no-img
*** نِگزاوار ***

بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري-

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری- حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی گزارشگری مالی تحت وب- زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی- پیشینه پژوهش – روش شناسی پژوهش – تجزیه و تحلیل داده ها
zip
دی ۱۴, ۱۳۹۵

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری- حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی گزارشگری مالی تحت وب- زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی- پیشینه پژوهش – روش شناسی پژوهش – تجزیه و تحلیل داده ها


بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری- حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی گزارشگری مالی تحت وب- زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی- پیشینه پژوهش - روش شناسی پژوهش - تجزیه و تحلیل داده ها

پایان نامه رشته حسابداری در ۱۳۸ صفحه
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد وبرای این منظور فرضیه هایی به شرح زیر طراحی می گردد:

فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.

فرضیه فرعی ۱: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه فرعی ۲: گزارشگری مالی تحت وب از  ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری  در تصمیم گیری می کاهد .

فرضیه فرعی ۳: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتها با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می‌باشند.

برای جمع آوری اطلاعات لازم  از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای  لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شد . آنگاه اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss 11/5  با آزمون آماری x2  در سطح اطمینان ۹۵ درصد تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش عبارت است از :

گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.

گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری رادر تصمیم گیری افزایش می دهد.

گزارشگری مالی تحت وب از  ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری  در تصمیم گیری

می کاهد .

گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

ومدیران شرکتها ی ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه نمی‌باشند .[/tab][tab title=”فهرست” icon=”fa-pencil “]فصل اول کلیات پژوهش

 

۱-۲ بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش………………………………………………………۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………….۵
۱-۴ هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵ نوع طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶ فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………….۷
۱-۷ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۸ جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….۷
۱-۹ ابزار اندازه گیری اطلاعات ………………………………………………………………………………..۸
۱-۱۰ قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۱۱ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………… ۸
۱-۱۲ واژگان تخصصی پژوهش…………………………………………………………………………………….۹
۱-۱۳ ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۱۰

 

 

 

   فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

    گفتار اول: حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی

۲-۱ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱-۱ حسابداری و پیرامون آن……………………………………………………………………………..۱۲
۲-۱-۲ هدف های صورتهای مالی……………………………………………………………………………۱۴
۲-۱-۳ نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری………..۱۴
۲-۱-۴ اهداف حسابداری ……………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۱-۵ گزارش های حسابداری………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۱-۶ صورتهای مالی و گزارشگری مالی……………………………………………………………….۱۸
۲-۱-۷انواع گزارشهای مالی……………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱-۸ استفاده کنندگان گزارشهای مالی………………………………………………………………….۱۹
۲-۱-۹ ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری…………………………………………………………..۲۲

    گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب

۲-۲ دیباچه …………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۲-۱ تاریخچه اینترنت…………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۲-۲ وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان……………………………………………………۲۸
۲-۲-۳ محدودیت های گزارشگری مالی سنتی…………………………………………………………۲۹
۲-۲-۴ لزوم مدل جدید گزارشگری مالی…………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۵ موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب………………………………۳۲
۲-۲-۶ انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب………………………………………۳۴
۲-۲-۷ ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب……………………………………………..۳۷
۲-۲-۸ زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF)۳۹

    گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

۲-۳ دیباچه …………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۳-۱ تاریخچه XBRL……………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۳-۲ تعریف XBRL…………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۳-۳ علت بوجود آمدن XBRL………………………………………………………………………….۴۵
۲-۳-۴ XBRL چگونه کار می کند…………………………………………………………………………..

۲-۳-۵ فرایند XBRL………………………………………………………………………………………………

۴۸

۵۰

۲-۳-۶ تاثیرات XBRL بر حسابرسی…………………………………………………………………….۶۰
۲-۳-۷ XBRL و استانداردهای حسابداری…………………………………………………………….۶۱

    گفتار چهارم : پیشینه پژوهش

۲-۴ پژوهشهای برون از کشور ………………………………………………………………………………۶۴
۲-۵ پژوهشهای درون  کشور………………………………………………………………………………….۶۷

   

 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۳-۲ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۳تعیین حجم  نمونه…………………………………………………………………………………………….۷۲
۳-۴ فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۵ روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۶ جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۷ ابزار اندازه گیری اطلاعات………………………………………………………………………………۷۴
۳-۸ روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………

     ۳-۸-۱ روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………

      ۳-۸-۲ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..

۷۵

۷۵

۷۶

۳-۱۰ آماره آزمون…………………………………………………………………………………………………..۷۷

 

     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۴-۲ اطلاعات جمعیت شناسی……………………………………………………………………………………۸۱
۴-۳ آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………

      ۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………….

       ۴-۳-۲ آزمون فرضیه فرعی ۱………………………………………………………………………….

       ۴-۳-۳ آزمون فرضیه فرعی ۲…………………………………………………………………………..

       ۴-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی ۳……………………………………………………………………………

       ۴-۳-۵ آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….

۸۷

۸۷

۹۰

۹۳

۹۶

۹۹

 

   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۵-۲ بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….۱۰۴
      ۵-۲-۱ نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول………………………………………………… .                                                                     ۵ -۲-۲نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ……………………………………………………………..

       ۵-۲-۳ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۲………………………………………………………

       ۵-۲-۴ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۳………………………………………………………

       ۵-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم…………………………………………………..

۱۰۶

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۷

۱۰۸

۵-۳ پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش …………………………………………………………۱۰۹
۵-۴ پیشنهادها برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………۱۱۰

 

 

 

 

فهرست نگاره ها

۲-۱ چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت…………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۲ مزایا و معایب PDF,HTML……………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۳ پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده………………………………………………………….۷۳
۴-۴ توزیع فراوانی «جنسیت»…………………………………………………………………………………………..۸۱
۴-۵ توزیع فراوانی «سمت شغلی»……………………………………………………………………………………۸۲
۴-۶ توزیع فراوانی «میزان تحصیلات»……………………………………………………………………………..۸۳
۴-۷ توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»……………………………………………………………………………….۸۴
۴-۸ توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»……………………………………………………………………..۸۵
۴-۹ توزیع فراوانی«نوع فعالیت شرکت»………………………………………………………………………….۸۶
۴-۱۰ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری……….۸۸
۴-۱۱ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه اصلی اوّل……………………………………………۸۹
۴-۱۲ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………………………………………………………...

۹۱

۴-۱۳ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی ۱…………………………………………………..۹۲
۴-۱۴ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………………………………………………………. 

۹۴

۴-۱۵ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی ۲………………………………………………….۹۵
۴-۱۶ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………………………………………….

۹۷

۴-۱۷ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی ۳…………………………………………………۹۸
۴-۱۸ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آشنایی باگزارشگری مالی تحت وب…………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۰۰

۴-۱۹ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضی اصلی دوم……………………………………………..۱۰۱
  

 

 

 

فهرست نمودارها

 ۲-۱ جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب………………………………………………..

۲-۲ فرایند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی……………………………………………………

۳۰

۵۱

۳-۳ توزیع آماره آزمونx2 با درجه آزادیdf=(n-1)(k-1) و سطح معنی داری۰۵/۰……….۷۸
۴-۴ توزیع فراوانی «جنسیت»…………………………………………………………………………………۸۱
۴-۵ توزیع فراوانی «سمت شغلی»…………………………………………………………………………..۸۲
۴-۶ توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»………………………………………………………………………..۸۳
۴-۷ توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»…………………………………………………………………………۸۴
۴-۸ توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»………………………………………………………………۸۵
۴-۹ توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»…………………………………………………………………..۸۶
۴-۱۰ توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12………………………………………………………۹۰
۴-۱۱ توزیع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8 ……………………………………………………………۹۳
۴-۱۲ توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12……………………………………………………۹۶
۴-۱۳ توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12……………………………………………………۹۹
۴-۱۴ توزیع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12………………………………………………….۱۰۲

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

دیباچه

امروزه دگرگونی های شگرفی در زمینه فن آوری اطلاعات[۱] رخ داده و پیشرفت‌های آن فراگیر شده است. به طوری که روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است. مهمترین ویژگی های آن سرعت زیاد در پردازش داده ها ، دقت بسیار زیاد ، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیکی داده‌ها، کیفیت بالا، قیمت فوق‌العاده ارزان و رو به کاهش می باشد و از سویی گسترش حجم عملیات و پیچیده‌تر شدن امور پیش روی ما می باشد. با توجه به این عوامل دیگر

حسابداران آمریکا، نقش اطلاعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده پس تهیه کنندگان اطلاعات به خصوص حسابداران باید تهیه کننده اطلاعات پیشرفته و باکیفیت باشند تا خدمات شان با قیمت های بالا خریدار داشته باشد، در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت(حسن آقایی، ۱۳۸۵،۱).

شکی نیست که فن آوری اطلاعات، جریان اطلاعات را بین شرکتهای تهیه کننده اطلاعات و استفاده کنندگان اطلاعات تغییر داده است. از سالها قبل کلیه مراحل چرخه حسابداری بجز گزارشگری به صورت الکترونیکی انجام می شدند. با این وجود، رشد فزاینده فن آوری اطلاعات از قبیل پیدایش اینترنت و ابزارهای آن و استفاده از آنها در گزارشگری ،از سال ۱۹۹۷  مکانیزم  جدیدی را ایجاد کرده اند و گزارشگری مالی

ل کنند، حتی با استفاده از نرم افزارهای هوشمند[۲] [۳]ERP، [۴]HTML، [۵]XML، [۶]XBRL و … استفاده کنندگان می‌توانند نسخه خود را برای گزارش دلخواه دستکاری نمایند. به این ترتیب، نیازی به چاپ و توزیع صورتهای مالی آن هم تنها در پایان سال مالی و میان دوره‌ای نخواهد بود.(WWW. BILAN.IR)    این نوع گزارشگری مالی که در آن اطلاعات از طریق اینترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به هنگام می گویند.

بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش

در دو دهه اخیر پایانی قرن بیستم سه نوآوری مهم یعنی دورنگار، ، تلفن همراه و اینترنت، نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولیدات تأثیر

را افزایش داده است.

تشکیلات شبکه ارتباطات جهانی به خوبی در رشد اینترنت و  وب سایت های جهانی

و نیم میلیون سایت هم اکنون به استفاده کنندگان در دنیا خدمات ارائه می دهند. وب سایت‌ها منبع عمده انواع اطلاعات هستند که در انتقال اطلاعات کتابخانه ها ، روزنامه‌ها، کاتالوگ ها، فروشگاه‌ها و بروشورهای اطلاعات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند(د ژپسند ، ۱۳۸۲ ، ۲۲)

حسابداری زبان یک واحد تجاری است. چیزی که بدون آن واحدهای تجاری نمی‌توانند وجود داشته باشند. واحدهای تجاری می توانند بدون داشتن دفاتر اداری، تنخواه و‌ گاهی اوقات حتی بدون وجود کارمندان

سود مجبور هستند که یک سامانه حسابداری کامل داشته باشند. باید سامانه ای وجود داشته باشد که بتواند قابلیت بهتری داشته باشد و نسبت به مانده راه‌حلهای موجود ایمن تر و

درباره نفت گفته می شد درباره آن به زبان آورد: این که در هرچیز که پیرامون ما وجود دارد ردپایی از اطلاعات و فن آوری در آن دیده می شود. سازمانها و شرکتها در عصر فن آوری پیشرو اطلاعات و ارتباطات

بیش از همه مترصد پیامدهای دگرگونی دنیای ICT هستند زیرا چگونگی این دگرگونی ها مستقیماً با نحوه انجام وظایف روزمره‌شان و بهبود فرآیندهای انجام این امور مرتبط است.(عرب مازار یزدی، ۲۹،۱۳۸۴)

روند پر شتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه اینترنت در حوزه حسابداری، منجر به یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده

باعث ارتقاء ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری شود؟

– آیا گزارشگری مالی تحت وب باعث کاهش ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری می شود؟

– آیا گزارشگر ی مالی تحت وب می تواند باعث ارتقاء ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری می شود؟

– آیا مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می باشند؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

دگرگونی های پی در پی سه دهه اخیر در پهنه های گوناگون سیاسی و اقتصادی اگرچه بی‌سابقه و تکان دهنده بوده و بسیاری از معادلات موجود را در جهان بر هم زده است اما نمی توان آن را با دگرگونی ها و پیشرفت‌های گسترده و باور نکردنی فن آوری های مختلف و بیش از همه فن آوری های اطلاعات و ارتباطات مقایسه کرد. دگرگونی های ICT نه تنها در ارتباط با نظام‌های اطلاعاتی درون سازمانی تغییرات

مهم‌تر از آن، کسب و کار و تجارت الکترونیک بر نوع اطلاع رسانی و حتی نوع نیازهای اطلاعاتی افراد ذینفع در ارتباط با سازمانها و شرکتهای گوناگون نیز آثار بسیاری بر جای نهاده است.

توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، زندگی بشر امروز و عملیات سازمانها را همراه با هم تحت تأثیر قرار داده است، اما در سازمانهای امروز شاید کمتر فعالیتی به اندازه کاری که حسابداران و سامانه های اطلاعاتی حسابداری انجام می دهند از آثار و تبعات این جهش‌های علمی و فنی تأثیر پذیرفته باشد. تمام فعالیت حسابداران با داده ها و اطلاعات عجین است و نمی توان اثرگذاری شگرف دگرگونی های ICT بر این فعالیتها را نادیده گرفت.( عرب مازار

مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند.

هدف پژوهش

هدف پژوهش ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی میزان آشنایی مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب می باشد.نیاز روزافزون استفاده کنندگان اطلاعات مالی به اطلاعات مالی به موقع و قابل اعتماد

نقطه آغازی برای پذیرش گزارشگری مالی تحت وب می باشد.

۱-۵ نوع طرح پژوهش:

 

در گروه پژوهشهای کاربردی قرار می گیرد. پژوهشهای کاربردی پژوهشهایی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط پژوهشهای بنیادی فراهم شده اند؛ برای رفع نیازمندی های بشر مورد استفاده قرار می گیرند.

۱-۶ فرضیات پژوهش:

فرضیات این پژوهش عبارتند از:

فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار می دهد.

فرضیه فرعی ۱: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را

در تصمیم گیری می کاهد .

فرضیه فرعی ۳: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتها با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می‌باشند.

۱-۷ روش پژوهش:

پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات ، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود این پژوهش نیز به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد و از نوع کاربردی است .

۱-۸  جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات با استفاده از پرسشنامه صورت  می گیرد .

۱-۹ ابزار اندازه گیری اطلاعات

ابزار اندازه گیری بر اساس پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت ۵ گزینه ای استفاده شده است با

کیفی بوده (خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم) بنابراین برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی برای هر کدام از گزینه ها اوزان (۵-۱) انتساب داده شده است .

۱-۱۰ قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: گزارشگری برون سازمانی، گزارشگری مالی تحت وب و زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL).

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به سال ۱۳۸۶ می باشد.

قلمرو مکانی: از آنجا که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شرکتها نسبت به سایر شرکتها با سهولت بیشتری صورت می گیرد، بنابراین جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۱۱ محدودیت پژوهش:

در این پژوهش ، عوامل محدود کننده ای وجود داشته است که اهم آن عبارتند از:

 • در قلمرو مکانی و در کشور جمهوری اسلامی ایران از گزارشگری مالی تحت وب در عمل بسیار کم استفاده می شود .
 • جدید بودن موضوع در گردهمایی های عمومی کشور .
 • محدودیت های ذاتی پرسشنامه.

۱-۱۲ واژگان تخصصی پژوهش:

سامانه (System): مجموعه ای از عوامل وابسته و پیوسته را که نظام ارتباطی مشخص دارند و برای رسیدن به اهدافی مشترک در تعاملند.(صرافی زاده، ۵۶،۱۳۸۲)

اینترنت (Internet

پیوند ابر متنی می نامند .                                              زبان علامت گذاری فوق متن (HTML): برای نمایش داده بر روی صفحات اینترنتی طراحی شده و بر چگونگی نمایش تمرکز دارد.(خلیلی ،۱،۱۳۸۴)

زبان علامت گذاری گسترش پذیر (XML): برای توصیف داده طراحی شده است و بر آنچه از نوع

۱،۱۳۸۴)

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL): یک زبان گزارشگری مبتنی بر XML است که برای گزارشگری اطلاعات مالی استفاده می شود.

گزارشگری مالی تحت وب (Web-Based Financial Reporting):منظور از گزارشگری مالی تحت وب استفاده از امکان مبادله اطلاعات مالی با طرف های ذینفع از طریق اینترنت است. .( عرب مازار یزدی ،۱۳۸۴،۳۲)

 

 

۱-۱۳ ساختار پژوهش:

فصل اول: کلیات پژوهش

شامل بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، نوع طرح پژوهش فرضیه های پژوهش، روش

و آماره آزمون می باشد.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

شامل اطلاعات جمعیت شناسی و آزمون فرض های آماری می باشد.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

شامل نتیجه گیری براساس فرضیه های آماری و پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش و پیشنهاد برای پژوهشهای آتی می باشد.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

چارچوب نظری و
پیشینه پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول : حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی

۲-۱ دیباچه

در گفتار اول از این فصل به حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی پرداخته می شود. برای این امر ابتدا حسابداری و پیرامون آن و هدف های صورتهای مالی و حسابداری تبیین می گردد و سپس انواع گزارشهای حسابداری و استفاده کنندگان از این گزارشها مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت  به بررسی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری پرداخته می شود.

