no-img
*** نِگزاوار ***

بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتها در بورس تهران

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
zip
دی ۱۳, ۱۳۹۵

بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری


بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

-پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری در ۲۷ صفحه
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

بیان موضوع

اصولاً واحدهای تجاری وجوه نقد مورد نیاز را جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ از طریق استقراض و افزایش سرمایه تأمین می‌کنند. فعالیتهای تأمین مالی مباحث هزینه سرمایه و ساختار سرمایه را به دنبال دارد که از جمله موضوعات مهم در تئوری مالی می‌باشد و همواره توجه محققان را به خود معطوف داشته است. استفاده از استقراض و انتشار سهام از نظر هزینه سرمایه، میزان بهره و یا سود تقسیمی آن، مزایا و منافع هر یک و اثرات آن بر روی بازده سهام قابل بحث است. در مورد ساختار سرمایه نیز همواره این دغدغه وجود داشته که آیا می‌توان با تغییر ترکیب ساختار سرمایه از طریق فعالیتهای تامین مالی ارزش سهام در بازار را تغییر داد یا خیر.

با توجه به توضیحات فوق این سؤال مطرح است که:

آیا بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بازار سرمایه یکی از منابع مهم تأمین سرمایه مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای سرمایه‌گذاری می‌باشد که لازمه آن مشارکت عمومی سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران به دنبال منافع بیشتر و یا مخاطرات کمتر هستند پس در واقع عامل اصلی فعالیت مستمر بورس اوراق بهادار با یک روند رو به رشد همانا ایجاد اطمینان در بین سرمایه‌گذاران می‌باشد. بنابراین به منظور تداوم و افزایش مشارکت عمومی سرمایه‌گذاران در امر سرمایه‌گذاری ضرورت دارد بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.

تأمین مالی از جمله مسائلی است که می‌تواند بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. سهامداران می‌خواهند تصمیمات تأمین مالی به گونه‌ای سازماندهی شود که بازدهی سهام آنها بیشتر شود و این پرسش برای آنها ایجاد می‌شود که انتشار سهام و استقراض چه اثری بر بازده سهام دارد و آیا این تغییرات می‌تواند به نفع آنها باشد یا خیر.

.

 اهداف تحقیق

تعیین ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با استفاده از اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی اساسی در جهت کمک به سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران سرمایه گذاری و دیگر ذینفعان در پیش بینی بازده سهام و اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری (خرید و فروش سهام).

 فرضیه‌های تحقیق

جریان وجوه حاصل از فعالیتهای تأمین مالی از دو دسته فعالیت ناشی می‌شود. یک دسته مربوط به سهام است که شامل صدور سهام می‌باشد و دسته دیگر مربوط به تسهیلات

. لذا بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با طرح فرضیه‌های اصلی و فرعی زیر انجام می‌گیرد:

 فرضیه اصلی

بین خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 فرضیه‌های فرعی

۱- بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

۲- بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 روش تحقیق

روش تحقیق حاضر پیمایشی- اکتشافی می باشد و از نظر ماهیت و روش از نوع همبستگی است که برای کشف همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل خواهد شد.

 ابزار تحقیق

جهت گردآوری اطلاعات از سیستم‌های نرم‌افزاری اطلاعاتی موجود استفاده می‌شود. اطلاعات مربوط به فعالیتهای تأمین مالی از صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات مرتبط

ین جهت تجزیه و تحلیل آماری، نرم‌افزارهای آماری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرضیات مالی

 

نظرات مربوط به سهام

فرضیه ارزشیابی نادرست

این فرضیه می گوید شرکت ها اوراق بهادار جدید را زمانی منتشر می کنند که گران قیمت گذاری شود . پس هم انتشار سهام و هم انتشار اوراق قرضه پیش بینی می شود با بازده آتی سهام رابطه منفی داشته باشد.

. این فرضیه یک رابطه منفی را بین تغییرات تأمین مالی خارجی و بازده آتی سهام پیش بینی می کند یعنی انتشار سهام و اوراق قرضه منجر به بازده کمتر آتی سهام و

هام می شود و نیز اینکه اثر قیمت گذاری نادرست برای سهام در مقایسه با اوراق قرضه بزرگتر است

 

فرضیه سرمایه گذاری بیش از حد

طبق این فرضیه رویداد های تامین مالی خارجی شرکت ها به طور سیستماتیک با تصمیمات سرمایه گذاری اضافی مدیریت مرتبط است در واقع شرکت هایی که جدیدترین تامین مالی را انجام

آتی سهام شرکت ها، این فرضیه یک رابطه منفی قوی بین تامین مالی خارجی جدید و بازده آتی سهام پیش بینی می کند

فرضیه مزیت مالیاتی قرضه (بدهی)

از دیدگاه این فرضیه ،انتشار سهام عادی جدید باعث کاهش دراهرم مالی می شود . به دلیل از دست رفتن مزیت مالیاتی در اثر تامین مالی با سهام ، کاهش اهرم مالی باعث کاهش قیمت سهام شده و مقدار یا درصد کاهش قیمت با اندازه انتشار رابطه مستقیمی دارد . انتشار سهام به منظور بازخرید

را کاهش داده و در نتیجه تاثیر مثبتی را روی قیمت سهام خواهد داشت .

