no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

خصوصيات حسابداري شهـرداري ها- طبقه بندي عمليات - عمليات مربوط به بستن حسابها درشهرداريها

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

خصوصیات حسابداری شهـرداری ها- طبقه بندی عملیات – عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها-استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگردرشهرداریها- وام دریافتی وسایرمنایع اعتباردرشهرداریها
zip
دی ۱۱, ۱۳۹۵

خصوصیات حسابداری شهـرداری ها- طبقه بندی عملیات – عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها-استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگردرشهرداریها- وام دریافتی وسایرمنایع اعتباردرشهرداریها


خصوصیات حسابداری شهـرداری ها- طبقه بندی عملیات - عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها-استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگردرشهرداریها- وام دریافتی وسایرمنایع اعتباردرشهرداریها

پایان نامه رشته حسابداری در ۷۸ صفحه
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

  فصـل اول

خصوصیات حسابداری شهـرداری ها

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص

. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.

 

۱- روش حسـابداری

از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که ۱۵ اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»

در مـورد درآمد هائیکه

آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.

در مورد هـزینـه های آن قسـمت که در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی که در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.

جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یک از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دوره عمل

دجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذکور زمینه گـزارش فوق الذکـر شـود.

 • روش نگهـداری حسـاب

روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق ماده ۴۳ آئین نامه شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینکـه روش حسـابداری شهرداریهای کشـور

توسط وزارت کشور امکان پذیر سازد. کلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایر

دستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.

 

 • حسـاب اختصـاصـی

برای فعالیت هائیـکه جنبه اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینه های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاک تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـه

شهرداری خواهد بود که برای هر یک از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یک بودجه اختصـاصی   تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیکه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یک حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده ۳۹ آئین شهرداریها رعایـت شــود.

بـودجـه

«  بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و

رد هزینـه ها برای انجام عملـیاتی که منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود»

بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :

ـ  مرحله تهیه و تنظیم بودجه

ـ مرحلـه تصـویب بودجه

ـ مرحلـه تفریغ بودجه

ـ مرحله اجرای بودجه

 

تهیـه و تنظیـم بودجه

شهردای مکلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که  بر طبـق ماده ۳۸

را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد.

 

تصویب بودجه

بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد که از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب

ـداکثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیکه انجمـن در رأس موعـد مذکـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب

لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مکلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت کشور ارسال دارد.

 

اجـرای بودجـه

همانطورکه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است که بودجه بعنـوان یک برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و

وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعـایت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آید.

اجـرای بودجه از لحاظ انجـام هزینه خود به دو مرحله تقسیم میگردد:

الف ) مرحله اداری و حقوقی شامل: تشخیص ـ تأمین اعتبار ـ تعهد ـ تسجیل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت که به موجب قانون لازم الاجرا میباشد.

ب ) مرحـله مالی و حسابداری شامل : ثبت عملیات و فعالیتهای مالی شهرداری در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر کل و معین ، تهیه تراز عملیات ماهیانه (تراز آزمایشی) انجام اصلاحات  در پایان دوره و انعکاس آنادائمی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهـای دائمی از طریق تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه به سال مالی بعـد و بالاخره تهیـه و تنظیـم

حسـابداری که در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر بر امور مالی را ایجاد نماید امکان پذیر است .

 

تفــریغ‎ بودجـه

در پایان سـال مالـی و در پایان دوره عمل بودجه ، امورمالی نسبت به بستن حسابهای موقت و دائمی شهرداری و نقل مانده از طریق تراز افتتاحیه اقدام و صورتحسابهای مالـی را ، تهیه

مکلف است نسخه ای از تفـریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعـد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت کشور ارسال دارد به مـوجب ماده ۴۴ و آئیـن نامه شهرداریها مصـوب تیرماه ۱۳۴۶ رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحلـه به شرح زیر انجام خواهد گردید:

الف) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خـرج بوسیله کارکنان ثابـت شهرداری که اطلاعات کافی درامور مالی و حسابداری داشته باشند .

ب) حسـابرسی به وسیـله حسابداران قسم خـورده یا متخصص که از طرف

تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده ۶۷ و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال دارد.

ج) رسیدگـی نهائی به وسیـله انجمن شهـر از طـریق بـررسی گزارشهای مالی و گزارش حسـابرسـان مـذکور در بند  ‹ ب › ماده فوق . بدیـن ترتیـب انجـام

سوم یعنی اجرای بودجه بوسیله شهرداری و مـرحله چهارم که نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداری و سپس مستقیم و غیر مستقیم بوسیله انجمن انجام میگیـرد.

 

طبقـه بندی بودجـه

بودجه در شـکل نوین خود به شرح زیر طبقه بندی گردیده است :

ـ طبقه بنـدی عملیـات

ـ طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

ـ طبقه بندی هزینـه ها

ـ طبقه بندی واحد سازمانی

ـ طبقه بندی اقتصـادین در سرفصل های مربوط در دفتر کل از طریق دفتــر روزنامه، بستن حسابهای

 

فصـل دوم

تعــاریف

سال مالی شهرداری :  عبارت از یک سال کامل شمسی که از اول فروردین ماه شـروع و به روز آخر اسفند ماه ختم میگــردد.

– دوره عمل بودجه :  طبق ماده ۲۴

سال مالی تا آخـر دوره عمل بودجه از محل اعتبار بورجه مربوط قابل پرداخت است .

-اعتـبار:  عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصـارف معیـن در بودجـه شهـرداری منظور و به تصویب رسیده است .-تعهـد :  عبارت است الزاماتی که بر ذمه شهـرداری بطـرق زیر ناشی میشود :

الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت

ب) اجرای قراردهایی که با رعایت قوانین و مقرارت منعقد میشود

ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت

۴- تسجیل: عبارت است ازتعیین میزان بدهی

اله : سندی است که ازطرف ذیحساب شهرداری در وجه ذینفع صادر میشود

۶-                                                                                                                                                                                                                                                             کد: عبارت است از شماره قراردادی که برای سهولت و نظم در ثبت فعالیت های مالــی و طبقـه بنـدی وظایف و برنامه ها و فعالیت ها یا درآمدها و هزینه هـا

و اموال و غیره طبق فهرست های ضمیمه دستور العمل های مالی در نظر گرفته شده اسـت .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار)

بانک ـ پس از تهیـه صـورت مغایرات بانکـی در پایان هر ماه این حسـاب به مبلغ جمع دریافتـی

در بانک افتتـاح شده باشد برای هر یک از آنهـا یک حساب جداگانه در دفتر کل به منظور و بترتیب فوق عمل خواهد شـد .

تنخواه گردان ـ مطالبات تحقق یافته شهرداری از اشخـاص و مؤسسات اعم از موسسـات دولتـی و غیردولتـی در بدهـکار این حسـاب منظور میشود( طرف این حسـاب از لحاظ عوارض در حسابهای با مانده بستانکار ذخیره مطالبات قابل وصول است )

مطالبـات از حسـاب مخصـوص ـ در صورتیـکه برای فعالیتهـای اختصاصـی یک گـروه جداگانه ایجـاد گردد بدهی آن گروه حسابها بگروه حساب های عمومی ، در

بودجه بدهکار و حساب مازادبودجه به همان میزان بستانکار میشود. در پایان هر ماه معادل جمـع درآمدهای وصولی که در دفتر معین درآمد ثبت گردیده این حساب بستانکار و طرف آن ( حساب مازاد بودجه) بدهکار میشود.

پیش پرداختهـا ـ برای ثبـت پیش پرداخـت به فروشنـدگان یا پیمـانکاران بر اســاس

اب پیش پرداخت بدهکار و به بستـانکار حساب بانک منظور میگـردد.

 

اسناد دریافتی

حسابهای عمومی ( با مانده بستانکار)

مازادبودجه ـ طرف این حساب درآمدهای پیش بینی شده است .

ذخیره مطالبات قابل وصـول ـ طـرف این حسـاب در گـروه حسابهـای با مانده بدهکار

که قاعدتاً از طرف بانک صورت میگیرد این حساب بستانکار میشود.

پیش دریافتها ـ تین حساب در مقابل دریافتها زودتر از موعد بستانکار میشود.

 

 بستانکارن

اسناد پرداختی

 

قابل وصول خارج ساخته و دراین حساب منظور نمود.

( در صورتیکه به طرق بازرگانی اداره گــردد)

حسابهای انتظامی دارایی های ثابت

ـ زمیـن

ـ ماشین آلات و وسایل نقلیه

ـ اثـاثـه

ـ کار در جریان ساخت

ـ سرمایه گذاری برای دارایی ثابت

بانک

اصطـلاح بانک یا موجـودی بانکی معـمولاً به آن قسمـتی از نقدینگـی مؤسسـه اطـلاق میگردد که در حسابهای مربوطـه در بانک

پرداختهای جزئی که از محل تنخواه گردان قابل پرداخت است کلاً میبایست از طریق بانک مرکزی یا بانک ملی به نمایندگی از طرف بانک مرکزی انجام پذیرد.

 

وجه نقد و موجودی نزد بانک     ***

دریافتنی                             ***

بابت دریافتی از بدهکاران

                                      

هزینه ماده . . . .                ***

وجه نقد موجودی نزد بانک                     ***

بابت هزینه ها                                      

 

صنـدوق

اصطـلاح صندوق معمولاً به وجوهی اطلاق میگردد که در داخل مؤسسه نگهداری میشود.

که مـیبایست به هـر نحـو ممکن از وقـوع احتمالی آن جلوگـیری شود .

دقت در انتصاب فرد یا افرادی واجد شرایط بعنوان صندوقدار یا متصدی امور صندوق، ایجاد یک سیستم کنترل داخلـی، برقـراری مقـررات مالـی خود میتواند تا حـدودی سازمان را به این مقصود نزدیک سـازد.

مؤسسات دولـتی و شهرداریهـا به موجب قانون موظف اند کلیه دریافتها و پرداخـتهای خود را از طریق بانک

جاری بانک واریـز گردد، در هــر حال از جمعداران که مسئولیت تحویل و تحول و نگهـداری وجوه و نقدینه ها و سپـرده ها و اوراق بهـادار شهرداری بعهـده آنان واگذار شده است میبـایست طبق مقررات مورد عمل در مؤسسات دولتی تضمین کافی دریافـت گــردد.