 

۲-۱-۱ حسابداری و پیرامون آن

اگرچه درباره حسابداری تعاریف متفاوت و عقاید گوناگون وجود دارد، اما آنچه که در مجموع تعریفی فراگیر و مسلط به نظر می رسد و با کارکرد کنونی حسابداری نزدیکی

عملیات حسابداری فراهم می آورد و به عنوان راهنما در تدوین اصول و روشهای جدید بکار گرفته می شود. تئوری حسابداری و اصول و استانداردهای منتج از آن ضوابط حاکم بر سامانه حسابداری می باشند.

بکارگیری دانش حسابداری در عمل، سامانه حسابداری واحدهای مختلف را پدید می آورد. هر سامانه حسابداری سه عملکرد اطلاعاتی، کنترلی و خدماتی دارد. مهمترین عملکرد سامانه حسابداری، یا عملکرد مسلط آن اطلاعاتی است. به این دلیل حسابداری اساساً سامانه اطلاعاتی محسوب می شود.

سامانه حسابداری، اطلاعات مالی مبتنی بر اسناد و مدارک اولیه را به عنوان داده یا ورودی می پذیرد، پردازش می کند و در نهایت به

مختصر و مفید و در عین حال مرتبط در می آورد و با ارائه صحیح و مفهوم این اطلاعات وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای اقتصادی را نشان می دهد. گزارشهائی که حسابداری به عنوان سامانه اطلاعاتی فراهم می آورد، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدهای اقتصادی قادر می سازد؛ و اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری می دهد.

دومین عملکرد سامانه حسابداری که بر عملکرد اطلاعاتی آن اتکا دارد، کنترل است. حسابداری به عنوان بازوی اجرایی، مدیریت را در اداره امور و هدایت عملیات و حفاظت دارایی های واحد یاری می نماید. در نتیجه حسابداری، سامانه کنترل نیز محسوب می‌شود.

سومین عملکرد سامانه حسابداری ارائه خدمت به شاغلین در واحد

،۱۷)

۲-۱-۲ هدف های صورتهای مالی

طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی هدف صورتهای مالی عبارتند از ارایه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

صورتهای مالی همچنین وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابرسی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است منعکس می کند. استفاده کنندگان صورتهای مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می‌باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد.

از آنجا که صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته است و لزوماً در برگیرنده اطلاعات غیر

معاملات بین دوره های مالی مشخص تخصیص یافته است. اطلاعاتی را که نمی‌توان برحسب واحد پول بیان کرد در متن صورتهای مالی

۲-۱-۳ نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این نیز مستلزم تهیه و ارایه چندین صورت‌مالی است. به بیان دیگر، هدف های گزارشگری مالی ایجاب می کند که مجموعه کاملی از چندین صورت‌مالی مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر، ارائه شود. هر یک از صورتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی در مجموع ،‌در تحقق اهداف گزارشگری مالی نقش دارند. علاوه بر این، نقش اجزای متشکله هر یک از صورتهای مالی اساسی را در تأمین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت.

هر یک از صورتهای مالی اطلاعات خاص و متفاوتی را ارایه می کند و مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی توان در صورتهای کمتری ترکیب و به گونه ای ارایه کرد که به پیچیدگی اطلاعات ارایه شده منجر نشود. (عالی ور ، ۱۳۸۱ ، ۳)

۲-۱-۴ اهداف حسابداری

[۷]FASB در بیانیه شماره یک خود چنین می گوید:

اهداف اولیه حسابداری، گزارشگری صورتهای مالی موسسات بازرگانی است. گزارشهای مالی باید اطلاعاتی را تهیه و فراهم نماید که مناسب و مورد نیاز سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان که سرمایه گذاری منطقی نموده‌اند و یا برای سایر تصمیمات مشابه مفید باشد.

همچنین [۸] APB در مورد اهداف اولیه حسابداری چنین می گوید:

هبود بخشند. زیرا اگر اطلاعات آنها نقصان داشته باشد، سرمایه گذاران منبع دیگری را جستجو خواهند کرد.

این اهداف در اصطلاح سه بخش دارد که ما آنها را بشرح زیر طبقه بندی می کنیم:

۱-اطلاعات برای تصمیم گیرندگان: تفکر و اندیشه اینکه اطلاعات و داده های حسابداری برای تصمیم گیری یا برای اهداف ارزیابی یک واحد اقتصادی خاص در ابعاد وسیع می تواند مفید باشد مورد پذیرش همگان قرار گرفته است. اطلاعات حسابداری برای پیشکاری یا وکیل خرجی به تصمیم گیری و ارزیابی واحدهای اقتصادی تبدیل شده است.

FASB اظهار داشته که سرمایه گذاران اطلاعاتی نیاز دارند که بتواند انتظارات منطقی آنها را برآورده نماید و بسیاری از  آنها بطور قوی اطلاعات را با ارزش جاری طلب می‌کنند و اگر چنین نشود استفاده کنندگان ترجیح می دهند که اطلاعات واقعی را بر اساس رویدادهای آینده شرکت بدست آورند اما این رویدادها و ارزشهای آینده تنها می‌تواند حدسی باشد زیرا هنوز اتفاق نیفتاده است و نمی توانند هدف باشند و مبنایی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان قرار گیرند از این رو حسابداری بر مبنای ارزش جاری برای بسیاری از حسابداران

اطلاعات مفید در بیانیه FASB دو مشخصه اصلی دارد: مربوط بودن، قابل اعتماد بودن.

اطلاعاتی مربوط است که بتواند تفاوتی و یا تغییری در تصمیم استفاده کنندگان ایجاد نماید اطلاعاتی قابل اعتماد است که اگر عرضه شد مفهومی برای عرضه شدن خود داشته باشد.

APB   اشاره به اهداف کیفی دارد و اشاره به این طرز تفکر دارد که اهداف اولیه حسابداری باید با اهداف مطلوب جامعه مربوط باشد. قابل اعتماد بودن، واقعی بودن و منصفانه بودن را بعنوان اهداف میتوان بیان نمود. (کرباسی یزدی ، ۱۳۸۴ ،۴۰-۳۹)

۲-۱-۵ گزارش های حسابداری

محصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سامانه حسابداری گزارشهای متعدد و متنوعی است که گزارشهای حسابداری نامیده می شود. گزارشهای حسابداری را میتوان در دو گروه متمایز زیر
طبقه­بندی کرد.

گزارش های درون سازمانی

به مجموعه گزارشهایی که توسط هر سامانه حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام

ویژگی اصلی

سازمانی

به گزارشهایی که توسط سامانه حسابداری در پایان سال مالی یا مقاطع دیگری از زمان در برای ارائه اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به یک واحد اقتصادی تهیه
می­گردد، گزارش برون سازمانی گفته می شود. صورتهای مالی که محصول نهائی پردازش اطلاعات مالی توسط سامانه حسابداری است اصلی ترین  بخش گزارشهای برون سازمانی است. ویژگی اصلی گزارشهای برون سازمانی در این است که مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل خلاصه و طبقه بندی شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به طور یکجا ارائه می کند.

بنابراین ، سامانه حسابداری از لحاظ گزارشگری غالباً دو جنبه متمایز دارد، یکی جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و دیگری جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی. این پژوهش منحصراً به جنبه برون سازمانی گزارشگری که اصطلاحاً گزارشگری مالی نامیده می شود تأکید دارد.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

صورتهای مالی و گزارشگری مالی

صورتهای مالی مجموعه ای از صورتهای مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر است که اساساً وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد اقتصادی را نشان می دهد. گزارشهای مالی که بخش محوری آن را صورتهای مالی تشکیل می دهد، محصول گزارشگری مالی و عمده‌ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادی است. اما گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیست بلکه

باشد، گزارش مالی محسوب می‌شود.

۲-۱-۷ انواع گزارش های مالی

انواع گزارشهای مالی به شرح زیر است:

گزارش مالی سالانه: گزارش سالانه که توسط هیأت مدیره شرکتهای سهامی به مجمع عمومی صاحبان سهام یا توسط مدیریت شرکتهای غیر سهامی و سایر موسسات به صاحبان سرمایه شرکت یا ارکان تصمیم گیرنده موسسه ارائه می شود و سایر اشخاص ذینفع و ذیعلاقه نیز قاعدتاً باید به آن دسترسی داشته باشند، مهمترین نوع گزارش مالی است. گزارش سالانه علاوه بر صورتهای مالی ، یادداشتهای توصیفی ،جداول تفصیلی و صورتهای مکمل، شامل اطلاعات دیگری است که از پردازش سامانه حسابداری بدست نیامده است یا اساساً جنبه غیر مالی دارد؛ اما ارائه آن بنا بر احکام قانونی یا عرف تجاری لازم است یا مدیریت قصد افشای آنها را دارد یا قابلیت استفاده و اعتبار صورتهای مالی را افزایش می‌دهد.

بدین ترتیب ، گزارش هیأت مدیره یا مدیران و گزارش بازرسان و حسابرسان، در صورت وجود الزام قانونی، از جمله اجزای تشکیل دهنده گزارشهای سالانه محسوب می‌شوند.

گزارشهای مالی خاص: هر واحد

ارائه می شود.

-گزارش مالی که به منظور دریافت وام و اعتبار یا تسهیلات مالی به بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری ارائه می شود.

-گزارش مالی که به مراجع قانونی و سازمانهای دولتی هدایت کننده اقتصاد جامعه ارائه می شود.

-پیشنهاد افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی.

-اظهارنامه مالیاتی شرکتها و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که متکی و منضم به صورتهای مالی می باشد.

۲-۱-۸ استفاده کنندگان گزارشهای مالی

اشخاص و مراجع

گونه گزارشها، مهمترین منبع تأمین اطلاعات مالی برای اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی است.

از آنجا که صورتهای مالی عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترک در کلیه گزارشهای مالی است، انتظار می‌رود که اطلاعات مالی منعکس در آن بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای انتفاعی را به گونه ای ارائه کند که نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی هرچه

 

سرمایه گذاران از لحاظ نوع مالکیت و هدف های سرمایه گذاری به دو گروه عمده زیر طبقه بندی می شوند:

بخش عمومی: دولت و سایر نهادهای بخش عمومی بعنوان صاحب سرمایه یا سرمایه گذار در واحدهای انتفاعی اعم از آنکه تمام یا بخشی از سرمایه آنها را بطور مستقیم یا  غیرمستقیم در مالکیت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوری، عمدتاً و حسب مورد، هدفهائی چون ایجاد و کنترل تأسیسات و صنایع استراتژیک و زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ و ایجاد اشتغال ،

عام یا خاص اعم از آنکه تمام یا قسمت عمده ای از سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد، اساساً هدف نهائی چون تحصیل و توزیع سود، حفظ اصل سرمایه، افزایش ارزش سرمایه گذاری، بقاء موسسه و امکان گسترش دامنه فعالیت آن را در آینده دنبال می کنند. این هدفها غالباً بر تصمیمات سرمایه گذاران خصوصی و یا نمایندگان آنها در ارکان و مجامع عمومی واحدهای انتفاعی مسلط است.

سرمایه گذاران بالقوه:

موسساتی نظیر شرکتهای سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و پس انداز، شرکتهای بیمه و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که به سرمایه گذاری در اوراق بهادار می پردازند برای تصمیم گیری نسبت به معاملات اوراق بهادار نیازمند به کسب اطلاعات مالی از واحدهای انتفاعی صادر کننده ، اوراق بهادار هستند.

کارکنان:

مسئولیت کارفرما در تأمین معیشت کارکنان و وابستگی استخدامی کارکنان به کارفرما، منشأ حق و نیاز آنان به کسب اطلاعاتی درباره وضعیت موجود و آینده فعالیت واحد انتفاعی است که این اطلاعات امکان ارزیابی امنیت شغلی، ارتقاء و بهره مندی کارکنان را از حقوق و مزایای بیشتر فراهم می نماید.

دولت:

دولت در نقش

 

سنجش نتایج سیاستها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده، از لحاظ استفاده کارآمد و اثربخش از منابع ، ثبات و تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و ارزیابی آثار مالیاتها و عوارض برقرار شده بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری ملی، تراز بازرگانی و تراز پرداختها.

اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگترین اعتبار دهنده، تولید کننده و مصرف کننده در کشور.

جامعه:

نقشی که واحدهای انتفاعی، بویژه واحدهای بزرگ، در اقتصاد، اشتغال، توسعه و رفاه کشور بطور اعم و در منطقه استقرار بطور اخص دارند، و آثار زیست محیطی و چگونگی و میزان استفاده آنها از منابع طبیعی و امکانات ملی، منشأ نیاز و علاقه جوامع ملی و محلی به کسب اطلاعاتی در مورد بقاء و فعالیت های واحدهای مزبور است که می تواند توسط نهادها و تشکلهای اجتماعی و رسانه های جمعی ابراز و درخواست شود.(مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران ، انتشارات سازمان حسابرسی، ۱۳۸۵ ، ۳۰-۱۹ )

۲-۱-۹ ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می آورد از ویژگی های

مفید برای تصمیم گیریهای اقتصادی، ارائه اطلاعات مفید برای پیش بینی و ارزیابی جریان وجوه نقد آتی و سودآوری و تأمین اطلاعات مفید برای قضاوت درباره توان مدیریت در به کارگیری اثر بخش صنایع تعدادی از این اهدافند. (شباهنگ ، ۱۳۸۴ ، ۸۹)

گزارش های مالی برای تأمین نیاز طیف وسیع استفاده کنندگان باید دارای ویژگی‌های مشخص باشد. گزارش تروبلاد هفت ویژگی کیفی را که باید در گزارش ها وجود داشته باشد به شرح زیر برمی شمرد:

۱-مربوط بودن،  ۲- شکل و محتوا، ۳- قابل اعتماد (اتکا)، ۴- بی طرفانه بودن، ۵- قابل مقایسه بودن، ۶- ثبات رویه، ۷- قابل فهم بودن (ریاحی بلکویی، ۱۳۸۱ ، ۱۸۸ )

در  بخشی از گزارش تروبلاد چنین آمده است:

ویژگی های کیفی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی باید به میزان زیادی بر اساس نیازهای استفاده کنندگان از این صورتهای مالی قرار گیرد. اطلاعات باید تا حد امکان بی‌طرفانه تهیه شده باشد. استفاده کنندگان، هنگام تصمیم گیری نه تنها باید اطلاعات ارایه شده را درک کنند بلکه باید بتواند قابل اعتماد بودن آنرا مورد قضاوت و ارزیابی قرار دهند نیز بتوانند آنها را با اطلاعات ارائه شده در مورد انواع فرصتهای آتی و تجربه های قبلی مقایسه نمایند. در همه موارد اطلاعات، زمانی

ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری منتشر کرد تا برای انتخاب از بین دو عامل زیر، شاخصی را به دست دهد؛ نخست ، روش های گوناگون در حسابداری و گزارشگری مالی و دوم ضوابط افشای اطلاعات.( Statenment Of Frnancial Accounting Concepts NO02,)

اصولا این شاخصها نشان می دهد برای تصمیم گیری کدام دسته از اطلاعات سودمندتر است. مهمترین کیفیت این است که اطلاعات از نظر تصمیم گیری، مفید یا سودمند باشند. «مربوط بودن» و «قابل اعتمادبودن» همراه با اجزای تشکیل دهنده آنها در زمره‌ی دو ویژگی کیفیت اصلی اطلاعات قرار می گیرد. (ریاحی بلکویی، ۱۳۸۱ ، ۲۰۹)

مربوط بودن:

اطلاعاتی مربوط است که بتواند ارزیابی استفاده کنندگان را نسبت به نتایج وقایع گذشته و حال و یا انتظارات آنها را در مورد رویدادهای آتی یک واحد انتفاعی تأثیر، تعدیل یا رد کند و از این طریق در تصمیمات استفاده کنندگان برای انجام یک عمل یا

به عبارت دیگر مربوط بودن به توانائی اطلاعات در اثرگذاری بر تصمیمات مدیران (در تغییر دادن یا تأکید کردن بر انتظارهای آنها درباره‌ی نتیجه‌ها یا حاصل اقدام‌ها یا رویدادها گفته می شود. مربوط بودن می تواند دارای درجه های گوناگون باشد. میزان مربوط بودن اطلاعات خاص بین استفاده کنندگان متفاوت است و به میزان نیاز آنها به موضوع خاص بستگی دارد که باید درباره آن تصمیم هایی بگیرند. با توجه به مفهوم چارچوب نظری، اطلاعات مربوط به استفاده کنندگان کمک می کند تا رویدادهای گذشته، حال و آینده را مورد

، تصمیم گیرندگان را در اخذ تصمیمات منطقی یاری می دهد و می

استفاده کنندگان عادی از اطلاعات مالی کسانی هستند که دانش متعارفی از مسایل کسب و کار، اقتصاد و حسابداری دارند و می خواهند با مطالعه دقیق اطلاعات، بر اساس آن قضاوت یا تصمیم گیری کنند. اطلاعات مالی هنگامی قابل فهم است که عملیات و رویدادهای

برای  استفاده کنندگان متخصص قابل فهم است. در زمینه استفاده از اینترنت این موضوع وجود دارد که آیا خود اینترنت از قابلیت فهم بهتر حمایت می کند و یا اینکه آن را سخت می نماید.