 

فرضیه انتقال ثروت

این فرضیه می گوید آن دسته از رویدادهای تأمین مالی که اهرم مالی را کاهش می دهند، احتمال وضعیت نامطلوب مالی را کاهش می دهند ،بنابراین ثروت را از سهامداران به قرضه داران منتقل می کنند و آنهایی که اهرم مالی را افزایش می دهند ،احتمال وضعیت نامطلوب مالی را کاهش داده و در نتیجه

بنابراین طبق پیش بینی فرضیه انتقال ثروت تغییرات نهایی در بدهی با بازده سهام رابطه مثبت وتغییرات نهایی در سهام با بازده سهام رابطه منفی دارد.

 

نظرات مربوط به وام

وامهای بانکی و عدم تقارن اطلاعاتی

از یک دیدگاه وام می‌تواند به خصوص با نقش خود در ایجاد اطلاعات جدید وی‍ژه  راجع به فرصتهای سرمایه‌گذاری، افزایش جریانات نقدی شرکت و کاهش احتمال ناتوانی پرداخت، عدم

و این در حالی است که بنا به عقیده دیگر، وام حاوی هیچگونه اطلاعات جدیدی نبوده و عدم تقارن اطلاعاتی بازار را کاهش نمی دهد.

 

 

مطالعات داخلی

 

نتایج مطالعات داخلی درباره تاثیر انتشار سهام و دریافت وام بر ارزش شرکتهای بورس

 

 

علی باغانی(۱۳۸۴) : بین تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

جابر زحمتکش(۱۳۸۴) : بین روشهای تأمین مالی ساختار مالی شرکتهای فعال در

شرکتها قرار نمی گیرد.

مهرداد ولی پور (۱۳۸۴) : بین ساختار سرمایه و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد و بازده سهام تحت تأثیر بدهی های بلند مدت قرار نمی گیرد.

حمید دهقانی فیروز آبادی(۱۳۸۳) : انتشار سهام باعث افزایش قیمت سهام شرکتها می شود و دریافت وام اثری بر قیمت سهام ندارد

میر کریم عبادی دولت آبادی (۱۳۸۱): تأثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی اثر بیشتری روی بازده سهام دارد.

 

 

نحوه انجام تحقیق

جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق ابتدا فرضیه‌های فرعی از طریق رگرسیون دو متغیره مورد آزمون قرار می‌گیرند. سپس متغیرهای مستقل فرعی (متغیرهای مستقل فرضیه‌های فرعی) به طور همزمان همراه با متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره به کار گرفته می‌شوند و در نهایت از طریق رگرسیون دو متغیره آزمون فرضیه اصلی انجام خواهد شد.

 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها

خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

میانگین دارایی‌ها

 متغیرهای مستقل

 

خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام

میانگین دارایی‌ها

خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی که شامل فعالیتهای نقدی مربوط به سهام و وام است به عنوان یک رقم

مالی گزارش می‌گردد.

 

 

 

وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه

میانگین دارایی‌ها

خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام از طریق جمع جبری دریافت وام با بازپرداخت اصل وام که هر دو در طبقه فعالیتهای تأمین مالی صورت جریان وجه

 

وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه از افزایش سرمایه در طبقه فعالیتهای تأمین مالی صورت جریان وجه نقد به طور مجزا گزارش می شود.

 • میانگین
 • ری و سال گذشته. همان طور که ملاحظه می‌شود از میانگین دارایی‌ها جهت تعدیل متغیرها برای حذف آثار اندازه شرکتها استفاده شده است

 متغیر وابسته

بازده سهام = بازده سال آتی که از ابتدای ماه پنجم سال آتی برای یک سال محاسبه می‌شود.

محاسبه بازده از ابتدای ماه پنجم سال آتی بدان علت است که صورتهای مالی شرکت حداکثر تا پایان ماه چهارم بعد از سال مالی جاری منتشر شده و در دسترس استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد.

فرمول محاسبه بازده سهام: از فرمول بازده سهام با احتساب آورده استفاده می‌شود چون در همه شرکتهای مورد بررسی افزایش سرمایه نقدی داریم.

 

نرخ بازده سهام در سال tام

قیمت سهام در پایان دوره t

قیمت سهام در ابتدای دوره t

DPS = سود نقدی پرداختی

=R مزیت حق تقدم خرید سهم

=S مزیت سهام جایزه

=c مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه‌گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

جامعه آماری

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، که دارای ویژگی های زیر می باشند به عنوان جامعه آماری انتخاب می شوند

 • شرکت جزو شرکتهای سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی نباشد.
 • سال مالی شرکت پایان اسفندماه هر سال باشد.
 • شرکت در آن سال دوره مالی خود را تغییر نداده باشد یعنی
 • د نیاز مربوط به فعالیتهای تأمین مالی در صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی و دارایی‌ها در ترازنامه شرکت اصلی و بازده سهام هر سه موجود باشد.
 • شرکت در طی یک سال فعالیتهای نقدی مربوط به سهام (افزایش سرمایه) و وام (دریافت و یا بازپرداخت اصل وام حداقل یکی و یا هر دو) هر دو را دارا ‌باشد.
 • شرکت در سال مربوطه، جزو شرکتهای راکد نباشد.

