no-img
*** نِگزاوار ***

***درخواست های بازار در بازاریابی صنعتی**** آیا درخواست ها بر استراتژی تاثیر می گذارند؟***

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

درخواست های بازار در بازار یابی صنعتی،آیا درخواست ها بر استراتژی تاثیر می گذارند ؟
zip
مرداد ۲۹, ۱۳۹۵

درخواست های بازار در بازار یابی صنعتی،آیا درخواست ها بر استراتژی تاثیر می گذارند ؟


درخواست های بازار در بازار یابی صنعتی

آیا درخواست ها بر استراتژی تاثیر می گذارند ؟
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]یک سئوال مهم در بازاریابی صنعتی این است که آیا شکلی  که در آن بازار یک شرکت ارائه می شود بر استراتژی بازاریابی اثر می گذارد . این سوال به طور کلی از طریق مطالعه موردی بررسی شده است ، و شواهد کمّی محدود هستند . این مقاله در واکنش به این محدودیت یک آزمایش ظاهری را گزارش می کند که بررسی می کند آیا درخواست های بازار اثر سازنده ای در تجارب دارند . این مقاله به طور تجربی دو نوع در خواست بازار – ظاهری و اجباری – را مقایسه می کند  تا اثر وارد شده بر دو استراتژی تثبیت شده در بازار یابی صنعتی را بررسی کند – تمرکز بر خدمات و تمایز محصول . نتایج نشان می دهد که تمرکز بر خدمات وقتی انتخاب می شود که درخواست های بازار به بنگاه های شرکت وابسته باشند (به عبارت دیگر اجرایی) واستراتژی های محصول وقتی انتخاب می شوند که بر ساختار ها تاکید شود (ظاهری) . این مقاله با گسترش ارتباط بین یک روش مطالعه موردی و آزمایشات ظاهری که نشان می دهند آزمایشات ظاهری چگونه می توانند یافته را در بازار یابی صنعتی شبیه سازی کند ، به توسعه ی متدولوژی پرداخته است .[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]بازاریابی یک عمل درخواستی است ( لوی ۱۹۵۹ ؛ استرن  ۲۰۰۴ ) .  بازاریابان با ارائه یک چیز با چیز دیگر عمل می کنند – برای مثال از یک برند استفاده می کنند تا ارزش های شرکت را بیان کنند ، یا آگهی درست می کنند تا مزایای یک محصول را ارائه کنند . از اوایل دهه ۱۹۵۰  درخواست اهمیت زیادی در بازاریابی پیدا کرده است ( گاردنر و لوی  ۱۹۵۵ ) ، اما اجماع  عمومی این است که فقط بازاریابان از درخواست ها برای مزیتشان استفاده می کنند . به معنای دقیق کلمه کارشناسان مشاهده می کنند که بازاریابان چگونه برند ها را درست می کنند تا معنای چیزی را برساند و آگهی دهنده ها چگونه از آگهی برای ترغیب استفاده می کنند . مقالات بازاریابی اغلب این حقیقت را نادیده می گیرند که بازاریابان خودشان در معرض درخواست قرار دارند ( استرن   ۲۰۰۴ ) . درخواست ها بر شکلی اثر می گذارند که در آن مدیران بازار تجاری شان را درک می کنند به عبارتی چگونه در ذهنشان ارائه می شود – گنجینه  اعمال مدیریتی شان را محدود می کنند ( هگل  ، براون  و داویسون  ۲۰۰۸ ) .