قابل اعتمادبودن:

برای اینکه اطلاعات مفید باشد باید همچنین قابل اعتمادباشد.

مربوط باشد لیکن ماهیتاً یا در بیان چنان غیرقابل اعتمادباشد که شناخت آن در صورتهای مالی به طور بالقوه گمراه کننده

کل مبلغ ادعا در ترازنامه برای واحد تجاری نامناسب باشد گرچه افشای مبلغ و شرایط ادعا می تواند مناسب باشد.

قابل مقایسه بودن:

استفاده کنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورتهای مالی واحد

یکدیگر بسنجند. بدین ترتیب ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه‌گیری و ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد.

برای آنکه اطلاعات مالی قابل مقایسه باشند باید اندازه گیری و ارائه اطلاعات مربوط به معاملات، عملیات، رویدادهای مالی و اقلام مختلف صورتهای مالی در طول یک دوره مالی و در دوره‌های مختلف به یکی از رویه ها انجام و این رویه ها در طول زمان بطور یکنواخت بکار گرفته شوند (ثبات رویه).

ای مالی را شفاف و گویا کند و به این ترتیب قابلیت مقایسه اطلاعات را نیز فزونی بخشد (افشای کافی). (مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران ، انتشارات سازمان حسابرسی، ۱۳۸۵ ، ۵۶-۴۹ )

 

 

 

 


گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب

۲-۲ دیباچه

روند پرشتاب  دگرگونی های صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین

و وضعیت کنونی آن در ایران و جهان عنوان می شود سپس به محدودیت های گزارشگری مالی سنتی تشریح شده و سپس موضوعات مهمی که حسابرسان داخلی و مدیریت در اثر بکارگیری این نوع گزارشگری با آن مواجه می‌شوند مورد بحث واقع می شود و در ادامه انگیزه ها و ریسک های ذاتی موجود در گزارشگری تحت وب مورد بررسی واقع می شود و در انتها به ابزارهای رایج مورد استفاده برای ارائه گزارشهای مالی در اینترنت و نیز معایب و مزایای آنها پرداخته می شود.

۲-۲-۱ تاریخچه اینترنت

 

و همچنین به کامپیوترهای دیگر متصل کند و کار پژوهشهای مربوط به وزارت دفاع آمریکا را با سرعت و کیفیت بهتر به انجام برساند. آرپانت یا همان اینترنت جوان، خط تماس الکترونیک و محرمانه دست اندرکاران وزارت دفاع آمریکا و پژوهشگران بوده است. آن چه امروز به نام پست الکترونیک[۱] مطرح شده و یکی از خدمات رایج اینترنت محسوب می‌گردد، محصول همان دوران تماس کارشناسان نظامی و کامپیوترها در آرپانت است.

اینترنت تا سال ۱۹۸۳ کمتر از پانصد

و جهان

اینترنت در ایران هر روز فراگیرتر می شود، از زمانی که پژوهشگران ایرانی در سال ۱۳۷۰ برای اولین بار در مرکز پژوهشهای فیزیک نظری و ریاضی به اینترنت متصل شدند ۱۶ سال می گذرد از آن زمان تاکنون اینترنت نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورهای جهان نیز رشد کرده است. اکنون ضریب نفوذ اینترنت در ایران از متوسط آسیا بالاتر رفته و در خاورمیانه نیز به مقام اول دست یافته است. با این حال، ایران برای رسیدن به جایگاه مناسب در دسترس به اینترنت، هنوز باید گام‌های بلندی بردارد. شمار کاربران اینترنت در ایران در سال ۱۹۹۴ از ۲۵۰ نفر فراتر نمی‌رفت اما اکنون بیش از ۵ میلیون نفر به صورت دائم و ۱۵ میلیون نفر به صورت کاربر غیر دائم از اینترنت استفاده می کنند به این ترتیب ضریب نفوذ

در ارتباط با کل جهان، آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه مناطقی هستند که نقش عمده‌ای را در پذیرش تکنولوژی اینترنت ایفا می کنند. بر طبق آمارهای استفاده از اینترنت در جهان (۲۰۰۶) ، ۱۶ درصد از جمعیت جهان تکنولوژی اینترنت را پذیرفته اند .(Tehmina , 2006, pp.1-2)

نگا ره ۲-۱ چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت را نشان می دهد.

مناطق جهانجمعیت تا سال ۲۰۰۶درصد جمعیت از کل جهاناستفاده از اینترنت (جدیدترین اطلاعات)درصد جمعیت (نفوذ)درصد استفاده جهانیرشد استفاده از اینترنت از سال ۲۰۰۵-۲۰۰۰
آفریقا۹۱۵۲۱۰۹۲۸۱/۱۴%۲۲۷۳۷۵۰۰۵/۲%۲/۲%۷/۴۰۳%
آسیا۳۶۶۷۷۷۴۰۶۶۴/۵۶%۳۶۴۲۷۰۷۱۳۹/۹%۷/۳۵%۷/۲۱۸%
اروپا۸۰۷۲۸۹۰۲۰۴/۱۲%۲۹۰۱۲۱۹۵۷۹/۳۵%۵/۲۸%۱/۱۷۶%
خاورمیانه۱۹۰۰۸۴۱۶۱۹/۲%۱۸۲۰۳۵۰۰۶/۹%۸/۱%۲/۴۵۴%
امریکای شمالی۳۳۱۴۷۳۲۷۶۱/۵%۲۲۵۸۰۱۴۲۸۱/۶۸%۲/۲۲%۹/۱۰۸%
امریکای لاتین۵۵۳۹۰۸۶۳۲۵/۸%۷۹۰۳۳۵۹۷۳/۱۴%۸/۷%۴/۳۳۷%
اقیانوسیه۳۳۹۵۶۹۷۷۵/۰%۱۷۶۹۰۷۶۲۹/۵۲%۸/۱%۲/۱۳۲%
کل جهان۶۴۹۹۶۹۷۰۶۰۱۰۰%۱۰۱۸۰۵۷۳۸۹۷/۱۵%۱۰۰%۱۸۲%

۲-۲-۳ محدودیت های گزارشگری مالی سنتی

اطلاعات تجاری توسط معاملات تجاری ایجاد می شوند و در بسیاری از

فرض بر این است که به نحوی منطقی نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی و سایر ذینفعان هدف را تأمین می کند. اما برخی محدودیت‌های روش های رایج یا به تعبیری سنتی گزارشگری مالی تا اندازه ای آن را از اهداف خود دور می سازد. برخی از آن محدودیت ها عبارتند از: (۱) گزارشهای مالی

گذاران و سایر استفاده کنندگان مالی را برآورده نمی کند، (۳) فاقد شاخص هائی درباره موفقیت‌های مالی آینده در ارتباط با تصمیمات جاری است و بالاخره (۴) چارچوب مفهومی و معیارهای شناخت دارایی ها در گزارشگری موسوم مالی فاقد جنبه های مرتبط با «ارتباطات نامشهود» و «دارائی های مبتنی بر دانش و اطلاعات»‌است، همانا که کسب و کار مدرن بر پایه آنها شکل می گیرد (عرب مازار یزدی ، ۱۳۸۴ ، ۳۲-۳۱)

به عبارتی می توان محدودیت های گزارشگری مالی سنتی را در تفاوت آن با گزارشگری مالی تحت وب بدین گونه بیان کرد: تفاوت عمده بین

است که در نسخه چاپی امکان آن وجود نداشت. تفاوت دیگر، انتشار اطلاعات شرکت در وب سایت های اشخاص ثالث می باشد. در حالیکه هیچ گونه گزارش مالی در وب سایت اولیه شرکت وجود ندارد. نمودار ۱-۲ خلاصه ای از این فرآیند جریان اطلاعات را نشان می‌دهد (Tehmina , 2006 , 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ۲-۱ جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب

 

۲-۲-۴ لزوم مدل جدید گزارشگری مالی

اولین و بزرگترین عامل که در کار سازمان ها تغییر ایجاد کرده و خواهد کرد، اینترنت است. اینترنت با تغییر اساسی روش عملکرد شرکتها، حرفه را زیر و رو می کند، این تغییرات به مراتب فراتر از تجارت الکترونیکی است، تغییر بنیادی در فرآیندها و فرهنگ سازمان می‌باشد.

در حالیکه اینترنت، فن

سامانه ERP داخلی سازمان با سامانه های فروشندگان و مشتریان می‌باشد که باعث ایجاد سامانه برنامه ریزی منابع چند شرکت[۲] (MERP) می‌شود. تکنولوژی توانمند برای تکامل چنین سامانه هایی، اینترنت است.

در این جا ممکن است این سوال پیش آید که چگونه فن آوری اطلاعات به مدل های گزارشگری مالی مرتبط می باشد و چرا این مدل ها به تغییر نیاز خواهند داشت. جواب کوتاه و مختصر این است که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نیز جزو اعضاء حرفه محسوب می شوند. و دنبال منابع اطلاعاتی متناوب برای ارزیابی کارائی شرکت هستند. از طرفی پیشرفت چشمگیر فن آوری اطلاعات و مزایای آن باعث می شود اطلاعات زیادی از طریق پایگاه عمومی داده ها مخصوصاً اینترنت قابل دسترسی باشد و در نتیجه تصمیم گیرندگان بتوانند به طور روز افزون از اطلاعات به موقع

موجود در سامانه های اطلاعاتی داخلی شرکتها، بیشتر خواهد شد. این انتظارات برای بعضی افراد کاملاً متفاوت از افشاهایی است که توسط سازمانها روزانه به صورت رایگان از طریق سایتها ارائه می شوند. صرفاً اعلام ساده اسناد ملی و صورتهای مالی حسابرسی شده (به صورت دوره ای و بر مبنای گذشته)، و آنها را از طریق اینترنت در اختیار عموم گذاشتن، نیاز سرمایه گذاران را که با بی تابی جویای اطلاعات جاری درباره وضعیت مالی شرکت هستند، برطرف نمی کند. بنابراین، این اطلاعات حسابداری ارائه شده، برای تصمیم گیری کم اهمیت خواهد بود مگر اینکه مدلی جدید به منظور تهیه اطلاعات مالی به موقع و برطرف کردن این نیاز، ایجاد شود (WWW.//Bilan.ir/index.php1 )

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب

به کارگیری گزارشگری مالی تحت وب بوسیله شرکتها چالشهای جدیدی را برای مدیریت در مقابله با تعیین چارچوب کنترلی و برای حسابرسان داخلی در ارتباط با بررسی این کنترلها بوجود خواهد آورد. لایمر[۱] معتقد است که تحقق یافتن مدل

شامل پنج نوع گزارشگری معمول که عبارتند از: گزارشگری سالانه، گزارش میان دوره‌ای، نتایج سالانه یا میان دوره ای، تغییرات بلادرنگ قیمت سهام  و اطلاعات تاریخی سود سهم می باشد.

عمق گزارشگری به این معنی است که اطلاعات گزارش باید عینی[۲] یا

؟ [۳]: تناوب و زمان گزارشگری بستگی به نوع اطلاعات مالی گزارش شده دارد. برخی از موضوعات مهم در این ارتباط عبارتند از:

آیا گزارشهای میان دوره ای باید بر مبنای سه ماهه یا شش ماهه تهیه شود؟

آیا گزارش مالی سالانه (که شامل گزارش حسابرسی نیز  می باشد) باید بلافاصله پس از تکمیل شدن گزارش حسابرسی و به صورت آنلاین در سایت قرار گیرد؟

اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شرکت باید چه مدت پس از انتشار رسمی در وب سایت به اطلاع عموم

در وب سایت شرکت قرار گرفته است؟

در چه عمقی از صفحه‌ی اصلی وب سایت، استفاده کنندگان می توانند اطلاعات مالی مرتبط را ردیابی کنند؟

آیا اطلاعات مالی به صورت مناسبی در وب سایت شرکت  مرتب سازی شده اند تا استفاده کنندگان از جلو و عقب رفتن در میان انبوه داده ها اجتناب ورزند؟

آیا صفحات وبی که اطلاعات مالی در آن قرار دارند از طریق پیوند اینترنتی به هم وصل شده‌اند؟

آیا باید از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL) برای گزارشگری مالی تحت وب استفاده کرد؟

 • چه کسی مسئول گزارشگری است[۴] ؟ : افراد یا واحدهای تجاری (اشخاص ثالث) که درگیر گزارشگری تحت وب می باشند تأثیر بسزایی بر صحت و سلامت اطلاعات مالی گزارش شده خواهند داشت، انواع موضوعات مهم در این ارتباط عبارتند از:

چه شخص یا اشخاصی مسئول تصویب و تأیید اطلاعات مالی هستند؟ (۲۰۰۳ , PP. 2-3  Pak-lok &)

۲-۲-۶ انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب

الف : هزینه پائین انتشار اطلاعات:

هزینه انتشار اطلاعات در گزارشگری تحت وب پائین تر از هزینه آن در گزارشگری مالی سنتی می باشد. بنابراین شرکتهایی که از گزارشگری مالی اینترنتی[۵] (IFR) استفاده می‌کنند می توانند از بروز این هزینه تا حدود زیادی پیشگیری کنند. et al , 2006 , 128 ) (Muther  Talal &

هزینه چاپ و ارسال هر نسخه از صورتهای مالی در آمریکا به طور متوسط حدود ده دلار برآورد می شود. به همین دلیل پیش بینی می شود که شرکتها تدریجاً روابط کاغذی خود با سرمایه گذاران را به صورت ارتباط الکترونیک در خواهند آورد.

ب: امکان ارائه اطلاعات به عموم ذینفعان:

گزارشگری تحت وب به شرکتها این امکان را می دهد که اطلاعات را به عموم ذینفعان ارائه دهد (در مقابل گزارشگری سالانه چاپی که اطلاعات را به گروه خاصی ارائه می‌دهد) در این ارتباط اشباف[۶] (۱۹۹۹) نشان داد که اطلاعات مالی، با پذیرش اینترنت به عنوان رسانه‌ای برای افشای اطلاعات مالی عمومی خواهد شد. و همچنین بر طبق گفته چارلز[۷] (۲۰۰۳) تبادل اطلاعات مالی در اینترنت باعث افزایش مطابقت با مقررات افشا منصفانه[۸] خواهد شد et al , 2006 , 128 )& (Muther  Talal

ج: امکان ارائه به موقع اطلاعات:

ارائه اطلاعات به موقع باعث بهبود افشا می شود. اطلاعات به موقع فرآیند

نقش داشته و هزینه ای که سرمایه گذاران برای بدست آوردن اطلاعات به موقع تحمل می کنند را کاهش می دهد (اشباف و دیگران، ۱۹۹۹)., ۲۰۰۶ , ۱۲۹ ) et al ,  &(Muther  Talal

د: افزایش تناوب ارائه اطلاعات مالی:

شرکت ها به طور سنتی نتایج عملیات خود را به صورت فصلی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. اما همان طور که رئیس AICPA خطاب به یکی از کمیته های سنا در سال ۲۰۰۰ گفت « گزارشدهی سالانه و فصلی نه تنها روز به روز بی مصرف تر می شود بلکه تدریجاً به یک دایناسور یا موجودی تبدیل می شود که تناسبی با فضای زندگی امروز ما ندارد».

از آنجا که

می شود. علاوه بر این، امروزه سرمایه گذاران نیز متقاضی اطلاعات به موقع و گزارشدهی های بیشتر و در دوره های کوتاه تری هستند، چیزی مثل قیمت های لحظه ای سهام روی اینترنت. ( عرب مازار یزدی، ۱۳۸۴ ، ۱۳ )

هـ :‌افزایش مقدار ارائه اطلاعات:

کمیت اطلاعات را افزایش می دهد، اطلاعات بر مبنای کاغذ ساده شده و خلاصه شده است در حالیکه گزارشگری تحت وب باعث می شود شرکت ها اطلاعات زیاد و

ه غیر مالی- نسبت به آنچه در صورتهای مالی سالانه افشا می‌شود، هستند زیرا اطلاعات صورتهای مالی بر اساس الزامات نهادهای قانونی منتشر می‌شود. ( عرب مازار یزدی، ۱۳۸۴ ، ۱۴ )

و: افزایش پیچیدگی های سرمایه گذاران:

تجارت پیچیده تر شده، بازار سرمایه بین المللی تر شده، قوانین و مقررات جهانی شده و صنایع دانش محور جای صنایع سنتی را گرفته، در این میان اینترنت این امکان را به افراد سرمایه گذار می دهد تا کنترل آزادانه تری بر سرمایه گذاری های شخصی خودشان

به دادوستد بپردازند. سرمایه گذاران فردی عموماً جوان و تحصیلکرده هستند و نحوه استفاده از اینترنت را به خوبی می دانند.     ۲۰۰۶ , ۱۲۹ ) et al ,  (Muther  Talal &

ز: امکان برقراری ارتباط دوطرفه:

با افزایش پهنای باند مخابراتی، شرکتها نیز اقدام به تعاملی تر کردن فضای وب ‌سایت‌های خود اقدام می کرده اند. تعامل بیشتر و آسانتر با سرمایه گذاران امکان دریافت سریع‌تر بازخوردهای کاربران و

اطلاعات مورد ارائه به آنها اقدام کنند.

