no-img
*** نِگزاوار ***

*** *** تحقیق کامل درمورد خط جهاد و شهادت *** *** پروژه ,تحقیق - فروشگاه نگزاوار

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

تحقیق کامل درمورد بهمن ماه-خط جهاد وشهادت
zip
شهریور ۸, ۱۳۹۵

تحقیق کامل درمورد بهمن ماه-خط جهاد وشهادت


تحقیق کامل درمورد انقلاب بهمن ماه-خط جهاد وشهادت

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]طراوت ونورانیت روزهای دهه فجر،تداعی کنند.ایام ظهور پس از غیبت است ده فجر میلاد نوین امتی است که در تاریخ بشری یکی از شورانگیزترین عمیق ترین،زیباترین واصلی ترین تحولات حماسه آفرین را بر مبنای ایمان وبرمحور امامت آفرین است.

رهنمود حضرت امام در یادمان زنده ودر گوشمان طنین افکن است که در پیام سالگرد۱۵خرداد،در سال۶۰ فرمودند:

((برملت شریف ماست که این ایام الله راکه هدیه هائی ازعالم غیبت ربوبی است،با جان ودل حفظ وبا چنگ ودندان،نگداری کنند..))

ازاین رو،یادآوری آن روزها می شویم ودر این دهه فجر(یعنیاز۱۲تا۲۲بهمن)پا به پای حوادث سال۵۷حرکت می کنیم.

مبادا که یادمان رود که چه بودیم وچه کردیم وچه شدیم واینک درکجائیم.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

۱۳ بهمن،دست امام برس رامت

سپیده دم ایران،نیم بهشت را به همراه دارد.مدرسه رفاه ــ محل اقامت امام ــ غرفه از غرفه های بهشت است.جهاد

صبح جمعه است ودر نمازخانه مدرسه،نماز صبح به جماعت برگزارشد.انصار ومهاجر،حاضرند وادای فریضه،به امامت روح الله انجام میگیرد.اینک درکنار خورشیدی که از مشرق می تابد،خورشیدی دیگردراین مدرسه است.مردم ایران،باشوری دیگر،از هرطرف به اقامتگاه امام،هجوم آورده اند،ودوقبله دارند:قبله توحیدونماز ونیازشان کعبه است وقبله انقلاب ونهضت وحرکت وهدایتشان،دراین مدرسه است،اینجاذوالقبلتین است.فلشی که مردم تهران را،از صبح زود،جهت می دهد،همه را به خیابان ایران در نزدیکهای میدان شهدا هدایت میکند.کوچه های اطراف اقامتگاه،غلغله ای ازجمعیت است.همه آمده اند:زن ومرد،پیروجوان،کوچک وبزرگ،تهرانی وشهرستانی،شهری وروستایی تنها یک آرزو دارند(زیارت امام)لبخند،حتی برچهره مادران شهید وخانواده مجروهان دیده می شود.امام،امید بخش این چهره های معصوم ومصمم ودل های داغدار است.ازدحام جمعیت،به حدی است که به مرحله غیر قابل کنترل رسیده است.امام،هرچند لحظه یکبار،در مقابل مردم ظاهر می شود وازپنجره ای که مطلع الفجراین امت است،به شیفتگان زیارت دست تکان می دهد.دستی که همچون ابر،بارش رحمت است.دستی که تسلی بخش ویتیم نواز ومهرآفرین وذره پروراست.دستی که دست خداست.دستی شاکرانه،یرسر وروی این مردم،سایه می افکند وآرام بخش است.شوق زیارت ،همه را بی تاب کرده است،آنانکه عاشق تر وشیداترین،می ایستند ونمی روند تا دوباره وسه باره امام را ببیند.مگرانسان ازدیدن این چهره،سیرمی شود؟!روی صفحه ای،این جملات را باخط درشت نوشته ور معرض دیدمردم می گذارند:دوستدارن سلامت امام،زودترمحوطه راترک کنند.عده ای بخاطر امام می روند ولی دلشان این داستان است،اشک شوق دردیده ها حلقه زده است.بازهم از مردم خواسته می شود که:محوطه راترک کنند ومجال زیارت امام را به دیگران هم بدهند آنچه در محوطه دیده می شود عشق وشوراست.گاهی پیرمردی کنار دیواری ایستاده وفقط نگاه می کند وچشم ازآن پنجرهفکه خورشید ازآنجا می تابد برنمی داردومنتظراست که امام بیاید.بالاخره نظمی باید بهاین دیدارهاداد.وقت ملاقات تقسیم بندی میشود:صبحهاازساعت ۹تا۱۳مردان وعصرها۳تا۶خواهران،درایران شوری دیگر برپاست.دست انتقام الهی از آستین این امت مسلمان بیرون آمده است.تظاهرات در شهرستانها ادامه دارد.مردم مصمم اند که ضربه نهایی را به ژیم ۲۵۰۰ساله وارد آورند.امام،مصاحبه می کند وسخنانش در سطح جهان منعکس میشود،مردم در شهرها ودر مرکز دقت ومراقبت خودرابیشترکرده اند.((اسدی))شکنجه گرمعروف ساواک،توسط مردم به هلاکت می رسد.ازشهرهای مختلف،کاروانهائی برای زیارت امام،به راه افتاده است.آنانکه دیروز،در مراسم استقبال ازامام،درمهرآبادوبهشت زهرا نتوانسته بودند شرکت کنند،امروزعازم تهران هستند.جهاد

