no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

پروزه حسابداری بیمارستان-خدمات درمانی وبیمارستانها -سیستم پذیرش و حسابداری بیمارستانی

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پروزه حسابداری بیمارستان-خدمات درمانی وبیمارستانها -سیستم پذیرش و حسابداری بیمارستانی- فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی- مراحل طراحی سیستم پیشنهادی
zip
دی ۲۷, ۱۳۹۵

پروزه حسابداری بیمارستان-خدمات درمانی وبیمارستانها -سیستم پذیرش و حسابداری بیمارستانی- فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی- مراحل طراحی سیستم پیشنهادی


پروزه حسابداری بیمارستان-خدمات درمانی وبیمارستانها -سیستم پذیرش و حسابداری بیمارستانی- فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی- مراحل طراحی سیستم پیشنهادی

پایان نامه رشته حسابداری در ۸۴ صفحه
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]خدمات درمانی وبیمارستانها

سیستم پذیرش و حسابداری بیمارستانی

  • معرفی بیماران و صدور قبض علی الحساب و قبضهای ویزیت ،تزریقات و آزمایشگاه
  • تکمیل پرونده بیمار و ترخیص و تنظیم صورتحساب
  • امکان ثبت قبضها و صورتحسابها در حسابداری به دو روش مختلف
  • صدور لیست بیمه بطور خودکار
  • صدورصورتحساب پزشکان و میزان کارکرد آنها
  • گزارشهای میزان کارکرد بخشهای  مختلف بیمارستان

فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی

۱-ارائه مفاهیم نظری در مورد معرفی و شناسایی مبانی سیستم هزینه یابیABC

۲-تخصیص دقیق هزینه ها وسپس محاسبه دقیق و صحیح بهای تمام شده خدمات ارائه شده از طرف بیمارستان

۳-تهیه و ارائه

مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان

۷-فراهم کردن یک مبنا وپایه برای اجرای سیستم بهبود مستمر۳

مکانیزم اجرائی سیستم ABC

تخصیص هزینه ها به خدمات – تعیین مبنای هزینه – مراکز فعالیت – هزینه ها – مرحله دوم تخصیص

مرحله اول تخصیص – منابع – فعالیتها

فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی

۱-ارائه مفاهیم نظری در مورد معرفی و شناسایی مبانی سیستم هزینه یابیABC

۲-تخصیص دقیق هزینه ها وسپس محاسبه دقیق و صحیح بهای تمام شده خدمات ارائه شده از طرف بیمارستان

۳-تهیه و ارائه اطلاعات جانبی برای تصمیم گیرندگان و مدیریت بیمارستان

۴-تعیین منابع و امکانات مورد نیاز برای انجام فعالیتها از نظرمیزان هزینه منابع مصرفی.

۵-فراهم نمودن اطلاعات لازم برای نظام بودجه بندی بیمارستانی

۶-فراهم کردن اطلاعات مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان

۷-فراهم کردن یک مبنا وپایه برای اجرای سیستم بهبود مستمر۳

مکانیزم اجرائی سیستم – تخصیص هزینه ها به خدمات – تعیین مبنای هزینه ABC

مراکز فعالیت – هزینه ها – مرحله دوم تخصیص – مرحله اول تخصیص

منابع – فعالیتها

مراحل طراحی سیستم پیشنهادی

گام اول: تشکیل تیم طراحی سیستم و تیم جمع آوری اطلاعات

گام دوم: تعریف مراکز فعالیت

فعالیت کاری است که توسط انسان دستگاه و یا ترکیب هر دو در راستای اهداف تعیین شده انجام می شود. عنصر اصلی در تعیین فعالیت هدف هزینه است

برای تفکیک مراکز فعالیت در ابتدای اجرا و بکارگیری سیستم بهتر است که این مراکز فعالیت طوری تعریف شوند که با ساختار

وش مصاحبه، مشاهده و….استفاده کرد.

گام سوم تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات

۱-مراکز فعالیت عملیاتی: مراکز فعالیت  عملیاتی، بخشهایی هستند که بطور مستقیم درگیر فرآیند ارائه خدمات به بیماران می باشند. از قبیل بخشهای جراحی و یا بخشهای مراقبتی بستری. این بخشها در اصطلاح “بیمار محوری“ می باشند.

۲-مراکز فعالیت تشخیصی: این مراکز فعالیت برای ارائه خدمات تشخیصی وجانبی به بخشهای عملیاتی وبیماران فعالیت دارند و می توانند به عنوان واحدهای مستقل هزینه ای به حساب آیند. مانند واحد آزمایشگاه و یا رادیولوژی. این بخشها در اصطلاح “خروجی محوری“ می باشند.

۳-مراکز فعالیت پشتیبانی عمومی: این مراکز فعالیت خدمات عمومی و پشتیبانی را جهت مراکز فعالیت عملیاتی و تشخیصی انجام می دهد و بطور مستقیم درگیر ارائه خدمات به بیماران نمی باشند

خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت

تعیین برونداد هر مرکز فعالیت بستگی به تصمیم گیری درمورد دو عامل :هدف از هزینه یابی و تحلیل هزینه ها

عامل دیگری  نوع خروجیها  و هر خروجی بهای تمام شده مربوط به خود را دارد

هزینه های هر مرکز فعالیت ازنظر رفتار به دو گروه کلی تقسیم می شوند که عبارتند از: هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم.