 

قلمرو زمانی تحقیق

شامل ۷ سال از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ می‌باشد. علت آن است که اطلاعات مورد نیاز در مورد متغیرهای مستقل تحقیق در صورت جریان وجوه نقد گزارش می‌گردد و تهیه و ارائه این صورتحساب بر اساس استانداردهای

تحقیق را مورد بررسی قرار داد

 نحوه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها

برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به صورت جریان وجوه نقد از سیستم نرم‌افزاری تدبیرپرداز، اطلاعات مربوط به دارایی‌ها در

دو سیستم) و اطلاعات مربوط به بازده سهام از سیستم رهاورد نوین استفاده شد.

برای انجام مشاهده و جمع‌آوری داده‌های آماری با توجه به نوع متغیرهای مستقل از روش مشاهده شرکت- سال استفاده می‌گردد که

د و در آن سال بدون ارتباط با سالهای دیگر به شرط دارا بودن ویژگی‌های مد نظر و تعریف شده انتخاب می‌شود.

سپس اطلاعات از طریق نرم‌افزار Excell و پس از اعمال تعدیلات لازم وارد نرم‌افزار آماری Eviews 5 شده و با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات (Least Square) تجزیه و تحلیل انجام می گیرد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

 

علائم اختصاری مربوط به متغیرها

وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه

خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام

ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

بازده سهام

 آزمون نرمال بودن داده ها

با استفاده از آزمون شاپیروویلک نرمال بودن متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است.

 

بین توزیع داده‌ها و توزیع نرمال تفاوت وجود ندارد

بین توزیع داده‌ها و توزیع نرمال تفاوت وجود دارد

 

Tests of Normality
PWMax DNVariable
۰٫۰۰۰٫۷۰۰٫۲۳۳۶۵X1
۰٫۰۰۰٫۹۴۰٫۰۹۳۶۵X2
۰٫۰۰۰٫۹۳۰٫۰۹۳۶۵X12
۰٫۰۰۰٫۴۲۰٫۲۶۳۶۵Y

 

 

 

 

 

نرمال نمودن داده ها

برای نرمال نمودن داده‌ها از عملیات تبدیل استفاده می‌شود.

ه نرمال بودن داده‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرد.

 

Tests of Normality after transformation
PWMax DNVariable
۰٫۰۵۱۰٫۹۸۵۰٫۱۷۴۴۱۳۳۶۱X1
۰٫۰۵۲۰٫۹۸۷۰٫۱۰۶۷۰۰۳۶۲X2
۰٫۰۶۹۰٫۹۹۲۰٫۰۳۰۸۰۳۳۵۹X12
۰٫۰۵۴۰٫۹۹۴۰٫۰۵۲۱۸۰۳۵۸Y

 

 

 

 

 آزمون همبستگی داده ها

به منظور تعیین همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتیجه آن در جدول زیر ارائه می شود.

 

 

 

Pairwise Correlation Matrix

Pearson

VariableX1X2X12Y
X1*-۰٫۰۱

۰٫۸۰

۰٫۴۹

۰٫۰۰

-۰٫۱۴

۰٫۰۱

X2-۰٫۰۱

۰٫۸۰

*۰٫۷۰

۰٫۰۰

-۰٫۱۰

۰٫۰۵

X12۰٫۴۹

۰٫۰۰

۰٫۷۰

۰٫۰۰

*-۰٫۲۱

۰٫۰۰

Y-۰٫۱۴

۰٫۰۱

-۰٫۱۰

۰٫۰۵

-۰٫۲۱

۰٫۰۰

*

 

آزمونهای اضافی مربوطه

در تحقیقات همواره

آزمونهای آماری مربوطه مورد تردید قرار می‌گیرد.

 ناهمسانی واریانس

یکی از فروض در

ت اجزای اخلال در دوره‌های مختلف است. نقض این فرض مشکلی بنام ناهمسانی واریانس ایجاد می‌کند. .

 

بین واریانسها همسانی وجود دارد

بین واریانسها همسانی وجود ندارد

 

White Heteroskedasticity Test
۰٫۸۵۵۰۹۳Probability۰٫۳۳۳۸۹۶F-statistic
۰٫۸۵۲۹۰۰Probability۱٫۳۴۹۶۳۲Obs*R-squared

 

 

خودهمبستگی

یکی از مشکلات الگوی رگرسیون حداقل مربعات وجود همبستگی بین جملات پسماند است که به آن خودهمبستگی می گویند. مشکل خودهمبستگی می‌تواند به صورت خودبازگشت از مرتبه اول AR (1)، یا مراتب بالاتر و یا به صورت میانگین متحرک MA (q) باشد.

برای بررسی وجود

اره دوربین -واتسون محاسبه شده در برازش مدل آماری، مسئله خودهمبستگی مرتبه اول مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری فرضیات

با توجه به ماهیت فرضیات تحقیق جهت بررسی رابطه بین وجوه

۵ استفاده می‌کنیم. ابتدا از فرضیه‌های فرعی شروع می‌کنیم و در نهایت به فرضیه اصلی می‌رسیم.