اینترنت تکنولوژی های جدیدی را برای گزارشگری معرفی می کند که سایت ها را برای سرمایه گذاران دوطرفه می کند. به عقیده (جونز و لایمر، ۲۰۰۲) سه مورد از تکنولوژی اطلاعات که استفاده فزاینده دارد عبارتند از: تکنولوژی ابر متن، صدا و تصویر[۹] و ارائه بلادرنگ[۱۰]. از این تکنولوژی ها می توان برای کنفرانس های دیداری و شنیداری صاحبان سهام، فرستادن یک پیام برای رئیس و ارائه جلسه سالیانه استفاده کرد (چارلز ۲۰۰۳).    ۲۰۰۶ , ۱۲۹ ) et al ,  (Muther  Talal &

ح: ارائه طیف وسیعی از اطلاعات:

اینترنت اطلاعات گسترده ای (اطلاعات غیر مالی و کیفی) مثل اطلاعات حسابرسی نشده، اطلاعاتی در رابطه با محیط زیست و مسئولیت اجتماعی شرکت[۱۱] اطلاعات به روز درباره وقایع جدید شرکت، انتشار مطبوعات، اطلاعات بروز درباره تولیدات و خدمات شرکت که ارائه آنها در نسخه های چاپی پرهزینه و گران است را فراهم می نماید.

ط- خصوصی کردن، فردی نمودن و امکان تغییر:

امکان تغییر دادن به این معنی است که ذینفعان قادر خواهند بود وب

که برای مخاطبان دیگری مورد نیاز است از حوزه دید خود خارج نمایند. (Haasbroek , Filistea , 2002 , 45)

۲-۲-۷ ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب

به طور کلی ریسک های ذاتی گزارشگری مالی تحت وب را می توان در چهار عامل زیر طبقه بندی نمود:

الف: عامل قانون/ مقررات/ استانداردها: تاکنون هیچ گونه قانون یا مقرراتی شرکتها را ملزم به انتشار گزارشهای مالی خود بر روی وب نمی کند، در واقع شرکتها افشا در وب را به عنوان اطلاعات اضافی داوطلبانه ای  می بینند نه به عنوان جایگزینی برای گزارشات سالانه چاپی. FASB (2000)  این موضوع را به صورت آشکار و روشنی مورد بحث قرار می‌دهد و

واقعیت تأکید داشته و معتقدند که گزارش حسابرس بطور مستقیم از موارد مندرج در گزارشهای چاپی سالانه بدست می آید. ۲۰۰۶ , ۱۲۹ ) et al ,  (Muther  Talal &

ب: عامل حسابرسی مستقل: شرکت می تواند اطلاعات مالی حسابرسی نشده گزارش کند، صفحات وب براحتی تغییر داده می شوند که این امر مغایر با گزارشهای مالی چاپی می‌باشد و یا ممکن است اطلاعات حسابرسی شده به اطلاعات حسابرسی نشده پیوند داده شود. چون

افتادگی هایی روی می دهد که همه این موارد از قابلیت اعتماداطلاعات می کاهد. ۲۰۰۶ , ۱۲۹ ) et al ,  &(Muther  Talal

در بحث کامل بودن اطلاعات می توان بیان کرد که اطلاعات روی وب ناهماهنگ است. اطلاعات ارائه شده بر روی وب نباید با نسخه های چاپی دیگر گزارشات سالانه متناقض باشد. اگر مدارک روی اینترنت اطلاعات کامل شرکت را شامل نمی شود، این موضوع یعنی کامل بودن اطلاعات باید به روشنی عنوان شود و نحوه تماس برای گرفتن اطلاعات کامل باید مشخص شود.و حسابرسان از اینکه

ری های اینترنتی پیچیده است. این فن آوری ها به آسانی توسط شرکتها و ذینفعان پذیرفته نمی شوند و مورد استفاده قرار نمی گیرند برای

نیاز دارند. استفاده کنندگان نیز به مهارتهای ردیابی و مهارتهای تحلیلی و تفسیری نیازمندند بسیاری از وب سایت ها برای استفاده کنندگان مبتدی از نظر فن آوری زیاده از حد پیشرفته هستند. این وب سایت ها اغلب وقت و فضای زیادی را اشغال می کنند، نیاز به پیاده سازی کردن یا نصب برنامه های مختلفی دارند که اغلب باعث می شوند استفاده کنندگان بی تجربه خیلی زود منصرف شوند.

استفاده از کامپیوتر به

، وب سایت اغلب بزرگ، بی­حد و گاهی مبهم و پیچیده به نظر می رسد، تلاش برای فهم آن منجر به نارضایتی می­شود .  (Haasbroek , Filistea , 2002 , 85)

د: عوامل غیرتکنولوژیکی:  هزینه گزارشگری در اینترنت عامل اصل در تعیین وجود این نوع گزارشگری می باشد. گرچه ممکن است که این نوع گزارشگری موجب صرفه جویی در هزینه شود، ولی این احتمال نیز وجود دارد که انتشار هر دو نسخه الکترونیکی و چاپی گزارش‌ها، نیاز به اطمینان بخشی اضافی نسبت به داده های

اینترنت از طریق شبکه به خصوص برای شرکتهای کوچک و متوسط، موجب تحمیل هزینه های بیشتری گردد.)  ثقفی و دیگران، ۱۳۸۴ ، ۱۳۷ )

اینترنت به مکانی برای تقابل جریان های مختلف و گاه مخالف فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است، بنابراین، انتخاب زبان، واحد پول

ویژگیهای انسانی می باشد را نیز اضافه کنید.

۲-۲-۸ زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (pdf):

یکی از مهمترین تصمیمات در ارتباط با طراحی صفحات وب برای

می رسد.

HTML: این زبان، زبان برنامه نویسی تحت وب است. این زبان استاندارد عمومی است برای ارائه اطلاعات در اینترنت و ساختن صفحات وب.

دستورات HTML برای ساختن صفحات وبی که می تواند نشانگر متن و تصویر باشد به کار
می­رود.

PDF: این فایل ها دارای فرمت خاصی هستند که توسط شرکت Adobe ایجاد شده است و برای مدارکی بکار می رود که ارائه دقیقاً همسان از مدارک چاپی اصلی هستند. تمام عناصر یک مدرک چاپی تحت یک تصویر الکترونیکی گرفته می شوند. فایل های PDF

هیچ هزینه ای دریافت نمود.

در نگاره  شماره ۲-۲ مزایا و معایب PDF , HTML به صورت خلاصه نشان داده شده است:                           (, ۲۰۰۶ , ۱۳۱-۱۳۲ Mutlher talal  )

 

نگاره شماره ۲-۲ مزایا و معایب HTML  و PDF

فرمتمزایامعایب
HTMLبدون نیاز به مرورگر می توان آن را بررسی کرد.این فایل ها ممکن است به صورت تکه تکه (منشعب) باشند.
فرمت آزاد استانداردی است.اسنادی که از این فایلها پرینت می‌شوند شبیه اسناد اصلی نیستند.
میتوان آنرا به آسانی به سایر صفحات HTML پیوند داد.برای تبدیل سند اصلی به HTML بر حسب طرح و شکل دلخواه، نیاز به کار عمده ای است.
تمام موتورهای جستجو مطالب فایل های HTML را فهرست می کند.
PDFنسخه چاپی آن دقیقا مشابه با نسخه الکترونیکی آن است.برای دیدن این فایل ضروری است که نرم افزار Adobe Reder را بر روی کامپیوتر خود داشته باشید.
ایجاد مدارک به روش PDF از روی مدارک اصلی ساده و کم هزینه است.این فایل ها معمولا طولانی و برای ذخیره سازی روی کامپیوتر کند هستند.
اطلاعات داخلی این مدارک نمی تواند به اشتباه توسط کاربران تغییر یابد.فرمت PDF از مزایائی مانند چندرسانه ای بودن و دوطرفه بودن برخوردار نیست.

این فرمت به استفاده کنندگان اجازه نمی‌دهد که
داده های مالی را به یک کاربرگ الکترونیکی
(مثل Excel) برای تجزیه و تحلیل بیشتر انتقال دهند.


گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL)

۲-۳ دیباچه

سوءاستفاده های فراوانی که در آمریکا و سایر کشورها اتفاق افتاد، منجر شد تا تمرکزی بی سابقه و بین‌المللی بر عملیات حسابداری و نیاز به شفافیت بیشتر در گزارشات مالی پدید

بوده، می باشد. (WWW.XBRL.ORG)

بازارهای تجاری و استفاده کنندگان اطلاعات تجاری به تمهیدات و شرایطی احتیاج دارند تا شفافیت مراحل گزارشگری را افزایش دهند، زیرا امروزه گزارشگری تجاری با انبوهی از مشکلات مانند ناکارایی، تجزیه و تحلیل مناسب، انتشار نامناسب اطلاعات تجاری در بین استفاده کنندگان

شاید بیش از دیگران در معرض برخورداری از امکانات محیط جدید باشد تلاش های کمتر از نیم دهه اخیر سبب شده تا فضای تازه و اثر بخش‌تری برای گزارشگری مالی فراهم شود. (عرب مازار یزدی ، ۱۳۸۴ ، ۲۷)

استاندارد سازی نرم افزاری بسترهای مالی، خصوصاً بازار سرمایه موجب بالا بردن کیفیت بازار با امکان نظارت دقیق ،سریع و فراگیر بر بازار اولیه و ثانویه، تسهیل و فراگیر بر بازار اولیه و ثانویه، تسهیل پیاده سازی بورس الکترونیک و اطلاع رسانی سریع و عادلانه به سهامداران در راستای حمایت از حقوق سهامداران گردیده است. (باقریان ، ۱۳۸۶ ، ۶۱-۴۰)

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) در تحقق اهداف

گزارشگری مالی (

در این گفتار ازفصل دوم به بررسی این زبان جدید گزارشگری مالی پرداخته می شود.

۲-۳-۱ تاریخچه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

تاریخچه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) به سال ۱۹۹۸ باز می گردد. در آوریل ۱۹۹۸ چارلز ها فمن[۱۲]، حسابدار رسمی مؤسسه نایت ویل اند گریگوری[۱۳] در شهر تاکومای ایالت واشنگتن، XML را برای گزارشگری الکترونیکی اطلاعات

برای گزارشات مالی مبتنی بر XML شد. این پروژه  XFRML [14] نام داشت .این طرح تجاری در ژوئن ۱۹۹۹ آماده شد و در جولای همان سال اعضای هیئت مدیره AICPA با اعطای بودجه برای پیشبرد این طرح موافقت نمودند در آگوست ۱۹۹۹، ۱۲ شرکت به کمیته پشتیبانی این طرح پیوستند. اولین جلسه کمیته پشتیبانی XFRML در اکتبر ۱۹۹۹ صورت گرفت و در آوریل ۲۰۰۰ نام این کمیته از XFRML به XBRL تغییر یافت. (WWW.XBRL.ORG)

در سال ۲۰۰۰ انجمن حسابداران آمریکا پیشنهاد کرد  کمیته ای برای نظارت بر بکارگیری استاندارد گزارشگری در شرکتها تشکیل گردد. ویرایش زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) در سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد و اطلاعات برخی از شرکتها بصورت نمونه بر اساس آن تهیه شد تا قابلیت های آن مشخص شود از دسامبر سال ۲۰۰۱

ناچیزی در اختیار استفاده کنندگان ذینفع و علاقمند به دریافت اطلاعات مالی شرکتها قرار  می گیرد. پس از این پذیرش اولیه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، تلاش زیادی برای ایجاد و رده بندی های عمومی‌تری از اطلاعات مالی برای استفاده در محیط این زبان انجام شد. نخستین متن پیشنهادی برای استاندارد بین المللی حسابداری، پس از ماه‌ها تلاش سخت اعضا، در آوریل ۲۰۰۲ انتشار یافت. (باقریان، ۱۳۸۶ ، ۶۱-۴۰)

استفاده از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) برای گزارشگری قانونی بانکها موفقیت بزرگی را به همراه داشته است. در گزارشی درباره مزایای زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) که از سوی شورای آزمون موسسات مالی فدرال (FFIEC) ارائه شده است، گفته شده که در راه‌حل های مبتنی بر زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) در خور توجهی از جمله افزایش ۶۶ تا ۹۵ درصدی در شفافیت داده‌ها، افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی در دقت داده‌ها، کاهش زمان از هفته به ساعت در بهنگام بودن و افزایش ۱۵ درصدی در بهره‌وری تحلیل گران را باعث شده است.                     (http://WWW.hesabras.org/newsdetail-fa-429.html)

بیش از ۸۰۰ شرکت در چین گزارشهای مربوط به نیمه دوم سال ۲۰۰۵ خود را با

می کند که این طبقه بندی بر پایه استانداردهای زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بوده و زمینه ساز پیشرفت سریع چین در استفاده از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) می باشد. (http://WWW.hesabras.org/newsdetail-fa-662.html)

امارات متحده عربی حوزه حقوقی موقتی را برای زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) تحت سرپرستی بورس اوراق بهادار ابوظبی (ADSM) ایجاد کرده است .این نخستین حوزه حقوقی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) در خاورمیانه است

مالی (XBRL) را برای پشتیبانی از گزارشگری مالی توسط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و استانداردهای بین المللی حسابداری در شرکتهای امارات متحده عربی به کار بندد. (http://WWW.hesabras.org/newsdetail-fa-580.html)

انجمن بین المللی مدیران مالی (FEI) استفاده از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) را جزو چالشهای رده اول خود برای گزارشگری مالی در سال ۲۰۰۷ قرار داده است و می گوید با افزایش کاربرد داوطلبانه درطی سال، گسترش این زبان شتاب بیشتری بخود خواهد گرفت. استفاده از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL)درفهرست چالشهای انجمن از رتبه نهم در سال ۲۰۰۶ به رتبه سوم در سال ۲۰۰۷ ارتقا یافته است. (http://WWW.hesabras.org/newsdetail-fa-   ۱۱۶۷ .html)

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

۲ تعریف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)  ، یک سامانه گزارشگری مبتنی بر منبع باز است که برای تهیه و تبادل الکترونیکی گزارشهای مالی در سراسر جهان، ایجاد شده است. این زبان در

که در گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد استاندارد نماید، به طوریکه گزارشهای مالی تهیه شده به وسیله سازمان‌ها را به منظور نظارت یا سایر اهداف بتوان راحتر مقایسه کرد. (Jim , Richard & et al , 2004 , 1)

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)  که خلاصه شده عبارت زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر و متناظر با زبان اینترنتی HTML در حوزه مالی است به بیانی ساده ابزاری است که می‌تواند برای ورود اطلاعات به سامانه، از سوی تولید کننده اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد و افزون بر آن طبقاتی را که اطلاعات ورودی به آن تعلق دارد، نیز مشخص کند. به عبارت دیگر این زبان در سطح وسیعی از جزئیات، نشان دهنده ماهیت هر آنها را بازیافت کنند، در نرم‌افزارهای صفحه

بندی داده ها، استفاده کنندگان می‌توانند مالی یا اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا) بررسی کرده و پاسخ های فوری و مجازی خود را از رایانه بدست بیاورند. (منصوری ، ۱۳۸۵ ، ۷۵)

۲-۳-۳ علت بوجود آمدن زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

در مفهومی گسترده وب مخزنی بزرگ و مرتبط (رابطه بی ربط و آزاد) از داده‌ها است که در برگیرنده مقداری بی‌نظیر از اطلاعات است. همچنانکه  شرکتها از روش‌های استخراج داده‌ها استفاده می کنند تا روابط بین مخازن داده های خود را استخراج یا کشف کنند، افراد همواره درگیر استخراج اطلاعات از وب هستند. تا روابط اطلاعات مالی و داده‌های عملکرد واحد تجاری که بر روی وب موجود است را استخراج یا کشف نمایند. مسئله این است که همچنانکه وب رشد می کند سختی تعیین محل و جستجوی اطلاعات مشخص بر روی وب نیز رشد می کند سه مسئله اساسی و زیر بنایی وجود دارد که به مشکل عمومی و استخراج داده از وب مربوط می شود:

۱- در حال حاضر الگویی وجود ندارد تا بتوان از آن به طور خاص برای تعیین محل اطلاعات مالی و اطلاعات عملکرد واحد تجاری استفاده کرد (مسئله کشف منبع[۱]). مسئله‌ی تعیین محل داده های مالی در وب را «کشف منبع» می گویند.

 

سایت های وب برای گزارشگری مالی، از الگوهای موجود به طور ناسازگار استفاده می‌کنند (مسئله استاندارد[۲]) (Ali Saeedi et al , 2005 , 28- 30 )

بر طبق پژوهش فارستر[۳] که در سال ۲۰۰۲ انجام شد، شرکتهای آمریکائی ۴۰۴ بیلیون دلار را به کارکنانشان پرداختند تا اطلاعات تجاری کلیدی و مهمی را در قالب گزارشهای مناسب به

شرکت انرون.