پنجم:عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت

هزینه نیروی انسانی – هزینه مواد و ملزومات مصرفی – هزینه های استهلاک – هزینه های سربار

هزینه های سربار شامل هزینه های ایجاد شده و یا      مربوط به هر مرکز فعالیت می باشد که در گروه هزینه های دستمزد، نیروی انسانی و مواد مصرفی قرار نمی گیرد.این هزینه ها از نظر مقدار معمولا ارتباطی با حجم عملیات ندارند. مانند هزینه آب مصرفی و یا هزینه پذیرایی در یک مرکز فعالیت خاص

-هزینه هایی که در داخل هر مرکز فعالیت ایجاد می شوند

۲-هزینه های که از سایر مراکز فعالیت به هر مرکز تخصیص می یابد

مرحله اول باید تمامی هزینه های مربوط به هر بخش(مستقیم و غیر مستقیم) شناسایی شود

در دو مرحله می توان عملیات تسهیم را انجام داد

گام هفتم محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی

پس از مشخص شدن هزینه های مربوط به مراکز فعالیت نهایی یا مراکزی که دارای خروجی می باشند، برای محاسبه بهای تمام شده مربوط به هر خروجی، کل هزینه های تخصیص یافته به هر مرکز فعالیت را بر تعداد

فعالیت تشخیصی  ۳-مراکز فعالیت پشتیبانی واداری

گام دوم: هزینه یابی در مراکز فعالیت

۱٫هزینه های نیروی انسانی :.

شامل کلیه هزینه هایی است که از طرف بیمارستان به نیرویهای انسانی پرداخت می گردد. برای این منظور از فرم جمع آوری اطلاعات نیروی انسانی استفاده می گردد.

۲٫هزینه مواد مصرفی شامل: هزینه های غیر مستقیم و هزینه های مستقیم:

هزینه مواد عمومی مصرفی- هزینه های  دارو – هزینه مواد مصرفی از انبار تجهیزات پزشکی

هزینه مواد مصرفی از انبار فنی وساختمانی – هزینه مواد مصرفی از انبار خواربار وتغذیه

هزینه مواد مصرفی از انبار متفرقه

۳٫هزینه های استهلاک اموال و ساختمان :

برای محاسبه هزینه های اموال که در اصطلاح حسابداری “هزینه های استهلاک“ نامیده می شود. در مرحله اول باید بهای تمام شده

ایجاد می گردد، هزینه های مربوط به بخشهای دیگر است که به این بخش سرویس ارائه می دهند. برای تعیین هزینه هایی که از سایر مراکز فعالیت به هر مرکز تخصیص می یابد در مرحله اول باید تمامی هزینه های مربوط به هر بخش(مستقیم و غیر مستقیم) شناسایی شوند و سپس بر اساس مبنا استفاده سایر مراکز فعالیت، این هزینه ها  به بخشهای گیرنده خدمت تسهیم گردد. این ارتباط در تسهیم هزینه ها نیز باید در نظر گرفته شود.

گام سوم:عملیات هزینه یابی در مراکز فعالیت خدماتی و اداری

۱-مر کز فعالیت واحد حسابداری

۱-۱- مرکز فعالیت حسابداری

و ترخیص بیمار

۱-۳-مرکز فعالیت حسابداری هزینه ها

۱-۴-مرکز فعالیت حسابداری اموال

۲-مرکز فعالیت انبار ها:

۳-مرکز فعالیت واحد تدارکات:

۴-مرکز فعالیت واحد  کامپیوتر :

۵-مرکز فعالیت کارگزینی و امور اداری:

۶-مرکز فعالیت واحد نقلیه :

۷-مرکز فعالیت واحد مدارک پزشکی و پذیرش بیماران بستری:

۸-مرکز فعالیت واحد داروخانه:

۹-(مرکز فعالیت لاندری (رختشویخانه

۱۰-مرکز فعالیت انتظامات و نگهبانی

۱۱-مرکز فعالیت مدیریت منطقی ترین مبنا برای تسهیم هزینه های این مرکز فعالیت “تعداد نفرات شاغل“ در سایر مراکز فعالیت است.

۱۲-مرکز فعالیت دفتر پرستاری منطقی ترین مبنا برای تسهیم هزینه های این مرکز فعالیت “تعداد نفرات شاغل تحت پوشش دفتر پرستاری“ در سایر مراکز فعالیت است

۱۳-مرکز فعالیت دفتر پرستاری منطقی ترین مبنا برای تسهیم هزینه های این مرکز فعالیت “تعداد نفرات شاغل تحت پوشش دفتر پرستاری“ در سایر مراکز فعالیت است.

۱۴-مرکز فعالیت واحد مخابرات و تلفنخانه  منطقی ترین مبنا برای تسهیم هزینه های این مرکز فعالیت “تعداد نفرات شاغل“ در سایر مراکز فعالیت است.

۱۵-مرکز فعالیت خدمات عمومی بیمارستان کلیه هزینه های این مرکز فعالیت پس از جمع آوری براساس “زیربنای مربع“ به سایر مراکز فعالیت تسهیم می گردد.