درخواست های بازار ، منسجم هستند با این حال دیدگاه های ساده ای از آنچه که بازار است و چگونه کار
می کند هستند . مدیران به در خواست ها نیاز دارن چون که بازار ها معمولا خیلی پیچیده هستند ، حاوی افراد متعدد که تجارت های مختلفی را در زمان های جداگانه  ، در مکان های مختلف و برای دلایل مختلف انجام می دهند ، می باشند ( دشپاند وزالتمن ۱۹۸۲ ) . مفهوم بازار از طریق یک مکان فیزیکی که در آن خریداران و فروشندگان به طور فیزیکی برای معامله گرد هم می آیند ( بازار ) پیچیده می شود ، اما این معنا خیلی درست نیست ( کالن ۱۹۹۸ ؛ آرجو ۲۰۰۷ ؛ کجلبرگ و همکاران  ۲۰۱۲ ) . با این وجود بازار های جدید حاوی
ارتباط های ناهمگن میان انسان ها ، مواد و علائم هستند ( کجابرگ و هلگسون  ۲۰۰۷ ) . مدیران با تفکیک مزیت رقابتی از درخواست که استفاده می کنند تا این محیط های پیچیده را مرتب کنند ( دی و ندونگادی ۱۹۹۴ ) در نتیجه ، روشی که در آن پیچیدگی بازار ساده می شود منجر به در خواست بازار می شود . با این وجود ، مشخص نیست که آیا درخواست های بازار اثری بر مدیریت دارند یا نه .

مقالات درخواستهای مدیریتی عنوان می کنند که حالتی که در آن مدیران پیچیدگی محیط بیرونی شان را ساده می کنند بر عمل تجارت شرکت اثر می گذارد ( گرازینی ۲۰۱۳ ) . به عبارت دیگر ، در خواست های محیط بیرونی شرکت استراتژی شرکت اثر می گذارند ( هریسون و کجلبرگ ۲۰۱۰ ؛ استور باکا و ننونن ۲۰۱۱ ) . استور باکا و ننونن ( ۲۰۱۱ ) اظهار می کنند چگونه شرکت  ها می فهمند بازار هایشان نه تنها برای دستیابی به عملیات سود مند تر بلکه برای شکل گیری موثر محیط های تجاری شان مهم است .هریسون و کجلبرگ
( ۲۰۱۰ ) متوجه شدند که چگونه شرکت های صنعتی متوجه می شوند بازار هایشان بر تصمیمات تجاری مهم اثر می گذارند .

 برای مثال یک شرکت را در نظر بگیرید که بازار هایش را بر اساس روابط داخل یک شبکه ( کوتاه مدت یا بلند مدت ) درک می کند و دیگری بازارش را بر اساس سود مندی ( کم یا زیاد ) درک می کند . این ادراکات متفاوت ممکن است منجر به تصمیمات تجاری متفاوتی بین این شرکت ها شود ؛ برای مثال شرکتی که بازار هایش را بر اساس روابط برسی می کند احتمالا روابط طولانی مدت را به کوتاه مدت ترجیح می دهد.

کارشناسان پیشنهاد می کنند که در خواست بر استراتژی های بازاریابی اثر می گذارند . ( هریون و کجلبرگ  ۲۰۱۰ ؛ رینالو و گولفتو ۲۰۰۶ ) ، چون که شواهد کمّی خیلی کم موجود هستند . با این وجو شواهد کیفی برای تفکیک زمینه و شناخت مفید هستند . یک سوال بدون پاسخ در بازار های صنعتی این است که درخواست های بازار ، اعمال مدیریتی را تشکیل می دهند – و در نتیجه آیا درخواست های بازار بر استراتژی بازاریابی شرکت اثر می گذارند . بنابراین هدف این مقاله این  است که درخواست های بازار را بررسی کند و تفکیک کند که آیا حالتی که در آن محیط بیرونی شرکت ها ارائه می شود بر استراتژی های بازاریابی اثر می گذارد .

توزیع این مقاله هم ادراکی است وهم متدولوژیکی . توزیع ادراکی نشان می دهد که درخواست های بازار سازنده هستند . توزیع متدولوژیکی ظاهرا آزمایشاتی را برای حمایت از یافته های مطالعات موردی ارائه می کند. آزمایش ظاهری شامل دستکاری آزمون های عمل ظاهرا مستقل برای اثر گذاشتن در یک محیط کنترل شده می باشد ( کمپبل ، استانلی و گاگ ۱۹۶۳ ) این مطالعه به طور مفصل بررسی می کند آیا انواع خاص درخواست های بازار بیش تر به استراتژی های تمرکز خدمات منجر می شود یا به استراتژی های تمایز محصول. ما یک آزمایش ظاهری بر روی ۱۴۳دانشجوی فارغ التحصیل بازاریابی به عنوان شاخصی برای مدیران بازاریابی با استفاده از یک مورد تجارت صنعتی انجام دادیم . این مورد دستکاری شده تا دو نوع درخواست بازار را پوشش می دهد : ظاهری ،  که بازار را از شرکت جدا می کند و اجرایی ، که قابلیت های یک سازمان را ادغام می کند . نتایج نشان می دهد که استراتژی تمرکز بر خدمات احتمالی وقتی است در خواست های بازار اجرایی می باشند  و استراتژی تمایل محصول احتمالا وقتی است  که درخواست های بازار ظاهری باشند .

