no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

***روش های حفره زنی و هسته حلقوی( Hole Drilling and Ring Coring) **پروژه تحقیق

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

روش های حفره زنی و هسته حلقوی( Hole Drilling and Ring Coring)
zip
شهریور ۳, ۱۳۹۵

روش های حفره زنی و هسته حلقوی( Hole Drilling and Ring Coring)


روش های حفره زنی و هسته حلقوی( Hole Drilling and Ring Coring)

[tabgroup][tab title=”مقدمه” icon=”fa-pencil-square-o”]روش حفره زنی بطور گسترده ای از تکنیک همه منظوره برای اندازه گیری تنش های پسماند در مواد استفاده کرده است. این روش بصورت مناسبی استفاده شده است و تنش های پسماند استانداردی دارد که آن از درجه اعتبار خوبی و صحت برخوردار است. این مرحله آزمون شامل آسیب رساندن به نمونه ها می باشد اما این آسیب اغلب قابل تحمل و یا قابل تعمیر می شود. به این دلیل، این روش گاهی اوقات” نیمه مخرب” نیز نامیده می شود.

روش حفره زنی شامل حفر یک حفره کوچک در نمونه گیری آزمون در مکانی می باشد که تنش پسماند، مورد ارزیابی قرار می گیرد. این جا به جایی مواد تنشی باعث می شود که توزیع مجدد تنش پسماند در بقیه مواد اطراف حفره و تغییر شکل های وابسته ایجاد شدند. شکل ۱-۲ به طور مختصر تغییر شکل های اطراف یک حفره زنی به مواد تنش پسماند کششی را نشان می دهد. آزاد شدن تنش متعاقب سبب می شود کشسان به عقب برگردد و به لبه حفره نسبتاً گسترش پیدا کند و با افزایش سطح محلی کوچکی به فشار پواسوان منجر می شود. با تنش های فشرده این عمل معکوس انجام می گیرد.

برای ارزیابی های تجربی، اندازه فشار یا تکنیک های نوری برای اندازه گیری سطحی تغییر شکل های مواد اطراف قابل دسترسی می باشند که بطور کلی به تنش پسماند قبلی داخل حفره آسیب زده می شود.

 روش هسته حلقوی نوع دیگری”درونی-بیرونی” از روش حفره زنی می باشد که ناحیه ای از اندازه گیری شده ای در میان حفره می باشد که شکل شیار حلقوی اطراف را درست می کند، شکل ۲-۲ هندسه روش های حفره زنی و هسته- حلقوی را با هم مقایسه می کنند. هر دو روش از لحاظ ریاضی مشابه هستند و فقط در ثبت های عددی برای ارزیابی های تنش پسماند با هم تفاوت دارند. روش هسته حلقوی مزیت تولید فشارهای رها شده بیشتری را دارد و قابلیت خوبی برای اندازه گیری تنش پسماند خیلی زیادی نسبت به تنش موادی را دارا می باشد.[/tab][tab title=”تاریخچه” icon=”fa-pencil-square-o”]روش حفره زنی از کار اولیه مارتر در سال ۱۹۳۰ نشأت گرفته است. در آن زمان، این روش به صورت چشمگیری با کمک محققان زیادی رشد و پیشرفت کرده است. روش حفره زنی اکنون توسط فرآیند تست استاندارد ASTM آثار و روش آموزشی گسترده ای بنحوی بنانهاده شده که این نشانه ی بارز خلاقیت مفهوم کار اولیه مارتر بعد از ۷۵ سال می باشد که علاقه به حفره زنی، با پیشرفت های جدید مکرری ادامه دارد.

در مرحله اولیه کشیدگی سنج مکانیکی توسط مارتر مورد استفاده قرار گرفت و مارتر آن را بعنوان یک ویژگی مهم تشخیص داد که میزان اعتبار و درستی حفره زنی در اندازه گیری های تنش پسماند را محدود می کند. توسعه اندازه های فشار در دهه ۱۹۴۰ فرصتی برای پیشرفت های اساسی در مورد تغییر شکل کیفیت اندازه گیری را ایجاد کرده است.

