصولات با هم متفاوتند

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۱۹ـ ۴) جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره ی چهار

 

برای سئوالات ۱۱و۱۲و۱۳ که مربوط به فرضیه شماره ی (۴) می باشند بصورت جداگانه از آزمون     استفاده شد که مشخص شود بیشترین فراوانی در کدام طبقات است یا اینکه فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد نظر تفاوت دارد یا نه ؟

سئوال (۱۱)، (۱۲) و(۱۳) که برابر ۷۶/۳۳ ،۶۸/۸ و۴۴/۴۱ و مقایسه آن با جدول که درسطح معنی داری برابر۲۱/۹ است در می یابیم که در دوسئوال (۱۱) و (۱۳)،  محاسبه شده بزرگتر از جدول است به همین خاطر فرض ( H0) رد و فرض (H1) تائید می شود یعنی فراوانی ها در طبقات بصورت یکسان توزیع نشده اند و در سئوال (۱۲) نیز  محاسبه شده در سطح معنی دار  ، محاسبه شده بزرگتر از  جدول است پس فرض صفر رد و فرض خلاف تائید می گردد.

پس از اینجا نتیجه می گیریم که در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع حجم تولید محصولات وجود دارد.

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

۵ـ۳ـ۴ـ تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی (۵)

فرضیه ۵: در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع اندازه فیزیکی تولید محصولات وجود دارد.

 

.

 

سوال (۱۴)در صنعت تراکتورسازی تا چه حد به نیازهای مشتریان (سلیقه مشتریان) در تولید توجه    می گردد.
سوال (۱۵)مواد و قطعات مورد استفاده در تولیدات صنعت تراکتورسازی تا چه حد با هم متفاوتند.
سوال (۱۶)محصولات تولید صنعت تراکتورسازی از نظر وسعت یا دامنه (بزرگ یا کوچک بودن) تا چه حد با هم متفاوتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج حاصل از پرسش(۱۴) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۱۴- در صنعت تراکتورسازی تا چه حد به نیازهای مشتریان (سلیقه مشتریان) در تولید توجه        می گردد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۲۰ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال چهارده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۱۴ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال چهارده

 

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۲۰ـ۴) و(۱۴ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه خیلی زیاد ۳۸ نفر یعنی ۷۶درصد می باشد این موضوع

و نمودار زیر می باشد.

۱۵- مواد و قطعات مورد استفاده در تولیدات صنعت تراکتورسازی تا چه حد با هم متفاوتند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۲۱ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال پانزده

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۱۵ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال پانزده

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۲۱ـ۴) و(۱۵ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه خیلی زیاد ۲۵ نفر یعنی ۵۰درصد و در طبقه زیاد

و قطعات مورد استفاده در تولیدات با هم متفاوتند.

نتایج حاصل از پرسش(۱۶) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۱۶- محصولات تولیدی صنعت تراکتورسازی از نظر وسعت یا دامنه (بزرگ یا کوچک بودن) تا چه حد با هم متفاوتند؟

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۲۲ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال شانزده

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۱۶ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال شانزده

         

یعنی ۱۶ درصد می باشد این موضوع بیانگر اینست که اکثریت پاسخ دهندگان بر این اعتقادند که در این صنعت محصولات تولیدی از نظر وسعت یا دامنه (بزرگ یا کوچک بودن) متفاوتند.

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۲۳ـ ۴) جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره ی پنج

 

 

برای سئوالات ۱۴و۱۵و۱۶ که مربوط به فرضیه شماره ی (۵) می باشند بصورت جداگانه از آزمون     استفاده شد که مشخص شود بیشترین فراوانی در کدام طبقات است یا اینکه فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد نظر تفاوت دارد یا نه ؟

با توجه به جدول شماره ی (۲۳ـ۴) که  محاسبه شده در آن با  درجه آزادی (۴) به ترتیب برای سئوال (۱۴)، (۱۵) و(۱۶) که برابر ۲/۸۶ ، ۴/۴۴ و۴/۵۹ و مقایسه آن با   جدول که درسطح معنی داری برابر۳/۱۳ است در می

تراکتورسازی ایران تنوع اندازه فیزیکی تولید محصولات وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶ـ۳ـ۴ـ تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی (۶)

فرضیه ۶: در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی مواد اولیه مصرفی وجود دارد.