طرح این مقاله به این شکل است :  بعد از مقدمه بخش ۲ –  جنبه ادراکی مطالعه را به شکل درخواست های بازار معرفی می کند . بخش ۳ جنبه ادارکی مطالعه را با شناسایی استراتژی های بازاریابی به عنوان  متغیر و در خواست های بازار به عنوان درمان بیان می کند . بخش ۴ روش مطالعه را معرفی می کند و فرض هایی را بیان می کند که از جنبه ادراکی مشتق شده اند . بخش ۵ به مفاهیم ذهنی  ، متدولوژیکی و مدیریتی می پردازد و بخش ۶ به محدودیت و تحقیقات بیش تر در این زمینه می پردازد .[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

 درخواست های بازار

مدیران به منظور شناخت زمینه بازاری شرکت باید در مورد ساختار های مهم بیرونی ، فرضیات و
پیش بینی هایی انجام دهند . به علاوه مدیران باید  موضوعات مربوطه مانند تعاملات پیچیده بین ساختار های فناوری ، سیاسی ، اقتصادی  واجتماعی را ساده و تفکیک کنند تا بازار ها را ساده کنند آن ها باید درخواست ها را جمع آوری کنند . درخواست یک ساختار ساخته انسان است که نشان دهنده واقعیت است . درخواست ها اغلب در رشته های اجتماعی کاربردی مانند نقشه کشی به کار می روند ، که در آن پیچیدگی های ناشی از ارائه زمین – که یک شی سه بعدی است – در یک سطح دو بعدی است . آن چه که نقشه کش ها بر روی آن بحث می کنند این نیست که آیا پیچیدگی ها اصلا باید اتفاق افتند بلکه کدام پیچیدگی ها برای دستیابی به اهداف خاص مورد تأیید هستند نقشه ای که برای ایجاد مرزهای ژئوبتیکی به کار می رود متفاوت از نقشه دریانوردی است . با این وجود در استرن ( ۲۰۰۴ ) عنوان می کند که در بازاریابی بیشتر بحث در رابطه با هدف درخواست هاست – یعنی به پدیده علایق در بازارها می پردازد و نه به حالتی که در آن پدیده بازار ارائه
می شود .بازاریابی

درخواست بازار در اینجا به عنوان یک دیدگاه منسجم اما ناقص از آنچه که یک بازار هست و چگونه در حال و آینده کار می کند تعریف می شود . مدیران از مشاهده مستقیم ، تجارب فردی و داده های ثانویه عوامل تشکیل دهنده یک دیدگاه خودتقویتی را انتخاب و تنظیم می کنند ( دی و ندونگاوی  ۱۹۹۴ ) .بازاریابی

به خاطر جنبه مؤثر درخواست های بازار ، مدیران می توانند تقسیمات سازمانشان را در درخواست های بازار تخمین بزنند ( هریسون و کجلبرگ ۲۰۱۰ ) . شرکت می تواند بازارش را به دو منطقه تقسیم کند ( مثلا ایالات متحده و سایر بخش های جهان ) چون بخش فروش در سازمان بدین طریق تقسیم می شود . درخواست های بازار شامل اهداف درخواستی ( چه ) و اعمالی که اهداف در آن قرار می گیرند ( چگونه ) می باشد تا یک دیدگاه از بازار ایجاد کند ( برای چه ) ، در نتیجه ، مدل های مختلفی از یک بازار در درخواست می تواند وجود داشته باشد . مثال هایی در این زمینه شامل ارائه یک بازار طبق محدودیت های جغرافیایی ( مثلا چین یک بازار است ) ؛ ایجاد یک بازار طبق دسته بندی محصول ( بازار تلفن های هوشمند ) و کارهای تصویری در مرکز بازار ( مثلا قمار آنلاین به عنوان یک بازار ) .بازاریابی