ماده ۷۵ قانون شهـرداری مصوب ۱۳۳۴ در این مورد چنین مقرر میدارد« عوارض درآمـد

وصول تعین میشود دریافـت خواهـد شد  و مأمـورین وصـول باید بر طبـق مقــررات امـور مالـی تضمیـن کافـی بسپـارنـد.

برای ثبـت عملیـات مربوط به وجوه نقـدی از «حساب صندوق» استفـاده میشود و کلیه دریافتها بر اساس مدارک مربوطـه بحـساب صندوق صندوق بستانکار خواهـد شـد. مـا به التفاوت جمع گردش بدهکار و بستانکار حساب صندوق مانده و یا موجودی صنـدوق را نشان میـدهد که برابر موجودی شمارش شده صندوق خواهـد بـود.

پیش پرداخت و علی الحسـاب :

بموجـب ماده ۳۴ آئیـن نامـه مالی شهرداریهـا مصـوب تیرماه ۴۶ ،«

وقـت تکمیل و بحسـاب قطعـی منـظور گردد، نوع هزینه هائیکه بطور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان بموجـب دستوالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد

هر چند در آئین نامه مالی شهرداریها اصطلاح پیش پرداخت و علی الحساب به

طرف وزارت کشور علی الحساب را به شـرح زیر تعریف مینماید:

« علی الحساب عبـارت اسـت از پـرداختـی کـه بمنظـور ادای قسمتـی از تعهـدصورت میگــردد.»

و بلا فاصله اضافه مینماید: در مورد پرداخت پیش پرداختها و مبالغ علی الحساب رعایت نکات زیر لازم اســت :

 1. تأیید قبلی شهرداری یا کسی که از طرف شهردار به او تفویض اختیارشده است .
 2. مقررات شهرداری یا قرارداد اجازه چنین پرداختی را داده باشد.
 3. تضمین کافی برای استرداد یا احتساب آن اخذ شده باشد.

بدین ترتیب میتوان گفت(( پیش پرداخت عبارت از پرداختی است که از محل اعتبـارات

منظور ادای قسمتی از تعهد صورت میگیرد))

در هر حال پیش پرداخت و علی الحساب در حدود اعتبارات مصوب از محل تنخواه گردان حسابداری پرداخت خواهد شد و ثبت عملیات آن به ترتیب زیر است :

 

حساب پیش پرداخت آقای  .  .  .                       **

بحساب بانک ـ جاری هزینه                 **

بابت پیش پرداخت ماموریت

 

حساب علی الحساب ـ شرکت پیمانکار            **

بحساب بانک ـ جاری هزینه                        **

بابت پرداخت علی الحساب صورت وضعیت شماره ۱

 

در صـورتیکه اسنـاد پیـش پرداخـت یا علـی الحسـاب در همـان سال مالی تکمیل و بحساب قطعی منظور گردد حساب پیش پرداخت یا علی الحساب به همان مبلغ

شده بحساب قطعـی ، درخواست وجه میگــردد.

تعریف تنخواه گــردان

تنخواه گردان عبارتست از وجوهی که از محل اعتبارات مصوب برای پرداخت هزینه های جـاری از طـرف

تا به تدریـج که هزینـه های مربوطه انجـام میشـود اسناد هزینه تحویل، مجدداً معادل همان اسنـاد دریافـت دارنــد .

 

انواع تنخواه گــردان

با توجه به مـوارد اشـاره شـده در تعـریف فوق که عینـاً از دستـورالعمل صادره از طرف وزارت کشـور اسـتخراج گردیده اسـت لـزوم دو نوع تنخواه گردان در شهــرداریها به شرح زیر ضروری به نظر میـرسـد :

 1. تنخواه گردان حسابداری
 2. تنخواه گردان پرداخت

 

تنخواه گـردان حسابداری

تنخـواه گـردان حسابداری مبلغـی است که بنا به درخواست رئیس حسابداری و یا مدیر امور مالی و بموجـب موافقـت شهـردار( ذیحسـاب ) برقـرار و از محـل کلیه اعتـبارات

سـه ماه با توجه به پرداختـی سال قبل که از سه دوازدهـم اعتبارت مصوب تجاوز نکند خواهد بود، یا به عبارت دیگر میزان تنخواه گردان حسابداری میبایست حداقل پرداخت های سه ماه شهرداری را کفایت نماید.

 

واگذاری تنخواه گردان حسابداری

ثبت عملیات مربوط به واگـذاری تنخـواه گردان حسـابداری در دفاتر مالـی شهـرداری به ترتیبـی خواهـد بود که ابتـدا حسـاب

بر اسـاس اعلامیـه بانکـی مبـنی بر انتقــال مبلغ فوق بحساب جاری هزینه حساب بانکی هزینه بدهکار و حساب تـنخواه گردان حسـابداری بستانکار خـواهد شـد، ثبت عملیات فوق الذکر به ترتیب زیر است :

 

حساب اعتبار تخصیصی             ***

بحساب بانکها ـ جاری درآمد       ***

پرداختی بابت واگذاری تنخواه حسابداری

 

حساب بانکها ـ جاری هزینه    ***

بحساب تنخواه گردان حسابداری      ***

دریافتی بابت واگذاری تنخواه حسابداری

 

 

پرداخت هزینه هااز محل تنخواه گردان حسابداری

بعد از انتقال مبلـغ تنـخواه گردان حسـابداری از حسـاب بانکی درآمد بحسـاب جاری هزینه و ثبت عملیات مربوطه دردفاتر مالی، واحد حسابداری

مربوط به پرداخـت هزینه هـای جـاری از محل تنخواه گردان حسابداری به ترتیـب زیر اسـت :

حساب هزینه برنامه …   ماده . . .                                *** متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

   بحساب بانکی ـ جاری هزینه                     ***

بابت پرداخت هزینه های انجام شده

پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری

متصـدی پرداخت حقوق و دستمزد لیـست حقوقی کارکنـان شهرداری را برای هر برنامه بطـور جداگانه و براساس آخرین حکم کارگزینـی بموقـع تهیـه و پس از

حساب موقت بانـکی) واریز مینماید تا طبق لیست پیوست چک ارسالی بحسـاب ذینفع منظـور گــردد.

لیست حقوق کارکنان به دو قسمت تقسیم میشود در قسمت اول عــلاوه بر حقوق ثابت، مزایـای کارکنـان

سهیـلات زندگی و سایر مزایا نیز درج و یکجا در ستـون حقـوق و مـزایا منعکـس خواهد شد. ودر قسمت دوم کسور قانونی شامل کسـور بازنشستگـی ، مالیـات، بیمـه ، بدهـی به سـایر مؤسسات درج و جمع آنها در ستـون مربوطــه منعکس خواهد شد تا بدین ترتیب مبلغ پرداخت به تفکیک برای انتقال بحساب جاری یا پس انداز کارکنان مشخص گردد.

لیسـت پیوسـتی که به ضمیـمه چک حقوق و دستمزد جهت واریز بحسـاب کارمندان و کارگـران به بانک ارائه میگردد بشکل فوق کامل نبوده بلـکه فقط به ذکر اسامی کارکنان و شمـاره

نمونه از لیست کارکنان در صفحه ملاحظه میگردد. بموجب قانون محاسبات عمومی گواهی بانک دائر به انتقال وجه بحساب ذینفـع پرداخت محسوب میشود .

لذا مادام که گواهی بانک مبنـی بر انتقال وجه پرداختی بحسـاب کارکنان به شهـرداری واصل نشده باشد، اینگونه پرداختها

کارگران و کارمندان شهرداری به شرح زیر است :

حساب موقت بانکی(پیش پرداختها)            ***

بحساب بانکها ـ جاری هزینه                       ***

بابت تودیع خالص حقوق کارکنان بحساب موقت بانکی

پس از گواهی بانک مبنی بر انتقال وجه حساب جاری یا پس انداز کارکنان خواهیم داشت:

حساب هزینه

. . . .ماده دو                    ***

بحساب بستانکاران ـ مالیات پرداختنی              ***

بحساب بستانکاران ـ کسور بازنشستگی                       ***

بحساب موقت بانکی

شرح : بابت منظور نمودن حقوق کارکنان باستناد گواهی بانک مبنی بر انتقال بحساب   ذینفع   

 

در صورتیکـه بوسیـله شهــرداری حسـاب جاری مخصوص(حساب موقت بانکی) بـرای پرداخت حقوق کارکنـان و کارگــران در بانک افتتاح نشود، در موقع

بر انتقال وجه بحساب جاری کارکنان واصل گـردد، در مقابل بدهکارکردن حساب هزینه قطعی«پیش پرداخت حقوق» بستانکار خواهد شد.

 

حساب موقت بانکی(پیش پرداخت حقوق)         ***

بحساب بانک ـ جاری هزینه         ***

بابت واریز خالص حقوق به حساب جاری کارکنان

 

حساب هزینه برنامه . . . .     ماده یک حقوق         ***

حساب هزینه برنامه . . . .     ماده دو مزایـا           ***

 

به حساب بستانکاران ـ مالیات پرداختنی          ***

به حساب بستانکاران ـ بازنشستگی                  ***

به حساب موقت بانکی(پیش پرداخت حقوق)     ***

 

 

 

پرداخت سایر هزینه ها

اسناد هزینه هالی انجام شده بر اساس مدارک مثبته تنظیم و پس از

ا افزایش تنخواه گردان

واریز تنخواه گردان

تنخواه گردان پرداخت

تامین اعتبار

حساب هزینه برنامه                     **

ماده . . . .   **

ماده . . . .   **

بانک ـ جاری هزینه ها    **

 

کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری

به ترتیبی که ملاحظه میگردد روش تنخواه گردان در حسـابداری شهـرداری روش ثابت است بدین معنی که مانده حساب تنخواه گردان از اول دوره مالی تا پایان سال مالی ثابت خواهد ماند مگر

یا مستقیـم میگوینـد، و دیگـری منظور نمودن حواله های پرداختی بحسـاب تنخـواه گـردان حسـابداری که به کاهش غیر نقدی و یا غیر مستقیم موسوم میباشد ثبت عملیات مربوط به افزایـش یا کاهش تنخواه گردان بشرح زیر است :