در ارتباط با فرضیه ششم سئوالات شماره ی ۱۷و۱۸و۱۹  مطرح گردیده لذا جهت تأیید یا رد فرضیه مذکور از اطلاعات حاصله از این سئوالات استفاده می شود.

سوال (۱۷)مواد اولیه مورد استفاده در تولیدات صنعت تراکتورسازی تا چه حد به ماشین کاری نیاز دارند.
سوال (۱۸)در صنعت تراکتورسازی برای تولید محصولات تا چه حد از مواد اولیه متنوع استفاده         می گردد.
سوال (۱۹)در صنعت تراکتورسازی برای تولید محصولات تا چه حد از مواد اولیه ترکیبی استفاده       می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج حاصل از پرسش(۱۷) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.

۱۷- مواد اولیه مورد استفاده در تولیدات صنعت تراکتورسازی تا چه حد به ماشین کاری نیاز دارند؟

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۲۴ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال هفده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۱۷ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال هفده

 

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۲۴ـ۴) و(۱۷ـ۴)

مورد استفاده در تولیدات صنعت تراکتورسازی به ماشین کاری زیادی نیاز دارند.

نتایج حاصل از پرسش(۱۸) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد

          ۱۸- در صنعت تراکتورسازی برای تولید محصولات تا چه حد از مواد اولیه متنوع استفاده می گردد؟

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۲۵ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال هیجده

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۱۸ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال هیجده

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۲۵ـ۴) و(۱۸ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه خیلی زیاد ۲۶ نفر یعنی ۵۲درصد و در طبقه زیاد برابر ۲۴ نفر یعنی ۴۸درصد می باشد این موضوع بیانگر است که اکثریت پاسخ دهندگان بر این اعتقادند که در صنعت تراکتورسازی برای تولید محصولات از    مواد اولیه متنوع استفاده می گردد

 

نتایج حاصل از پرسش(۱۹) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد

۱۹- در صنعت تراکتورسازی برای تولید محصولات تا چه حد از مواد اولیه ترکیبی استفاده          می گردد؟

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۲۶ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال نوزده

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۱۹ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال نوزده

 

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۲۶ـ۴) و(۱۹ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه خیلی زیاد ۱۵ نفر یعنی ۳۰درصد و در طبقه زیاد برابر ۳۵ نفر یعنی ۷۰درصد می باشد این موضوع بیانگر است که اکثریت پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۲۷ـ ۴) جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره ی شش

 

سئوالات۱۷و۱۸و۱۹ که مربوط به فرضیه شماره ی (۶) می باشند بصورت جداگانه از آزمون  استفاده شد که مشخص شود بیشترین فراوانی در کدام طبقات است یا اینکه فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد نظر تفاوت دارد یا نه ؟

با توجه به جدول شماره ی (۲۷ـ۴) که محاسبه شده در آن با درجه آزادی (۲) برای سئوال (۱۷)، برابر۳۲/۳۵ می باشد که درمقایسه با جدول که درسطح معنی داری برابر۲۱/۹        می باشدپس در

و سطح معنی داری برابر ۸۴/۳ می باشد در سئوال (۱۸) با توجه به اینکه محاسبه شده کوچکتر از  جدول است پس به همین خاطر فرض ( H0) تائید و فرض (H1) رد می شود یعنی فراوانی ها در طبقات بصورت یکسان توزیع شده اند یعنی تمامی فراوانی ها در طبقه ی زیاد و

ر فرض ( H0) رد و فرض (H1) تائیدمی شود پس نتیجه می گیریم که در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی مواد اولیه مصرفی وجود دارد.

 

۷ـ۳ـ۴ـ تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی (۷)

فرضیه ۷: در صنعت تراکتور سازی ایران سهم موجودی کالای ساخته شده و نیم ساخته ی پایان دوره قابل توجه است.