مهمترین تجسم مدل های مختلف بازار را می توان در تحقیقات بازاریابی صنعتی پیدا کرد ( آزیمونت و آراجو ۲۰۰۷ ، ۲۰۱۰ ، فینچ و جیجر ۲۰۱۱ ؛ هاگبرگ و کجیلبرگ ۲۰۱۰ ) روی هم رفته ، ظاهراً به سختی می توان بازارهای صنعتی را در ساختارهای شناخته شده رقابت ، عرضه و تقاضا دسته بندی کرد ( فوردو هاکانسون ۲۰۰۶ ؛ هاکانسون و فولد ۲۰۰۲ ) و تجسم های بازار که توسط کارشناسان IMP توسعه یافته اند ( مثلا بازارها به عنوان شبکه ؛ مک لاگلین و هوران ۲۰۰۲ ) ثابت کرده اند که چندین مدل از بازار را می توان پیدا کرد . شرکت ها با تجسم کامل بازارهای صنعتی به منبع گسترده تری از منابع در مقایسه با گذشته دست یافته اند . برای مثال تحقیقات توضیح می دهند که شرکت ها چگونه از شیوه های تجاری استفاده می کنند تا روندهای بازار را هدایت کنند ( رینالو و گولفتو ۲۰۰۶ ) چگونه تولید کنندگان از جلسات برای دسته بندی مدیریت خرده فروشان استفاده می کنند تا بر مرزهای بین دسته بندی محصول اثر بگذارند ( آزیمونت و آراجو ۲۰۰۷ ) ، و چگونه شرکت های مستقل مسائلشان را مشترکاً حل می کنند ( آریکا و استنروس و جاکولا ۲۰۱۲ ؛ بیگمن ، کوالکوسکی ، مالی و برگ ۲۰۱۳ ) .بازاریابی بازاریابی بازاریابی
[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

طرح ریزی مطالعه :آیا درخواست های بازار بر استراتژی بازاریابی شرکت اثر می گذارند

این قسمت بخشی را بررسی می کند که شناسایی می کند آیا یک رابطه علت و معلولی تئوریکی می تواند بین درخواست های بازار ( درمان ) و استراتژی بازاریابی تجاری ( متغیر علاقه ) وجود دارد یا نه .

درخواست های بازار : درخواست های اجرایی در مقابل درخواست های ظاهری بازار

این بخش عنوان می کند که دو نوع درخواست بازار برای ایجاد درخواست های مستقل به اندازه کافی متمایز هستند . توپولوژی درخواست های بازار در جدول ۱ با دوگانگی ساختار و عمل تطابق می کند : ظاهری و اجرایی ( ریازرویز ۲۰۱۳ ؛ هریسون ۲۰۱۲ ) .بازاریابی

درخواست های بازار وقتی ظاهری هستند که قطعات توصیفی و دقیق ، جنبه های توصیفی بازار را در بر بگیرند . درخواست های ظاهری اساساً بر ساختارها و الگوهایی تمرکز می کند که انتخاب ها را محدود می کنند در نتیجه تمرکزشان بر این است که شرکت ها چگونه بر محدودیت های بیرونی تمرکز می کنند . یک تعریف ظاهری معنی ها را با ارائه مثال هایی از اصطلاح می رساند مثلا  “آن رنگ قرمز است” ( ویت جنستین ۱۹۵۳ ) .

توضیحات معمولا جدا هستند و در نتیجه می توان درخواست ها را تعیین کرد و مورد بحث قرار داد ؛ برای مثال “آن رنگ قرمز نیست” . درخواست های ظاهری بازار را مستقل از شرکت می داند در نتیجه به عنوان ساختاری طراحی می شود که حاوی انتخاب هاست . این دیدگاه متأثر از تجزیه و تحلیل مؤسساتی سازمان هاست           ( گوشال ۲۰۰۵ ) ، و به دیدگاه متفاوت پورتر ( ۲۰۰۸ ) از بازارها مربوط می شود – همانند مدل پنج نیرو که در آن شرکت ها در یک بازار از قبل تعیین شده رقابت می کنند .بازاریابی[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]استراتزی های بازاریابی شرکت : تمایز محصول در مقابل استراتژی های تمرکز بر خدمات