حساب تنخواه گردان حسابداری            ***

حساب بانکها – جاری هزینه                                ***

پرداختی بابت کاهش تنخواه

حساب تنخواه گردان حسابداری            ***

حساب اعتبار نامه. . .  ماده . .                            ***

منظور نموده ۲۴ فقره حواله پرداختی بابت کاهش تنخواه

 

واریز تنخواه گردان حسابداری

بمنظور واریز تنخواه گردان

برنـامه های مربوطه بستانکار خواهد شد، سپس معادل مانده بستانکار حساب تنخـواه گـردان حسابداری که برابر مـوجـودی حساب جاری هزینه میباشد برداشت و بحساب جاری درآمد منتقل و بدین تریتب تنخواه

واگذار شود تسویه میگردد، ثبت عملیات مربوط به واریز تنخواه گردان حسابداری بشرح زیر است :

حساب هزینه برنامه . . .   ماده . . . .                ***

بحساب بانکها – جاری هزینه                                  ***

بابت پرداخت تعهدات انجام شده

 

 

 

 

حساب تنخواه گردان حسابداری                     ***

                  بحساب اعتبار برنامه . .   ماده .                                ***

بابت منظور نمودن حواله های پرداخت شده و در خواست نشده

حساب بانکها جاری درآمد                               ***

بحساب اعتبار تخصیصی                                           ***

بابت واریز تنخواه گردان حسابداری

حساب تنخواه گردان حسابداری                      ***

بحساب بانکها ـ جاری هزینه                                    ***

بابت واریز تنخواه گردان حسابداری

تنخواه گردان پرداخت

تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تایید وزیر یا رئیس موسسـه و یا

امه‌های اجرائی ان مجاز به دریافت تنخواه گردان هستنـد قرار میگیرد تا بتـدریج که هزینـه های مربوطـه انجام میشود اسناد هزینه تحو یل و مجـدداً وجه پرداخـت دارند، از تعریف فوق چنیـن مستفاد میگردد که اولاً تنخواه گردان ازمحل تنخواه گردان

که ممکن است مأمور خرید یا واحد تدارکات و یا کارپرداز نامیده شود قرار ، مبلغ تنخواه گردان پرداخت با تنظیـم سنـد و صدور چک از محــل حساب جاری هزینه بابت خریدهای جزئی و متوسط در حدود پرداخت های یکماه در اختیار واحد تدارکات یا مامور خرید قرار داده میشـود و معمولاً در قبال این پرداخت از متصدی تنخـواه گردان تضمین کافی گرفته میشـود.

ثبت عملیات مربوط به واگذاری تنخواه گردان پرداخت

حساب تنخواه گردان پرداخت ـ  آقای . .            **

حساب تنخواه گردان پرداخت ـ کارپردازی        **

حساب تنخواه گردان پرداخت ـ تدارکات           **

حساب تنخواه گردان پرداخت اداره                    **

حساب بانک ها ـ  جاری هزینه                                              **

 

تأمین اعتبار

تأمین اعتبار تخصیـص تمام یا قسمتـی از اعتبـار موجود میباشد که برای هزینه معینـی ذخیره میگردد و تا زمانیکه هزینه مورد نظر قطعـی نشده

دیگـری برسـد.

تأمین اعتبار یا به اصطلاح حسابداران دولتی«تعهدات» میباید بر اساس اصول حسابداری بودجه در دفاتر مالی ثبت گردد تا ضمن مشخص شدن میـزان بدهی احتمالی ذخـیره ای برای اعتبار تعهد شده و پرداخت نشده شهرداری منظور گــردد.

طریقه ثبت عملیات در رابطه با

حسـاب ذخیــره تعهدات» بستانکار میگردد و در صـورت انجام و یا منتفی شدن هزینه های تعهـد شـده عملیات فوق معکوس میگــردد.

 

بدهکار                              بستانکار

حساب تعهـدات                                      ***

بحساب ذخیره تعهدات ارزی                                          ***

بابت تأمین ملزومات اداری

 

هرگاه قیمت واقعی ملزومـات درخواستی در بازار ۰۰۰/۱۰ ریال بیشتر

به حسابداری مراجعه و نسبت به بقیه اعتبار مورد نیاز اقدام نماید در آنصورت تعدیلات مربوطه به شرح زیر است :

بدهکار                          بستانکار

حساب تعهدات                                          ***

بحساب ذخیره تعهدات                                                             ***

بابت افزایش اعتبار

 

بدهکار                                بستانکار

حساب هزینه برنامه … ماده ۷ ..                 ***

بحساب بانکها- جاری….                                                              ***

بابت

تعهدات                               ***

بحساب تعهدات                             ***

بابت برگشت اعتبار تأمین شده

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 [/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

فصـل سـوم

    

طبقه بندی عملیات

عناوین طبقـه بنـدی عملیـات یا طبقـه بندی وظایف ـ برنامه هـا و فعالیتـهای هـر شهـرداری بشرح زیر میباشــد :

۱۰۰

(شامل ۶ برنامه و ۱۲ فعالیت )

۳۰۰- خیابان سازی و اسفالت (شامل ۵ برنامه و ۱۰ فعالیت )

۴۰۰- خدمات بهداشتی شهری ( شامل ۴ برنامه و ۱۰ فعالیت )

۵۰۰- پارک سازی و درختکاری و زیبائی شهر(شامل ۳ برنامه و ۱۰ فعالیت )

۶۰۰- حفاظت شهـر (شامل ۶ برنامه و ۵ فعالیت )

۷۰۰- آب ـ فاضلاب ـ برق و گاز (شامل ۵ برنامه و ۱۲ فعالیت )

و خیریه (شامل ۴ برنامه و ۱۰ فعالیت )

توضیحاًاضافه میشود:

 • کلیه اقدامـات و عملیات هر شهـرداری به شرح جدول فوق به ۹ وظیفـه تقسیم گـردیـده است.
 • در شماره های قراردادی سه رقمی این جدول رقم سمت چپ نشان دهنده شماره وظیفه ، رقم دوم نشان دهنده شماره برنامه های داخل در هر وظیـفه و رقم سوم نشان دهنــده شماره فعالیتهای داخل در هر برنامه میباشــد .
 • در صورتیکـه یک برنامه مرکـب از چنـد طـرح باشـد طرحهـای وابسته به آن با شماره سه رقمی مربوط به آن فعالیت و با درج شماره مسلسل طرح در سمت راست بعد از یک ممیز مشخـص میباشـد.

 

طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

درآمدها و منابع مالی شهرداریهای کشور به طبقه به این شرح تقسیم گردیه است که

هر طبقه   شامل چند منبع میباشـد

چپ) نشان دهنده شماره  طبقه ، و رقم دوم(سمت راست) شماره منبــع داخل در هر طبقه را مشخـص میسازد . عناوین طبقه بندی درآمد شهرداریها و شماره قرارداد آنهـا بشرح زیر میباشد :

 

۱۰- سهمیه شهرداری از پرداخت وزارت کشور

۲۰- عوارض توام با مالیات وصولی در محل

۳۰- عوارض بر ساختمانها و اراضی

۴۰- عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل

۵۰- عوارض بر پروانه ها ، کسب و

مدهای وصولی در مقابل خدمات

۷۰- درآمد تأسیسات شهرداری و جرائم و تخلفات

۸۰- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

۹۰- کمک بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی و دوره های قبل

توضی‍ح : در صورتیکه شهرداری درآمدها دیگری بر حسب مقتضیات محلی وصول بنماید که در این جدول نام آن ذکر نکرده است . شهــرداری باید با رعایت طبقات ۹ گانه ردیف مناسبی در جـدول مذکور برای آن درآمد اختصاص دهد .

 

طبقه بندی هزینه هــا

هزینه های شهرداریهای کشور به چهار فصل و ۲۰ ماده به شرح جدول زیر تقسیم گردیده اسـت که هر فصل شامل چند ماده مشتمل بر

دهنده شماره ماده و رقم چهارم (اولین رقم سمت راست ) شماره جزء ازماده و فصل مربوطه را مشخص میسازد .

 

تانکار شده و هزینه مربوطه بدهکار میکردد.

۱۰۰۰- فصل اول – هزینه پرسنلی

۱۰۱۰- ماده ۱- حقوق و دستمزدها

۱۰۲۰- ماده۲- مزایا و کمک ها

 

۲۰۰۰- فصل دوم – هزینه های اداری

۲۰۳۰- هزینه سفر ـ مأموریت  ـ حمل و نقل و ارتباطات

۲۰۴۰- ماده ۴- اجاره و  کرایه

۲۰۵۰- ماده ۵- خدمات قراردادی اداری و جاری

۲۰۶۰- ماده ۶- سوخت ، برق، آب

۲۰۷۰- ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی

۲۰۸۰- ماده ۸- هزینه های پیش بینی نشده

 

۳۰۰۰- فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای

۳۰۹۰-ماده ۹- مطالعه برای ایجاد ساختمان و تأسیسات

۳۱۰۰-ماده ۱۰- خرید ساختمان ، زمین حقوق انتفاعی

۳۱۱۰

۱۳- سایر کالاهای مصرف نشدنی

۳۱۳۰- ماده ۱۴- خرید مصالح و لوازم ساختمان و تأسیساتی

۳۱۵۰- ماده ۱۵- وام یا

و پرداختهای دیگر، بخش عمومی

۴۱۷۰- ماده ۱۷- کمک و اعانه بخش خصوصی

۴۱۸۰- ماده ۱۸- باز پرداخت وام و پرداخت بهره وامها

۴۱۹۰- ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان

۴۱۲۰۰- ماده ۲۰- دیــون

 

 

انــواع درآمد

درآمدها در شهرداری را میتوان به درآمد عمومی و خصوصی مستمر و غیر مسـتمر و درآمد برنامه های عمرانی تقسیم نمود ،

دستورالعمل

میباشد، شماره های قراردادی درآمدها دو رقمی است که رقم اول ( سمت چپ)نشان دهنده شماره طبقه و رقم دوم (سمت راست) شماره منبع داخل در هـر طبقه را مشخص میسازد .