در ارتباط با فرضیه هفتم سئوالات

 

سوال (۲۳)در صنعت تراکتورسازی ایران موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره تا چه حد است.
سوال (۲۴)در صنعت تراکتورسازی ایران موجودی کالای ساخته شده پایان دوره تا چه حد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج حاصل از پرسش(۲۳) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد

۲۳- در صنعت تراکتورسازی ایران موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره تا چه حد است؟

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۲۸ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال بیست وسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۲۰ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال بیست وسه

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۲۸ـ۴) و(۲۰ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه خیلی زیاد ۳۱ نفر یعنی ۶۲درصد و در طبقه زیاد برابر ۱۷ نفر یعنی ۳۴درصد می باشد این موضوع

وجود دارد.

 

 

 

نتایج حاصل از پرسش(۲۴) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد

۲۴- در صنعت تراکتورسازی موجودی کالای ساخته شده پایان دوره تا چه حد است؟

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۲۹ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال بیست و چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۲۱ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال بیست و چهار

 

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۲۹ـ۴) و(۲۱ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه خیلی زیاد ۴۳ نفر یعنی ۸۶درصد و در طبقه زیاد برابر ۷ نفر یعنی ۱۴درصد می باشد این موضوع بیانگر است که اکثریت پاسخ دهندگان بر این اعتقادند که در صنعت تراکتورسازی ایران               موجودی کالای ساخته شده ی پایان دوره وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۳۰ـ ۴) جدول ترکیبی مربوط به فرضیه شماره ی هفت

سئوالات۲۳و۲۴و که مربوط به فرضیه شماره ی (۷) می باشند بصورت جداگانه از آزمون استفاده شد که مشخص شود بیشترین فراوانی در کدام طبقات است یا اینکه فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد نظر تفاوت دارد یا نه ؟

با توجه به جدول شماره ی(۳۰ـ۴) ،  محاسبه شده برای سئوال ۲۳ ( با درجه آزادی ۲ و سطح معنی دار  ) برابر با ۲۴/۲۵ و برای سئوال ۲۴ (با درجه آزادی ۱ و سطح معنی دار  ) برابر ۹۲/۲۵ می باشد.

جدول با درجه آزادی۲ در سطح معنی داریبرابر با ۲۱/۹ می باشد. جدول با درجه آزادی۱ در سطح معنی داریبرابر با۶۳/۶

برای سئوال ۲۴ ( با درجه آزادی ۱ و سطح معنی دار  ) در مقایسه با  جدول با همان درجه آزادی و سطح معنی داری بزرگتر از آن است پس نتیجه می گیریم که فرض H0 رد و فرض H1 تائید می گردد . پس نتیجه می گیریم که در صنعت تراکتور سازی ایران سهم موجودی کالای

تراکتورسازی ایران امکان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجود هزینه وجود دارد.

در ارتباط با فرضیه هشتم سئوالات شماره ی ۲۰و۲۱و۲۲  مطرح گردیده است لذا جهت تأیید یا رد فرضیه مذکور از اطلاعات حاصله از این سئوالات استفاده می شود

 

سوال (۲۰)تفکیک مراحل مختلف شامل تحقیق و توسعه, طراحی, تولید, بازاریابی و توزیع تا چه حد در این صنعت امکان پذیر است.
سوال (۲۱)در هر فعالیت تا چه حد امکان تعیین عامل ایجاد هزینه  وجود دارد.
سوال (۲۲)تا چه حد هزینه های مرتبط با فعالیتهای این صنعت را می توان در گروههای متجانس     طبقه ی بندی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج حاصل از پرسش(۲۰) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد

۲۰ـ تفکیک مراحل مختلف شامل تحقیق و توسعه, طراحی, تولید, بازاریابی و توزیع تا چه حد در این صنعت امکان پذیر است.

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ی (۳۱ـ ۴) درصد و فراوانی مربوط به سئوال بیست

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی (۲۲ـ ۴) توزیع درصد و فراوانی مربوط به سئوال بیست

 

بترتیب جدول و نمودار شماره ی (۳۱ـ۴) و(۲۲ـ۴) بیانگر این موضوع است که بیشترین فراوانی در طبقه خیلی زیاد ۳۲نفر یعنی ۶۴درصد و در طبقه زیاد برابر ۱۸ نفر یعنی ۳۶درصد می باشد این موضوع بیانگر است که اکثریت پاسخ دهندگان بر این اعتقادند که تفکیک مراحل مختلف شامل تحقیق و توسعه, طراحی, تولید, بازاریابی و توزیع در این صنعت امکان پذیر است.