 

نیز می‌شود. زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)  به طور بالقوه این توانائی را دارد تا مدل های تجاری و بازارهای جدید را با اطلاعات تجاری و گزارشگری تجاری مرتبط سازد. زیرا زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) با تهیه یک ساز و کار استاندارد برای نام‌گذاری، طبقه بندی، تولید، مصرف، انتشار و تبدیل اطلاعات مالی، موانع و مشکلات مربوط به ناتوانی های

قبل از ۲۰۰۴ اطلاعات مالی خود را در فرمت های HTML و Excel ، فایل های گرافیکی و Word که اغلب به عنوان یک برنامه تک کاربردی و با اهداف محدود طراحی می‌شدند ذخیره و تبدیل می کردند. همچنین اغلب این فرمت ها به دلیل این که فایل شاخص گذاری نبودند توسط موتورهای جستجو قابل ردیابی نبودند.( ۲۹Ali Saeedi et al , 2005 ,  )

به همین دلیل این ساختارها قابلیت اتکای اطلاعات مندرج در گزارش را افزایش نمی‌دهند و تنها به عنوان یک فرستنده‌ی اطلاعات از تولید کننده به مصرف کننده می‌باشند. زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)  تک کاربردی بودن برنامه های مالی و مراحل اضافی مربوط به گزارشگری، انتقال و باز

دهیم باید زمان و هزینه زیادی صرف شود. حتی در برخی از موارد به روز رسانی اطلاعات ممکن نیست. زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)  اطلاعات به روز رسانی شده را به طور واضح نشان می دهد تا اطلاعات به روز شده در دسترس مدیران اجرایی و اشخاص خارج از شرکت باشد.

۲-۳-۴ زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه کار می کند؟

برای اینکه نشان دهیم زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه کار می کند باید چند اصطلاح کاربردی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) را بدانیم:

برچسب[۴] : برچسب ها را می توانیم یک واژه یا یک گروه واژه کلیدی بدانیم که

چون متن و نگاره استفاده می شود تا برای مرورگرهای وب مشخص شود که این عناصر را چگونه به کاربرد نشان دهند و به عملیاتی چون فعال کردن یک پیوند از طریق فشردن یک کلید یا ماوس چگونه پاسخ دهند.

برچسب لزوماً یک واژه تنها نیست. ممکن است چند واژه یا یک جمله برچسب شود. به طور مثال «حقوق صاحبان سهام» می تواند یک برچسب باشد که با کلیک کردن بر این برچسبها در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) گزینه های مرتبط با آن ظاهر می شود. برچسبها با توجه به رفتار کاربران ایجاد می‌شوند. هرکابر می تواند برای موضوعی که می خواهد برچسب تعریف کند تا هم به خود و هم به دیگران در جستجوی اطلاعات کمک کند.

طبقه بندی[۵]: طبقه بندی فرایند دسته بندی مجموعه ای از داده هاست. در صورتی که ایده‌آل فکر کنیم، با استفاده از طبقه بندی می توان تعدادی فایل و مستندات را به یک منبع اطلاعاتی تبدیل کنیم، به طوری که توسط کاربر قابل مرور، جستجو و پیمایش باشد. طبقه بندی را میتوان با ساختار پوشه­ها مقایسه کرد.

با این تفاوت که دسته بندی داده ها قوانین دارد. به عبارت ساده تر محیط درگاه[۶] باید دارای ساختار منظمی باشد. این ساختار که در اغلب موارد شامل تعداد زیادی پیوند می باشد.

به کاربر کمک می کند که اطلاعات را سریع تر پیدا کند. این نوع سازمان دهی

برچسبهای لازم برای تعیین ساختار اطلاعات را به طور دلخواه تعریف کند.

دادگاه: دادگاه در اصل مجموعه ای از اطلاعات است. این واژه از علم رایانه سرچشمه می‌گیرد، اما کاربرد وسیع و عمومی نیز دارد. یک تعریف

.

وقتی اطلاعات تجاری را وارد برنامه می کنیم، هر یک از این اطلاعات طبقه بندی با برچسب‌های مربوط به برنامه علامت گذاری می شوند.

در واقع این اطلاعات توسط طبقه بندی برای برنامه تعریف می شود. به طور مثال : در شرکت الف، حسابهای دریافتنی خالص اسفند ۱۳۸۵ برابر ۱۵۰۰۰۰ ریال است، این اطلاعات به صورت زیر توسط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) دریافت یا تعریف می شود:

 

(طبقه بندی)

«دارایی های جاری خالص حسابهای دریافتنی»= item Type

Period= “1385/12/30 > 150000 </ item> = <Ci

پس از اینکه اطلاعات به صورت طبقه بندی شده در XBRL تعریف شدند، نتایج حاصله در مستند نمونه ذخیره می شوند.

بسیاری فکر می کنند که تمام این اطلاعات در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)   باید باز شوند، تا کاربر بتواند قسمتی از اطلاعات را استفاده کند این برداشت درست نیست، زیرا تنها اطلاعات و حقایقی را که کاربر می خواهد از آنها استفاده یا مشاهده کند در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) باز می شود. در واقع سطح نیاز اطلاعاتی کاربر، تعیین کننده  سطح اطلاعاتی است که باید باز شود. ( مداحی ، ۱۳۸۶ ، ۲۲-۱۹ )

۲-۳-۵  فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

نمودگر شماره ی ۲-۲  فرآیند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، را نشان می دهد . واحد های تجاری ملزم هستند اطلاعات بازرگانی را به استفاده کنندگان بسیار به ویژه مراجع نظارتی گزارش کنند . بیشتر این اطلاعات بین بسیاری از استفاده کنندگان مشترک است ولی ممکن است شکل داده های مورد نیاز هر استفاده کننده متفاوت باشد . همچنین ممکن است برخی از استفاده کنندگان اطلاعات دیگری نیاز داشته باشند ، ولی در این مثال فقط اطلاعات مشترک مورد بحث قرار می گیرد .

این نمودگر ، مثال هایی از

فن آوری ایکس ام ال ، یا زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)و به وسیله تبدیل داد های یکسان به اشکال گوناگون برآورده کرد ، آن گاه بسیاری از فرآیند های تکراری گزارشگری را حذف نمود .

 

 

نمودار شماره ۲-۲ : فرایند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ادامه مراحل گوناگون فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)،  تشریح می شود . برای هر مرحله نقشی که حسابداران می توانند عهده دار باشند . به طور

در گزارشگری مالی به عمل می آید .

 ۲-۳-۵-۱ استاندارد های ایکس ام ال

نقطه شروع هر زبان ایکس ام ال ( که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، فقط یکی از آنهاست ) توصیه های ایجاد شده به وسیله کنسرسیوم www  (w3c ) است . در ایجاد هر توصیه ( پیشنهاد ) w3c حداقل سه مرحله وجود دارد .

خصوصیات[۷]

پیش نویس[۸]

توصیه ( پیشنهاد )[۹]

هر توصیه ی خاص w3c ممکن است چندین دفعه این فرآیند را طی کند . زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)هم اکنون از توصیه های زیر استفاده می کند .

XML

XML schema

XML Namespace

XPath

XSLT

توصیه های ایکس ام ال معمولا به وسیله متخصصین فنی نوشته می شود . احتمالاً

ها برای گزارشگری تجاری مناسب است و چگونه باید برای این گزارشگری از آنها استفاده کرد . این خصوصیات کار تهیه کنندگان و برنامه نویسان را در ایجاد مستندات دیجیتال

عات مالی را قادر می سازد تا اطلاعات بازرگانی گزارش شده سازمان های مختلف را مورد مقایسه قرار دهند ، حتی اگر اطلاعات در اصل در اشکال ناسازگار تهیه شده باشد .

خصوصیات این زبان در ابتدا به وسیله کار گروه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)بین الملل در زمینه خصوصیات ، تهیه شد. هر نگارشی از خصوصیات چند مرحله را طی می کند :

معمولا پیش نویس هایی در کار گروه خصوصیات تهیه می شود .

هنگامی که کارگروه خصوصیات ، خصوصیات را در مرحله مناسب مورد رسیدگی قرار می دهد ، یک پیش نویس کاری داخلی برای تفسیر و نظردهی در داخل اجتماع وسیع زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، ( فقط سازمان های عضو ایکس بی آر ال ) توزیع می شود .

مرحله بعدی پیش نویس  کاری عمومی است که در کل جامعه تجاری توزیع می شود .

در سال ۲۰۰۰ میلادی نگارش۱۰۰ خصوصیات منتشر شده و مرجع وضع مقررات احتیاطی استرالیا (APRA ) اولین سازمانی بود که سیستمی را براساس نگارش ۱۰۰ خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، به کار گرفت . سایر نگارش ها به شرح زیر منتشر شد .

نگارش ۲۰۰ – دسامبر ۲۰۰۱

نگارش a200 –  نوامبر ۲۰۰۲

نگارش ۲۰۱ – دسامبر ۲۰۰۳

نگارش ۲۰۱ – با اصلاحات – دسامبر ۲۰۰۴

همچنانکه ایکس ام ال گسترش می یابد ، خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، روز آمد می شود تا اگر استفاده از استاندارد های جدید ایکس ام ال برای زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، مناسب باشد ،

۲۰۱ برای یک دوره ی حداقل سه ساله از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ پایدار باقی بماند .

مهارت های لازم برای ایجاد خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

برای درگیر شدن در نوشتن یا روز آمد کردن خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، شناخت فن آوری های

نیست ، جایی وجود ندارد .

بنابراین ، اعضای درگیر در ایجاد خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، به ترکیبی از مهارت ها نیاز دارند یا کار گروه باید از افرادی با مهارت های مکمل تشکیل شود . برخی از آنها ممکن است حسابدارانی باشند که شناخت خوبی از توصیه های گوناگون ایکس ام ال مورد استفاده در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، داشته باشند . برخی دیگر ممکن است از مبانی حسابداری آگاهی داشته باشند ولی از توصیه های ایکس ام ال به تفصیل آگاه باشند .

۲-۳-۵-۳  طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، برای گزارشگری مالی

مرحله ی بعدی در فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، طبقه بندی برای گزارش های مالی است . برای ایجاد طبقه

بندی های خاص را در سطح کشور ها و صنایع ایجاد کرد .

طبقه بندی های زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، شرح استاندارد ارائه اطلاعات مالی و گزارش های حسابداری است . با زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، تهیه کنندگان اطلاعات مالی به عناصر داده های ذخیره شده در پایگاه های داده های حسابداری متصل می شوند و آنها از این زبان برای کد کردن داده های ذخیره شده به شیوه ای استاندارد و بر اساس این طبقه

در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، کد شده است ( shin, 2003 ) .

طبقه بندی های زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)و سایر مستندات آن ، مشابه شیوه استاندارد های ایکس ام ال مراحل گوناگون را طی می کند . این مراحل عبارتند از :

پیش نویس های کاری داخلی

پیش نویس های کاری معمولی

تایید

تصویب

شیوه های ایجاد طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)برای گزارشگری مالی

چند روش برای ایجاد طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)وجود دارد :

جمع آوری گزارش های سالانه سازمان های گوناگون و ایجاد عناصر بر اساس اقلام مشترک موجود در گزارش ها .

استفاده از نمونه ای از صورت های مالی مورد رسیدگی چهار شرکت بزرگ حسابرسی و سایر الگوهای گزارشگری مالی موجود و ایجاد عناصر بر مبنای اقلام فهرست شده .

مطالعه ی استاندارد های حسابداری مربوط و ایجاد عناصر بر مبنای آن چه به عنوان افشاهای توصیه شده را نیز شامل شود .

هیچ یک از روش ها کامل نیست بنابراین ضروری است ترکیبی از روش ها استفاده شود تا اطمینان حاصل شود که همه نیاز ها و الزامات در طبقه بندی گنجانده

بندی IFRS ، سندی به وسیله کار گروه دامین ایکس بی آر ال بین الملل ( که ناظر بر ایجاد طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)بین الملل است ) تهیه شد تا به ایجاد

مالی (FRTA ) نام گرفت (Hamscher, 2004 ) . آگاهی ایجاد کنندگان طبقه بندی از مقررات این سند ضروری است .

پس از آنکه یک طبقه بندی ایجاد می شود بررسی آن در چند سطح ضروری است .مک دونالد (۲۰۰۴ ) روش هایی را برای این بررسی پیشنهاد کرده است :

بررسی در سطح جهانی تا اطمینان حاصل شود کلیه ی بخش های اصلی صورت های مالی اساسی را در بر گرفته است .

بررسی اصول پذیرفته شده حسابداری در رابطه با تطبیق استاندارد های حسابداری و الزامات خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL).

مرور زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)برای رسیدگی به این موضوع که طبقه بندی ، الزامات خصوصیات این زبان را بر آورده می کند و شامل اقلامی نیست که مطابق خصوصیات آن نباشد .

۲-۳-۵-۴ نرم افزار های حسابداری سازگار بازبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

ه

مالی (XBRL)می شود . برای این کار شناخت بسته نرم افزاری حسابداری و جزئیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)ضروری است .

۲-۳-۵-۵ سایر تولید کنندگان نرم افزار

تولید کنندگان نرم افزار در حال ایجاد شیوه های گوناگون برای استخراج داده ها از بسته های

الی (XBRL)را ایجاد کنند . حسابداران به عنوان کاربران این ابزار قادر خواهند بود تا در یک مشارکت با تولید کنندگان نرم افزار کار کنند تا هر قسم وسیله ارتباط و ویژگی هایی که ترجیح می دهند را ایجاد کنند .

هم اکنون تعدادی تولید

ص درگیر ایجاد ابراز های زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)هستند .

همچنانکه که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)تکمیل می شود و بیش از پیش جزئی از فرآیند معمول گزارشگری بازرگانی می شود ، نرم افزارهای موجود حسابداری و سایر نرم افزار های گزارشگری بازرگانی خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)را در نسخه های آتی خود منتشر می کنند .

۲-۳-۵-۶ ایجاد فایل های XSLT برای ایجاد ستانده های گوناگون

یکی از مزایای مورد ادعای

و ASX ،تهیه صورت های مالی خود در شکل واژه

بان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، تهیه ی کلیه مستندات الکترونیکی ممکن است . سامانه بر چسب گذاری بی مانند مورد استفاده در طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)این کار را ممکن می سازد .

بر طبق روش های کنونی گزارشگری ، تهیه مستندات متعدد فرآیندی دستی دارد یا فرآیند بریدن و چسباندن از سایر مستندات الکترونیکی ، برای تهیه مستندات لازم است . هر چند ممکن است شباهت هایی بین مستندات وجود داشته باشد ولی ممکن است جنبه های منحصر به فرد برای هر سند وجود داشته باشد که در سایر مستندات موجود نباشد .

ایجاد برگ های نوع XSLT برای تهیه مستندات گوناگون در برخی شیوه ها ، به گونه ای آینه وار استفاده از

آن متفاوت خواهد بود و برای حسابداران امکان تهیه گزارش های متعددرا سریع تر و ارزان تر فراهم می کند .

XSLT تنها یکی از روش های متعدد است که مستندات نمونه را می تواند در قالب برونداد در اشکال گوناگون ارائه نماید. Visual Basic, C++, Java Script, Java و سایر زبان های برنامه نویسی گزینه های دیگری در این زمینه هستند. . در بلند مدت انتظار می رود که با توسعه ی ابزار های ایکس ام ال این فرآیند ساده تر شود .

۲-۳-۵-۷ تهیه مستندات نمونه و گزارش ها

به محض تکمیل مراحل فوق تهیه گزارش های متعدد کاری ساده خواهد بود . سند نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) را با یک برگ باید به سادگی تطبیق داد و آنگاه برونداد ( ستانده ) مورد نیاز تهیه خواهد شد .

رهنمود راجع به محتوی و شکل مستندات نمونه به وسیله کار گروه دامین ایکس بی ار ال بین الملل ایجاد شده است ( Goodhand and Hamscher, 2004 ) . این سند برای افزایش یکنواختی و قابلیت مقایسه مستندات نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)تهیه شده است .

۲-۳-۵-۸ دریافت کنندگان مستندات نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

منافع زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)نه تنها برای تهیه کنندگان

، ارزان تر و سریع تر . همه ی اینها شامل حال اشخاص برون سازمانی است که ذی نفع در عملکرد مالی یک شرکت هستند .

برای مثال ، کارگزاران سهام قادر خواهند بود تا مستندات نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)را مستقیماً در صفحات گسترده سازگار با ایکس ام ال وارد کنند و دیگر لازم نیست تا داده ها را در صفحات گسترده خود با استفاده از صفحه کلید دوباره وارد کنند . مایکروسافت برای اضافه کردن در اکسل امکانی را  بر مبنای خصوصیات نگارش a200  ایجاد کرده است .

APRA اولین سازمان در جهان بود که فناوری زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)را در سیستم های خود ترکیب کرد . مشتریان APRA هم اکنون

زی ارسال می کند به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . این موضوع بدین معنی است که کارکنان APRA می توانند زمان بیشتری را برای نقش نظارتی خود صرف کنند به جای اینکه به عنوان سازمان وارد کننده و جمع کننده داده مطرح باشند .

در انگلستان در فوریه ۲۰۰۲ اعلام شد که از سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ کل سیستم بایگانی مالیاتی ( شامل حساب های قانونی پشتیبان ) را می توان در قالب زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)ارائه کرد .

پروژه های آزمایشی و همچنین کامل شده دیگری نیز در چند سال گذشته در سراسر جهان مطرح بوده اند . زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)بین الملل اخیراً XBRL Showcase   را برای سایت خود (  http://www.xbrl.org/showcase)  ایجاد کرده است و جزئیات پروژه های گوناگون در آن فهرست شده است . (Jim , Richard & et al , 2004 , 1)

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

۶ تأثیرات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی

آنهایی که حسابرسی بر خط[۱] یا حسابرسی پیوسته[۲] را انجام می دهند به دنبال

برای آن که فرآیند حسابرسی مستقل در عصر ارتباطات و اینترنت دوام آورد، ضروری است.