۱۷-مرکز فعالیت تهیه اکسیژن ۱۶-مرکز فعالیت تاسیسات و خدمات فنی :

گام چهارم: تخصیص هزینه ها

۴-۱-روش تسهیم مستقیم

در این روش هزینه‌های کلیه مراکز فعالیت با توجه به میزان خدماتی که به مراکز فعالیت عملیاتی داده می شود، صرفا به این مراکز تسهیم می گردد و به سایر مراکز فعالیت(پشتیبانی وستادی) حتی اگر از خدمات این مرکز فعالیت استفاده کنند، هیچگونه هزینه‌ای اختصاص نمی یابد.

۴-۲-روش تسهیم یکطرفه:

در این روش هزینه‌های بخشهای پشتیبانی علاوه بر تخصیص به مراکز فعالیت عملیاتی به سایر بخشهای پشتیبانی نیز تخصیص می‌یابد. اما تخصیص هزینه‌ها بصورت یکطرفه است. و بین مراکزی که هزینه ها به آنها تخصیص می یابد در جهت ارائه خدمت به یکدیگر رابطه متقابل را فرض نمی‌کند. در این روش فرض بر این است که مراکزی که بیشترین هزینه را متحمل شده اند، بیشترین خدمات را ارائه نموده اند. بنابراین مراکز فعالیتی که از سایر مراکز خدمات کمتری دریافت کرده باشند،

۴-۳-روش تسهیم دو طرفه:

در روش تسهیم دو طرفه که نسبت به روش اول واقعی تر می باشد ابتدا مراکز فعالیت بر حسب خدمتی که به سایر مراکز می دهند

اینکه در تسهیم هزینه ها یک حالت استاتیک را در نظر می گیرد بنابراین هزینه های تخصیص یافته به هر مرکز فعالیت را بطور کامل، مشخص نمی کند.

۴-۴- روش استفاده از معادلات همزمان :

اگر تعداد مراکزی که هزینه های آن تسهیم می گردد حداکثر دو یا سه مرکز باشد، استفاده از روشهای ذکر شده برای تسهیم هزینه ها تا حدی با واقعیت تطابق دارد. اما اگر تعداد مراکز فعالیت خصوصا مراکز خدماتی

تفاده از این روشها صحیح و منطقی نمی‌باشد.

گام پنجم:- هزینه یابی استاندارد و چگونگی محاسبه بهای

تمام شده در مراکز فعالیت تشخیصی

برای دستیابی به اطلاعات بهای تمام شده در سیستمهای که این اطلاعات در دسترس نیست از دو روش می توان به آن دست یافت. که این دو روش عبارتند از :

۱-استفاده از اطلاعات بهای تمام شده در سایر سیستمهای مشابه.

۲-اجرای عملیات استانداردگیری و محاسبه های تمام شده در سیستم مورد نظر.

گام ششم: اطلاعات هزینه یابی مراکز فعالیت تشخیصی(خروجی محوری)

مرکز فعالیت رادیولوژی

در بخش رادیولوژی معمولا فعالیتهای تشخیصی متعددی چون رادیوگرافی، سونوگرافی، مموگرافی و… انجام می گیرد. از آنجا که ماهیت عملکرد و کاری که برای هر کدام از این فعالیتها انجام می شود از ابعاد مختلف با یکدیگر تفاوت دارند و هر کدام  مواد، زمان، هزینه، دستگاه و تخصص خاص خود را نیاز دارد، بنابراین در واحد رادیولوژی مراکز فعالیت متعددی برحسب نوع کار و هدفی که انجام می شود، تعریف می گردد.

گام هفتم: اطلاعات هزینه یابی در  بخشهای عملیاتی(بیمار محوری

( مرکز فعالیت بخش جراحی۱ اورولوژی:

بخش اورولوژی جهت سرویس دهی به بیمارانی که نیاز به انواع اعمال جراحی بر روی سیستم ادراری بدن دارند،‌ فعالیت می کند. در این بخش با توجه به تجهیزات و تخصصهای موجود، مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی برای بیماران ارائه
می شود

گام هشتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب بخشهای تشخیصی و عملیاتی

با توجه

بصورت  استاندارد نشان داده شده است. همچنین بهای تمام شده در بخشهای عملیاتی با توجه به روش واقعی و بر اساس تخت روز اشغالی نشان داده شده است

 

 

 

طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC  جهت محاسبه بهای تمام  شده  خدمات در بیمارستانهای  دولتی ) مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وکنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بر کسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارآ است که قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند. بدیهی است که استفاده از این روش علاوه بر این که باعث ایجاد اشکالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گرد[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمی دهند

. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستم “ABC”1 است. این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن منظور می کند. یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کار آیی فعالیتها می باشد. و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات  و محصولات می کند.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

    ۲-فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی

با توجه به اینکه سیستم تعرفــــه گذاری موجود در نظام بیمارستانی از جنبه های مختلف مناسب نمی باشد، بنابراین ارائه سیستمی که بتواند نقایص سیستم موجود را برطرف کند، بسیار مفید و اساسی تلقی می گردد.

(مدیران و تصمیم گیرندگان بیمارستان، دولتها، بخش خصوصی، شرکتهای بیمه و سرمایه گذاران) متفاوت می باشد. بطور کلی فواید ناشی از اجرای سیستم پیشنهادی در دو جنبه اصلی قابل طرح است که

منافع سیستم پیشنهادی برای استفاده کنندگان داخلی عبارت است از

۱-ارائه مفاهیم نظری در مورد معرفی و شناسایی مبانی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و سازمانهایی که این سیستم را برای هزینه یابی و تهیه اطلاعات مورد نیاز بکار گرفته اند.