آزمون فرضیه‌های فرعی

 آزمون فرضیه اول

بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای آزمون فرضیه مزبور مدل آماری زیر برازش شده است:

 

Dependent Variable: Y
Method: Pooled Least Squares
Sample (adjusted): 1379 1384
Included observations: 6 after adjustments
Cross-sections included: 70
Total pool (unbalanced) observations: 108
Convergence achieved after 4 iterations
Cross sections without valid observations dropped
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C۰٫۳۳۹۰۷۱۰٫۰۷۹۹۷۹۴٫۲۳۹۴۸۸۰٫۰۰۰۰
X1-۰٫۲۴۹۸۵۸۰٫۲۳۲۱۰۵-۱٫۰۷۶۴۸۴۰٫۲۸۴۲
AR(1)۰٫۳۱۸۰۱۰۰٫۱۰۰۷۶۵۳٫۱۵۵۹۵۶۰٫۰۰۲۱
R-squared۰٫۱۱۲۳۶۷    Mean dependent var۰٫۲۵۰۵۳۳
Adjusted R-squared۰٫۰۹۵۴۶۰    S.D. dependent var۰٫۱۱۳۲۰۶
S.E. of regression۰٫۱۰۷۶۶۷    Akaike info criterion-۱٫۵۹۲۱۵۷
Sum squared resid۱٫۲۱۷۱۸۶    Schwarz criterion-۱٫۵۱۷۶۵۳
Log likelihood۸۸٫۹۷۶۴۶    F-statistic۶٫۶۴۶۰۹۷
Durbin-Watson stat۱٫۸۷۱۵۱۸    Prob(F-statistic)۰٫۰۰۱۹۱۵

 

آزمون فرضیه دوم

بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده آتی سهام

برای آزمون فرضیه مزبور مدل آماری زیر برازش شده است:

 

 

 

Dependent Variable: Y
Method: Pooled Least Squares
Sample (adjusted): 1379 1384
Included observations: 6 after adjustments
Cross-sections included: 68
Total pool (unbalanced) observations: 108
Convergence achieved after 6 iterations
Cross sections without valid observations dropped
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C۰٫۲۵۲۳۴۵۰٫۰۴۵۲۳۹۵٫۵۷۸۰۴۵۰٫۰۰۰۰
X2۰٫۰۰۶۰۴۳۰٫۱۶۷۶۸۰۰٫۰۳۶۰۴۱۰٫۹۷۱۳
AR(1)۰٫۳۲۲۲۱۹۰٫۰۹۷۸۵۲۳٫۲۹۲۹۲۴۰٫۰۰۱۴
R-squared۰٫۰۹۴۴۸۲    Mean dependent var۰٫۲۵۰۰۹۸
Adjusted R-squared۰٫۰۷۷۲۳۴    S.D. dependent var۰٫۱۱۱۶۴۵
S.E. of regression۰٫۱۰۷۲۴۷    Akaike info criterion-۱٫۵۹۹۹۷۵
Sum squared resid۱٫۲۰۷۷۰۷    Schwarz criterion-۱٫۵۲۵۴۷۱
Log likelihood۸۹٫۳۹۸۶۵    F-statistic۵٫۴۷۷۸۵۸
Durbin-Watson stat۱٫۹۱۳۱۰۸    Prob(F-statistic)۰٫۰۰۵۴۵۹

 

 

.

 

آزمون فرضیه اصلی

 شیوه اول آزمون فرضیه

بین وجوه نقد ناشی از

زیر برازش شده است:

 

یا

 

 

Dependent Variable: Y
Method: Pooled Least Squares
Sample (adjusted): 1379 1384
Included observations: 6 after adjustments
Cross-sections included: 68
Total pool (unbalanced) observations: 106
Convergence achieved after 6 iterations
Cross sections without valid observations dropped
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C۰٫۳۹۲۲۳۳۰٫۱۰۹۱۹۹۳٫۵۹۱۹۲۳۰٫۰۰۰۵
X1-۰٫۳۱۰۲۹۳۰٫۲۴۳۱۶۸-۱٫۲۷۶۰۴۵۰٫۲۰۴۸
X2-۰٫۱۴۶۲۴۲۰٫۲۰۱۱۰۰-۰٫۷۲۷۲۱۲۰٫۴۶۸۸
AR(1)۰٫۲۶۷۸۶۹۰٫۱۰۴۹۸۹۲٫۵۵۱۳۹۷۰٫۰۱۲۲
R-squared۰٫۱۰۶۵۱۹    Mean dependent var۰٫۲۴۷۹۸۴
Adjusted R-squared۰٫۰۸۰۲۴۰    S.D. dependent var۰٫۱۱۱۴۲۶
S.E. of regression۰٫۱۰۶۸۶۲    Akaike info criterion-۱٫۵۹۷۵۴۳
Sum squared resid۱٫۱۶۴۷۹۸    Schwarz criterion-۱٫۴۹۷۰۳۶
Log likelihood۸۸٫۶۶۹۷۸    F-statistic۴٫۰۵۳۳۹۹
Durbin-Watson stat۱٫۸۶۵۷۰۸    Prob(F-statistic)۰٫۰۰۹۱۲۱

 

 شیوه دوم آزمون فرضیه

بین خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده آتی سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای آزمون فرضیه فوق مدل آماری زیر برازش می‌شود:

 

 

 