در سال ۱۹۵۰، سویت استفاده از اندازه های فشار اندازه گیری حفره زنی را معرفی کرده است، که بصورت گسترده ای درستی و اعتبار اندازه گیری را افزایش داد و امکان اینکه حفاری های کوچکی مورد استفاده قرار گیرند را بوجود آورد. استفاده از اندازه های فشار، بیشتر توسط کلسی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. او تکنیک حفر رشد فزاینده به منظور تخمین تنش در مقابل نیمرخ عمق را کشف کرد. در همان زمان، میلبرات روش هسته- حلقوی با پیشرفت های بعدی که توسط گانوت انجام گرفت، را معرفی کرد.

استفاده جدید از روش حفره زنی اندازه فشار از کار روندلر و ویگنس در سال ۱۹۶۶ نشأت می گیرد. آنها هندسه اندازه فشار استاندارد شده ای برای اندازه گیریهای تنش باقیمانده را ایجاد کردند و روش حفره زنی را بصورت فرآیندی تکرارپذیر و سیستماتیک بوجود آوردند. کارشان پایه و اساس ایجاد روش آزمون استاندارد ASTM، E837در سال ۱۹۸۱ بود که از آن تا کنون چندبار کارشان بصورت آپ دیت( به روزرسانی) درآمده است. اندازه گیری های اولیه حفره زنی برای شناسایی تنش های هم شکل مورد استفاده قرار گرفته است، سپس روش های تقریبی برای شناسایی تنش نیمرخ عمق مورد استفاده قرار گرفته اند. آخرین دستیابی به محاسبه های عنصر محدود این امکان را به وجود آورد که اندازه گیری های توصیف تنش واقعی انجام گیرد و این مرحله در E837 استاندارد شده است.

آثار زیادی در مورد اندازه های حفره زنی فشار نوشته شده است که اطلاعات توصیفی، راهنمایی یک تمرین خوب و بررسی درستی اندازه گیری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

حفره زنی عمیق( Deep Hole Drilling)

روش دیگری در مورد روش حفر عمیق وجود دارد که بصورت مفصل در فصل ۳ توضیح داده می شود. این دیدگاه برای تعیین تنش پسماند در داخل نمونه های عمیق بزرگی مفید است.

 این روش ابتدا بعنوان وسیله ای برای اندازه گیری تنش های زمین شناسی درون توده های صخره های بزرگ بکار برده می شد و بعداً برای اندازه گیری تنش های پسماند در عنصرهای فلزی بزرگ مانند         قالب گیری ها  بکار برده شد. این روش شامل حفر چاله عمیق از طریق مواد آزمون بود و سپس تغییر قطر مواد اطراف را مورد اندازه گیری قرار می داد. این روش تعدادی از عناصر مکانیکی حفره زنی و روش های هسته- حلقوی را با هم ترکیب می کند، اما این روش بصورت مشهودی با اندازه گیری هایی که در داخل حفر عمیق و نه بصورت سطحی ایجاد می شود، متفاوت است. این ویژگی مهمی است چون که موقعیت اندازه گیری ها و موقعیت تنش های اندازه گیری شده را کنترل می کند. روش های قراردادی حفره زنی و هسته حلقوی شامل اندازه گیری های سطحی هستند و بنابراین آنها نسبت به تنش های پسماند در سطح حساس تری هستند، کا کاهش حساسیت نسبت به تنش های عمیق داخلی تقریباً با شعاع های حفره مساوی هستند. در مقابل، اندازه گیری های حفره زنی تنش های پسماند در عمق داخلی را ایجاد می کند.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

تکنیک های اندازه گیری نوری

 Optical Measurment Techniques

تکنیک های اندازه گیری نوری چندگانه ای در دهه های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰  بعنوان تکنیک های اندازه گیری تغییر شکل های سطحی جایگزینی معرفی شده اند. که این تکنیک ها تنش پسماند بوسیله روش حفره زنی را ارزیابی می کنند. درس ۱۱ این تکنیک ها را بصورت مفصل توضیح می دهد. تکنیک های نوری دوربین- محور امتیاز ایجاد اطلاعات میدان- کامل را دارا می باشند که امکان میانگین اطلاعات، جلوگیری از اشتباه و استخراج اطلاعات مفصل را فراهم می کند. در مقابل اندازه های فشار، اندازه گیری های فشار سه جهت جداگانه را ایجاد می کند. شکل ۴-۲ اطلاعات محلی توسط اندازه های فشار(ناحیه ای که داخل سه مربع وجود دارد) را با اطلاعات ارزشمندتری از اندازه گیری های جابجایی میدان- کامل مقایسه می کند.