۱۰-  سهمیه شهرداری از پرداخت وزارت کشور (قدر السهم وزارت کشور)

۲۰- عوارض توأم با

 

۶۰- درآمدهای حاصله از فروش و درآمدهای وصولی در قابل خدمات (فروش و خدمات)

۷۰- درآمد تأسیسات شهرداری وجرائم و تخلفات (تخلفات و تأسیات)

۸۰-  درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری (وجوه و اموال)

۹۰- کمک بلاعوض و هدایا و وامهـا و استـفاده از موجـودی های نقـدی دوره های قبل (کمک ها و وامها) . در صورتیکه شهرداری درآمدهای دیگر برحسب مقتضیات محـلی وصول بنماید که در این جدول نام آن ذکر نگردیده است ، شهرداری باید با رعایت طبقـات ۹ گانه ردیف مناسبی در جدول برای آن درآمد اختصاص دهد .

 

طریقه ثبت عملیات مالی درآمدها در دفاتر

 

قابل برداشت (بدون دستـه چک) در بانک افتتاح میگردد و کلیه درآمدهای وصـولی در این حساب واریز خواهد شد .

در آنصورت حساب بانک مذکور بدهکار و حساب درآمد مربوطه

ردار از حسابهای مربوطه برداشت و بحساب جاری درآمــد عمومی یا اختصاصی بر حسب مورد منتقل خواهد شد .

بانک    **

درآمد     **

هریک از طبقات ۹ گانه درآمد- یک حساب اصلی در دفتر کل شهرداری را تشکیل میدهد و منابع درآمد در قالب حساب های فرعی یا حسابهای دفتر معین درآمد خواهد بود.

 

وام دریافتی و سایر منابع اعتبــار

گاهاً  شهرداریهـا برای تأمین اعتـبار لازم و بمنـظور انجام پروژه هـای عمــرانی و شهر سازی و تاسیسات شهر و یا سرمایه گذاری

در شهرداریهای ایران اینگونه هزینه ها معمولاً از طریق وام و کمک بلاعوض دولت تأمیــن میگردد و استقراض از مؤسسات اعتبار چندان موردی ندارد معهذا در صورت لزوم نحوه استفاده از این قبیل وجوه با رعایت

شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان کارمزد و ترتیب استهلاک و مصرف وام از وظایف انجمن شهــری میباشد .

 

طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری

پس از طی مراحل قـانونی و اداری مبلــغ وام دریافت شـده مـیبایست بر حسـب مـورد بحساب های بانکی جداگانه ایکه به همین منظور در بانک افتتاح شده است واریز گردد. در آنصـورت حسـاب بانک مذکور بدهکار و در مقابل

وام  و مانـده وام مستهلک نشده

بازپرداخت اقساط استهلاکی وام دریافت شده حساب هزینه ها برنامه … ماده ۱۸ به میزان هر قسـط بدهکـار و حسـاب بانک بستانکار و به همان مبلغ حساب وام پرداختنی بدهکار و حســاب«مازاد تخصیص نیافته» بستانکار میگردد.

حساب وام پرداختنی و حساب «مازاد» از جمله حسابهـا دائمی میباشند که مانده آنها به سال بعد منتقل خواهند شد .

مثال : شهرداری نظرآباد وامی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بمنظور توسعه و تکمیل پروژه کشتارگاه از بانک توسعه صنعتی دریافت و اولیت قسط آنرا به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال طی چک شماره ۶۵۲۴ مورخه۲۸/۱۲/۶۵ پرداخت مینماید، مطلوبست ثبت عملیات مربوط به دریافت وام و پرداخت اولین قســط آن در دفتر روزنامه .

 

حساب بانکها – جاری وام                            ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰

بحساب درآمد«وام داخلی»                                             ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰

بابت دریافت وام بمنظور توسعه و تکمیل کشتارگاه

حساب مازاد – تخصیص نیافته                  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰

بحساب وام پرداختنی                            ۰۰/۰۰۰/۱۰۰

بابت دریافت وام از بانک توسعه صنعتی 

حساب  هزینه برنامه کشتارگاه ماده-۱۸        ۰۰۰/۵۰۰

بحساب بانکها – جاری درآمد                       ۰۰۰/۵۰۰

بابت استهلاک اقساط وام دریافت شده

حساب اعتبار تخصیصی                    ۰۰۰/۵۰۰

بحساب بانکها – جاری درآمد                           ۰۰۰/۵۰۰

بابت درخواست وجه بمنظور پرداخت قسط وام

حساب بانکها – جاری هزینه                 ۰۰۰/۵۰۰

بحساب اعتبار برنامه کشتارگاه ماده ۱۸                           ۰۰۰/۵۰۰

بابت تأمین اعتبار اقساط وام دریافتی

حساب وام پرداختنی                ۰۰۰/۵۰۰

بحساب مازاد- تخصیص نیافته                           ۰۰۰/۵۰۰

استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر

در مواردی که شهرداری برای فعالیتهای مختلف عمومی و

در حساب بدهکار به مـیزانی که پرداخت مبلغ استقراض را تکافو کند فرضــاً که مدت مقرر نیز مقتـضی نگردیده باشـد بایـد بحساب بستانکار برگشت داده شود.

فرض شود مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال جهت انجام هــزینه های برنامـه اداری و مالی بموجب موافقت

بحساب بانکی درآمدهای عمومی انتقال داده شود درآنصورت ثبت عملیات حسابداری مورد نظر بشرح زیر است :

حساب بانکها – جاری درآمد عمومی          ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰

بحساب مطالبات از سایر حسابهای مخصوص     ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰

بابت استقراض از حساب بانکی درآمد نوسازی

حساب بدهی به سایر حسابهای مخصوص    ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰

حساب بانکها – جاری درآمد اختصاصی           ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰

بابت استقراض بحساب بانکی درآمد عمومی

بموجب قانون بمحض پیدایش موجودی در حساب بانکی بدهکار مبـلغ استقراضی میبایســت بحساب بانکی بستانکار انتقال داده شود لذا:

مخصوص  ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰

بحساب بانکها – جاری درآمد عمومی        ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰

بابت باز پرداخت بدهی بحساب درآمد اختصاصی نوسازی

سپرده ها و وجوه امانی

سپرده  از نظر ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۷۹ عبارت است از :

الف) وجوهی که طبق قوانیــن و مقررات به منظور تأمیـن و یا جلو گیــری از تضییع حقـوق دولت دریافت میگردد و اســترداد و ضبط آن تابع شرایـط مقــرر در قوانین و قراردادهای مربوطه است .

ب) وجوهی که بموجب

و یا حقوقی دریافت میگــردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل استرداد است.

ج) وجوهی که براساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوطه به ذینفع پرداخت شود.

بموجب تبصره ذیل ماده مـذکـور- وجـوهی که توسـط دستگاههای

مقررات مربوط به خود میباشد.

به موجب تبصـره ۲ ماده ۷۹ قانون شهـرداریها مصوب ۱۳۳۴ وجوهـی که بنام سپرده یا امانت به شهرداری داده میشود باید در حساب

ال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نمــاید .

شهـرداری باید هر سال اعتبـار مناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظـور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی و احراز استحقاق ، از اعتبارت مزبور پرداخت شود، هرگاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خـود بـپــردازد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

 در مورد سپرده از اشخاص شهرداری در حکم وکیل یا امین

مینماید، بدین ترتیـب وجـوهی را که شهرداری بصورت مختلف از قبیل وجه الضمان و وثیقه و سپرده از اشخاص اعم از حقیقــی و یا حقوقی به منظـور شرکـت در مناقصه یا مزایده و سپرده حسـن انجام کار و غیره

ی همیـن منظـور مفتـوح میگــردد واریز نماید و رد این وجوه طبق مقررات مربـوطه

عمل میشود بدین معنی که حساب بانک سپرده بستانکار و حساب سپرده اشخاص در دفتر کل و همچنین دفتر معین بدهکار خواهد شد.

جزء            بدهکار                 بستانکار

حساب بانکها – جاری سپرده                                       ***

آقای ……….                                          * * *                                             ***

آقای ……….                                          * * *

آقای ……….                                          * * *

آقای ……….                                          * **

بابت دریافت سپرده و شرکت در مناقصه

در صورت استرداد سپرده های افراد و صاحبان آن کافی است معکوس عملیات مالی فوق در دفاتر حسابداری ثبت و عمل شود :

جزء                بدهکار            بستانکار

حساب سپرده اشخاص:                                                ***

آقای

* * *

آقای ……….                                        ** *

بحساب بانکها – جاری سپرده                          ***

بابت رد سپرده شرکت کنندگان در مناقصه

 

چنانچه پس از ده

نماید.

در اینصورت سپرده مزبور باید بحساب درآمد متفرقه منظور گردد. لذا خواهیم داشت :

حساب سپرده اشخاص – آقای ….                       ***

بحساب بانکها- جاری سپرده                                                   ***

بابت انتقال سپرده بحساب درآمد متفرقه

ولی شهرداری میباید از این بابت هر سال اعتبار مناسبی در بودجه برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظـور نماید تا در صـورت مراجعه ذینفـع

از احراز استحقاق ذینفع اقدام به بازپرداخت سپرده منظور شده درآمد متفـرقه را نمـاید که به موجب این مبــلغ میبایست از محل اعتبارات بودجه شهرداری تأمین و پرداخت شود.

حساب اعتبار تخصیصی                         ***

بحساب بانکها – جاری درآمد                                    ***

بابت تأمین اعتبار سپرده استردادی

حساب بانکها – جاری هزینه                  ***

بحساب اعتبار برنامه …. ماده …..                                ***

بابت تأمین اعتبار سپرده اشخاص

حساب هزینه برنامه …. ماده …              ***

بحساب سپرده اشخاص –آقای…                           ***

بابت این حساب سپرده

حساب سپرده اشخاص – آقای …          ***

بحساب بانکها – جاری هزینه                                   ***

بابت استرداد سپرده استحقاقی

 

فصل چهارم

دارائیهای جاری

دارائـی های جاری اقلامی از دارائی شهرداری ها را تشکیـل میدهد که یا نقد باشد و یا درجریـان عادی فعالیت های مالی شهــرداری در حداقـل زمان ممکـن که معمـولاً از یک دوره مالـی تجاوز نخواهـد نمود قابل تبـدیل به وجه نقد باشد انواع مهم دارائیهای جاری در شهرداریها عبارت انـد از :

صندوق ـ بانک ـ بدهکاران ـ اسناد دریافتنی ـ وام کوتاه مدت دریافتنی ـ پیش پرداخت – ها و تعهدات دریافتنی .