۲-تخصیص دقیق هزینه ها به فعالیتهای مورد نیاز برای انجام خدمات وسپس محاسبه دقیق و صحیح بهای تمام شده خدمات ارائه شده از طرف بیمارستان با توجه به مبانی سیستم ABC در بخشهای مختلف.

۳-تهیه و ارائه اطلاعات جانبی برای تصمیم گیرندگان و

فعالیتها و غیره.

۴-تعیین منابع و امکانات مورد نیاز برای انجام فعالیتها از نظرمیزان هزینه منابع مصرفی.

۵-فراهم نمودن اطلاعات لازم برای نظام بودجه بندی بیمارستانی خصوصاً بودجه بندی بر مبنای فعالیت ۱(ABB) .

۶-فراهم کردن اطلاعات مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان در بخشهای مختلف بیمارستان و همچنین ارزیابی عملکرد با سایر بیمارستانها ۲(BM )برای جبران دهی خدمات و تشویق عملکرد مناسب.

۷-فراهم کردن یک مبنا وپایه برای اجرای سیستم بهبود مستمر۳ از طریق بکارگیری سیستم کایزن و هزینه یابی هدفی۴٫

منافع ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی برای استفاده کنندگان خارجی

۱-ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت این بخش در نظام بیمارستانی.

۲-استفاده از اطلاعات تعیین نرخ بازگشت سرمایه ۵  (ROI )، سودآوری سرمایه گذاری انجام شده و مقایسه آن با سایر سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف اقتصادی.

۳-

اریها و خدماتی که از طرف بیمارستانها به بیمه شدگان ارائه می گردد.

    ۳- پیشینه قیمت گذاری خدمات پزشکی

تا اواخر دهه۸۰ صحت محاسبه هزینه ها در بیمارستانها و مراکز بهداشتی به عنوان یک مسأله اساسی مطرح نبود. اما از سال ۱۹۸۳با توجه به افزایش نقش تکنولوژی در ارائه خدمات بهداشتی و تخصصی شدن بیشتر فعالیتها، این سازمانها برای ارائه بیشتر خدمات و جبران

(DRG)گذاشتند.بر اساس این روش جدید، بیمارستانها بر اساس تشخیص گروه متخصصان (DRG) هزینه ها و بهای تمام شده خدمات را در ازاء کارهای انجام شده برای بیمار، محاسبه می کردند.

در قرن نوزدهم، اهمیت کسب اطلاعات صحیح در مورد هزینه های ارائه خدمات و تاکید بر اهمیت مدیریت هزینه، باعث گردید تا سیستم محاسبه هزینه ها از یک مبنا ثابت تغییر داده شود تا علاوه بر اخذ مبلغ پایه، بخشی از هزینه ها نیز که هزینه های متغیر است بر اساس تشخیص گروه متخصصان (DRG)  از بیماران اخذ گردد. این مسأله تا حد زیادی باعث افزایش اثر بخشی و واقعی تر شدن سیستم هزینه

شمگیر سیستم ABC در بخش صنعت و با توجه به قابلیتهای این سیستم، از اوایل دهه نود کاربرد آن در فعالیتهای خدماتی

این میان کاپلن ((Kaplan,1990 نسبت به دیگران سهم مهمی در گسترش سیستم ABCدر فعالیتهای خدماتی داشت. همزمان با معرفی و کاربرد این سیستم، صحت هزینه های محاسبه شده در بخش درمان برای مدیران بیمارستانها، پزشکان، کارکنان بیمارستان و سرمایه گذاران در بخش بیمارستان و همچنین دولتها اهمیت زیادی پیدا نمود و این افراد در واقع کسانی بودند که از اطلاعات هزینه ای بیمارستان به نحوی

، تا سال ۱۹۹۷ بیش از ۲۰% بیمارستانهای آمریکا و کانادا از سیستم ABCبرای محاسبه بهای تمام شده خدمات ارائه شده  و کنترل هزینه ها، استفاده می کردند.


    ۴ –مکانیزم اجرائی سیستم ABC و بررسی دیدگاههای این سیستم

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی است که می تواند بطور مجزا ویا همراه با سیستم های موجود هزینه یابی در جهت فراهم کردن اطلاعات مناسب در

حاکم بر وضعیت موجود است و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب، این اثرات را به طور کمّی جذب خدمات ارائه شده می کند.

در سیستم های هزینه یابی سنتی، عموما” از طریق ایجاد مراکز هزینه، کلیه هزینه های دوایر عملیاتی وغیر عملیاتی بر تعداد ونوع خدمات ارائه شده تقسیم می شود تا

ها و ارزش های منابع بکار گرفته شده نمی باشد. سیستم ABC این مشکل را بوسیله مرتبط کردن هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیت های عملیاتی مرتفع می سازد.