۱۴بهمن،طلایه دار تجلی حق

جدال حق وباطل،همچنان ادامه دارد.حق،به پشتوانه امام وامت،هرروزپیش می رود وجای پای خودرامحکمترمیکند،ولی باطل،روزبه روز سست ترشده و زیرپایش خالی میگردد.بختیار،که خودرادرمعرض خطر میبیند،برای نجات دولت خود دست به هرحیله ای میزند.امام دولت اوراغیرقانونی دانسته استوتقاضای بختیاردرمورد ملاقات تنها به این شرط عملی وقابل قبول میداندکه بختیار،از نخست وزیری استتعفا دهد.امام،درفکرریشه کن کردن غده سرطانی است ولی طرف های مقابل،دراندیشه حفظ وضع موجود،بااندکی تغییرات هستند.وزنده باد مردم،که دراین وسط،شعارشان همیشه خطر انقلاب را نشان میدهد. مردم ، د ر صحنه حاضرندوشعاربرخاسته ازشعور،سرمیدهند:جهاد

((کابینه بختیار یک حیله جدید است             برنامه خمینی،برچیدن یزید است))جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد

امام،درمصاحبه ای،ضمن اینکه خبر تعیین اعضای شورای انقلاب را میدهد،می گوید:من دولت را بزودی معرفی می کنم واین ضربه ای است که بر پیکر لرزان دولت بخت برگشته بختیار،وارد میشود.اوضاع،هردقیقه،بهترازپیش،به نفع نهضت وزیان دنباله های رژیم طاغوت متعفی،امروز به ۳۳نفر میدهد. شهردار تهران، بحضورامام میرسدودست مبارک اورا می بوسدواستعفای خودرا تقدیم می کند.دادگستری،شاهد صحنه دیگری است.دوهزارنفراز خانواده های همافران بازداشت شده دردادگستری به عنوان اعتراض،تجمع کرده وشعارمی دهند وخواستار آزادی عزیزان خودهستند.دامنه انفجار این فجر،ازمرزهای ایران گذشته ودوستان راامیدوارودشمنان رامایوس ساخته وبه نشان دادن عکس العمل وا میدارد.شاه،هم اکنون در ((مراکش))به سرمی برد.سادات،رئیس جمهور مصر هم،خشم ووحشت خودراازبازگشت پیروزمندانه امام،به وطن خونین خویش،ابراز کرده است.انقلاب اسلامی روز به روزمتبلورمی شود.درشهرستانهاموج تظاهرات وجوددارد.مردم،فرهنگ انقلاب اسلامی رادر همه جا حاکم می کنند ودر مبارزه با مظاهررژیم مشرکانه شاهنشاهی هستند،حتی مظاهری که دراسمهاوجوددارد.شاهی به قائم شهر تغییر نام می دهداز سوی مردم شهرهای اطراف،شهرخمین زادگاه امام گلباران می شود.چه سربلندند آنانکه سربراین آستان نهادند…جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