تعهدات دریافتنی به مطالبـاتی اطلاق میشود که شـهرداری از مؤدیان بابت درآمدهـای

از قبیـل اشتبـاه در محـاسبه و یا مـوارد

قانونی برخی از اقــلام آن به مرحله وصول در نیاید. لذا در پایان دوره عملکرد این قبیل مطالبات که بنظر اشتباه و لاوصول میباشد از حساب «تعهدات دریافتنی» کسر و بحساب مازاد تخصیص نیافته بطریق زیر برگشت داده شود .

حساب مازاد تخصیص نیافته                    بدهکار        ***

بحساب تعهدات دریافتنی                       ***

بابت اشتباه محاسبه  در تعرفه عوارض تحقق یافته

هر گاه از محل پیش پرداخت ها که در سالهای قبـل پرداخـت شده باشد هزینه مربوطه

میگـردد و به همیـن مبلـغ حساب اعتبــار برنامه مربوطه را بستانکـار و حساب اعتبار تخصیصـی را بدهکـار خواهیـم نمود تا بدین ترتیـب هم اعتـبار لازم تأمیـن شده باشد و هم نیازی بدرخواست وجه از حساب تمرکز درآمدها نباشـد .

 

حساب هزینه برنامه ….. ماده….                                   ***

بحساب پیش پرداختها                                                        ***

بابت پرداخت هزینه انجام شده از محل

حساب اعتبار تخصیصی                                             ***

بحساب اعتبار برنالمه … ماده…                                             ***

بابت تأمین اعتبار هزینه انجام شده از محل پیش پرداخت قبلی

 

دارائی های ثابت

دارائی های ثابت به اقلامـی از صورتحساب ترازنامه اطـلاق میگــردد که برای رسیدن به اهــداف شهرداری نگهـداری میشود و مورد خرید و

، وسائط نقلـیه ، وسایل فنی و مهندسی ، اثاثیه شامل میز و صندلی ماشـین تحریر و ماشین های حساب و نقشه و نظیر آنها .

دستورالعمل مربوط به اموال شهرداریها که در اجرای ماده ۴۸ آئیـن نامه ملی شهـرداری بوسیله وزارت کشـور تهیه و به کلیه شهرداریها نیز ابلاغ شـده است ، اموال شهرداری را اعم از منـقول و غیر منقول به دو دسـته : اختصاصی شهـرداری و عمومی شهری تقسیم نموده است .

 

اموال اختصاصی شهرداری

اموال اختصاصی شهرداری یا (دارائی ثابت) اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنرا دارد از قبیل زمین و ساختمان ـ وسائط نقلیه ـ وسایل فنی و مهندسی ـ اثاثیه و ماشین آلات و تجهیزات و غیره .

 

اموال عمـومی شهری

اموال عمومی شهری اموالـی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته مانند مجـاری آب و فاضلاب و متعلقــات آنها شامل انهار عمومی، اشجـار، چمـن کاری ها، گل کاریها در معابر

شده در دفتر کل و دفاتر معین شهرداری ثبت و نتـایج حسـاب سالانه شـهرداری منعکس گردد.

این اموال به نوبه خود به دو دسته منقول و غیـر منقول تقسیم میشود .

ملاک اصلی تشخیص اموال غیر منقول

ملاک اصلی تشخیـص اموال غیر منقول در شهـرداریها تعریفـی است که از اموال غیر منقـول در قانون مدنی بعمل آمده است ولی بموجب دستور العمل

میگردند که دارای مشخصات زیر باشند .

ـ مصرف شدنی نباشد . یعنی با استفاده ای که از آن بعمل میآید غیر قابل استفاده برای دفعات بعد نگردد .

ـ در اثر استفاده با سرعت فرسوده نشود .

ـ در معرض نابودی غیر قابل اجتناب نباشد .

ـ قیمت آن بلافاصله با هر دفعه استفاده کم نشود .

ـ مستقلاً یک مـال محسـوب شود نه اینکه جزئی از یک مالی دیگر باشد مانند قطعـات مختلـف یک ماشین .

ـ قیمت آن از ۵۰۰ ریال کمتر نباشد .

ـ برای اثاثیه و لـوازمی که مجمـوعاً یک مال محسـوب گـردد یا

مجموع آنها ۵۰۰ یا بیشتر قیمت داشته باشد صورت جداگانه در محل وقوع آنها تنظیم و عنـد اللزوم بطور یک قلم و یکجـا در صورت اموال ثبـت گردد.

 

 

ثبت عملیات مربوط به دارائی های ثابت در شهرداری

مؤسسات

جاری منظور میگردد تا بدین ترتیب از استهلاک سرمایه پرداخت شده جلو گیـری بعمل آید .

در صورتیکه درمؤسسات دولتی و شهرداریها اعتباراین قبیل هزینه ها قبلاً در بودجه یا دارائیهای خریداری شده پس از تأمین

هزینه های سرمایه ای حساب مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ از فصل سه هزینه ها در قالــب برنامه مربوطه بدهکار و حساب بانک پرداخت کننده بستانکار میگــردد .

فرمول فوق در مورد هزینـه های سرمایه عمرانی که به مصــرف اموال عمومـی شهری رسیده است قابل قبول میـباشد ولی در مورد آن قسمت از هزینه های ســرمایه ای که بمصرف اموال

مالی باعث کســر مازاد تخصیـص نیافته و افزایـش مازاد تخصیـص یافته

از محل اعتبارات هزینه های سرمایه ای اولیه است برای رسیده به این اهداف و نمیباست جزو هزینه های قطعی منظور گـــردد.

 

حساب اعتبار تخصیصی                                           ***

بحساب بانک ها ـ جاری درآمد                                                   ***

بابت تخصیص اعتبار برای دارای ثابت

حساب بانک ها ـ جاری هزینه                                       ***

         بحساب اعتبار برنامه اداری و مالی ماده ۱۲                                  ***

بابت تأمین اعتبار خرید دارائی ثابت

حساب هزینه برنامه مالی و اداری ماده ۱۲                      ***

بحساب بانک ها ـ جاری هزینه                                                  ***

بابت خرید دارائی ثابت

دارائی ثابت(وسائط نقلیه)                                             ***

بحساب مازاد تخصیص یافته                                                        ***

بابت خرید یک دارایی ثابت

در پایان دوره حســاب هزینه های ماده . .. .  برنامه  . . . .  به مبلغ مذبور بحساب «درآمد هزینه»  بسته میشود و بالاخـره در حساب مازاد

نیافته کسـر و بحساب مازاد تخصیص یافته به منظور خرید دارایی ثابت افزایش داده میشود.

 

عملیات حسابداری مربوط به خرید دارای ثابت

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

« بصورت نقد و نسیه»

گاهی ممکن است شهرداری با کسب مجوز قانونی اقدام به خرید دارائی بصـورت نقـد و نسیه نماید و مقرر گردد تعهدات خود را از این بابت در سالهای آتی پرداخت نمـاید بدین معنی که

شد پرداخـت گردد.

در آنصـورت حساب دارائی های ثابت بقیمـت تمام شده دارائی خریـداری شده بدهکار و حساب مـازاد تخصیص یافتـه معادل مبلغی که بحساب هزینه منظـور میشود بستانکار و حساب

ترتیب با دائن تسویه حساب میگردد.

مثال ـ شهرداری نظـرآباد در اسفند ماه سال ۶۵ اقـدام به خرید یک دستـگاه کامیـون با ارزش ۰۰۰/۵۰۰ ریال از شرکت خاور نمود

ماه آتی پرداخت شود و بقیه وجه المعامله در عرض سال آینده پرداخت گــردد.

مطلوبست ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه سال ۶۵ و ۶۶

ثبت عملیات در دفتر روزنامه ۶۵

حساب وسائط                                                  ۰۰۰/۵۰۰

حساب مازاد تخصیص نیافته                            ۰۰۰/۴۵۰

بحساب مازادتخصیص یافته                                            ۰۰۰/۵۰۰

بحساب اسناد پرداختنی                                                  ۰۰۰/۱۰۰

بحساب بستانکاران                                                      ۰۰۰/۳۵۰

بابت خرید یک دستگاه کامیون

حساب هزینه برنامه اداری و مالی ـ ماده ۱۲         ۰۰۰/۵۰

بحساب بانک ها ـ جاری هزینه                                            ۰۰۰/۵۰

پرداختی بات قسمتی از ارزش کامیون خریداری شده

ثبت عملیات در دفتر روز نامه ۶۶

حساب هزینه های برنامه اداری و مالی ـ ماده ۲۰     ۰۰۰/۳۵۰

بحساب بانک ها ـ جاری هزینه                                       ۰۰۰/۳۵۰

بابت پرداخت دیون سال قبل

حساب بستانکاران                                             ۰۰۰/۳۵۰

 

ها ـ جاری هزینه                                             ۰۰۰/۱۰۰

بابت پرداختی بدهی کامیون به شرکت خاور

حساب اسناد پرداختنی                                      ۰۰۰/۱۰۰

بحساب مازاد تخصیص نیافته                                               ۰۰۰/۱۰۰

بابت منظور نمودن بحساب کامیون

حساب اعتبار تخصیصی                                     ۰۰۰/۴۵۰

بحساب بانک ها ـ جاری درآمد                                             ۰۰۰/۴۵۰

بابت تخصیص اعتبار بدهی کامیون

 

حساب بانک ها ـ جاری هزینه                           ۰۰۰/۴۵۰

بحساب اعتبار برنامه اداری و مالی ـ ماده ۱۲                       ۰۰۰/۴۵۰

بابت تأمین اعتبار بدهی کامیون

فروش ، زائل کردن و حذف دارائی ثابت

در بسیاری از موارد به علل مختلـف ممکن است اموال اختصاصی شهرداری که بعنوان دارائی های ثابت در دفاتر مالی ثبت شده است بفروش

خواهد شد .