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

نتایج حاصل از پرسش(۲۱) به شرح جدول و نمودار زیر می باشد

۲۱- در هر فعالیت تا چه حد امکان تعیین عامل ایجاد هزینه (محرک) وجود دارد؟

 

 

 

های مورد نظر تفاوت دارد یا نه ؟

با توجه به جدول شماره ی (۳۴ـ۴)، محاسبه شده برای سئوال ۲۰ (با درجه آزادی ۱ و سطح معنی داری ) برابربا ۹۲/۳ و برای سئوالات ۲۱ و ۲۲ (با درجه آزادی ۲ و سطح معنی داری ) به ترتیب ۴۸/۲۵ و ۸۸/۴۲ می باشد.

جدول با درجه آزادی ۲ و سطح معنی داری  برابر با ۹۹/۵ می باشد. و  جدول با درجه آزادی ۱ و سطح معنی داری  برابر با۸۴/۳ می باشد.

۱ـ چون محاسبه شده برای سئوال ۲۰ (با درجه آزادی ۱ و سطح معنی داری ) در مقایسه با  جدول با همان درجه آزادی و سطح معنی دار بزرگتر از آن است پس نتیجه می گیریم که فرض H0 رد و فرض H1 تأیید می شود یعنی فراوانی ها در طبقات به صورت یکسان پراکنده نشده اند.

۲ـ چون  محاسبه شده برای سئوال ۲۱ و ۲۲ (با درجه آزادی ۲ و سطح معنی داری ) در مقایسه با  جدول با همان درجه آزادی و سطح معنی دار بزرگتر از آن است پس نتیجه می گیریم که فرض H0 رد و فرض H1 تأیید می شود پس نتیجه می گیریم که صنعت تراکتورسازی ایران امکان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجود هزینه وجود دارد.

جمع بندی کلی از نتایج تحقیق:

با توجه به آزمونکه برای یکایک سئوالات پرسشنامه انجام گرفت با سطح اطمینان ۹۹ درصد به این نتیجه رسیدیم که امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی ایران وجود دارد.

۱ـ ۵ ـ  نتیجه گیری

” اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی امکان پذیر است .” می باشد که علاوه بر آن این پژوهش شامل ۸ فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد :

۱- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم سربار تولید بالاست.

۲- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی تولید محصولات وجود دارد.

۳- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع تولید محصولات وجود دارد.

۴- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع حجم تولید محصولات وجود دارد.

۵- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع اندازه فیزیکی تولید محصولات وجود دارد.

۶- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی مواد اولیه مصرفی وجود دارد.

۷- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم موجودی کالای ساخته شده و نیم ساخته در پایان دوره قابل توجه است.

۸- در صنعت تراکتورسازی ایران امکان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجد هزینه وجود دارد.

برای هرکدام از پرسشهای مربوط به فرضیات از آزمون کای دو استفاده شد طبق تجزیه و تحلیل صورت گرفته در فصل چهار به این نتیجه رسیدیم که کلیه فرضیات فرعی مربوط به پژوهش مورد تائید قرار گرفت یعنی در صنعت تراکتور سازی:

۱ـ سهم هزینه سربار تولید بالاست

۲ـ تنوع تولید، پیچیدگی تولید، تنوع حجم تولید، تنوع اندازه فیزیکی تولیدو پیچیدگی مواد اولیه مصرفی وجود دارد.

۳ـ امکان شناسائی انباره های هزینه و محرکهای هزینه وجود دارد

۴ـ سهم موجودی کالای ساخته شده و در جریان ساخت پایان دوره قابل ملاحضه است.

 

نتیجه گیری کلی:

که امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی ایران وجود دارد.

 

۲ـ۵ـ پیشنهادات پژوهش

۱ـ۲ـ۵ـ استقاده از« سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالت» در صنعت تراکتور سازی:

با توجه به نتایج حاصله از پژوهش شرایط لازم برای استفاده از این سیستم در این صنعت وجود دارد

۱ـ سهم هزینه سربار تولید زیاد است

۲ـ پیچیدگی تولید، تنوع تولید وجود دارد

۳ـ امکان شناسایی انباره های هزینه و محرکهای هزینه در این صنعت وجود دارد

۳ـ۵ـ سایر پیشنهادات

۱ـ۳ـ۵ـ توجه بیشتر به هزینه های سربار تولید:

با عنایت به اینکه سهم هزینه سربار تولید نسبت به هزینه مواد مستقیم و دستمزد مستقیم بیشتر است لذا مدیران بایستی توجه زیادی به این موضوع داشته باشند تا هزینه سربار به صورت دقیق بین محصولات سرشکن گردد.