Dependent Variable: Y
Method: Pooled Least Squares
Sample (adjusted): 1379 1384
Included observations: 6 after adjustments
Cross-sections included: 69
Total pool (unbalanced) observations: 108
Convergence achieved after 6 iterations
Cross sections without valid observations dropped
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C۰٫۳۳۶۲۴۸۰٫۰۵۸۵۶۵۵٫۷۴۱۴۱۲۰٫۰۰۰۰
X12-۰٫۴۳۴۵۸۷۰٫۳۰۹۱۳۷-۱٫۴۰۵۸۰۸۰٫۱۶۲۷
AR(1)۰٫۲۴۸۸۰۰۰٫۱۰۳۹۵۹۲٫۳۹۳۲۴۲۰٫۰۱۸۵
R-squared۰٫۰۹۹۲۳۹    Mean dependent var۰٫۲۵۲۲۱۲
Adjusted R-squared۰٫۰۸۲۰۸۱    S.D. dependent var۰٫۱۱۱۱۵۶
S.E. of regression۰٫۱۰۶۴۹۷    Akaike info criterion-۱٫۶۱۴۰۱۹
Sum squared resid۱٫۱۹۰۸۶۵    Schwarz criterion-۱٫۵۳۹۵۱۵
Log likelihood۹۰٫۱۵۷۰۱    F-statistic۵٫۷۸۴۰۴۰
Durbin-Watson stat۱٫۸۶۴۴۷۳    Prob(F-statistic)۰٫۰۰۴۱۴۰

 

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

فرضیه فرعی اول

بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

ضریب رگرسیون بدست آمده از آزمون فرضیه فوق از نظر آماری معنی دار نیست

داری وجود ندارد و نمی توان از این رابطه جهت پیش بینی بازده سهام استفاده نمود.

فرضیه فرعی دوم

بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

ضریب رگرسیون حاصل از

فرضیه رد می شود پس نتیجه می گیریم که بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد و نمی توان از این رابطه جهت پیش بینی بازده سهام استفاده نمود.

 فرضیه اصلی

بین خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی و بازده  سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی تحقیق رد شده و این نتیجه حاصل می شود که خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی با بازده سهام رابطه معنی داری ندارد و نمی توان از این رابطه جهت پیش بینی بازده سهام استفاده نمود.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

نتیجه گیری کلی

به طور کلی و با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه

های نقدی تأمین مالی و بازده آتی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار هیچ گونه رابطه معنی داری برقرار نیست و تبیین و پیش بینی بازده سهام از طریق اطلاعات مربوط به فعالیتهای مذکور مندرج در صورتهای مالی امکانپذیر نمی باشد.

در این مورد باید گفت تئوری ها و نظریه های متفاوتی که پیرامون ساختار سرمایه و اثرات متفاوت روشهای مختلف تأمین مالی که منجر به تغییر ساختار سرمایه می شود، بر

تغییرات اهرم مالی و یا ایجاد اطلاعات گوناگون در مورد فرصتهای سرمایه گذاری و جریانات نقدی و غیره پیش بینی می کند، در بازار سرمایه ایران مصداق ندارد.

 مشکلات

۱- استفاده از هر دو سیستم نرم افزاری تدبیر پرداز و ره آورد نوین برای جمع آوری اطلاعات ترازنامه به علت ناقص بودن اطلاعات  در مورد برخی شرکتها.

 

۲- مراجعه به کتابخانه و سایت بورس  و استخراج اطلاعات به صورت دستی  و از روی صورتهای مالی شرکتهای مربوطه به علت ایرادات موجود در اطلاعات صورتهای مالی نرم افزارهای مذکور بخصوص صورت جریان وجوه نقد.

.

 

محدودیتها

 • شرکتها و دوره هایی که جهت بررسی انتخاب شدند، تعیین کننده میزان تعمیم یافته های پژوهش هستند. چون این شرکتها بخشی از شرکتها و نه معرف کل شرکتهای بورس اوراق
 • دوره فعالیت بورس اوراق بهادار می باشند، لذا تسری یافته ها باید با احتیاط صورت گیرد.
 • انتخاب شرکتها به شرط داشتن ویژگی های تعریف شده، با استفاده از اطلاعات موجود در نرم افزارهای مذکور صورت گرفته است. در برخی از موارد به علت نبود اطلاعات مورد نیاز، به ناچار برخی از شرکتها از
 • لازم به ذکر است که علی رغم کنترل اطلاعات استخراجی توسط محقق تا حد امکان، مسئولیت صحت این اطلاعات متوجه محقق نخواهد بود.
 • هر شرکت شرایط خاص خود را دارد. ویژگی های شرکت های نمونه مثل نوع صنعت، مالکیت، اندازه و درجات رقابت و … با هم متفاوت است.
 • حوادث رخداده همزمان با دوره مطالعه، شامل تغییرات شرایط اقتصادی مثل تورم، تغییر در حمایت دولت از صنایع متفاوت و تغییرات شرایط تسهیلات بانکی از جمله عواملی هستند که شاید بر نتایج تحقیق اثر گذار باشند.