سوال کلی این مقاله این است آیا درخواست های بازار بر استراتژی اثر می گذارند . به منظور بررسی این سوال متغیر وابسته در این مطالعه انتخاب یک استراتژی بازاریابی می باشد . استراتژی های به کار برده شده در این مطالعه از بحث های مهم در مورد تمرکز بر خدمات در شرکت های تولید گرفته شده اند ( فانگ ، پالماتیر و استین کامپ ۲۰۰۸ ؛ کنیدستروم و کوالکوفسیکی ۲۰۱۴ ) . گرچه تمرکز برخدمات افزایش اهمیت نسبی خدمات را نشان می دهد ، استراتژی های بازاریابی که در پس تمرکز بر خدمات هستند ممکن است متفاوت باشند . این مقاله دو نوع استراتژی بازاریابی را مشخص کرده است : تمایز محصول ، که بر اساس آن صورت پورت فولیو محصول برای محافظت یا پیشرفت تجارت محصول سنتی به کار می رود ؛ و تمرکز بر خدمات که بر اساس آن یک شرکت خدماتی متمایز مستقل از شرکت محصول سنتی توسعه یافته است .

وقتی استراتژی تمایز محصول اولویت داشته باشد ، خدمات تکمیل کننده محصولات در نظر گرفته می شوند . هدف استراتژیک این است که با استفاده از تمایز محصول بهتری را نسبت به رقبا پیشنهاد کند ( ترسی و ویرسما ۱۹۹۳ ) . برای مثال خدمات پس از فروش و حمایت از مشتری را می توان به عنوان ارائه دلیل بهتری برای خرید محصول و تضمین فروش محصول در آینده ارائه کرد دراین معنا خدمات تا وقتی که هدفشان حمایت از فروش محصولات باشند توسعه می یابند به عبارتی “یک بد ضروری” . علیرغم اهمیت نسبت داده شده به خدمات ، تمایز محصول اساساً یک استراتژی بازاریابی خوب است .[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]شناخت اینکه درخواست چگونه بر روش درک مدیران از بازارهایشان اثر می گذارند و چگونه این درخواست های بازار بر تصمیمات اثر می گذارند برای مدیران سودمند است . مدیران با آگاهی از قدرت درخواست ها
می توانند از چگونگی تشکیل درخواست ها آگاه شوند . درخواست های بازار برای تصمیمات تجاری مناسب هستند و به معنای دقیق کلمه مدیران از یک چشم حساس استفاده می کنند تا ببینند آیا درخواست بازار قابلیت های سازمان را در نظر می گیرد یا اینکه آیا ساختارهای ارائه شده در یک بازار خاص مهم هستند یا نه .