از نظر عملی، سیستم ABC روابط علّی بین ایجاد هزینه ها و

از این باور سرچشمه می گیرد که خدمات، فعالیتها را مصرف می کنند و فعالیتها منابع را. در این روش ابتدا هزینه ها به فعالیتها تخصیص می یابد و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها، بر مبنای استفاده هر یک از خدمات از فعالیتها، به آنها تخصیص داده می شود (شکل شماره۱). در واقع هزینه یابی بر مبنای فعالیت شیوه

ان جمع هزینه فعالیتهایی که به خاطر ارائه آنها انجام می شود، بدست می آید.

تخصیص هزینه ها به خدمات

تعیین مبنای هزینه

مراکز فعالیت

هزینه‎ها

مرحله دوم تخصیص

مرحله اول تخصیص

منابع

فعالیتها‎
ماره۱ مکانیزم اجرائی  سیستم ABC

منبع: (Turny,P”Activity Based Costing”Kogan Page,1997 )

از نظر فرآیندی در سیستم ABC، طرحریزی هزینه ها با تاکید بر فرآیند مستمر بهسازی است. در این روش بر شناسایی فعالیتهای دارای ارزش افزوده و فعالیتهای بدون ارزش

برد که باعث افزایش هزینه ها می شوند، بدون آنکه ارزش افزوده ای را  دریافت کنندگان خدمات ایجاد کنند. هزینه های بدون ارزش افزوده، هزینه آن گروه از فعالیتهایی است که می توان آن را حذف کرد بطوریکه کاهشی در کیفیت خدمت، عملکرد و یا ارزش آن رخ ندهد. با بکارگیری این دیدگاه سیستم ABC، می توان به کاهش

ند و یافتن روشهای جدید و اقتصادی برای انجام فعالیتهای دارای ارزش افزوده دست یافت.

    ۵-سیستم هزینه یابی چیست؟

به کلیه متدها و روشهایی که جهت شناسایی، کشف و تعیین هزینه های تشکیل دهنده خدمات یا محصولات می گردد را هزینه یابی گویند.

۱-هزینه یابی بیمارستانی و تجزیه و تحلیل هزینه ها می تواند به سیاستگزاران،

مارستانی تا چه اندازه از نظر مالی به اهدف تعیین شده دست یافته است.

۲- اطلاعات هزینه یابی و تجزیه و تحلیل آنهامی تواند ابزارهای مناسبی را برای تصمیم گیریهای مدیریت فراهم کند.

۳- این سیستم اطلاعاتی را فراهم می کند که بر اساس آن می توان

هر بخش و یا مقایسه آن با سالهای قبل، عملکرد قسمتهای مختلف را ارزیابی کرد و نقاط ضعف و قوت را شناسایی نمود.

۴- اطلاعات هزینه یابی می تواند درنظام بودجه ریزی و برنامه ریزی آینده بکار گرفته شود و همچنین مبنایی را برای نرخهای جذب هزینه در طول دوره، فراهم کند تا بر این اساس نظام هزینه یابی بتواند بطور واقعی عملکرد مالی سازمان را نشان دهد.

۵- علاوه بر این با دسترسی به اطلاعات هزینه یابی می توان درآمدهای ایجاد شده درهر بخش و یا کل بیمارستان

ها را شناسایی و تصمیمات مناسب را برای کاهش این هزینه ها اتخاذ نمود. ۶-مراحل طراحی سیستم پیشنهادی

گام اول: تشکیل تیم طراحی سیستم و تیم جمع آوری اطلاعات

گام دوم: تعریف مراکز فعالیت

فعالیت کاری است که توسط انسان دستگاه و یا ترکیب هر دو در راستای اهداف تعیین شده انجام می شود. عنصر اصلی در

یت عامل ایجاد هزینه های مستقیم در خود مرکز فعالیت و عامل جذب هزینه های غیر مستقیم از سایر مراکز فعالیت می باشند.

برای انتخاب مراکز فعالیت در هر بیمارستان باید به نوع کار و هدفی که برای هر بخش تعریف شده است، توجه کرد.

برای تفکیک مراکز فعالیت در ابتدای اجرا و بکارگیری سیستم بهتر است که این مراکز فعالیت طوری تعریف شوند

هزینه یابی بیمارستانی، کلیه اطلاعات هزینه ای براساس تقسیم بندی سازمانی پایه گذاری شده است این تقسیم بندی وباعث سهولت در جمع آوری اطلاعات طراحی سیستم و راحتی کاربران آن می گردد. برای شناسایی مراکز فعالیت می توان از روش مصاحبه، مشاهده و….استفاده کرد.

گام سوم تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات

مراکز فعالیت در هر بیمارستان عمدتا برحسب عملیاتی که انجام می دهند به سه دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از :

۱-مراکز فعالیت عملیاتی: مراکز فعالیت  عملیاتی، بخشهایی هستند که بطور مستقیم درگیر فرآیند ارائه خدمات به بیماران می باشند. از قبیل بخشهای جراحی و یا بخشهای مراقبتی بستری. این بخشها در اصطلاح “بیمار محوری“ می باشند.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

-مراکز فعالیت تشخیصی: این مراکز فعالیت برای ارائه خدمات تشخیصی

و می توانند به عنوان واحدهای مستقل هزینه ای به حساب آیند. مانند واحد آزمایشگاه و یا رادیولوژی. این بخشها در اصطلاح “خروجی محوری“ می باشند.

مراکز فعالیت پشتیبانی عمومی: این مراکز فعالیت

به بیماران نمی باشند مانند واحد حسابداری و یا واحد تدارکات. این بخشها را در اصطلاح “خدمات محوری“ می نامند.