« چنانچه در اثر این فعالیت مالی درآمدی نیز آید گردد. بحساب درآمد منظور خواهد شد»

حساب مازاد تخصیص یافته                                        ***

بحساب اثاثیه اداری                                                ***

بابت حذف دارائی ثابت از دفتر مالی

حساب بانک ـ درآمدغیر قابل برداشت                       ***

بحساب درآمد ـ حاصله از فروش                                             ***

بات درآمد حاصله از فروش دارایی ثابت

مشارکت یا سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی

 

به تاسیس موسسـات عام المنفعه از قبیل شرکـت اتوبوسرانی و یا موسسات برق و آب مینمایند بموجب بند ۱۳ از ماده ۴۵ قانون شهرداریها مصـوب تیرماه ۱۳۳۴ بررسی و موافقت با تهیـه وسائل اتوبوســرانی و برق و

رعایت قوانین کشور از وظایف انجمن شهر میباشد .

این مؤسسات که گاهاً بمنظور ایجاد درآمد بیشتر در جهـت خودکفائی مالی شهرداری نیز تأسیس میگـردد خود دارای شخصیـت حقوقی و

حساب هزینه ماده ۱۵ از فصل سوم مربوط به هزینه های سرمایه ای در قالب برنامه خود بدهکار و حساب بانک پرداخت کننده بستانکار میگــردد.

پس از بدهکار کردن حساب در قالب برنامه مورد نظر و بستانکار کردن بانک پرداخت کننده معادل همین مبلغ حساب «سرمایه گــذاری در سایرمؤسسات» بدهکــار و حساب مازاد تخصیص یافته بستانکار خواهد شـد .

در صورتیکه بنا به دلایل خاص مؤسسـه وابسته به شهــرداری منحل و یا سایر دریافتی مستـرد گرددمبلغ مسترد شده باید از حساب سرمایه گذاری در سایر مؤسسات و حساب مازاد تخصیـص یافته برگشت داده میشود .

مثال ـ شهرداری نظـرآباد در سال ۶۵ اقدام به تأسیس شرکت واحد

۱۵ برنامه حمل و نقل شهــری بحساب شرکت مذکور واریز میگردد.

مطلوبست ثبت عملیات فوق در دفتر روز نامه شهرداری مذکور

حساب هزینه برنامه حمل و نقل ـ ماده ۱۵                 ۰۰۰/۰۰۰/۲۲

بحساب بانکها ـ جاری هزینه                                             ۰۰۰/۰۰۰/۲۲

پرداختی بابت سرمایه گذاری در شرکت واحد اتوبوسرانی

حساب سرمایه گذاری در سایر مؤسسات                 ۰۰۰/۰۰۰/۲۲

بحساب مازاد تخصیص یافته                                                ۰۰۰/۰۰۰/۲۲

بابت منظور نمودن سرمایه گذاری شرکت واحد

حساب اعتبار تخصیصی                                          ۰۰۰/۰۰۰/۲۲

بحساب بانک ها ـ جاری درآمد                                            ۰۰۰/۰۰۰/۲۲

بابت تخصیص اعتبار جهت سرمایه گذاری

حساب بانک ها ـ جاری هزینه                             ۰۰۰/۰۰۰/۲۲

بحساب اعتبار برنامه حمل ونقل                                         ۰۰۰/۰۰۰/۲۲

بابت تأمین اعتبار سرمایه گذاری

 

بدهی های جــاری

بدهی های جاری اقلامی از تراز نامه شهــرداری را تشکیل میدهد که

مهـم بدهـی های جـاری عبارتســت از بستانکاران اسناد پرداختنـی سپرده های اشخـاص.

بدهی های طویل المــدت:

بدهی های طویل المـدت بآن دسـته از بدهـی شهــرداری اطلاق میگــردد که مـدت بازپرداخـت آن معمـولاً بیشتـر از یکسـال باشـد ماننـد وام دریافتنی طویل المـدت از سایر مؤسسـات انتفـاعی ، همانگونه که در فصول گذشته به تفصـیل بیـان گـردید یکی از منابع تأمین اعتبار که در بودجـه شهرداریها در ردیف درآمدها منظور میگردد استفاده از وام دریافتی از مؤسسات اعتباری داخلی و یاخارجی میباشد . بموجـب بند ۱۹ از

میـزان کارمـزد و ترتیب استهلاک و مصرف وام از وظایف انجمـن شهــر میباشد و بر اسـاس ماده ۴۰ آئیــن نامه مالـی شهـرداریهــا

استقراض شهرداری با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۵ قانون شهرداریها باید به اجازه و تصویب انجمـن شهر صورت گیـرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه تعییــن و کیفــیت استرداد آن که از محـل درآمــدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و کارمـزد و مدت وام، و طرز استهـلاک مشخـص و بر طبق آن عمل شــود.

به هنگـام دریافت وام که در اجـرای مقـررات فوق اخـذ میگـردد حساب بانک بدهکار و حساب درآمد(وام داخلی ـ یا خارجی)

باـبت استهلاک وام دریافتـی که از محــل اعتبـار ماده ۱۸ در قالب برنامه مربوطه پرداخت میگردد نیز به حساب هزینه بدهـکار و بحساب بانک پرداخت کننده خواهد شد و همزمان حساب وام پرداختنـی نیز بدهکار و

درج و مشخص باشد .

 

 

ثبت عملیات : مربوط به بدهی طویل المدت

حساب بانک ها ـ جاری غیر قابل برداشت             ***

بحساب درآمد ـ وام داخلـی                                                    ***

دریافتی از بانک بابت سرمایه گذاری در . . . . .

بانک ها ـ جاری درآمـد                          ***

بحساب بانک ها ـ جاری غیر قابل برداشت                  ***

بابت انتقال از حساب غیر قابل برداشت به حساب بانکی درآمد

حساب اعتبار تخصیصـی                        ***

             بحساب بانک ها ـ جاری درآمد

 

بحساب اعتبار برنامه ….  ماده ….                                                 ***

بات تأمین اعتبار سرمایه گذاری

حساب هزینه ….  ماده ….                                      ***

بحساب بانک ها ـ جاری هزینه                         ***

پرداخت به …..  بابت سرمایه

حساب سرمایه گذاری در سایر مؤسسات             ***

بحساب مازاد تخصیص یافته                      ***

بابت سرمایه گذاری در شرکت . . . .

حساب

 

بابت پرداخت اولین قسط وام دریافتی

حساب وام پرداختنی                                          ***

بحساب مازاد تخصیص نیافته                                                   ***

بحساب اعتبار برنامه … ماده …                                ***

بابت تخصیص اعتبار اولین قسط وام پرداختنی

 

 

 

 

 

فصل پنجم

عملیات مربوط به بستن حسابها در شهرداری

 • عملیات مربوط به بستن حسابها در شهرداری و تهیه و تنظیم صورتحساب
 • اعتبار(بودجه ای)
 • بستن حسابهای موقت
 • بستن حسابهای دائمی

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

 1. تهیه و تنظیـم گزارشهـا یا صورتحسابهای مالـی شامل صـورتحساب درآمـد و هزینـه صورتحساب مازاد ـ صورتحساب ترازنامه ـ صورتحساب تفـریغ بودجه ـ یادداشتـهای پیوست صورتحسابهای مالی
 2. – بستن حساب تنخواه گردان پرداخت

قبل از تهیه و تنظیـم تراز عمـلیات اسفنـد ماه مقدمتاً از طـرف امـور مالـی شهـرداری به اداره کارپردازی و یا تدارکات و یا هر فرددیگـری که به نحـوی از انحـاء تنخـواه‌گردان«پرداخـت » در اختیار دارد طی دستورالعملی ابلاغ میگردد تا نسبت به واریز تنخواه خـود حداکثر تا پایان وقـت اداری و آخرین روز از اسفند ماه اقدام نماید .

در اجرای این دستورالعمل متصدی و یا متصدیان تنخواه گردان

گردان«پرداخت» را بستانکار خواهد نمود. لازم به یادآوریست که در

حواله های پرداختـی حسـاب اعتبـار برنامه مربوطه بستانکار و حساب تنخواه گردان حسابداری بدهکار میگــردد.

مثال ـ در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۶۶ در شهرداری نظــرآباد تصمیم به بستن حسـاب تنخواه گردان پرداخت میگردد. تنخواه گردان آقای هادیزاده بالغ بر ۰۰۰/۱۵۰۰ ریال است .

در این تاریخ اسناد هزینه های انجام شده از محل برنامه اداری و مالی شهـرداری بملـبغ ۰۰۰/۱۴۸ ریال و اعلامـیه بانکی مبنی بر واریز ۲۰۰۰ ریال بابت باقیمـانده وجـه تنخـواه گردان بوسیــله آقای هادیزاده بحسـاب جاری هزیـنه های عمومـی شهــرداری بشرح زیر به حسابداری تحویل گردید.

برنامه مالی و اداری
ماده  ۶ ـ  سوخت و روشنائی ۰۰۰/۵۱    ریال

ماده ۷ ـ   مواد و لوازم مصرف شدنی   ۰۰/۱۲۰   ریال

ماده ۵ ـ   خرید خدمات      ۰۰۰/۱۳    ریال

 

برنامه اداری و مالی                        ۰۰۰/۱۴۸

ماده ۶ ـ   سوخت و روشنائی           ۰۰۰/۱۵

ماده ۷ ـ   مواد و لوازم مصرفی       ۰۰۰/۱۲۰

ماده ۵ ـ   خرید خدمات ۰۰۰/۱

بحساب اعتبار ـ برنامه اداری و مالی                                     ۰۰۰/۱۴۸

ماده ۶ ـ سوخت و روشنائی        ۰۰۰/۱۵

ماده ۷ ـ مواد و لوازم مصرفی       ۰۰۰/۱۲۰

ماده ۵ ـ خرید خدمات                 ۰۰۰/۱۳

بابت برگشت از اعتبار مربوطه

 

حساب بانک ها ـ جاری هزینه   ۰۰۰/۱۵

بحساب تنخواه گردان پرداخت                  ۰۰۰/۱۵۰

بابت تسویه حساب با آقای هادیزاده

 

حساب تنخواه گردان حسابداری                      ۰۰۰/۱۴

بحساب اعتبار ـ برنامه اداری و مالی                                      ۰۰۰/۱۴۸

ماده ۶ ـ سوخت و روشنائی          ۰۰۰/۱۵

ماده ۷ ـ مواد و لوازم مصرفی        ۰۰۰/۱۲۰

ماده ۵ ـ خرید خدمات                   ۰۰۰/۱۳

بابت برگشت از اعتبار مربوطه

 

۲- بستن حساب تنخواه گردان حسابداری

یکی دیگر از اقداماتی که در پایان سال مالـی و قبـل از تهـیه و تنظیـم تراز عملـیات میبــایست در شهرداری صورت پذیرد بستن حساب تنخواه گــردان حسابداری خواهد بود . برای این منظــور مقدمتاً صورت مغایرت بانکهای پرداخت

بانکـی یا صندوق دقیقـاً مورد رسیدگـی قرار خواهد گـرفت و نسـبت به رفع مغایرت های کشـف شده و اقلام باز اقدام باعمال حساب میگــردد.