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)  برای مدیریت و حسابرسان شرکتها این کارایی را بوجود می آورد که به داده‌های تجاری بیشتری در مدت زمان کمتری دسترسی داشته باشند. این امر باعث می شود که در نهایت به افزایش کارایی حسابرسی خواهد انجامید. زیرا این امکان برای حسابرسان بوجود می‌آید تا زمان بیشتری را برای تجزیه و تحلیل صرف کنند و به طور مؤثرتری در مقابل داده‌های کم ارزش کار کنند. ( بزرگ اصل، رکنی پور، ۱۳۸۵ ، ۸۸ )

به طور خلاصه تأثیر زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی به شرح زیر است:

اطلاعات به موقع تر ، دقیق تر و کاملتر برای تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل اثربخش تر اطلاعات در موارد خلاف قاعده و غیرعادی

افزایش تعداد و تناوب ارزیابی ها

ایجاد امکان بررسی های کاراتر

روش اثر بخش تری برای تشخیص تغییرات گزارشگری و یا ارتباط با سایر استانداردها را فراهم می نماید.   (WWW.XBRL.org.Graham Ward)

۲-۳-۷ زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و استانداردهای حسابداری

هدف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، فراهم ساختن مجموعه ای استاندارد از برچسب های XML است که میتوان از

های مبتنی بر XML را که مورد استفاده در گزارشگری بازرگانی است استاندارد نماید، به طوری که گزارشگری بازرگانی تهیه شده، به وسیله سازمان ها را به منظور نظارت یا سایر اهداف بتوان راحت تر مقایسه یا مقابله کرد.

بسیاری از تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی درباره این موضوع که آیا زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، اطلاعات تعریف شده توسط اصول حسابداری پذیرفته‌ی همگانی را به کار می برد و آن را به صورت علائم و نشانه گذاری به برنامه می دهد یا این که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، اصول حسابداری پذیرفته‌ی همگانی را توسعه می دهد با ابهام روبرو هستند.

در نتیجه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، بسط اصول حسابداری پذیرفته‌ی همگانی

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) استانداردها کم تر از گذشته به صورت ساختار سنتی ارائه می‌شوند و بیش تر درباره ارائه حقایق تجاری بحث می شود.

این که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) سریع و ارزان تر اطلاعات مالی را مقایسه و گزارش می کند بدین دلیل نیست که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) اساس و زیربنای حسابداری و طبقه بندی های حسابداری را تغییر می‌دهد. به طور مثال چون دو شرکت در صنعت مشابه فعالیت می کنند و

گردد، با یکدیگر فرق داشته باشند.

برخی فکر می کنند که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) استانداردهای جدید حسابداری را صورت بندی می‌کند، اما در واقع چنین نیست، زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) به طور الکترونیکی جنبه های مشخصی از استانداردهای حسابداری موجود را دربردارد تا این استانداردها در قالب سازمانی برای اشخاص و برنامه‌های رایانه ای قابل درک باشد. زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)  مفاهیم گزارشگری مالی یا حسابداری مالی را تعریف نمی کند   بلکه مفاهیم موجود حسابداری را به طور الکترونیکی در بر دارد.

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)  با تهیه صورتهای مالی الکترونیکی به بهبود گزارشگری معطوف است. در بلندمدت، زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) باید تغییرات گزارشگری مالی را آسان کند. البته این تغییرات را بازار اعمال می کند نه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL).

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)  نموداری استاندارد از حسابهایی نیست که در سازمان‌ها  استفاده  می شوند. بلکه روشی است برای تطبیق اطلاعات استفاده شده داخلی با اقلام عمومی در خارج از سازمان، که برای دستیابی به قابلیت مقایسه، استفاده می شود.

گفتنی است که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) افشای اطلاعات

ها را تنها کاربر در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) مشخص می کند. در واقع زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چارچوبی است برای آن دسته از اطلاعاتی مالی که باید گزارش شوند.

بر این اساس مشاهده می شود که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) ، علاوه بر سازگاری با اصول و مفاهیم حسابداری، قادر است از عهده‌ی بسیاری از ناکارایی ها و حجم زیاد کار سامانه گزارشگری امروزی برآید. ( بزرگ اصل، رکنی پور، ۱۳۸۵ ، ۹۰-۸۸  )


گفتار چهارم : پیشینه پژوهش

۲-۴ پژوهشهای برون از کشور

در طول بیست سال گذشته، پژوهشگران در مورد اینکه چگونه تفاوت در شکل ارائه اطلاعات بر روی تصمیمات استفاده کنندگان تأثیر می گذارد پژوهشهای زیادی

از متن های رایانه ای برای ارائه صورتهای مالی می تواند بر پروسه قضاوت استفاده کنندگان تأثیر بگذارد.et al , 2003 , p 85-203) Richard B , Dull ,)

هاپ وود[۳] (۱۹۹۶) معتقد است درباره محتوای صورتهای مالی پژوهشهای زیادی انجام شده است ولی در مورد ارائه آن کار زیادی صورت نگرفته است، یکی از این اشکال، زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) برای ارائه صورتهای مالی در اینترنت است. بکارگیری زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) به این معنی است که هرکسی می تواند با درجه اطمینان بالا و اعتبار زیاد اطلاعات غنی و پرمعنایی را در وب قرار دهد و بکار گیرد. (میرمجربیان، ۱۳۸۳، ۸ )

بر طبق مطالعاتی که کوک[۴] انجام داده، ۷۰ درصد شرکتهای بزرگ در استرالیا از گزارشگری مالی تحت وب برای افشای اطلاعات مالی خود استفاده می کنند.

در زیر چکیده ای از پژوهشهایی که در سه کشور امریکا، انگلیس و ایرلند انجام گرفته آورده شده است.

آمریکا

دبرسنی و گری[۵] (۱۹۹۶) ، ۵۰ شرکت را

و سی و چهار  شرکت (۶۹ درصد) گزارش های مالی سالانه خود را در سایت خود منتشر می کردند.

در پژوهشی (۱۹۹۹) که در مجله Accounting Horizons  به چاپ رسیده است. نویسندگان مطالعه‌ای را با حجم نمونه ۲۹۰ شرکت در آمریکا از نوامبر ۱۹۹۷ تا ژانویه ۱۹۹۸ انجام دادند که مطالعه آنها یافته های ذیل را در بر داشت:

۷۰ درصد از این شرکتها از گزارشگری تحت وب استفاده می کردند، و اطلاعات گزارش شده بوسیله این شرکتها از لحاظ به موقع بودن بسیار عالی بودند.

مفید بودن گزارشگری تحت وب در این شرکتها به چگونگی در

است. در این پژوهش وب سایت ۲۰۳ شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش مؤید این مطلب است که مجموعه داده های مالی گزارش شده در وب سایت یک شرکت با توان تحلیل استفاده کننده خاص از اطلاعات شرکت ارتباط معنی داری دارد.

انگلستان

بررسی ۵۰ شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن که در ارزش بازار کل سرمایه شرکت توسط لایمر[۶] در سال ۱۹۹۷ انجام شد نشان داد که:

۶۰ درصد از این شرکتها از گزارشگری تحت وب استفاده می کردند.

بیشتر اطلاعات مالی گزارش شده در وب سایت این شرکتها اطلاعات حسابرسی نشده بود که این مورد در ۵۷ درصد از شرکتهای دارای گزارشگری تحت وب مشاهده گردید.توضیح دقیق اینکه شرکتها توجه زیادی به توزیع بیشترین اطلاعات موجودشان درباره فعالیتهایشان را  داشته اند.

۹۶ درصد از شرکتهایی که از گزارشگری تحت وب برای ارائه اطلاعات مالی استفاده می کردند از اتصال ابر متنی[۷] برای در دسترس قرار دادن اطلاعات مالی به استفاده کنندگان سود می بردند که این سطح بالای دسترسی نشان دهنده این است که این شرکتها به نیازهای اطلاعاتی بازدیدکنندگان سایت خود اهمیت قایل بودند.

ایرلند

در ایرلند پژوهشهای مشابهی توسط  برنان و  هوریگان[۸] با انتخاب ۹۱ شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایریش[۹] و ۱۵ موسسه نیمه دولتی انجام شد. آنها دریافتند که به طور میانگین ۶۵ درصد از این شرکتها از گزارشگری مالی تحت وب استفاده کرده‌اند، علاوه بر این آنها دریافتند که:

موقعیت (محل) اطلاعات مالی در اینترنت همیشه مشخص نبود. برای مثال برخی از شرکتها اطلاعات مالی را به صورت بسیار نامناسبی در سایت خود قرار می‌دادند.

در بسیاری از سایت ها، صفحات وب مرتبط به هم به وسیله ابزارهای پیوند دهنده به همدیگر وصل نشده بودند.

شکل و محتوای اطلاعات مالی عموماً با ابزار گزارشگری مالی جدید منطبق نبود.
(Pak- Lok , Poon et al  , ۲۰۰۳ , p 1-2)

پژوهشهای انجام شده توسط پژوهشگران در زمینه فن آوری اطلاعات توجه هیأت های تدوین کننده استانداردهای حسابداری و سایر مراجع علمی حسابداری را به خود جلب کرده است و از پژوهشهایی که در این زمینه صورت بگیرد حمایت می کند. در همین ارتباط در نوامبر ۱۹۹۹ گروهی از دانشگاهیان مطالعه‌ای را با عنوان «گزارشگری تجاری در

پیشرفت روزافزون و مهیج اینترنت و تأثیر فن آوری اطلاعات بر سطح  گزارشگری شرکتها بوده است.

پروژه پژوهشاتی گزارشگری تجاری مربوط به FASB در سال ۲۰۰۰ شرکتهای فهرست فورجون ۱۰۰ را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که ۹۹ درصد آن شرکتهای وب سایت داشتند. ۶۱ درصد شرکتها گزارشهای مالی سالانه خود را در فرمت PDF ارایه می نمودند و ۵۹ درصد در فرمت HTML و در ۲۷ درصد مابقی، استفاده کنندگان می توانستند بین PDF و HTML انتخاب کنند. از کل جمعیت، ۲۱ درصد گزارشهای مالی خود را در فرمت های مایکروسافت ورد ارایه می کردند. ۱۶ درصد دیگر از کاربرگ های الکترونیکی به صورتی که قابل ذخیره شدن بر روی کامپیوتر بودند، استفاده کردند.

دبرسنی، روجر، گری و گلن در پژوهشی که در سال ۲۰۰۱ انجام دادند به ارایه ی متن­های
رایانه­ای گزارش های مالی در وب، قابلیت اعتماد آنها و همچنین یافتن استانداردی برای ارایه یکنواخت گزارش ها پرداختند. آن ها به این منظور کنسرسیومی را به رهبری AICPA برای توسعه گزارشگری مالی تحت وب تشکیل دادند.

۲-۵ پژوهشهای درون کشور

در ایران طی چند سال گذشته پژوهشهایی در رابطه با حسابداری تحت وب و گزارشگری مالی تحت وب انجام شده است. حمید میر مجربیان در سال ۱۳۸۳ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تربیت مدرس با عنوان حسابداری تحت

های اجرای آن انجام شده است.

یافته های حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:

حسابداران، مدیران مالی و به طور کلی فعالان مالی در ایران در خصوص سامانه حسابداری تحت وب آشنایی کافی ندارند.

بحث قابلیت اعتماد به اینترنت در ایران در استفاده از حسابداری تحت وب  تأثیر منفی می‌گذارد، امنیت اطلاعات در اینترنت استفاده از حسابداری تحت وب را با محدودیت مواجه می سازد

شرکت های

الزهرا پژوهشی با عنوان بررسی دلایل عدم انتشار گزارشهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سایت این شرکتها توسط آتری نادر پور

شوند و

آسانی توسط شرکتها و ذینفعان پذیرفته نمی شوند و مورد استفاده قرار نمی گیرند. برای اینکه شرکتها از طریق اینترنت بتوانند اطلاعات مالی را منتشر کنند و تغییر دهند، به آموزش گسترده‌ای نیاز دارند. استفاده کنندگان نیز به مهارت های جستجو در اینترنت، مهارت های ردیابی و مهارت های تحلیلی و تفسیری نیازمندند. همچنین یافته ای این پژوهش نشان می دهد که کامپیوتر به عنوان وسیله‌ای برای دیدن گزارشات سالیانه وسیله رضایت بخشی نیست به این دلیل که اغلب وب سایت ها بزرگ، بی حد و گاه مبهم و پیچیده به نظر می رسد.

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی پژوهش دیگری توسط فیروز فریور لیلان با عنوان بررسی عوامل کمک کننده به حسابرسی در محیط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) انجام شده است . در این پژوهش پس از معرفی اهداف و فرضیات پژوهش به معرفی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی و ارائه مقدمه ای درباره اطمینان بخشی و حسابرسی و لزوم حسابرسی در محیط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی وریسکهای مرتبط با آن اشاره شده است وسپس به معرفی

پژوهش به شرح زیر می باشد :

در محیط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)هزینه حسابرسی کاهش می یابد .

در محیط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)زمان حسابرسی کاهش می یابد .

در محیط زبان زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)دقت حسابرسی افزایش می یابد .

در محیط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

BRL)کامل بودن اطلاعات افزایش می یابد .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-۱ دیباچه

هر پژوهشی با یک مسأله آغاز می گردد. مسأله پژوهش موجب

داده ها برای تأیید یا رد فرضیه ها می باشد. برای پاسخگوئی به پرسشهای پژوهش و نتیجه گیری درباره فرضیه ها پژوهشگر بایستی با توجه به داده های گردآوری شده اقدام نماید. لیکن همانگونه که آشکار و محرز می باشد داده ها مواد خام و غیرقابل اتکایی می باشند که برای تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی پردازش گردند، تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود.

بنابراین در این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته می شود. نخست جامعه آماری معرفی می شود و سپس چگونگی گزینه جمعیت نمونه بیان می گردد.و سپس نحوه جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه و ابزار اندازه گیری آن و در نهایت آماره آزمون معرفی می شود.

۳-۲ جامعه آماری

جامعه تمامی عناصر تحت بررسی است که متعلق به گروه تعریف شده ای می باشند. (نوفرستی، ۱۳۸۰، ۱۴۵) یک پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات، ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن یا متوجه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار

پذیرفته شده بودند.

۳-۳ تعیین حجم نمونه

نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (عادل آذر ،مومنی،۱۳۸۴،۶) انجام هر پژوهش علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است. به همین دلیل امکان بررسی کامل جامعه آماری وجود ندارد

در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، نمونه ای از آنها برای بررسی گزیده گردیده اند.  در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از بین ۴۳۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از فرمول کوکران به شرح زیر استفاده شده است :

 

که در آن :

n: تعداد نمونه لازم برای برگزیدن

t: مقدار استاندارد شده که از نگاره  به دست می آید. طبق تجربه بهترین حالت ۹۶/۱ می باشد.

p: ضریبی مشخص از جامعه آماری. اگر به جامعه ضریب ویژه ای نمی توان داد از ۵/ استفاده می شود.

d: میزان خطای براوردی، که در اینجا ۰۹/  در نظر گرفته شده است.

N : تعداد جامعه آماری پژوهش است. همانطوری که در قبل اشاره گردید تعداد جامعه آماری این پژوهش ۴۳۱ شرکت می باشد.

 

بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده بالا، تعداد ۹۳ شرکت با در نظر گرفتن دست اندرکاران مالی  به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از بین شرکتهای پذیرفته شده در

شماره ۳-۳ پرسشنامه های توزیع شده برای جامعه آماری و جمع آوری شده ارائه گردیده است.

نگاره شماره ۳-۳ پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده

 

جامعه آماریتعداد شرکتهاتعداد پرسشنامه ارسالیبدون جوابپرسشنامه های ناقصتعداد پرسشنامه قابل استفاده برای تجزیه و تحلیل
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران۴۳۱۹۳۱۳۲۷۸

 

۳-۴ فرضیات پژوهش

فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها و متغیرها که پژوهشگر را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک نماید.

فرضیات پژوهش حاضر به شرح زیر می باشند:

فرضیه اصلی اول :گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تاثیر قرار می دهد.(پرسشهای ۸-۵)

فرضیه فرعی ۱: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.(

اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.(پرسشهای ۱۹-۱۶)

فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و اگاه می باشند.(پرسشهای ۴-۱)

۳-۵ روش پژوهش

پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات ، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود این پژوهش نیز به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد و از نوع کاربردی است .

۳-۶ جمع آوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد . این امر ازراه تنظیم پرسشنامه بسته انجام شده است . در این روش پاسخ ها به صورت درجه بندی پنج گزینه ای طیف لیکرت مشخص شده که افراد پاسخ مناسب را با علامت گذاری گزینه می کنند .

پرسشنامه در بر گیرنده ۱۹ پرسش تخصصی می باشد برای هر پرسش تعداد ۵ گزینه بر حسب شدت تاثیر یعنی بر اساس مقیاس فاصله ای یا نسبی به عنوان پاسخ در نظر گرفته شده است .