بعد از تفکیک مراکز فعالیت برحسب عملیات، باید مشخص گردد که در هر مرکز فعالیت، چند مرکز فعالیت باید تعریف و شناسایی گردد. برای تعریف مراکز فعالیت داخلی، هدف،

فعالیت داخلی نیز برحسب نوع خروجی تفکیک و شناسایی شوند.

البته تعریف مراکز فعالیت تشخیصی به عنوان یک مرکز فعالیت نهایی بستگی به هدف هزینه یابی دارد. درمواردی که نیاز به اطلاع از هزینه ها وبهای تمام شده خروجیها نمی باشد، می توان این واحدها را به عنوان یک مرکز فعالیت هزینه ای واسط تلقی کرد. در این حالت  کل

یر بخشهای عملیاتی از آن تسهیم می گردد. اما اگر قیمت گذاری و تعیین بهای تمام شده برای هر خروجی مورد نیاز باشد لازم است که مراکز فعالیت برحسب خروجیها تفکیک شوند.

از دیدگاه تسهیم هزینه در سیستمABC مراکز فعالیت، به مراکز فعالیت نهایی و مراکز فعالیت واسطه ای تقسیم می شوند. مراکز فعالیت نهایی مراکزی هستند که در مرحله نهایی

در راستای فراهم کردن تسهیلات برای مراکز فعالیت نهایی است. این بخشها دارای خروجی خاصی نمی باشند ودر تقسیم بندی سلسله مراتبی فعالیتها در سیستمABC به عنوان حلقه های واسط ارائه خدمات به بیماران محسوب می گردند. از دیدگاه هزینه ای سیستمABC، به مراکز فعالیت نهایی اصطلاحا “کانون نهایی هزینه“ اتلاق می گردد وبه مراکز فعالیت واسط، “کانون هزینه واسطه ای“ گفته می شود.

گام چهارم تعیین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت

بعد از مشخص شدن مراکز فعالیت، مرحله بعدی تعیین خروجی و برونداد برای هر مرکز فعالیت است. تعیین برونداد هر مرکز فعالیت بستگی به تصمیم گیری درمورد دو عامل کلیدی دارد: اول اینکه هدف از هزینه یابی و

گردیده و سپس هزینه ها براساس خروجیها محاسبه شوند. عامل دیگری که در تعریف برونداد و خروجی برای هر مرکز فعالیت مهم است، میزان اطلاعات در دسترس برحسب خروجیها است. درصورتیکه اطلاعات هزینه یابی برای خروجیها در سطوح پایین و جزئی تر فراهم نباشد، مراکز فعالیت بر حسب خروجیهای سطوح بالاتر تفکیک شده و اطلاعات هزینه ای نیز براساس خروجیهای سطوح بالاتر جمع آوری می گردد.

عامل دیگری که درتعیین و تفکیک خروجیها و برون داد هر مرکز فعالیت باید درنظر گرفته شود، نوع خروجیها می باشد. به عنوان مثال اگر واحد آزمایشگاه به عنوان

اه هماتالوژی، آزمایشگاه میکروب شناسی و… بدیهی است که در داخل هرکدام ازاین آزمایشگاهها نیز ممکن است آزمایشهای

یک شود و عملیات هزینه یابی بر حسب خروجی گام پنجم:عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت

هزینه های هر مرکز فعالیت ازنظر رفتار به دو گروه کلی تقسیم می شوند که عبارتند از: هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم. هزینه های مستقیم به
هزینه های اتلاق می گردد که در راستای انجام کارها و فعالیتهای هر مرکز فعالیت باشد و با حجم کارها و فعالیتها، تغییر کند. هزینه های غیر مستقیم هزینه هایی است که ارتباطی با حجم فعالیتها و کارها ندارد، بلکه به عنوان هزینه های کلی هر بخش محسوب می شوند.

هزینه نیروی انسانی

هزینه نیروی انسانی در مراکز فعالیت، شامل هزینه های حقوق، اضافه

رابطه با کارکنان متحمل می شود، جزء هزینه های نیروی انسانی محسوب می گردد.

هزینه مواد و ملزومات مصرفی

هزینه های مواد و ملزومات مصرفی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از هزینه های مواد مستقیم و هزینه های مواد غیرمستقیم. هزینه های مواد مستقیم هزینه هایی است که برای ارائه خدمات از طرف هر مرکز فعالیت مصرف می شود

هزینه های مواد مصرفی غیر مستقیم، شامل هزینه هایی است که با

و کارهای کلی هر مرکز فعالیت استفاده می شود

ها، انجام گیرد.

 


هزینه های استهلاک

هزینه های استهلاک در واقع هزینه های جایگزینی اموال وتجهیزات موجود
می باشد که متناسب با استفاده و عمر مفید آنها باید محاسبه شود. با توجه به اینکه اموال و تجهیزات در هر سازمانی با توجه

باید دقیقاً مشخص شود.

هزینه های سربار

هزینه های سربار شامل هزینه های ایجاد شده و یا مربوط به هر مرکز فعالیت می باشد که در

رار نمی گیرد.این هزینه ها از نظر مقدار معمولا ارتباطی با حجم عملیات ندارند. مانند هزینه آب مصرفی و یا هزینه پذیرایی در یک مرکز فعالیت خاص.