پس از تهیـه و تنظیم صورت مغایرت بانکـی و رفع مغــایرت ها و اختـلاف مربوطــه موجودی بانـک بحساب تمرکز درآمد عمومی انتقال داده خواهد شـد .

انکی بحساب تمرکز درآمد ، انتقال موجـودی حساب بانـک هزینه های عمـومی و اختصـاصی میاشد که با ایـن اقلام ، حسـاب بانک هزینـه بستانکار و حساب تنخواه گردان حسابداری بدهکار و بر اساس اعلامیه بانکی حسـاب تمرکز درآمد بدهکار و حسـاب اعتبار تخصیصی بستانکار میگــردد.

چنانچه کلیه هزینه ها پرداختنی به حسابهای فوق منظور شده باشد و هیچگونه

تنخواه گردان حسابداری صفـر گردد .

 

حساب تنخواه گردان حسابداری                           ***

بحساب بانک ها ـ جاری هزینه                                            ***

بحساب اعتبارات برنامه مالی و اداری                                   ***

ماده . . . .                 ***

ماده . . . .                 ** *

بابت واریز موجودی حساب بانک بحساب درآمد عمومی و منظور نمودن حواله های پرداختنی بحساب تنخواه حسابداری

حساب بانک ها ـ جاری درآمد عمومی                 ***

بحساب اعتبارات تخصیصی                                         ***

بابت برگشتی تنخواه گردان واگذار اول دوره

حساب تنخواه گردان حسابداری                           ***

بحساب اعتبار تخصیصی                                            ***

بابت اعتبار تحقق نیافته پیش پرداخت شده

 

 

۳- تعدیلات یا اصــلاحات

بخش مهمـی از مبـاحث

بر اساس یکی از اصول متداول حسابداری بنام « اصل وضع هزینه یک دوره از محل درآمد  همان دوره» استوار گردیده است .

بموجب این اصل حساب هزینه های تعهـد شده و پرداخت نشده ، درآمدهای تحقق یافته و وصول نشده – پیش پرداخت هزینه ها پیش دریافـت درآمدها – استهلاک دارائی های  ثابت – ذخیـره مطالبـات مشکوک الوصـول و همچنین موجـودی کالا در پـایان دوره در حسابهای مربوطه اصلاح میگردد بنحویکه بتوان در پایان دوره عملکـرد صورتحسابهـائی ارائه داد که حتی المقدور بیانگر وضعیت واقعی موسسه باشد .

در مؤسسات دولتی و شهـرداریها که حسابداری آنان بر مبناء حسابداری نقدی نگهداری میشود چندان نیازی به انجـام تعدیلات پایان دوره نخواهد بود ولی

ینه ها به صورت تعهدی و پاره ای مانند درآمدها را بصورت نقدی در دفاتر ثبت می نمایند.

به موجب دستورالعمل وزارت کشور که در اجراز ماده ۴۳ آئین نامه مالی شهرداری مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۴۶ مشتمل بر ۸ فصل و ۵۵ بند تهیه و بکلیه شـهرداریهای کشور ابلاغ شده  است از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیتـهای

دوره عمـل بودجه که ۱۵ اردیبهشـت ماه سال بعد میباشد تشکیل میشود».

در مورد درآمدهائیکه عملاً برگ تشخیص یا پیش آگهی صـادر میشـود و یا دین

یـل و در آنها ثبت میگــردد تا اقلامی از درآمدها مذکور که در طول سال مالی بحیطه وصول در نیامده است عنداللـزوم در پیش بینی  درآمدهای بورجه سال بعد منظور شود .

در مورد

منظـور میگـردد تا از محل اعتباراتی که در بوجه بعنوان پرداخت دیون پادار و بتصویب میرسد پرداخت شود.

جمع اقلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سال مالـی نسبت به هر یک از منابع درآمـد

غ بودجه جهت رسیدگی و تصویب میرسد پرداخت شود.

جمع اقلام درآمدهای وصول نشده تا پایان سال مالی نسبت به هر یک از منابع درآمـد و هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده تا پایان دوره عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه که همـراه با تفریغ بودجه جهت رسیدگی و تصویب انجمن تسلیم میگردد درج و در صورتهای ریز اقلام مذکور ضمیمه گزارش فوق الذکر شود.

بطوریکه ملاحظه میشود دستور العمل وزارت کشور نیز از اصـل وضـع هزینه یک دوره از محل درآمد همان دوره تا حدودی پیروی نموده و میتوان روش حسـابداری شهرداریها را نیمه تعهدی توصیف نمود.

لذا در پایان دوره مالی پس از بستن حساب «تنخـواه گردان پرداخت» و « حسابداری» و نقل موجودی حسابهای بانکی هزینه های اختصاصـی و عمومی بحساب تمرکز

زینه های هر برنامه منظور و بحساب تعهدات پرداختنی بستانکار میگردد.

نحوه ثبت تعدیلات در پایان دوره به شرحی خواهد بود که ذیلاً نشان داده شده است :

 

حساب هزینه برنامه . . . .ماده . . .                                  ***

بحساب تعهدات پرداختنی                                                     ***

بابت انجام تعهدات هزینه در پایان دوره

حساب هزینه تخصیصی                                       ***

بحساب اعتبار برنامه . . .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

حساب تعهدات دریافتنی                                     ***

بحساب درآمد . . .                                                              ***

بابت درآمدهای تحقق یافته و دریافت نشده

 

باید توجه داشت که حساب تعهـدات پرداختنی از جملـه حسابهای دائمی میباشد که بـا سایر حسابهای دائمی از طریق تراط اختتامیه و تراط افتتاحیه به سال بعد نقـل و بمـوقع تأدیه گردد.

در

شده باشد الغاء گردد مانده حساب مذکور میبایست بحساب مازاد تخصیص نیافته منتقل گردد.

 

۴- بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای)

همانطوریکه در مثال فوق ملاحظه میگردد پس از بستن حسابهای تنخواه گردان‹پرداخت›

و ‹حسابداری› و نقل مانده های حسابهای بانکی «پرداخت» بحساب تمرکز درآمدها و ثبت تعدیلات لازم در مورد هزینه ها رابطه زیر همواره بین حسابهای بودجه برقرار می شود.

     مانده اعتبارت مصوبه = مانده اعتبارات تخصیصی + مانده حساب اعتبارات برنامه ها

 

لذا با بستـانکار کردن حسـابهای اعتبار تخصیصی و اعتبـارات برنامه ها و بدهکار کردن حساب اعتبارت مصـوب معـادل مجمـع مانده های در حساب فوق حسـاب های بودجـه خواهد شد. همانطوریکه میدانیم حسابهای بودجه ای از جمله حساب انتظامی است که به منظور کنترل تخصیص سریع بجای اعتبارات در اول دوره مالی در دفاتر افتتاح و در پایان دوره بطریقی که گفته شد بسته میشود.

حسابهای بودجه ای در جلو گیری از

شده و با اعتبـار پیش بینی شده و به غیر از آنچه در بودجه پیش بینی شده است انجام نگردد.

بموجب ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۵ در صورتیکه بر اسـاس گـواهـی خلاف واقع ذیحسـاب نسبت به تأمین اعتبـار و یا بر اثر اقدام و یا دستـور وزیر یا

یا بر خـلاف قانون دینی برذمه دولت ایجاد شود و هریک از این عملیات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی محسوب خواهد شد.

۵- بستن حساب های موقت در پایان دوره
حسابهای موقت یا حسابهای اسمـی به سر فصلهـای از دفتـر کل اطلاق میگردد که در اول دوره ایجاد و در پایان همان دوره بسته میشود.
مانند حسـاب درآمد وصـول شده و هزینـه انجـام شده یا به عبـارت دیگر حسابهـای موقـت در مؤسسات بازرگانی و انتفاعی در پایان دوره بحسـاب عملکـرد و سود و
بسته میشـود تا بدینوسیله کسری یا مازاد( افزوده) حاصله که تأثیری مستقیم در حساب «
هزینه» را میتـوان به ترتیـب به حساب اندوخته سرمایه ای و خلاصه سود زیان تعبیــر
نمود و عبارت سود یا زیان ویژه در مؤسسات انتفاعی مترادف با عبـارت کسری یا مازاد ویــژه در موسسه غیر انتفاعی میباشد .
ثبت عملیات مربوط به بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه بمنظور نقل آن بحسابهای دفتر کل بطریقی است که ذیلاً ملاحظه میگــردد.
حساب درآمد                                                               ***
                بحساب «درآمد و هزینه»                                                   ***
بابت بستن حسابهای موقت در پایان دورهحساب خلاصه «درآمد و هزینه»                                  ***
                    بحساب هزینه برنامه ....                                                   ***
بابت بستن حسابهای موقت در پایان دوره
حساب خلاصه«درآمد هزینه»                                    ***
                   بحساب مازاد تخصیص نیافته                                            ***بابت بستن حساب«درآمد و هزینه»بدیهی است در حالتـی که حسـاب «درآمد و هزینه» مانده بدهکار دارد و یا بعبارت دیگر حساب«درآمد و هزینه» کسری نشان میدهد عکس ثبت فوق عمل میشود یعنی حساب مازاد تخصیـص نیافته بدهکارو حساب«درآمد و هزینه» بستانکار خواهد شــد.

 

      بدهکار                         حساب اسناد دریافتی                               بستانکار

بحساب تراز افتتاحیه  ۰۰۰/۲۲۴

 

بدهکار                                   حساب افتتاحیه                                   بستانکار

بحسابهای متفرقه       ۰۰۰/۱۲۴/۱                از حسابهای متفرقه        ۰۰۰/۱۲۴/۱

بستن حسابهای دائمی

درپایان هر سال حسابهای دائمی به تراز افتتاحیه بسته میشود. اقدامیکه در تراز نامه آورده میشود به این حساب بسته میشوند.