سه تکنیک میدان- کامل برای اندازه گیری های تنش و پس ماند حفره زنی بکار برده می شود: تداخل سنجی مویری، تداخل سنجی هولو گرافیک و همبستگی شکل دیجیتال. هنگام استفاده از تداخل سنجی مویری، یک پراش ناهنجار شامل خطوط اصلی نازکی می باشد، بطور کلی  ۱۲۰۰-۶۰۰ خطوط ایجاد می شود یا بصورت مستقیم  در سطح نمونه فراهم می شود. این ناحیه توسط دو شعاع نوری متقارن چراغانی شده است که از منبع لیزر منسجم فردی نشأت گرفته است.

پراش اشعه های نوری” ناهنجاری تقریبی” را ایجاد می کند که تداخل فرعی شامل خطوط تاریک و روشن می شود که توسط دوربین ویدئویی گرفته می شود. خطوط فرعی حاشیه های جابجایی سطحی در فاصله هایی حدود ۰٫۵mm را ارائه می دهد. تداخل سنجی هولوگرافیک روشی مهم برای اندازه گیری جابجایی سطحی در اطراف حفاری سوراخ را فراهم می کند.یک روش جدید، تداخل سنجی الگوی لکه الکترونیکی(ESPI) رایج شده است. بخاطر اینکه   استفاده اش از دوربین ویدوئویی الگوهای حاشیه ای« فعال» می باشد که هنگام عکس گرفتن ایجاد می شود. شکل ۴-۲ مثالی از ESPI الگوی حاشیه ای توسط حفره زنی را ارائه می دهد.

سطح درونی، سطح بیرونی یا سطح شیب دار اندازه گیری های ESPI ممکن است به شکل نوری استفاده شده وابسته باشد. یک ویژگی مهم ESPI این است که آن می تواند با سطح نمونه آشکاری بدون پیوستن به اندازه نابهنجاری پراش ضروری برای اندازه گیری های مویری بکار رود. این امکان فراهم می شود که اندازه های ESPI انجام می گیرد و بطور بالقوه ای از این روش بعنوان وسیله کنترل کیفیت تک صنعتی استفاده می شود.

همبستگی تصویر دیجیتال(DIC) تکنیک نوری دیگری است که می تواند برای اندازه گیری های تنش پس ماند روش حفره زنی استفاده شود. تکنیک ۲D شامل عکس یک الگوی ناهموار بر روی سطح نمونه ای و تصویر ناحیه ای با استفاده از دوربین دیجیتال با قدرت بالا گرفته                 می شود. این دوربین عمودی برای سطح، ایجاد می شود و تصاویری از سطح ناهموار قبل و بعد از تغییر شکل ضبط می شود. جزئیات محلی در داخل دو تصویر از لحاظ ریاضی به هم وابسته هستند و جابجای شان در دو جهت داخلی تعیین می شود.

الگوریتم های استفاده شده برای انجام این کار کاملاً پیچیده هستند، بنابراین سیستم نوری خوب درجه بندی شده می تواند جابجایی پیکسل را حل کند. اندازه گیری های جابجایی سه بعدی همچنین می تواند بوسیله تصویر سه بعدی با استفاده از دو عدد دوربین ایجاد شوند. اطلاعات تغییر شکل خارج از صفحه اضافی ابداع شده می تواند بصورت بالقوه صحت ارزیابی های تنش باقیمانده از اندازه گیری های حفاری سوراخ را بسط دهد. اما، این احتمالاً تأثیر کمتری دارند. چون که جابجایی های خارج از صفحه کوچکتر هستند و بنابراین نسبت به جابجایی درون صفحه تأثیر کمتری دارند. تکنیک های نوری میدان کامل تکمیل کننده تکنیک اندازه فشار هستند، که هریک از این روش ها مزایا و معایب خاص خودشان را دارند. در جدول ۱-۲ برخی از ویژگی هایشان  لیست شده است. روش های نوری این مزیت را دارند که آنها بطور چشمگیری         مجموعه های اطلاعات بیشتری را ارائه می دهند.

دسترسی به اطلاعات اضافی این امکان را ایجاد می کند که صحت ارزیابی تنش و اعتبار میانگین اطلاعات فراهم شود و باعث می شود که اشتباهات موقعیت ها یا ویژگی های اضافی تشخیص داده شوند. اما روش های نوری بطور کلی به شرایط نسبتاً کلی نیاز دارند، در حالیکه کرنش سنجش برای استفاده میدانی مناسب تر و بهتر هستند. هر دو روش اندازه گیری همچنین دارای ویژگی های متصادفی هستند که کرنش سنجش نسبتاً ارزش وسیله ای کمتری دارند. اما ارزش پیش اندازه گیری بالایی دارند.