گام ششم نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی

در سیستم بیمارستانی،علاوه بر بخشهای عملیاتی که بطور مستقیم درگیر

، به همین دلیل هزینه های مربوط به این مراکز فعالیت باید به بخشهای عملیاتی  تخصیص داده شود. بنابراین هزینه ها از نظر منشاء ایجاد نیز به دو گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:۱ – هزینه هایی که در داخل هر مرکز فعالیت ایجاد می شوند و ۲-هزینه های که از سایر مراکز فعالیت به هر مرکز تخصیص می یابد.

شود و سپس بر اساس مبنا استفاده سایر بخشها از خدمات هر

باید تمامی هزینه های مربوط به هر بخش(مستقیم و غیر مستقیم) شناسایی شود و سپس بر اساس مبنا استفاده سایر بخشها از خدمات هر بخش، این هزینه ها را بخشهای

خدمت به یکدیگر وجود دارد، این ارتباط در تسهیم هزینه ها نیز باید در نظر گرفته شود.

برای تسهیم هزینه ها در مراکز فعالیتی که خود شامل چندین مرکز فعالیت داخلی می باشند، در دو مرحله می توان عملیات

به عنوان مثال در واحد انبار یکسری فعالیتهای مشترک مانند اداره کردن وکنترل کارها، عملیات دفتری، تخلیه بار و…بصورت مشترک در بین چند انبار انجام می شود که هزینه

، بلکه خدمات آنها مربوط

هزینه های هر مرکز فعالیت بر اساس ماتریس تسهیم هزینه ها به مراکز دریافت کننده خدمت تخصیص یابد.

گام هفتم محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی

پس از مشخص شدن هزینه های مربوط به مراکز فعالیت نهایی یا مراکزی که دارای

را بر تعداد خروجیهای تعریف شده برای هر مرکز فعالیت تقسیم شده واز این طریق بهای تمام شده بر حسب هر خروجی به دست می آید.

 ۸-مراحل انجام شده برای محاسبه بهای تمام شده در محل مورد مطالعه

گام اول تفکیک و تعیین مراکز فعالیت

۱-مراکز فعالیت عملیاتی

۲-مراکز فعالیت تشخیصی

۳-مراکز فعالیت پشتیبانی واداری

مراکز فعالیت بیمارستانی

 

شکل شماره۲ تفکیک مراکز فعالیت بیمارستان بر حسب بخشهای کلی

 دوایر اداری و خدماتی    دوایر تشخیصی    دوایر عملیاتی
-مدیریت

-خدمات اداری وکار گزینی

-حسابداری

-تدارکات

-مدارک پزشکی و پذیرش

-استریل

-تغذیه و آشپزخانه

-داروخانه

-تجهیزات پزشکی

-تاسیسات و خدمات فنی

– خدمات عمومی و نظافت

-مخابرات

-نقلیه

-خیاطخانه

-آشپزخانه

-نگهبانی وانتظامات

-کامپیوتر

-دفتر پرستاری

-اندوسکوپی

-برونکوسکوپی

-رادیولوژی

سونوگرافی

رادیوگرافی

مموگرافی

-آزمایشگاه

هماتولوژی

انگل شناسی

تجزیه ادرار

-اکوکاردیوگرافی

-اسپیرومتری

-تست ورزش

-تزریقات ونوارنگاری

 

-اتفاقات

فوریتهای داخلی

فوریتهای جراحی

-جراحی قلب

-جراحی اورولوژی

-جراحی۲

-جراحی۳

-جراحی۴

-بخشهای داخلی

داخلی۱

داخلی۲

بخشهای مراقبتی ویژه

ICU         داخلی

ICU        جراحی

CCU        قلب

– بخشهای بهبودی

 

 


متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.
[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

: هزینه یابی در مراکز فعالیت

مرحله بعدی در طراحی سیستم پیشنهادی شناسایی هزینه ها می باشد هزینه های هر مرکز فعالیت از نظر رفتار به دو گروه هزینه های مستقیم و  هزینه های غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند. مبنای تقسیم بندی هزینه ها بر این اساس، هدف هزینه است.

     ۱-هزینه های نیروی انسانی

شامل کلیه هزینه هایی است که از طرف بیمارستان به نیرویهای انسانی

نیروی انسانی استفاده می گردد.

    ۲-هزینه مواد مصرفی شامل: هزینه های غیر مستقیم و هزینه های مستقیم

۲-۱-هزینه مواد

لاندری که از انبار عمومی تحویل این بخش داده می شود در سایر بخشها به عنوان مواد عمومی محسوب می گردد، اما در این واحد به عنوان مواد اختصاصی در نظر گرفته می شود. در مراکز فعالیتی که در حال حاضر بصورت مشترک فعالیت می کنند می توان میزان واقعی مصرف مواد را مشخص کرد وسپس با توجه به مبنای مورد استفاده این هزینه را به مراک زفعالیت داخلی تخصیص داد مانند قسمت حسابداری که به مراکز فعالیت داخلی متعددی تقسیم می شود.

    ۲-۲-هزینه های  دارو

از آنجا که مصرف  دارو عمدتاً خاص هر بیمار می باشد. بنابراین ، هزینه مصرف آن نیز باید در صورتحساب هزینه های مربوط به

عملیاتی و یا تشخیصی جنبه عمومی دارند و قابل تخصیص به یک بیمار نمی باشند می تواند به عنوان هزینه های هر بخش در نظر گرفته شود وسپس با توجه به مبنای “تخت روز اشغالی“ به بیماران تخصیص داده شود.