۳-۷ ابزار اندازه گیری اطلاعات

 ابزار اندازه گیری بر اساس پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت ۵ گزینه

داده شده است

۳ ـ ۸ روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه)

۳ـ ۸ ـ ۱ روایی پرسشنامه

منظور از روایی آن است که وسیله اندازه گیری تا چه حد خصیصه و ویژگی مورد نظر را می سنجد. روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری وجود دارد:

الف) روایی محتوایی

منظور از روایی محتوایی این است که محتوای ابزار یا پرسشهای مندرج در ابزار بطور

بنابراین، در این پژوهش در مرحله پیش مطالعه، برای  بررسی محتوایی نخست بطور محدود در مرحله آغازین ، پرسشنامه ها در اختیار تعدادی

نظرات خود را در این مورد بیان نمایند آنگاه با بررسی نظرات آنان و راهنمایی های استادان راهنما و مشاور محتوای پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

ب) روایی سازه ای

روایی سازه ای در ارتباط با ساختارها ، مفاهیم یا ویژگی هایی است که از طریق ابزار اندازه گیری مورد سنجش قرار می گیرند . سازه پدیده ای است که بطور مستقیم قابل مشاهده نبوده و از راه پدیده های

پژوهش با نتایج پژوهشهای قبلی ، متجانس بودن آن تایید شد .

۳ـ۸ـ۲ پایایی ابزار پژوهش

پایایی ابزار پژوهش که از آن به اعتبار و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صنعتی ساخته شده است در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به سخن دیگر ، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.

یکی از معروفترین معیارهای سنجش پایایی، استفاده از معیار آلفای کرونباخ است که بصورت زیر تعریف می شود:

که در آن:

: واریانس پرسش iام

: واریانس مجموع پرسشها

K: تعداد سوالهای پرسشنامه

هرچه مقدار آلفا به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده پایایی بیشتر و هرچه مقدار آن کوچکتر باشد نشان دهنده پایایی کمتر برای پرسشنامه است. نتیجه

برای هر یک از اجزاء پرسشنامه با در نظر گرفتن تنها پرسشهای مربوط به شاخص میزان آگاهی مدیران از گزارشگری مالی تحت وب، آلفای محاسبه شده برابر با ۷۲/. است و برای شاخص ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، آلفای محاسبه شده برابر با ۸۹۷/. است.

نتیجه محاسبات بالا  نشان می دهد که این پرسشنامه به لحاظ برخورداری از همبستگی درونی مورد تایید است. به این ترتیب ابزار پژوهش دارای پایایی بالایی بوده و توانایی سنجش متغیرهای پژوهش را دارا می باشد.

۳-۹- آماره آزمون:

در آزمونهای ناپارامتری فرضیات مربوط به پارامترهای خاص جامعه را آزمایش نمی کنند، در واقع این آزمونها فرضیات مربوط به شکل توزیع جامعه، گرایش به مرکز یا ارتباط

یکسانی واریانس نیاز ندارند و در مورد داده های مقیاس اسمی و رتبه ای به کار می روند (منصورفر، ۱۳۷۶،۱۷۶).

برای آزمون فرضیات طراحی شده از روش آماری x2(کای دو) استفاده می گردد.

مهمترین آزمون ناپارامتری آزمونx2 است. اساس و پایه این آزمون بررسی فراوانی های مشاهده شده که در طرح های پژوهشی جمع

معنی دار است، یا ناچیز و حاصل شانس است(نوفرستی، ۱۳۸۰،۱۱۸).

فرضیات آزمون:

توزیع فراوانی مشاهده شده باتوزیع فراوانی مورد انتظار یکسان نمی باشد. :H0

توزیع فراوانی مشاهده شده با توزیع فراوانی مورد انتظار یکسان می باشد. :H1

محاسبه آماره آزمون:

تابع آماره بصورت زیر می باشد:

که در آن:

F0 = فراوانی مشاهده شده

Fe = فراوانی نظری مورد انتظار

ناحیه بحرانی:

 

داوری و تصمیم گیری:

مقدار عددی ملاک آزمون کننده بر

قرار نگیرد، آنگاه نمی توان فرضیه H0  را رد نمود و آن را به عنوان یک فرضیه درست حفظ می کنیم.

بنابراین اگر x2 محاسبه شده از مقدار x2 نگاره کوانتیل ها با درجه آزادی df=(k-1)(c-1)  بزرگتر باشد فرض H0  رد و فرض H1 مورد پذیرش قرار می گیرد و اگر x2 محاسبه شده از x2 نگاره کوانتیل ها با درجه آزادی df=(k-1)(c-1)  کوچکتر باشد فرض  H0 مورد پذیرش قرار می گیرد و فرض H1 رد می شود .        

ناحیه بحرانی این پژوهش می باشد که در نمودار(۳-۲) ارائه گردیده است.

 

 

 

 

 

نمودار(۳-۳) توزیع آمار آزمونx2 با درجه آزادیdf=(k-1)(c-1) و سطح معنی داری ۰۵/۰

 

 

 

 

فصل چهارم

 

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 

 

 

 


۴ـ۱ دیباچه

تجزیه و تحلیل به عنون فرایندی از روش علمی یکی از پایه های اساسی هر روش پژوهشی است. به طور کل، تجزیه و تحلیل عبارت از

نتایج آزمون فرضیه های پژوهش می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

۴ـ۲  اطلاعات جمعیت شناسی

در این قسمت اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان که از پرسشهای ۱ تا ۶ پرسشنامه استخراج گردیده است، ارائه می گردد.

 

نگاره  شماره ۴-۴ توزیع فراوانی « جنسیت»

جنسیتفراوانیدرصد
مرد۶۴۸۲
زن۱۴۱۸
جمع۷۸۱۰۰

 

نمودار  شماره ۴-۴ توزیع فراوانی « جنسیت»

 

در نگاره  و نمودار بالا مشاهده می شود که از مجموع ۷۸ نفر از پاسخ دهن

گان بیشترین درصد، ۸۲% (۶۴ نفر) مرد و ۱۸%  بقیه (۱۴نفر) زن هستند.

 

 

 

نگاره  شماره ۴-۵ توزیع فراوانی «سمت شغلی»

سمت شغلیفراوانیدرصد
مدیر عامل۶۸
مدیر مالی۲۴۳۱
رئیس حسابداری۳۲۴۱
کارشناس مالی۱۶۲۰
جمع۷۸۱۰۰

 

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

                            نمودار  شماره ۴-۵ توزیع فراوانی «سمت شغلی»

در نگاره  و نمودار بالا مشاهده می شود که از مجموع ۷۸ نفر از پاسخ دهندگان بیشترین درصد (۴۱% معادل ۳۲ نفر) در سمت «رئیس حسابداری»  و کمترین درصد از پاسخ دهندگان (۸% معادل۶ نفر)

معادل ۱۶نفر) می باشد.

نگاره  شماره ۴-۶ توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»

مقطع تحصیلیفراوانیدرصد
دکترا۶۸
کارشناسی ارشد۲۸۳۶
کارشناسی۴۰۵۱
کاردانی۴۵
جمع۷۸۱۰۰

نمودار  شماره ۴- ۶توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»

 

در نگاره  و نمودار بالا

درصد از پاسخ دهندگان (۵% معادل ۴ نفر) تنها تا مقطع کاردانی تحصیل نموده اند.

به ترتیب کارشناسی ارشد با ۳۶% (معادل ۲۸نفر)و مقطع دکتری با (۸% معادل ۶ نفر) سایر طبقات را به خود اختصاص داده اند.

 

 

نگاره  شماره ۴-۷ توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»

رشته تحصیلیفراوانیدرصد
حسابداری۴۸۶۲
مدیریت مالی۱۱۱۴
مدیریت (سایرگرایش ها)۱۱۱۴
اقتصاد۴۵
سایر۴۵
جمع۷۸۱۰۰

نمودار  شماره ۴-۷توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»

 

در نگاره  و نمودار بالا مشاهده می شود که از مجموع ۷۸ نفر از پاسخ دهندگان بیشترین درصد (۶۲% معادل ۴۸ نفر) در رشته «

(معادل ۲۲نفر) فراوانی ها را به خود اختصاص داده اند.

 

نگاره  شماره ۴-۸ توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»

تجربه در حرفهفراوانیدرصد

 

درصد فراوانی تراکمی
کمتر از ۵ سال۸۱۰۱۰
بین ۵ تا ۱۰ سال۲۴۳۱۴۱
بین ۱۰ تا ۱۵ سال۱۸۲۳۶۴
بین ۱۵ تا ۲۰ سال۲۴۳۱۹۵
بالاتر از ۲۰ سال۴۵۱۰۰
جمع۷۸۱۰۰

 

نمودار  شماره ۴-۸ توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»

در نگاره  و نمودار بالا مشاهده می شود که از مجموع ۷۸ نفر از پاسخ دهندگان بیشترین درصد (۳۱% معادل ۲۴ نفر) تجربه کاری «بین ۵ تا ۱۰

) و« کمتر از ۵ سال تجربه» ۱۰درصد (معادل ۸نفر) است.

نگاره  شماره ۴-۹ توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»

 

نمودار  شماره ۴-۹ توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»

در نگاره  و نمودار بالا مشاهده می شود که از مجموع ۷۸ شرکت که در این بررسی حضور

 

۲۰عدد) و خدماتی (۱۸درصد معادل  ۱۴شرکت ) در این پژوهش مشارکت کرده اند.

۴-۳ آزمون فرضیات

در این قسمت از فصل چهارم، به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته می گردد:

برای آزمون فرضیات بوسیله آزمون کای دو(x2) و نگاره دو بعدی برای هر آزمون در نظر گرفته شده است. بدین صورت که پرسشهای مربوط به هر فرضیه سطرهای آن نگاره و طیف های خیلی زیاد تا خیلی کم، به ترتیب ستون های آن را تشکیل می دادند. هنگام محاسبه مقدار آماره آزمون بر اساس فراوانی های مورد انتظار برابر بدست آمد.

در این پژوهش سعی در ارزیابی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر تصمیم گیری استفاده کنندگان نسبت به ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی میزان آگاهی مدیران شرکت های ایران از گزارشگری مالی تحت وب،داشته ایم.به این منظور پرسشنامه ای مشتمل بر ۱۹ پرسش طرح گردیده است که از طریق آنان به سنجش متغیر های پژوهش پرداخته می گردد تا بر اساس آن فرضیه های  مربوطه آزمون گردد.

 ۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی اول:

فرضیه اصلی اوّل: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار می دهد.

برای آزمون این فرضیه از پرسشهای ۸-۵ استفاده شده است. فرضیات آماری این فرضیه  به صورت زیر تعریف می گردند.

H0: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار  نمی دهد.

H1: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار   می دهد.

همانطوری که گفته شد تعداد ۴ پرسش پرسشنامه پژوهش (پرسشهای ۸-۵) به ویژگی های کیفی اختصاص دارد. که نگاره شماره ۴-۱۰ توزیع فراوانی پاسخ به این پرسشها را تشریح می کند.

 

نگاره شماره۴-۱۰توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

گزینه ها

شماره پرسش

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادجمع
پرسش ۵۴

۵٪

۰

۰

۱۶

۲۰٪

۴۲

۵۴%

۱۶

۲۱٪

۷۸

۱۰۰%

پرسش ۶۰

۰

۲

۲٫۵٪

۱۰

۱۳٪

۵۲

۶۷٪

۱۴

۱۸٪

۷۸

۱۰۰%

پرسش ۷۰

۰

۴

۵٪

۱۶

۲۰٪

۴۵

۵۸٪

۱۳

۱۷٪

۷۸

۱۰۰%

پرسش ۸۰

۰

۲

۲٫۵٪

۲۲

۲۸٪

۴۲

۵۴٪

۱۲

۱۵٪

۷۸

۱۰۰%

جمع

 

۴

۱٪

۸

۲٪

۶۴

۲۱٪

۱۸۱

۵۸٪

۵۵

۱۸٪

۳۱۲

۱۰۰%

 

همانطور که در نگاره  بالا مشاهده می شود در مجموع تنها ۳٪ از کل پاسخها به گزینه کم وخیلی کم اختصاص دارد. در حالی که گزینه های زیاد و خیلی زیاد ۷۶٪ پاسخها را به خود اختصاص داده

شده فرضیه اصلی اوّل آزمون گردد باید از آزمون کای دو استفاده نمود . مشخصه های آماری و نتایج حاصل از این آزمون در نگاره ۴-۱۱ نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار x2 محاسبه

نتیجه گیری کرد که گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار می دهد.

 

ردH0
عدم رد H 0

 

 

 

 

 

نمودار(۴-۱۰) توزیع آمار آزمون x2 با درجه آزادی۱۲df=  و سطح معنی داری ۰۵/۰

 

۴-۳-۲ آزمون فرضیه فرعی ۱ :

فرضیه فرعی۱: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات

فرضیه به صورت زیر تعریف می گردند:

H0 :گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم­گیری افزایش نمی­دهد.

H1: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

گزینه ها

شماره پرسش

کممتوسطزیادخیلی زیادجمع
پرسش ۹۲

۳٪

۱۶

۲۰٪

۴۶

۵۹٪

۱۴

۱۸٪

۷۸

۱۰۰%

پرسش ۱۰۲

۳٪

۶

۸٪

۵۰

۶۴٪

۲۰

۲۵٪

۷۸

 

۱۰۰%

پرسش۱۱۶

۸٪

۲۲

۲٪

۴۸

۶۱٪

۲

۳%

۷۸

۱۰۰%

جمع

 

۱۰

۴٪

۴۴

۱۹٪

۱۴۴

۶۲٪

۳۶

۱۵٪

۲۳۴

۱۰۰%

همانطوری که گفته شد تعداد ۳ پرسش پرسشنامه پژوهش(پرسشهای ۱۱-۹) به ویژگی های

کیفی مربوط بودن اختصاص دارد. که نگاره ۴-۱۲ توزیع فراوانی پاسخ به این پرسشها را تشریح
می­کند.

نگاره شماره ۴-۱۲ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات

 

است.

برای اینکه به روش علمی و تایید شده فرضیه فرعی ۱ آزمون گردد باید از آزمون کای دو استفاده نماییم. مشخصه­های آماری و نتایج حاصل از این آزمون در نگاره ۴-۱۳ نشان داده شده است.

 

 

 

مقدار x2 محاسبه شده برابر با ۲۷/۲۶ با درجه آزادی ۸ بدست آمده است و چون این مقدار از مقدار x2 نگاره کوانتیل ها(۵۱/۱۵x2=) بزرگتر است، پس با توجه به نمودار ۴-۱۰ مقدار آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار می گیرد. حال که

پذیرفته می شود بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد می توان نتیجه گیری کرد که گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری رادر تصمیم گیری افزایش می دهد.

 

ردH0
عدم رد H0

 

 

 

 

 

نمودار(۴-۱۱) توزیع آمار آزمونx2 با درجه آزادی۸df=  و سطح معنی داری ۰۵/۰

 

۴-۳-۳ آزمون فرضیه فرعی ۲ :

فرضیه فرعی ۲: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی های کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری می کاهد.

برای آزمون این فرضیه از پرسشهای ۱۵-۱۲ استفاده شده است. فرضیات آماری این فرضیه به صورت زیر تعریف می گردند:

H0: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در

قابلیت اعتماد اختصاص دارد که نگاره شماره ۴-۱۴ توزیع فراوانی پاسخ به این پرسشها را تشریح می کند.

نگاره شماره۴-۱۴توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به اطلاعات

گزینه ها

شماره پرسش

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادجمع
پرسش ۱۲۰

۰

۶

۸٪

۱۰

۱۳٪

۴۴

۵۶٪

۱۸

۲۳٪

۷۸

۱۰۰%

پرسش ۱۳۰

۰

۲

۳٪

۱۰

۱۳٪

۳۲

۴۱٪

۳۴

۴۳٪

۷۸

 

۱۰۰%

پرسش ۱۴۰

۰

۸

۱۰٪

۱۰

۱۳٪

۴۸

۶۲٪

۱۲

۱۵٪

۷۸

۱۰۰%

پرسش ۱۵

 

۰

۰

۴

۵٪

۱۰

۱۳٪

۵۴

۶۹٪

۱۰

۱۳٪

۷۸

 

۱۰۰%

جمع

 

۰

۰

۲۰

۶٪

۴۰

۱۳٪

۱۸۰

۵۷٪

۷۴

۲۴٪

۳۱۲

 

۱۰۰%

 

همانطور که در نگاره  بالا مشاهده می شود هیچ یک از پاسخ دهندگان به گزینه خیلی کم پاسخی نداده اند و  در مجموع تنها ۶ ٪ از

٪ از پاسخها را دریافت کرده است.

برای اینکه به روش علمی و تایید شده فرضیه فرعی  ۲ آزمون نمائیم باید از آزمون کای

 

 

مقدار x2 محاسبه شده برابر با ۹۸/۲۸ با درجه آزادی ۱۲ بدست آمده است و چون این مقدار از مقدار x2 نگاره کوانتیل ها(۰۳/۲۱x2=) بزرگتر

اهد.

 

 

 

 

 

 

نمودار(۴-۱۲) توزیع آمار آزمون x2 با درجه آزادی۱۲df=  و سطح معنی داری ۰۵/۰

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

آزمون فرضیه فرعی ۳ :

فرضیه فرعی۳: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

برای آزمون این فرضیه از پرسشهای ۱۹-۱۶ استفاده شده است. فرضیات آماری این فرضیه به صورت زیر تعریف می گردند:

H0: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش نمی دهد.

H1: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم

انی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی در دسترس بودن اطلاعات.