 وسایل نوری ارزش تجهیزاتی بیشتری نسبت به ارزش پیش اندازه گیری کمتر دارند. وسایل نوری ارزش تجهیزاتی بیشتری نسبت به ارزش پیش اندازه گیری کمتر دارند. شکل ۴-۲          کرنش سنج و اطلاعات میدان کاملESPI را مقایسه می کند. جدول۱-۲ ویژگی های              کرنش سنج و اندازه گیری های نوری را نشان می دهد. شکل ۵-۲ مثال های گلمیخی حفره زنی را نشان می دهد که شامل: الف) گلمیخ حفره زنی، ب) گلمیخ با سیم های اصلی، پ) عمل حفر، عکس های مجانی از تنش زایی.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

کنده کاری با قلم آب:

یک نوع اسیدی مناسبی است که برای سطح نمونه بکار برده می شود. برای پیشرفت فرآیند کنده کاری، این اسید می تواند فعال شود و نمونه به آرامی گرم شود. این اسید می تواند از سطح نمونه جابه جا شود و سطح را کنترل کند. هدف این است که حداقل مقدار مواد جابه جا شود تا زمانیکه ظاهرمات سطح پدیدار شود. اپراتور باید پیشنهادات سالم و امن را دنبال کند تا زمانیکه به اجزا اسید می پردازد و با اسید کار می کند. کنده کاری های زیر محلول خنثی می باشد که برای تبدیل سطح PH به مقدار مناسبی برای سطح پیوند بکار برده می شود. جاییکه مورد نیاز است اطلاعات تنش نزدیک به سطح کیفیت زیادی را ایجاد می کند، اثرها باید بر روی مواد نمونه ای برای کنترل مقدار جابجایی مواد در طول کنده کاری بکار برده شوند.

 

– فرسایش:

کنده کاری ها برای برخی از مواد مورد نیاز بسیار خطرناک هستند و به یک روش جایگزین برای ایجاد سطح مات نیاز داریم. چندین معبر از کاغذ کربور سیلیکان خوب با استفاده از فشار نوری می تواند ایجاد شود. تکه جدیدی از کاغذ می تواند برای هر یک از مکان های برش یک الگوی هاشوری به داخل نمونه استفاده شود و از طریق صیقل دادن سطح امکان پذیر نمی باشد.

خطوط کلی ردیف اندازه گیری می تواند با استفاده از تنگستن کربور به سطح صیقل داده شود بعنوان مثال: یک خودکار. اینها بلافاصله در مقابل کنده کاری مات یا سطح فرسایش هاشوری تشخیص داده شوند. این امری عادی است که چهارخط اطراف مرکز اصلی ایجاد شود برای اینکه ویژگی های اطراف لبه از الگوی اندازه گیری بصورت ردیفی درآید به این منظور که هیچ نشانه ای در حال حاضر برای روش حفره زنی یا اجزاء اندازه گیری وجود ندارد.

مکانی لازم است که گلمیخ کرنش سنج در یک موقعیت خاص با یک ویژگی دیگری در سطح نمونه قرار گیرد( بعنوان مثال یک جوش، حفره یا لبه)، بعد مکان مقیاس می تواند ایجاد شود در حالیکه چشم انداز ناحیه مورد نظر با استفاده از ارتفاع نوری توسط ماشین حفر ایجاد شده است.

نصب کرنش سنج

هدف نصب کرنش سنج در یک سطح نمونه این است که چسبندگی بدون خزش، با استحکام بالا و کم قطر دست یابیم که بطور مؤفقی تغییر شکل های سطحی بوسیله ی بارگذاری برشی به لایه برگشتی کرنش سنج تبدیل شوند و قشر فلزی شبکه مقاوم افزایش می یابد. چسب های سیناکریلات به طرز زیادی برای کار کرنش سنج مورد استفاده قرار می گیرند بخاطر اینکه آنها به آسانی کنترل می شوند و نسبتاً در زمان حفاظتی بکار برده می شوند.