۱۷بهمن،برگ خونین دیگری ازدهه فجر

مردم خوب ما،اطاعت کاملی راکه ازامام کرده اند،در تاریخ بشری بی سابقه است.امام،که قدر شناس این مردم خوب است وطی اطلاعیه جهاد ای،ازاحساسات عموم مردم،که توسط تلگرام ونامه ومطبوعات ابراز شده تشکرمیکند.فرمان امام،مبنی بر نخست وزیری بازرگان،همه جا منعکس است.بختیار،در مقابل عمل انجام شده ای قرار گرفته است ومی بیند که گویاآنهمه صحبت ها،شعارنبوده وبه مرحله عمل رسیده است.حتی رادیووتلویزیون شوروی،برای اعلام این خبر،برنامه های عادی خودرا قطع می کند.مردم،بنابه وظیفه شرعی خود ودر اطلاعات امر امام،درحمایت ازدولت موقعیت جدید،تظاهرات راه می اندازندوهمزمان باتظاهرات مردم،هلیکوپترهای نفربروفانتوم های جنگنده هم با غرشی مهیب وبا چراغهایی روشن،درآسمان تهران وچولان می دهند.مجلس بختیارهمچنان در فکر آخرین تلاشهای مذبوحانه است.امروز دراین مجلس قلابی وغیر قانونی،لایحه انحلال ساواک ومحاکمه وزرای سابق به منظورفریب دادن مردم به تصویب می رسد.از سوی دیگر تظاهرات مردم زاهدان به آتش وخون کشیده شده وعده ای مجروح وشهید می شوندواز دستگیری عده ای ازهمافران چندروزاست که می گذردوتلاش برای آنها همچنان ادامه داردوامروز برای متفرق کردن خانواده های متحصن آنها،باپرتاب گاز اشک آوردر محوطه دادگستری وشلیک هوائی،آنان را پراکنده می سازند.شاه که در خارج ازایران بسر می بردادعا می کندکه هنوز پادشاه وفرمانده ارتش ایران است عده ای احتمال وقوع کودتارا قوی می دانند.اماامام این احتمال را رد میکند.برخی ازسیاستمداران مشهور جهان این انقلاب رایک آتشفشان واقعی توصیف میکنند،دراقامتگاه امام شوروغوغائی وصف ناپذیر بر پاست. عکاسان، خبر نگاران،گزارشگران ایرانی خارجی ،روحانیون وشخصیتهای دیگر حضور دارند.زمان با سرعت عجیب پیش میرود.جوانان انقلابی مسلمان در شهرها وبخشها،شبها پاسداری میکنندوکشیک داده وتاصبح،رفت وآمد را کنترل می نمایند.حجه السلام آقای فلسفی پس از۸سال سکوت تحمیلی،امروز به امر امام ودر حضور هزران نفر از اجتماع کنندگان دراقامتگاه امام وکوچه های اطراف لب به سخن می گشاید.جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد

۱۸بهمن،خشم مقدس حق طلبان

سرمای بهمن ماه،دربرابرگرمای انقلاب مردم،روبه زوال است.همه جا،حرارت وشوراست همه روزه،روشن وپرفروغ است،همه دلها،زنده وشاداب است.امروز۱۸بهمن است.بازهم درخیابانهای تهران،تظاهرات برپاست.دراصفهان وشیراز،خدمات شهری را،جوانان،خود به عهده می گیرند.اهل تسنن کردستان،طی تلگرافی،ورودامام را تبریک گفته واعلام وفاداری به امام امت میکنند.ژنرال هایزر ایران راترک میکندزیرا می داند که اگربماند زیر چرخ ودنده های انقلاب،له خواهد شد.شوروی از بازرگان پشتیبانی می کند،ازطرف دیگرهم،آمریکا بختیاروکابینه اورا بعنوان دولت ایران شناخته وتایید میکند.قشری ازارتش،همچنان وفاداربه بختیار ورژیم سلطنت هستندوعده ای ازژنرالهای ارتش،تهدید به کودتامیکنند.اماازجنبه سیاسی،کار بختیارتمام است.تعدادیازده وزارتخانه،رسما اعلام میکنندکه فقط از دولت بازرگان اطاعت میکنندواین دولت را به رسمیت می شناسند.سازمان رادیووتلویزیون هنوز به نفع بختیار کارمیکندولااقل در نظرهامتهم استواز این جهت،خبرگزاری پارس به عنوان اعتراض ازدادن اخبار به این سازمان اجنناب کرده وآنراتحریم خبری میکندوجمعی ازطرفدارن قانون اساسی شاه که غالبا افراد ۳۰سال به بالا هستنددر ورزشگاه امجدیه تجمع کرده وبا دادن شعار وهمراه آوردن پلارکارد وفاداری خودرا به قانون اساسی اعلام می کنند.گفتیم که تلویزیون دراختیار بختیار است اماعده ای ازکارکنان هم در حال اعتصاب بسر میبرند.یک نطق کوتاه تلویزیونی امام خمینی مستقیما ازشبکه کارکنان اعتصابی پخش می شود.داخل این سازمان خبری وتبلیغی هم برای خود نوعی صحنه درگیری حق وباطل است.امام امت دریک سخنرانی درجمع قضات ومقامات دادگستری که به دیدار ایشان آمدند،خواستار محاکمه غیابی شاه میگردد.دهها اتوبوس ،گروه کثیری ازمدرسین وطلاب حوزه علمیه راازقمبه تهران می آورد وهمه آنان در صفوف منظم،به دیدارامام می روندوهمراه باشعار،چندکیلومترراه راتا اقامتگاه طی میکنند.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