گزینه ها

شماره پرسش

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادجمع
پرسش ۱۶۰

۰

۲

۳٪

۸

۱۰٪

۴۲

۵۴٪

۲۶

۳۳٪

۷۸

 

۱۰۰%

پرسش ۱۷۰

۰

۴

۵٪

۳۴

۴۵٪

۳۲

۴۱٪

۸

۱۰٪

۷۸

 

۱۰۰%

پرسش ۱۸۲

۳٪

۰

۰

۱۴

۱۸٪

۴۲

۵۴٪

۲۰

۲۵٪

۷۸

 

۱۰۰%

پرسش ۱۹

 

۴

۵٪

۰

۰

۲

۳٪

۴۲

۵۴٪

۳۰

۳۸٪

۷۸

 

۱۰۰%

جمع

 

۶

۲٪

۶

۲٪

۵۸

۱۹٪

۱۵۸

۵۰٪

۸۴

۲۷٪

۳۱۲

۱۰۰%

 

همانطور که در نگاره  بالا مشاهده میشود تنها ۶ پاسخ مربوط به گزینه خیلی کم است و  ۲ ٪  از کل پاسخها نیز  به گزینه کم

برای اینکه به روش علمی و تایید شده فرضیه فرعی ۳ آزمون گردد باید از آزمون کای دو استفاده نمود. مشخصه های آماری و نتایج حاصل از این آزمون در نگاره ۴-۱۷ نشان داده شده است.

 

مقدار x2 محاسبه شده برابر با ۵۹/۶۹ با درجه آزادی ۱۲ بدست آمده است و چون این مقدار از مقدار x2 نگاره

۹۵ درصد می توان نتیجه گیری کرد که گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن  اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

ردH0

 

 

 

 

 

 

نمودار(۴-۱۳) توزیع آمار آزمون x2 با درجه آزادی۱۲df=  و سطح معنی داری ۰۵/۰

۴-۳-۵ آزمون فرضیه اصلی دوم:

فرضیه

آماری این فرضیه به صورت زیر تعریف می گردند:

 H0: مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و اگاه نمی باشند.

H1  :  مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و اگاه می باشند.

همانطوری که گفته شد تعداد ۴ پرسش پرسشنامه پژوهش(پرسشهای ۴-۱) به میزان آگاهی مدیران از فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب  اختصاص دارد.که نگاره ۴-۱۸  توزیع فراوانی پاسخ به این پرسشها را تشریح میکند:

نگاره شماره ۴-۱۸ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آگاهی مدیران از فرهنگ گزارشگری تحت وب

گزینه ها

شماره پرسش

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادجمع
پرسش ۱۱۲

۱۵/۵٪

۳۶

۴۶٪

۲۶

۳۳/۵٪

۴

۵٪

۰

۰

۷۸

۱۰۰٪

پرسش ۲۱۵

۱۹٪

۳۸

۴۹٪

۲۲

۲۸٪

۳

۴٪

۰

۰

۷۸

۱۰۰٪

پرسش۳۱۴

۱۸٪

۴۲

۵۴٪

۲۰

۲۵/۵٪

۲

۲/۵٪

۰

۰

۷۸

۱۰۰٪

پرسش۴۱۷

۲۶٪

۴۸

۶۱٪

۱۰

۱۳٪

۳

۱۳٪

۰

۰

۷۸

۱۰۰٪

جمع

 

۵۸

۱۸/۵٪

۱۶۴

۵۲/۵٪

۷۸

۲۵٪

۱۲

۴٪

۰

۰

۳۱۲

۱۰۰٪

همانطور که در نگاره  بالا مشاهده میشود هیچ یک از پاسخ دهندگان به گزینه خیلی زیاد پاسخی نداده اند و  در مجموع تنها ۴ ٪ از کل پاسخها به

اند.گزینه متوسط نیز ۲۵٪ از پاسخها را دریافت کرده است.

برای اینکه به روش علمی و تایید شده فرضیه اصلی ۲ آزمون گردد باید از آزمون کای دو استفاده نمود. مشخصه های آماری و نتایج حاصل از این آزمون در نگاره ۴-۱۹ نشان داده شده است.

مقدار x2 محاسبه شده برابر با ۷۱/۱۰ با

با اطمینان ۹۵ درصد می توان نتیجه گیری کرد که میزان آگاهی مدیران از فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب کم است.

 

 

 

 

 

 

نمودار(۴-۱۴) توزیع آمار آزمون x2 با درجه آزادی۱۲df=  و سطح معنی داری ۰۵/۰

 

.

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

 

نتیجه گیری و پیشنهادها

 

 

 

 

 

 

 

 

۵ ـ۱ دیباچه

پس از طرح پژوهش، روش شناسی پژوهش، جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات به نتیجه

باط با موضوع پژوهش ارائه می گردد و در نهایت پیشنهادهائی برای پژوهشهای آتی عنوان می شود.

۵-۲ بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی میزان آشنایی مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب می باشد. در این راستا فرضیات به این ترتیب طراحی گردید:

فرضیه اصلی اول :گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری

تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه فرعی ۲: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی های کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری می کاهد.

فرضیه فرعی۳: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و اگاه می باشند.

جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

روش مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای (از نظر گردآوری اطلاعات) و پژوهشهای میدانی(پیمایشی) می باشد که نخست به روش کتابخانه ای سوابق موضوع، پیشینه پژوهش و

امعه آماری تعمیم داده شد. برای این منظور پرسشنامه ای در دو قسمت طراحی گردید که قسمت اوّل آن برای کسب اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان و قسمت دوم آن شامل ۱۹ پرسش تخصصی در رابطه با موضوع پژوهش می باشد. برای پاسخ دادن به پرسشهای پرسشنامه و مستند کردن نظرات پاسخ دهندگان از مقیاس لیکرت ۵ رتبه ای استفاده شد. پرسشنامه بین اعضای نمونه آماری توزیع شد و برای افزایش تعداد  پرسشنامه های تکمیل شده روش توزیع

ته شدند. بنابراین تعداد۷۸ پرسشنامه قابل استفاده برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار spss نسخه ۵/۱۱ شدند. برای تایید یا رد فرضیات این پژوهش از روش آماری x2 استفاده شده است.

۵ـ۲ـ۱ نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول

با مراجعه به اطلاعات ارائه شده در نگاره شماره ۴-۱۱ در فصل چهارم این پژوهش،  می توان دید که x2 محاسبه شده(۶/۲۲x2= ) با درجه آزادی ۱۲ و سطح معنی داری ۰۵/۰ از مقدار کوانتیل­ها (۰۳/۲۱x2= ) بزرگتر است. این نتیجه بیانگر این است که گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات

در مبانی نظری پژوهش می توان عنوان کرد که با پیشرفت شگفت انگیز فن آوری اطلاعات که نمونه بارز آن گزارشگری مالی تحت وب می باشد، می توان امیدوار بود که استفاده

اطلاعات مفید برای تصمیم گیرندگان برای ارزیابی واحد اقتصادی تأثیرگذار باشد.

۵ـ۲ـ۲ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۱

با مراجعه به اطلاعات ارائه شده در نگاره شماره ۴-۱۳ در فصل چهارم این پژوهش،  می توان دید که x2 محاسبه شده(۲۷/۲۶ x2= ) با درجه آزادی ۸ و سطح معنی داری ۰۵/۰ از مقدار کوانتیل ها   ( ۵۱/۱۵x2=) بزرگتر است. این نتیجه

مربوط بودن اطلاعات را برای تصمیم گیری افزایش می دهد.

با توجه به اینکه استفاده از

ای هدف خاصی می خواهند جستجو نمایند (با استفاده از ابزارهای جستجوی نیرومند)، به این دلایل گزارشگری مالی تحت وب می تواند باعث افزایش ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیرندگان شود.

۵-۲-۳ نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی ۲

با مراجعه به اطلاعات ارائه شده در نگاره شماره ۴-۱۵ در فصل چهارم این پژوهش،  می توان دید که x2 محاسبه شده( ۹۸/۲۸x2=) با درجه آزادی ۱۲ و سطح معنی داری ۰۵/۰ از مقدار کوانتیل ها( ۰۳/۲۱x2=) بزرگتر است. این نتیجه بیانگر این است که گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماد  اطلاعات برای تصمیم گیری می کاهد.

ناهماهنگ بودن اطلاعات بر روی وب و همچنین عدم امنیت کافی وب سایت، که می تواند باعث شود اطلاعات مالی قابل اعتماد بصورت جعلی به اطلاعات مالی غیر قابل اعتماد تبدیل شود. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان عدم قابلیت اعتماد به اطلاعات حسابداری را یکی از مشکلات اصلی استفاده از گزارشگری مالی تحت وب دانست.

برای بالابردن قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری می توان از فن آوری هایی مانند تصویب الکترونیکی (امضای دیجیتالی) و تاییدیه های الکترونیکی (گواهی دیجیتالی ) استفاده کرد. بدین ترتیب که

را که پس از امضای حسابرس ایجاد شده باشد برای کاربر فایل روئیت و قابل تشخیص باشد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

۴ نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی ۳

با مراجعه به اطلاعات ارائه شده در نگاره شماره ۴-۱۷ در فصل چهارم این پژوهش،  می توان دید که x2 محاسبه شده(۵۹/۶۹ x2=) با درجه آزادی ۱۲ و سطح معنی داری ۰۵/۰ از مقدار کوانتیل­ها (۰۳/۲۱ x2=) بزرگتر است. این نتیجه بیانگر این است که گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن  اطلاعات را  برای تصمیم گیری افزایش می دهد.

دسترسی به اطلاعات حسابداری در گزارشگری مالی تحت وب به دلیل همگانی بودن اینترنت آسانتر از گزارشگری مالی سنتی است و به دلیل دسترسی آسان به اطلاعات هزینه و زمان دسترسی به اطلاعات در این نوع گزارشگری به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

 

۵-۲-۵ نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی دوم

با مراجعه به اطلاعات ارائه شده در نگاره شماره ۴-۱۹ در فصل چهارم این پژوهش،  می توان دید که x2 محاسبه شده(۷۱/۱۰ x2=) با درجه آزادی ۱۲ و سطح معنی داری ۰۵/۰ از مقدار کوانتیل ها(۰۳/۲۱ x2=) کوچکتراست. این نتیجه بیانگر این است که

کافی در خصوص این سامانه در ایران وجود نداشته باشد. بنابراین می توان با فعالیت بیشتر بر روی این سامانه ، نسبت به ارایه مطالب لازم و شناساندن این سامانه به جامعه مالی ایران اقدامات موثری انجام داد . در این زمینه نقش جامعه دانشگاهی ، دانشجویان و اساتید پر رنگ

های کاربردی در راستای پژوهش

نتایج پژوهش نشان می دهد که گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد. این نوع گزارشگری ،

این صورت جایگاه حرفه حسابداری و حسابداران در نظام نوین جهانی با بحران مواجه خواهد شد .

پیشنهادهایی که در این راه به نظر می رسد عبارتند از :

۵-۳-۱ با توجه به عدم آشنایی کافی مدیران شرکتهای

ایران با گزارشگری مالی تحت وب که یکی از موانع اصلی گزارشگری تحت وب می باشد ، پیشنهاد می شود واحد درسی تحت عنوان حسابداری و گزارشگری مالی تحت وب در برنامه درسی رشته های حسابداری ، مدیریت و سایر رشته های مرتبط گنجانده شود .

۵-۳-۲ برای حل مشکل غیر قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی تحت وب پیشنهاد می شود شرکتها گزارشها را در دو بخش حسابرسی شده و حسابرسی نشده در سایت قرار دهند و حسابرسان از امضاهای الکترونیکی برای دادن اعتبار به گزارشهای خود استفاده نمایند .

۵-۳-۳ استاندداردهایی برای فرم استاندارد گزارشگری مالی تحت وب مثل زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) توسط سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی تدوین گردد .

۵-۴ پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

برای پژوهشهای آتی موارد زیر پیشنهاد می شود :

۵-۴-۱ بررسی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر نسبت های مالی شرکتها.

۵-۴-۲ بررسی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر خرید و فروش سهام.

۵-۴-۳ بررسی هزینه استقرار سامانه گزارشگری مالی تحت وب و مقایسه آن با سامانه گزارشگری مالی سنتی .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجوداست[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”منابع” icon=”fa-pencil-square-o”]

منابع فارسی

۱-                       آذر، عادل ، ۱۳۸۱ ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، جلد دوم ،چاپ ششم

۲-                       احمد ، ریاحی بلکویی، ۱۳۸۴ ،تئوری حسابداری ، ترجمه علی پارسائیان ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران

۳-                       باقریان ، عباس ، ۱۳۸۶ ، بورس الکترونیک ، استانداردها و شبکه های هوشمند نظارتی ، ماهنامه بورس ، شماره ۶۱

۴-                       بزرگ اصل ، موسی و ولی پور رکنی  ، ۱۳۸۵ ، آشنایی با مفاهیم و کاربرد زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر ، فصلنامه حسابدار رسمی ، شماره ۸و۹

۵-                       بزرگ اصل ، موسی ، ۱۳۸۴ ، حسابداری میانه ، جلد اول ، انتشارات سازمان حسابرسی

۶-                       ثقفی ، علی و دیگران ، ۱۳۸۴ ، گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران ، فصلنامه مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی ، شماره ۱۰و۱۱

۷-                       حافظ نیا ، محمد رضا ، ۱۳۷۷ ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات سمت

 • حسن آقائی ، کامران ، ۱۳۸۵، استفاده از فناوری اطلاعات در گزارشگری مالی ، همایش حسابداری در عصر فن آوری اطلاعات

۹-                       خاکی ، غلامرضا ، ۱۳۸۴ ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب

 • خلیلی ، لیلا، ۱۳۸۴، مقدمه ای بر ایکس.ام.ال.(XML)، مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ، شماره چهارم دوره چهارم
 • دلاور ، علی ،۱۳۸۰ ، راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی ، نشر ارسباران
 • شباهنگ,رضا،۱۳۸۴ ،تئوری حسابداری،جلد اول،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
 • عرب مازار یزدی،محمد،۱۳۸۴،گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک،فصلنامه دانش حسابرس شماره ۱۹
 • عرب مازار یزدی ،محمد، ۱۳۸۴،گزارشگری مالی تحت وب : چشم اندازی از آینده،ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران ، حسابدار شماره ۱۶۷
 • عالی ور ، عزیز ، ۱۳۸۱ ، صورتهای مالی اساسی ، انتشارات سازمان حسابرسی ، چاپ ششم
 • کرباسی یزدی ، حسین ، ۱۳۸۴ ، جزوه درسی تئوری حسابداری (۱)
 • کمیته فنی سازمان حسابرسی،۱۳۸۵،استانداردهای حسابداری ، چاپ ششم
 • گردون زاده ، علی رضا ،۱۳۸۴ ، حسابداری تحت وب و محدودیت های اجرای آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

۱۹-                   مداحی، آزاده ، ۱۳۸۶ ، گزارش شناخت وبکارگیری زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر

۲۰-                   (XBRL)› ، معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران

۲۱-                   منصوری، فریده، ۱۳۸۵ ، گزارشگری مالی – حسابرسی و آینده ، فصل نامه حسابرس ، شماره ۳۵

۲۲-                   میر مجربیان ، حمید ، ۱۳۸۳ ، حسابداری تحت وب و تاثیر آن بر گزارشگری مالی داخلی و تصمیم گیری ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس

۲۳-                   نادر پور، آتری، ۱۳۸۴، بررسی دلایل عدم انتشار گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سایت این شرکتها ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

۲۴-                   هیات تدوین استانداردهای حسابداری ، ۱۳۸۵ ، مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ، چاپ سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع لاتین

 

۱-     Ali Saeedi , Jim Richards & Bary Smit , An Introduction To XBRL , Irainan Accounting & Auditing Reviev , Autnmn 2005 , NO 45

۲-     Berners and Leet , 1997,  Metadata Architect : Document , Metadata and Link, w3 consotium

۳-     Debrceny R . glen l Gary , 2001, the production and use of semantically Rich Accounting Reporting On The Internet : XML and XBRL , International Journal Of Accounting Information System

۴-     Debreceny R . , Gray G . 1999 , Financial Reporting On The Internet and External Audit , Euro Accounting Review

۵-     George Southwell JR , March 2005, how can XBRL Help ?

۶-     Haasbroek, Filistea, 2002, “Dissemination Of Annual Report Information On The Internet By South African Companies” , University Of Johannesburg

۷-     Jim Richard and Barry Smith , 2004 , An introduction to XBRL .

۸-     Muther Talal Momany And Salah Al-Dain et al , Web Based Voluntry Financial Reporting Of  Jourdanian Companies , 2006

۹-     Pac- Lok Poon et al , 2003 , Internet Financial Reporting , Information Systems Control Journal , Volum 1

۱۰-             Richard B , Dull , Allan W. , Graham , and Aelia , 2003, Web – Based Financial Statement

۱۱-   Richard , J . and Smith , B . (2004) , Taxonomy Design – Concept and Context , Working Paper (not released yet)

۱۲-   Statement Of  Financial Accounting Concepts NO 02 , Qualitive Chracteristics Of Accounting Information , Standard ,  ۱۹۸

۱۳-   Tehmina, Khan, 2006, Financial Reporting Disclousure On The Internet : An Iternational Perspective , BCom , Melbourne University , mbus , (Accounting) Victoria University

سایت ها :

 • http / www.bilan .ir
 • http / www. Hesabras . org
 • htpp/ www. Sena.ir
 • htpp/ www.XBRL.ORG

 

 

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

138 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Lotus/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher4 222 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.