مفهوم دوم استفاده از آزمایشات ظاهری در مدیریت است . آزمایشات و آزمایشات ظاهری با تحقیقات دانشگاهی در ارتباط هستند و در کارهای مدیریتی به کار نمی روند ، اما آزمایشات را می توان در کارهای مدیریتی نیز همانند شبیه سازی به کار برد . شبیه سازی برای برنامه ریزی طولانی به کار می رود در طرح هایی به کار می رود که در آن چندین جنبه مهم از بازار تعدیل شده اند . یک نمونه از این نوع کاربرد ، شبیه سازی اثر یک قانونگذاری پیش بینی شده است . از آنجایی که آن قانون هنوز کامل نشده است هیچ کس دقیقاً اثرات کاملش را نمی داند اما شبیه سازی می تواند به مدیران کمک کند تا طرح های احتمالی را پیش بینی کنند . روش آزمایش ظاهری را می توان در هیئت کارشناسی به کار برد تا نتایج و اعمال بعدی را شناسایی کرد . بدین طریق مدیران می توانند شبیه سازی ها را تفکیک کنند و کارهای مفید را شناسایی کنند .[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]یک آزمایش ظاهری بررسی می کند آیا درخواست های بازار بر استراتژی بازاریابی اثر می گذارند یا نه . مقایسه ی استراتژی های بازاریابی تمایز محصول و تمرکز بر خدمات طبق عمل دو نوع درخواست بازار انجام شد : درخواست های بازاری که بر شرکت ها به عنوان عامل های مستقل تمرکز می کند که می توانند محیط شان را شکل دهند ( اجرایی) و درخواست های بازاری که بر ساختارها و دیگر جنبه های محدود بازار تمرکز می کند (ظاهری) . این دو نوع به عنوان راه حل ارائه شدند . نتایج ، تئوری موجود در بازاریابی صنعتی را حمایت می کنند (هریسون و کلجبرگ) این تئوری نشان می دهد که یک بعد سازنده برای درخواست های بازار وجود دارد ( رینالو و گولفتو ۲۰۰۶ ) . به علاوه ، حالتی که در آن یک شرکت بازارش را ارائه می دهد بر انتخاب استراتژی بازاریابی حداقل در موقعیت های ایده آل اثر می گذارد ، در نتیجه استراتژی تمرکز بر بازار وقتی به کار می رود که درخواست های بازار اجرایی باشند و استراژی تمایز محصول در بافت درخواست ظاهری بازار به کار می رود . آزمایش ظاهری ارائه شده نشان می دهد که وقتی درخواست های بازار پویا و ساختارشکن هستند باید از استراتژی تمرکز بر خدمات استفاده شود و وقتی که درخواست های بازار ثابت و گویا هستند از استراتژی تمایز محصول استفاده شود .[/tab][/tabgroup]
امنیت پرداخت و ضمانت ها

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
5900 تومان برای دریافت نسخه کامل

28 صفحه فارسی

فونت استاندارد/bzar/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

بدون نیاز به ویرایش

دریافت فوری

چکیده

مقدمه
درخواست های بازار
طرح ریزی مطالعه :آیا درخواست های بازار بر استراتژی بازاریابی شرکت اثر می گذارند
درخواست های بازار : درخواست های اجرایی در مقابل درخواست های ظاهری بازار
استراتزی های بازاریابی شرکت : تمایز محصول در مقابل استراتژی های تمرکز بر خدمات
آزمایشات ظاهری مطالعات موردی را افزایش می دهند
توسعه فرضیات

توسعه محرک ، یکسانی گروه و دستکاری

توسعه محرک
یکسانی (همگن بودن) گروه
روند آزمایشی
دستکاریها
تست فرضیات
سئوالات باز برای نشانه های تفسیری به کار رفتند
بحث و مفاهیم
مفاهیم ذهنی
 مفاهیم متدولوژیکی
 مفاهیم مدیریتی
محدودیت ها و تحقیقات آینده
نتایج
پیوست ۱
مدل اجرایی
مدل ظاهری
پیوست۲
+ فهرست فارسی

چکیده

مقدمه
درخواست های بازار
طرح ریزی مطالعه :آیا درخواست های بازار بر استراتژی بازاریابی شرکت اثر می گذارند
درخواست های بازار : درخواست های اجرایی در مقابل درخواست های ظاهری بازار
استراتزی های بازاریابی شرکت : تمایز محصول در مقابل استراتژی های تمرکز بر خدمات
آزمایشات ظاهری مطالعات موردی را افزایش می دهند
توسعه فرضیات
+ فهرست فارسی ۲

توسعه محرک ، یکسانی گروه و دستکاری

توسعه محرک
یکسانی (همگن بودن) گروه
روند آزمایشی
دستکاریها
تست فرضیات
سئوالات باز برای نشانه های تفسیری به کار رفتند
بحث و مفاهیم
مفاهیم ذهنی
+ فهرست فارسی ۳
 مفاهیم متدولوژیکی
 مفاهیم مدیریتی
محدودیت ها و تحقیقات آینده
نتایج
پیوست ۱
مدل اجرایی
مدل ظاهری
پیوست۲

مشاهده تمامی فایل های مربوط به رشته ی مدیریتدرباره نويسنده

همیشه آرزو داشتم یک تیم را مدیریت و یک ایده خلاقانه را عملی کنم که خودم و ده ها نفر دیگر را به ثروت برساند . از طرفی یک منبع معتبر آموزشی و درآمد زا برای دیگران باشد . اکنون آن رویا ، " نگزاوار " نام دارد.

کامران کامران فر 59 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.