 

 

 

 

 

پیشنهادات

الف) با توجه به عدم وجود رابطه معنی دار بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام پیشنهاد می گردد :

سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود دیگر عوامل موثر بر

ر به منظور جلوگیری از امکان ورشکستگی شرکتها و یا ناتوانی آنها در ایفای به موقع تعهدات و بروز مشکلات لازم است با توجه به مواردی مثل خصوصیات حاکم بر نوع صنعت، حفظ و افزایش توان رقابت با شرکتهای خارجی و دیگر موارد، سطح مشخصی را جهت استفاده شرکت از بدهی تعیین و شرکتها را ملزم به رعایت آن بنمایند.

ج) با نظر به اینکه ابزارهای تأمین مالی در ایران، بیشتر محدود به وام و سهام عادی می شود لذا پیشنهاد

پروژه های سرمایه گذاری با در نظر داشتن ویژگی های آنها مورد توجه مدیران شرکتها و سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.

پیشنهادات برای تحقیقات آتی

 • پیشنهاد می گردد رابطه بین وجوه حاصل از فعالیتهای تامین مالی و مخارج جاری و سرمایه گذاری شرکت ها مورد
 • نموده است یا اینکه آنها را صرف هزینه های جاری کرده است.
 • با توجه به اینکه تأمین مالی با امر سرمایه گذاری ارتباط تنگاتنگ دارد و انتظار می رود از وجوه حاصل از
 • یه گذاری استفاده شود، پیشنهاد می گردد رابطه بین مخارج سرمایه گذاری و بازده سهام مورد بررسی قرار گیرد.
 • پیشنهاد می گردد رابطه فعالیتهای تأمین مالی با بازده سهام و سود شرکتها در بلند مدت بررسی شود و اینکه آیا سود و بازده سالهای آتی با تأمین مالی در ارتباط است و آیا فعالیت تأمین مالی منجر به کسب سود و بازده اضافی شده است با خیر. در این مورد لازم است دوره های آتی با توجه به نوع صنعت و در نظر گرفتن زمان لازم جهت بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده از طریق فعالیتهای تأمین مالی انتخاب گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورت جریان وجوه نقد

 

 • جداول آماری

 

 

 

 

با سپاس فراوان از صبر و حوصله  اساتید بزرگوار و حضار محترم

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت‌ الف‌ (سهامی‌ خاص‌)

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد برای‌ سال‌ مالی‌ منتهی‌ به‌ ۲۹ اسفندماه‌ ۲×۱۳

 

یادداشتسال ۲×۱۳سال ۱×۱۳
  میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
فعالیتهای‌ عملیاتی‌    
جریان‌ خالص‌ ورود وجه نقد ناشی‌از فعالیتهای‌ عملیاتی۱ ۰۰۰ر۷ 
بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌    
سود دریافتی‌ بابت‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت ۲۰۰  
 

 

 ۱۰۰  
سود سهام‌ دریافتی‌ ۰۰۰ر۲  
سود پرداختی‌ بابت‌ تسهیلات‌ مالی (    ۱۵۰)  
سود سهام‌ پرداختی‌ ( ۵۰۰ر۱)  
 

 

   

۶۵۰

 
مالیات‌ بر درآمد     
مالیات‌ بر درآمد پرداختی‌(شامل‌ پیش‌پرداخت‌ مالیات‌ بردرآمد)  ( ۹۰۰ر۲) 
فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌     
وجوه‌ حاصل از فروش‌ سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت‌ ۱۰۰  
وجوه‌ پرداختی‌ بابت‌ تحصیل‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ (    ۶۰۰)  
وجوه‌ پرداختی‌ جهت‌ خرید داراییهای‌ نامشهود  

 

  
وجوه‌ پرداختی‌ جهت‌ خرید داراییهای‌ ثابت‌ مشهود ( ۱۰۰ر۱)  
وجوه‌ حاصل از فروش‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود ۱۵۰  
 

 

 ۱۰۰  
جریان‌ خالص‌ خروج‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌  ( ۵۵۰ر۱) 
جریان‌ خالص‌ ورود وجه نقد قبل‌ از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌  ۲۰۰ر۳ 
فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌     
وجوه‌ حاصل از افزایش‌ سرمایه‌ ۲۰۰  
دریافت‌ تسهیلات‌ مالی‌  ۱۰۰  
بازپرداخت‌ اصل‌ تسهیلات‌ مالی‌ دریافتی‌ (۱۵۰)  
 

 

  ۱۵۰ 
خالص‌ افزایش‌ در وجه نقد  ۳۵۰ر۳ 
مانده‌ وجه نقد در آغاز سال‌  ۰۰۰ر۳۰ 
مانده‌ وجه نقد در پایان‌ سال‌  ۳۵۰ر۳۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: Y
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/17/08   Time: 10:20
Sample: 1378 1384
Included observations: 7
Cross-sections included: 188
Total pool (unbalanced) observations: 354
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C۰٫۳۶۶۷۵۶۰٫۰۴۱۵۷۵۸٫۸۲۱۵۸۳۰٫۰۰۰۰
X1-۰٫۳۳۱۰۹۵۰٫۱۲۱۶۱۰-۲٫۷۲۲۶۰۲۰٫۰۰۶۸
R-squared۰٫۰۲۰۶۲۴Mean dependent var۰٫۲۵۴۵۳۵
Adjusted R-squared۰٫۰۱۷۸۴۲S.D. dependent var۰٫۱۰۳۱۵۱
S.E. of regression۰٫۱۰۲۲۲۷Akaike info criterion-۱٫۷۱۷۶۱۲
Sum squared resid۳٫۶۷۸۵۱۴Schwarz criterion-۱٫۶۹۵۷۵۱
Log likelihood۳۰۶٫۰۱۷۳F-statistic۷٫۴۱۲۵۶۰
Durbin-Watson stat۱٫۵۸۱۳۶۴Prob(F-statistic)۰٫۰۰۶۷۹۹