۲۱بهمن،مطلع الفجر پیروزی

مدتهاست درتهران وبسیاری از شهرستانها،مقررات منع رفت وآمد در شب ها اعلام شده است.گرچه مردم رعایت نمی کنندولی مزدوران رژیم،هرشب برای اجرای این قانون،گلوله بکار می برندوجمعی را به خاک وخون می کشند.مردم هم نشان داده اند که دست بردارنیستند.آنچه امروز اتفاق می افتد،واقعا بی سابقه وعجیب است:فرماندار نظامی تهران،اعلام می کند که ساعت منع عبورومروراز۵/۴بعدازظهرشروع می شود..حکومت نظامی درروز روشن!خدا می داندکه چه توطئه های خطرناک ونقشه های شوم در مغزهای افیونی بختیارودیگر تفاله های رژیم شاهنشاهی می گذرد.اما خدائی که نگهبان انقلاب وضامن پیروزی انقلاب اسلامی است.خدائی که به محمدمصطفی(ص)هم خبرازتوطئه مسجدضرارداد،خدائی که درکمین ستمگران است این بار نیز به مدد می آیدوگوئی روحالامین برقلب امام امت،الهام کرده است این سروش آسمانی اززبان امام به گوش مردم می رسد که:دستورفرماندارنظامیان غیرقانونی وغیرمعتبراست ومردم نباید اعتنا کنندوهمه بایدبه خیابانهابریزند..باجرای فرمان امام،مردم یکپارچه شهرراازحضورخود پرمی کنند.توطئه وسیع وخطرناک رژیم،شکست می خورد.مردم،حس میکنند که آن لحظه موعود فرارسیده است.قرآن می گوید:وقتی که آن اَجَل وسرآمد،فرا برسد،حتی یک ساعت هم پس وپیش نم یافتد،اینک ساعت انقلاب،قائم شده است.نیروهای وفاردار به شاه وبختیار،باتانکومسلسل وهلیکوپتر به مقابل باامت بپاخواسته می آیندوکشتارمردم راآغاز می کنند.همافران،به مردم اسلحه می دهند.اینک،مردم فریاد سرخشان راازحلقوم تفنگ به گوشهای کروناشنوای شاه دوستان وسلطنت طلبان می خواهند برسانند.مردم فهمیده اندکه حالا وقت استفاده از زبان سلاح برای گفتگوبباطل فرارسیده است.امروز،ایمان،مسلح می شودوسلاح،به خواسته های اسلامی مردم،ایمان می آورد.مردم درهرطرف باایجاد راه بندان ها،ازعبورومرورنیروهای وفادار به رژیم شاهنشاهی جلوگیری به عمل می آورد.قسمتی از سربازخانه ۀویزان دچار آتش سوزی می شود.اینک تهران قیام کرده است.این خیلی مهم است.مردم ایران بپاخاستن یکپارچه تهران را مدتهاانتظار می کشیدند،والان،ان انتظار،برآورده شده است.رادیوتهران،گوشه ای از اخبارتهران،را نقل می کند وبادادن عنوان اغتشاشات وآشوبهابه حرکت اسلامی امت می خواهداز عظمت این انقلاب واززشتی کشتارهای رژیم بکاهد.ولی کور خوانده است.چه کسی رامی خواهد فریب دهد،مردم همه در صحنه اند.مردم شهرستانهای دیگر،باشنیدن اخبار تهران،بعنوان اعتراض بعمل دولت بختیار،دست به راهپیمایی می زنند.شب فرا میرسد.ولی آبست حوادث بزرگی است که مسیر تاریخ را عوض می کند..

۲۲بهمن،یوم الله دیگر

ازسحرگاهان امروز،در شرق تهران،افرادنیروی هوائی به انقلابیون می پیوندندودرگیری رسماَ وبطورجدی شروع می شود.همه جا سنگراست.همه جا جبهه است.همه می جنگند..زنها برای پرکردن کیسه های شن جهت سنگربندی در کوچه وخیابانهاوپشت بام ها،حتی کف پیاده روهارا میکنند،برای رزمندگان غذا،دارو،پتو می اورند.حتی وسائل لازم برای ساختن کوکتل مولوتف را فراهم کرده دراختیار بچه ها قرار می دهند وخودنیز می سازند.عده ای برای اهدا خون به مجروحین نبرد،صف کشیده اند.سردخانه ها،پرازاجسادپاک شهدااستوبیمارستان ها مملواز مجروحین تیرخورده است.آژیرآمبولانس ها یک لحظه قطع نمی شود.