 

۲ـ۳ـ۵ـ توجه بیشتر به انباره های هزینه و محرکهای هزینه:

با

استفاده نمایند.

 

 

۴ـ۵ـ پشنهاد برای تحقیقات آتی

در راستای سیستم ABC محقیقن آینده می توانند در باره موضوعات زیر تحقیق نمایند

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر روی قیمت سهام شرکتها.

 

۵ـ۵ـ محدودیتهای تحقیق

هیچ تحقیقی از محدودیت مبرا نیست, تحقیق حاضر نیز مشمول همین قاعده است بنابراین، توجه به شیوه تحقیق بعمل آمده، محدودیتهای اعمال شده در آن را می توان به این شرح نام برد.

۱ـ محدودیت ذاتی بعلت استفاده از پرسشنامه

۲ـ عدم همکاری بیشتر مسئولین این صنعت در ارتباط با پژوهش

همانطور که در بخشهای قبل نیز توضیح داده شده است اولاً بعضی از پرسشنامه ها عودت داده نشده است

دوماً بعضی از مسئولین در رابطه با مصاحبه زیاد همکاری نمی کردند.

منابع و مآخذ فارسی:

۱ـ آذر عادل و مومنی منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ هشتم، زمستان ۱۳۸۱٫

۲ـ افخمی سعید «هزینه یابی بر اساس فعالیتها [نسل چهارم] موضوع کاملاً متفاوت با سیستم هزینه یابی

 

۷ـ طالبی قدرت الله و میرزایی غلامرضا، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابزاری نوین در مدیریت هزینه، نشریه مدیریت (انجمن مدیریت ایران)شماره ۵۱ و ۵۲ ، مرداد و شهریور ۱۳۸۰٫

۸ـ عالی ور عزیز، حسابداری صنعتی (۱)، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳٫

۹ـ عثمانی محمد قسیم و قاسم زاده علی، حسابداری صنعتی (۱)، انتشارات ترمه،‌چاپ اول، سال ۱۳۸۴٫

۱۰ـ عربی محمود و سعادتمنی هاشمی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، حسابدار، سال چهاردهم، شماره ۱۳۶٫

۱۱ـ عرب مازاد یزدی محمد و ناصری مهدی، امکان سنجی طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی با روش ABC: مورد بانک رفاه، بررسی های حسابداری و حسابرسی سال دهم شماره ۳۴ زمستان ۱۳۸۲٫

۱۲ـ عزیزی احمد و مدرس احمد، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، انتشارات سازمان حسابرسی، خرداد ماه ۱۳۸۱٫

۱۳ـ مازوجی قاسم، هزینه یابی بر اساس فعالیت، حسابدار، شماره ۱۱۵، شهریور ماه ۱۳۷۵٫

۱۴ـ مجتهدزاده ویدا و علوی طبری سید حسین، اصول حسابداری (۱)، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ بیست و چهارم، آبان ماه سال ۱۳۸۲٫

۱۵ـ مکرمی یدالله، سیستم های هزینه یابی و تکنیک های پیشرفته تولید، بررسی های حسابداری، سال اول، شماره چهارم، تابستان ۱۳۷۲٫

۱۶ـ موندن یاساهیرو، (Monden Yasahiro)، سیستمهای کاهش هزینه، ترجمه زگردی سید حسام الدین،

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحضات رفتاری آن، بررسی حسابرداری و حسابرسی سال هفتم، شماره ۲۶ و ۲۷، زمستان و بهار ۱۳۷۸٫

منابع و مآخذ انگلیسی:

 

۱-  Meigs-Robert F…(etal.), financial and managerial accounting : the basics for business Decisions, 12 edition, MC Graw-hill Inc,2002,P732.

۲- Romny Marshall B and steinbart Paul gohn, Accounting information system, B edition, Prentice hall international Inc. 2000,P2

۳- Vernon kam, Accounting theory, 1997.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

124 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Lotus/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.