گزارشها و یا صورتحساب های مالی

عمده گزارشهاوصورتحسابهای مالی که در پایان

الف) گزارشهای اصلی شامل :

ـ صورت «درآمد و هزینه»

ـ صورت «مـازاد»

ـ صورت «ترازنامه»

ب) گزارشهای فرعی شامل :

ـ صورت وضعیت صندوق

ـ صورتهای مقایسه فعالیتهای مالی

ج)یادداشتهای پیوست صورتحسابهای مالی

صورت

انتفاعی و شهرداریها مترادف صورتحساب سود و زیان در مؤسسات انتفاعی و بازرگانی میباشــد.

مـازاد و کسـری ویژه

ما به التفاوت جمع گردش بدهکار هزینه ها و بستانکار درآمدها در صورت حساب درآمد و هزینـه را مازاد یا کسری ویژه میگویند در صورتیکه جمع گردش هزینه ها بیشتر باشد کسری و چنانچـه جمع گردش درآمدها بیشتر باشد مازاد ویژه (یا افزوده) حاصل خواهد

شد مازاد یا کسری ویژه در مؤسسات غیر انتفاعی و شهرداریها

. قسمت اول اختصاص بعنوان حساب دارد که در سطـح اول آن نام شهـرداری و در سطــح بعدی عنوان صورتحساب و در قسمت آخر تاریخ صورتحساب قید شده است .

قسمت دوم و سوم صورتحساب اقلام درآمدها و هزینه هـا درج میگـردد تا

یک دوره مالی مشخص میـگردد.

در اصـطلاح حسابداری جمع کل هزینه ها را گـردش هزینـه ها و جمع کل درآمـدها را گــردش درآمدها گویند . لذا همانطوریکه گفتـه شد در صورتیکه جمع گردش درآمدها

مبلغ حاصله را کسری مینــماند که اقلام حاصله در نهایت بحساب مازاد تخصـیص نیافته بر حـسب مورد بدهـکار و یا بسـتانکار خواهد شــد

شهرداری …….صورت درآمد و هزینه برای

دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۶۶

درآمد ها             ۲۹/۱۲/           ۲۹/۱۲/۶۶                  افزایش/کاهش

درآمد …..                ***                     ***                           ***

درآمد …..                ***                     ***                           ***

درآمد …..                ***                     ***                           ***

درآمد …..                ***                    ***                           ***

کسر میشود:

هزینه ها 

هزینه برنامه …        ***                    ***                           (***)

هزینه برنامه …        ***                   ***                             ***

هزینه برنامه …        ***                    ***                           (***)

هزینه برنامه …        ***                    ***                            ***

کسری مازاد ویژه                                                                              ×××

 

 

 

 

مدیر امور مالی                        شهردار                          انجمن شهر

شهرداری . . . .

صورتحساب مازاد

برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/ **

                     مازاد

مازاد تخصیص یافته بمنظور :

ـ هزینه های سرمایه اداری                        *

ـ سرمایه گذاری در سایر مؤسسات           ×                  ××

مازاد  تخصیص نیافته :

ـ مانده اول دوره                                     *

+) تعهدات انجام شده                             *

-) تعهدات ایجاد شده                           (*)

مازاد در پایان دوره                                                                                    **

 

 

 

 

 

صورتحساب مازاد

مابه التفاوت دارائی و بدهی در سازمانهای غیر انتفاعی از جمله شهرداریها را «مازاد» میگوینــد.

هر گاه تمام یا قسمتی از این مازاد به امر خاصی از قبیل سـرمایه گـذاری در سایر مؤسسـات و یا بمنظور انجام هزینه های سرمایه ای اداری

ی را مازاد تخصیص نیافته میگویند و تحت همین نام نیز در دفاتر مالی ثبت میگــردد.

بنابراین حساب مازاد در دفتر کل شهرداریها یک حساب اصلی و حساب مازاد تخصیص نیافته و حساب مازاد تخصیص یافته حسابهای فرعی این حساب اصلی میباشند.

از طــرف دریگر همانطوریکه قبلاً نیر به آن اشاره شد است در پایان دوره مالی کلیه حساب های موقت بحساب درآمد و هزینه بسته میشود و مانده

بوده و لازم است این تعدیلات که در طول دوره مالی اتفاق می افتد طی گزارشی تحت عنـوان صورت مازاد ضمن سایر صورتحسابها به اطلاع مدیران و اشخاص ذینفع برسـد.

صورتحساب مازاد ممکن است طبق نمونه صفحه بعد بطـور جداگانه تهیه و به تراز نامه پیـوست شود و یا در سمت چپ ترازنامه تحت عنوان محاسبه و درج گــردد.

سایردارایی ها + سرمایه گـذاری در سایر مؤسسات + دارائی های ثابت = مازاد تخصیص یافته

(بدهی های بلند مدت + بدهی های جاری) ـ دارائی های جـاری = مازاد تخصیص نیافته

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

صورتحساب ترازنامه

صورتحساب ترازنامه یا بیــلان گزارشی است که بموجب ان وضعیت مالی شهرداری در یک تاریخ معین مشخص میگردد. تهیه و تنظیم و تسلیـم این صورتحساب در پایان سال مالی قانوناً الزامـی است ولی بمنظور

پایان هر سه ماه نیز اقدام به تنظیم بیلان ادواری شود برای تهیه و تنظیم صورت ترازنامه ادواری و سایر گزارشهای

مالی و ضمائم مربوطه نیازی به بستن حسابهای دفتر کل در پایان دوره شـش ماهه و یا سه ماهـه نمیباشد و برای این منظور از فرمی بنام کار برگ ده ستونی که بر اساس تراز آزمایـش پایان

ا و مازاد ارکان اصلی ترازنامه را تشکیل میدهد که رابطه زیرهمواره بین آنان میبایست برقرار باشد.

مازاد + بدهی = دارائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهــرداری . . . .

ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۰۰۰

دارائی ها                                                                                                            بدهیها ی و مازاد

 

دارائی های جاری                                                                                     بدهی های جاری

صندوق                                       ***                                                  بستانکاران

بانک                                          ***                                                              اسناد پرداختنی                    ***

بدهکاران                                   ***                                                   سپرده اشخاص             ***

اسناد دریافتنی                          ***                                                    تعهدات جاری                    ***

پیش پرداخت ها                        ***                                       بدهی هی طویل المدت

وام پرداختنی            ***

مازاد

سایر دارئیها                                                                  مازاد تخصیص یافته بمنظور   سرمایه گذاری                                                                          در سایر موسسات ***

دارائی ثابت

زمین و ساختمان                        ***

ماشین آلات و تأسیسات             ***                                                                      مازاد تخصیص نیافته           ××

وسایل فنی و مهندسی              ***                                                        مانده حساب در اول دوره    ***

***                                                                                                        ***

 

بطوریکه ملاحظه میشود عنوان ترازنامه از سه سطر تشکیل گردیده است . سطر اول نام شهرداری  سطر دوم نام صورتحساب و سطر سوم اختـصاص به تاریخ دارد. در طرف چـپ ترازنامه بدهی ها و مازاد ثبت شده است که دارائیها خود به دارائی جاری و ثابت تقسیم گردیده است و بدهـی ها نیز به دو طبقه که عبارتند از بدهیهای جاری و بدهی طویل المدت قابل تقسیم است .

صورتحسابهای فرعی یا جنبی

به منظور راهنمائی وکمـک به دستگاه مدیریت علاوه بر صورتحسـابها ئیکه معمولاً در پایان دوره مالی تهیه و ارائه

و هزینه های انجام شده یک دوره و مقایسه آن با درآمدهای وصولی و هزینه های انجام شده دوره قبل

ـ

وضعیت صندوق شامل :

الف) صورت دریافتی و پرداختی صندوق و بانک

ب) صورت پیش بینی وضعیت صندوق

در صورت«دریافتی و پرداختی» موجودی نقد اول دوره با کلیه دریافت های طی دوره جمع خواهد شد سپـس وجـوه پرداختـی در طی دوره از آن کسـر میگــردد تا بدین ترتیب موجودی نقـدی شهرداری در پایان دوره مشخص میگردد . صورت «دریافتی و پرداختی» صندوق و بانک ممکــن است روزانه یا ماهیانه و یا در پایان هر سه ماه تهیه و تنظیم گردد.

 

نمــونه :

شهرداری …..

    صورت خلاصه وجوه دریافتی و پرداختی                  ارقام

۱-موجودی در آغاز دوره

بانک                                                      *

صندوق                                                    *                                          *

 • دریافتیها

درآمد…..                                                 *                                          *

درآمد…..

جمع دریافتی                                          *                                              *

 

۳-  پرداختیهـا

هزینه برنامه …..                                               *

هزینه برنامه ……                                             *                                           *

مانده قابل مصرف برای پرداختی های شهرداری                                          **

 

 

 

و اما صـورت پیش بینی وضعیـت صندوق و بانک مفهومی مخالف صورت «دریافتی و پرداختی» را خواهد داشت . بدین معنی که صـورت «دریافتی و پرداختی» صنـدوق و بانک موجـودی واقعــی مؤسسه را مشخص

اقلام وصولی در طی دوره آینده بر اساس اقلام وصولی دوره مشابه قبل تعیین خواهدشد و پیش بینی اقلام پرداختی طی دوره آتی از منابع متعـددی منجمله هزینه های انجام شده اقتباس میشود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهـرداری ……

صورت پیش بینی وضعیت صندوق و بانک

 

۱-موجودی در آغاز دوره                                                                  ارقـام

بانک                                                          *

…                   *                                                   *

جمع موجودی واقعی و قابل پیش بینی                                                       *

۳- پیش بینی اقلام قابل پرداخت طی دوره

هزینه برنامه                                           *

هزینه برنامه                                           *

هزینه برنامه                                           *                                            *

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”منابع ” icon=”fa-pencil-square-o”]حسابداری شهرداری – علی تاجیک – انتشارات ونوس – پاییز ۱۳۸۰

حسابداری مالی – مهدی جبلی – انتشارات رها – ۱۳۸۲

حسابهای شهرداریها – دکتر حمید رضا حیدریان – انتشارات منیر – ۱۳۸۱

دفاتر مالی شهرداری کرج

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

78 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Yagut/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.