انواع دیگری از چسب ها قابل دسترسی هستند، بعنوان مثال: رزین اپوکسی دوبخشی، اما زمان های محافظتی طولانی تری برای تنظیم فشار مورد نیاز است برای اتصال نمونه/مقیاس برای اینکه به دمای ممکن برسی. دستورالعمل های داده شده توسط کرنش سنج ویا تهیه کنندگان چسبها باید به دقت دنبال شود برای قرار دادن (نصب) نمونه های منظم، انواع کرنش سنج های«باز» باید در رابطه با مقیاس های گنجانده شده انتخاب شوند بخاطر اینکه ضخامت کم آنها باعث می شود که این کرنش سنج ها، خطوط تراز بدون ایجاد ضخامت چسبندگی غیرقابل قبولی را دنبال         می کنند علاوه بر این، مواد برگشتی مقیاس ممکن در وضعیت خوبی قرار گیرد بنابراین قسمت های فعال مقیاس می تواند با نازکترین(کم قطرترین) چسب های ممکن نصب شود، بعنوان مثال شکل ۶-۲  را ببینید.

۴-۳-۲ سیم کشی کرنش:

در بیشتر حالات ملزومات گلمیخ های سیم کشی کرنش آسان هستند. حفاظت از سیم معمولاً نیاز نیست بخاطر اینکه فرایند حفره زنی در یک زمان کوتاه کامل می شود. پیشنهاد می شود که سه سیم منظم برای وصل هر یک از اجزا مقیاس بکار رود تا تغییرات دمایی سیم اصلی را تحت تأثیر قرار دهند. این روش بطور چشمگیری به ثبات خواندن سنج کمک می کند. در حالیکه تغییرات فشارکمی اندازه گیری می شود. مقیاس هایی با سیم های اصلی در شکل (b)5-2 (گنجانده شده) و (c) 5-2( باز) نشان داده شده اند.سیم های اصلی باید به حدی کوتاه باشند که به طور عملی تأثیر مقاومت سیم مادر را کم کنند. وی شی تک نیک های جامد کرنش سنج کاربردی را توصیف کرده است.[/tab][/tabgroup]

امنیت پرداخت و ضمانت ها

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

20 صفحه فارسی

فونت استاندارد/bzar/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

بدون نیاز به ویرایش

دریافت فوری

تاریخچه
حفره زنی عمیق( Deep Hole Drilling)
– روش های بدست آوردن اطلاعاتData Acquision Methods
تکنیک های اندازه گیری نوری( Optical Measurment Techniques)
تهیه نمونهSpecimen Preparation
هندسه نمونه و انتخاب کرنش سنج
عمق چاله حفر شده
عمق اطلاعات فشار
ضخامت نوع C
فاصله ویژگی لبه
فاصله ویژگی مرحله ای
شعاع انحنا
فضای اندازه
تهیه سطح
کنده کاری با قلم آب
فرسایش
نصب کرنش سنج
۲ سیم کشی کرنش
وسایل و کسب اطلاعات
کسب اطلاعات
فرآیند حفره زنی
انتخاب دستگاه برش حفره زنی
بار کاربید تنگستن
+ فهرست فارسی
تاریخچه
حفره زنی عمیق( Deep Hole Drilling)
– روش های بدست آوردن اطلاعاتData Acquision Methods
تکنیک های اندازه گیری نوری( Optical Measurment Techniques)
تهیه نمونهSpecimen Preparation
هندسه نمونه و انتخاب کرنش سنج
عمق چاله حفر شده
عمق اطلاعات فشار
ضخامت نوع C
فاصله ویژگی لبه
فاصله ویژگی مرحله ای
+ فهرست فارسی ۲
شعاع انحنا
فضای اندازه
تهیه سطح
کنده کاری با قلم آب
فرسایش
نصب کرنش سنج
۲ سیم کشی کرنش
وسایل و کسب اطلاعات
کسب اطلاعات
فرآیند حفره زنی
انتخاب دستگاه برش حفره زنی
بار کاربید تنگستن

مشاهده تمامی فایل های مربوط به رشته ی...درباره نویسنده

همیشه آرزو داشتم یک تیم را مدیریت و یک ایده خلاقانه را عملی کنم که خودم و ده ها نفر دیگر را به ثروت برساند . از طرفی یک منبع معتبر آموزشی و درآمد زا برای دیگران باشد . اکنون آن رویا ، " نگزاوار " نام دارد.

کامران کامران فر 54 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.