 

 

 

Dependent Variable: Y
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/17/08   Time: 10:21
Sample (adjusted): 1379 1384
Included observations: 6 after adjustments
Cross-sections included: 70
Total pool (unbalanced) observations: 108
Convergence achieved after 4 iterations
Cross sections without valid observations dropped
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C۰٫۳۳۹۰۷۱۰٫۰۷۹۹۷۹۴٫۲۳۹۴۸۸۰٫۰۰۰۰
X1-۰٫۲۴۹۸۵۸۰٫۲۳۲۱۰۵-۱٫۰۷۶۴۸۴۰٫۲۸۴۲
AR(1)۰٫۳۱۸۰۱۰۰٫۱۰۰۷۶۵۳٫۱۵۵۹۵۶۰٫۰۰۲۱
R-squared۰٫۱۱۲۳۶۷Mean dependent var۰٫۲۵۰۵۳۳
Adjusted R-squared۰٫۰۹۵۴۶۰S.D. dependent var۰٫۱۱۳۲۰۶
S.E. of regression۰٫۱۰۷۶۶۷Akaike info criterion-۱٫۵۹۲۱۵۷
Sum squared resid۱٫۲۱۷۱۸۶Schwarz criterion-۱٫۵۱۷۶۵۳
Log likelihood۸۸٫۹۷۶۴۶F-statistic۶٫۶۴۶۰۹۷
Durbin-Watson stat۱٫۸۷۱۵۱۸Prob(F-statistic)۰٫۰۰۱۹۱۵

 

 

Dependent Variable: Y
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/17/08   Time: 10:31
Sample: 1378 1384
Included observations: 7
Cross-sections included: 188
Total pool (unbalanced) observations: 355
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C۰٫۲۹۸۷۴۴۰٫۰۲۳۲۷۶۱۲٫۸۳۵۰۸۰٫۰۰۰۰
X2-۰٫۱۸۰۸۹۲۰٫۰۹۳۰۳۶-۱٫۹۴۴۳۱۷۰٫۰۵۲۷
R-squared۰٫۰۱۰۵۹۶Mean dependent var۰٫۲۵۴۷۳۶
Adjusted R-squared۰٫۰۰۷۷۹۳S.D. dependent var۰٫۱۰۲۶۶۸
S.E. of regression۰٫۱۰۲۲۶۷Akaike info criterion-۱٫۷۱۶۸۴۵
Sum squared resid۳٫۶۹۱۸۵۱Schwarz criterion-۱٫۶۹۵۰۳۰
Log likelihood۳۰۶٫۷۴۰۰F-statistic۳٫۷۸۰۳۷۰
Durbin-Watson stat۱٫۶۰۳۹۶۹Prob(F-statistic)۰٫۰۵۲۶۵۱

 

 

 

 

Dependent Variable: Y
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/17/08   Time: 10:31
Sample (adjusted): 1379 1384
Included observations: 6 after adjustments
Cross-sections included: 68
Total pool (unbalanced) observations: 108
Convergence achieved after 6 iterations
Cross sections without valid observations dropped
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C۰٫۲۵۲۳۴۵۰٫۰۴۵۲۳۹۵٫۵۷۸۰۴۵۰٫۰۰۰۰
X2۰٫۰۰۶۰۴۳۰٫۱۶۷۶۸۰۰٫۰۳۶۰۴۱۰٫۹۷۱۳
AR(1)۰٫۳۲۲۲۱۹۰٫۰۹۷۸۵۲۳٫۲۹۲۹۲۴۰٫۰۰۱۴
R-squared۰٫۰۹۴۴۸۲Mean dependent var۰٫۲۵۰۰۹۸
Adjusted R-squared۰٫۰۷۷۲۳۴S.D. dependent var۰٫۱۱۱۶۴۵
S.E. of regression۰٫۱۰۷۲۴۷Akaike info criterion-۱٫۵۹۹۹۷۵
Sum squared resid۱٫۲۰۷۷۰۷Schwarz criterion-۱٫۵۲۵۴۷۱
Log likelihood۸۹٫۳۹۸۶۵F-statistic۵٫۴۷۷۸۵۸
Durbin-Watson stat۱٫۹۱۳۱۰۸Prob(F-statistic)۰٫۰۰۵۴۵۹

 

 

 