در سنگرها وخیابانها،خون سربازان ونظامیان بریده ازبختیار وپیوسته به مردم،باخون فرزندان دیگراین ملت آمیخته می شود.گروههای مسلح مردم،به منزل امام مراجعه کرده وپشتیبانی خودرااعلام میکنند،خانواده همافران دستگیر شده،که چندروزی است دست به تحصن زده اند،امروزبرای شرکت درااین نبرد عظیم به تحصن خود پایان می دهند.گرچه ارتش اطلاعیه داده واعلام بی طرفی میکندولی بختیار که تحت فشار امواج انقلاب قرارگرفته است.می گوید:اگراستعفادهم،کودتا می شود!امام،تهدید می کندکه اگرکشتارهای وحشیانه نیروهای گارد،ادامه یابد،حکم جهاد می دهد.

در نبرد تن وتانک،صدها نفر کشته وهزاران نفر مجروح می شوند.لاشه تانکها در گوشه وکنار خیابانها ومیادین،بخصوص در قسمت شرق تهران به چشم میخورد.تفنگهای ژ-۳که تادیروز دردست باطل بود وسینه حق را می دریدامروز در کف با کفایت حق،قلب باطل را نشانه می رود.اکثرکلانتریهاوپاسگاههای ژاندارمری وپادگان ها،همچون عشرت آباد وفرح آباد وحشمتیه توسط مردم فتح شده تهران بزرگ،به تصرف مردم در می آیدورزیم شاهنشاهی سقوط میکند.

نصیری،رویس ساواک،دستگیر میشود.رؤسای رژیم طاغوتی،یا کشته شده اندیادر چنگ عدالت دستگیر می شوندویاددرخانه هاوسوراخ ها خزیده ومخفی شده اند ایران به دست اسلام می افتد.

سفارت اسرائیل درتهران،امروز عصر به تصرف درآمده وبه سفارت تلسطین تبدیل می شود.اینک،روز،روز روشن اسلام است.باایثار این همه خون واهدای این همه شهید به آستان دین ودر پای درخت تناوراسلام،رژیمی۲۵۰۰ساله ویران میشودوبا پیروزی انقلاب اسلامی یوم اللۀ دیگر تحقق پیدا می کنند ووعده راست الهی بر نصرت مومنین فرامی رسدواین همه،میوه آن خونهای نیمه خرداد نخستین است وبه فرموده امام در سخنرانی ۱۵خرداد سال۶۰: درحقیقت، دستاورد نهضت۱۵ خرداد۴۲پیروزی ۲۴بهمن۵۷بود….

ورژیم شاهنشاهی سقوط کرد…[/tab][/tabgroup]

امنیت پرداخت و ضمانت ها

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

18 صفحه فارسی

فونت استاندارد/bzar/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

بدون نیاز به ویرایش

دریافت فوری

مقدمه
بهمن با آمدن امام،فجری تابید
بهمن،دست امام بر سر امت
بهمن،طلایه دار تجلی حق
بهمن،ضربه ای از حق برمغزباطل
بهمن،امید بخش امت انقلابی
بهمن،برگ خونین دیگری از دهه فجر
بهمن،خشم مقدس حق باطلان
بهمن،آتش حقیقت در خرمن نیرنگ
بهمن،در انتظار یک فجر
بهمن،مطلع الفجر پیروزی
بهمن،یوم اللۀ دیگری
+ فهرست فارسی
مقدمه
بهمن با آمدن امام،فجری تابید
بهمن،دست امام بر سر امت
بهمن،طلایه دار تجلی حق
بهمن،ضربه ای از حق برمغزباطل
بهمن،امید بخش امت انقلابی
بهمن،برگ خونین دیگری از دهه فجر
بهمن،خشم مقدس حق باطلان
بهمن،آتش حقیقت در خرمن نیرنگ
بهمن،در انتظار یک فجر
بهمن،مطلع الفجر پیروزی
بهمن،یوم اللۀ دیگری


درباره نويسنده

همیشه آرزو داشتم یک تیم را مدیریت و یک ایده خلاقانه را عملی کنم که خودم و ده ها نفر دیگر را به ثروت برساند . از طرفی یک منبع معتبر آموزشی و درآمد زا برای دیگران باشد . اکنون آن رویا ، " نگزاوار " نام دارد.

کامران کامران فر 59 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.