Dependent Variable: Y
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/17/08   Time: 10:32
Sample: 1378 1384
Included observations: 7
Cross-sections included: 188
Total pool (unbalanced) observations: 352
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C۰٫۴۲۹۹۴۷۰٫۰۴۷۶۸۰۹٫۰۱۷۳۹۸۰٫۰۰۰۰
X1-۰٫۳۳۴۰۷۱۰٫۱۱۹۹۱۹-۲٫۷۸۵۸۱۳۰٫۰۰۵۶
X2-۰٫۲۶۰۲۴۲۰٫۰۹۸۲۰۲-۲٫۶۵۰۰۶۵۰٫۰۰۸۴
R-squared۰٫۰۴۰۰۶۸Mean dependent var۰٫۲۵۳۸۰۹
Adjusted R-squared۰٫۰۳۴۵۶۷S.D. dependent var۰٫۱۰۲۵۴۷
S.E. of regression۰٫۱۰۰۷۵۹Akaike info criterion-۱٫۷۴۳۶۸۷
Sum squared resid۳٫۵۴۳۱۶۸Schwarz criterion-۱٫۷۱۰۷۵۹
Log likelihood۳۰۹٫۸۸۹۰F-statistic۷٫۲۸۳۶۴۶
Durbin-Watson stat۱٫۶۸۵۵۷۷Prob(F-statistic)۰٫۰۰۰۷۹۶

 

 

Dependent Variable: Y
Method: Pooled Least Squares
 

 

Sample (adjusted): 1379 1384
Included observations: 6 after adjustments
Cross-sections included: 68
Total pool (unbalanced) observations: 106
Convergence achieved after 6 iterations
Cross sections without valid observations dropped
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C۰٫۳۹۲۲۳۳۰٫۱۰۹۱۹۹۳٫۵۹۱۹۲۳۰٫۰۰۰۵
X1-۰٫۳۱۰۲۹۳۰٫۲۴۳۱۶۸-۱٫۲۷۶۰۴۵۰٫۲۰۴۸
X2-۰٫۱۴۶۲۴۲۰٫۲۰۱۱۰۰-۰٫۷۲۷۲۱۲۰٫۴۶۸۸
AR(1)۰٫۲۶۷۸۶۹۰٫۱۰۴۹۸۹۲٫۵۵۱۳۹۷۰٫۰۱۲۲
R-squared۰٫۱۰۶۵۱۹Mean dependent var۰٫۲۴۷۹۸۴
Adjusted R-squared۰٫۰۸۰۲۴۰S.D. dependent var۰٫۱۱۱۴۲۶
S.E. of regression۰٫۱۰۶۸۶۲Akaike info criterion-۱٫۵۹۷۵۴۳
Sum squared resid۱٫۱۶۴۷۹۸Schwarz criterion-۱٫۴۹۷۰۳۶
Log likelihood۸۸٫۶۶۹۷۸F-statistic۴٫۰۵۳۳۹۹
Durbin-Watson stat۱٫۸۶۵۷۰۸Prob(F-statistic)۰٫۰۰۹۱۲۱

 

Dependent Variable: Y
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/17/08   Time: 10:34
 

 

Included observations: 7
Cross-sections included: 185
Total pool (unbalanced) observations: 352
Cross sections without valid observations dropped
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C۰٫۳۵۹۱۲۵۰٫۰۲۶۳۴۲۱۳٫۶۳۳۳۱۰٫۰۰۰۰
X12-۰٫۵۶۳۴۹۳۰٫۱۴۰۳۸۱-۴٫۰۱۴۰۲۹۰٫۰۰۰۱
R-squared۰٫۰۴۴۰۱۰Mean dependent var۰٫۲۵۵۶۰۷
Adjusted R-squared۰٫۰۴۱۲۷۸S.D. dependent var۰٫۱۰۲۸۴۷
S.E. of regression۰٫۱۰۰۷۰۲Akaike info criterion-۱٫۷۴۷۶۴۳
Sum squared resid۳٫۵۴۹۲۹۰Schwarz criterion-۱٫۷۲۵۶۹۰
Log likelihood۳۰۹٫۵۸۵۱F-statistic۱۶٫۱۱۲۴۳
۸Durbin-Watson stat۱٫۷۰۲۳۹۰Prob(F-statistic)۰٫۰۰۰۰۷۳

 

 

 

 

 

Dependent Variable: Y
Method: Pooled Least Squares
Sample (adjusted): 1379 1384
Included observations: 6 after adjustments
Cross-sections included: 69
 

 

Convergence achieved after 6 iterations
Cross sections without valid observations dropped
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
C۰٫۳۳۶۲۴۸۰٫۰۵۸۵۶۵۵٫۷۴۱۴۱۲۰٫۰۰۰۰
X12-۰٫۴۳۴۵۸۷۰٫۳۰۹۱۳۷-۱٫۴۰۵۸۰۸۰٫۱۶۲۷
AR(1)۰٫۲۴۸۸۰۰۰٫۱۰۳۹۵۹۲٫۳۹۳۲۴۲۰٫۰۱۸۵
R-squared۰٫۰۹۹۲۳۹Mean dependent var۰٫۲۵۲۲۱۲
Adjusted R-squared۰٫۰۸۲۰۸۱S.D. dependent var۰٫۱۱۱۱۵۶
S.E. of regression۰٫۱۰۶۴۹۷Akaike info criterion-۱٫۶۱۴۰۱۹
Sum squared resid۱٫۱۹۰۸۶۵Schwarz criterion-۱٫۵۳۹۵۱۵
Log likelihood۹۰٫۱۵۷۰۱F-statistic۵٫۷۸۴۰۴۰
Durbin-Watson stat۱٫۸۶۴۴۷۳Prob(F-statistic)۰٫۰۰۴۱۴۰

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

27 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Lotus/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher4 222 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.