    ۲-۳- هزینه مواد مصرفی از انبار تجهیزات پزشکی

هزینه تجهیزات پزشکی نیز شامل وسایل و اقلام پزشکی مصرفی است که بطور مستقیم در رابطه با  ارائه خدمات به بیماران استفاده می گردد و یا توسط بخشهای عملیاتی وتشخیصی برای ارائه

پزشکی در مراکز فعالیت می توان مانند عملیات محاسبه هزینه های دارو ، این هزینه ها را در صورتحسابهای اختصاصی مربوط به هر بیمار در نظر گرفت تا این هزینه فقط به استفاده کنندگان از

، این هزینه را می توان به عنوان هزینه های مواد مصرفی هر مرکز فعالیت در نظر گرفت وپس از جمع آوری  در هر بخش بر مبنای “تخت روز اشغالی“ ویا “نوع خدمات“ ارائه شده  تسهیم کرد.

    ۲-۴-هزینه مواد مصرفی از انبار فنی وساختمانی

این هزینه نیز باید به هزینه های کلی وعمومی بخش افزوده شود. بدیهی است در صورتیکه مواد مصرفی از انبار فنی به نحوی باعث افزایش عمر مفید یک دارایی و

باید به بهای تمام شده دارایی اضافه شود تا از طریق هزینه استهلاک در هزینه های مربوط به هر بخش منظور گردد.

    ۲-۵-هزینه مواد مصرفی از انبار خواربار وتغذیه

هزینه مواد مصرفی از انبار خوار بار شامل هزینه کلیه اقلام خوراکی و تغذیه ای است که به هر بخش داده می شود. از آنجا که کلیه مواد و اقلامی که

می شود. مصرف این مواد معمولا ارتباطی با تعداد بیماران و یا خدمات تشخیصی داده شده ندارد بلکه عمدتاً با تعداد کارکنان شاغل (رسمی ، طرحی، شرکتی) هر بخش مرتبط است


۲-۶-هزینه مواد مصرفی از انبار متفرقه

مواد مصرفی در انبار متفرقه شامل طبقه بندی خاصی نمی باشند و معمولاً

طبقه بندی نباشد در این انبار قرار می گیرند.

    ۳- هزینه های استهلاک اموال و ساختمان

برای محاسبه هزینه های اموال که در اصطلاح حسابداری “هزینه های استهلاک“ نامیده می شود. در مرحله اول باید بهای تمام شده اموال و دارایی مشخص گردد.

جانبی مربوط به حمل و نقل و هزینه های مربوط به استقرار و بهره برداری از آن می گردد. فرم جمع آوری و تفکیک هزینه های استهلاک توضیح داده شود.

    ۴-هزینه های تخصیص یافته از سایر بخشها

علاوه بر هزینه های که در هر مرکز فعالیت ایجاد می گردد، گروه دیگر از هزینه هایی که به هر مرکز فعالیت

به این بخش سرویس ارائه می دهند. برای تعیین هزینه هایی که از سایر مراکز فعالیت به هر مرکز تخصیص می یابد در مرحله اول باید تمامی هزینه های مربوط به هر بخش(مستقیم و غیر مستقیم) شناسایی شوند و سپس

بیمارستان در جهت ارائه خدمت به یکدیگر وجود دارد، این ارتباط در تسهیم هزینه ها نیز باید در نظر گرفته شود.

    گام سوم:عملیات هزینه یابی در مراکز فعالیت خدماتی و اداری

۱-مر کز فعالیت واحد حسابداری

۱-۱- مرکز فعالیت حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد، عملیات مربوط به محاسبه حقوق ومزایای کارکنان بیمارستان اعم از اضافه کاری، طرح نوین، محاسبه مالیات و سایر مزایای پرداختی، که به نحوی با کارکنان شاغل در بیمارستان ارتباط دارد، را انجام می دهد.

بر این اساس، هزینه های مرکز فعالیت حسابداری حقوق و دستمزد در بخش حسابداری بر

قراردادی که از طریق شرکتهای خدماتی در بیمارستان فعالیت دارند، بدلیل اینکه عملیات مربوط به محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان توسط خود شرکت انجام می شود هیچگونه هزینه ای از این مرکز فعالیت به آنها تعلق نمی گیرد.

۱-۲-مرکز فعالیت حسابداری در آمد و ترخیص بیمار

با توجه به اینکه خروجی هر بیمارستان در واقع ارائه خدمات به بیماران است، مرکز فعالیت حسابداری درآمد و ترخیص بیمار نیز از جمله مراکز فعالیتی است که خدماتی را بطور مستقیم به بیماران ارائه می کند.

با توجه به اینکه مرکز فعالیت حسابداری درآمد و ترخیص بیمار هم به بیماران بستری و هم به بیماران سرپایی خدمت  ارائه می

شدن تسهیم هزینه باید میزان خدماتی که به هر کدام از بیماران بستری وسرپایی ارائه می گردد، شناسایی شده و سپس با بدست آوردن مبنای تسهیم، عملیات تخصیص هزینه ها را به صورت واقعی تری

در این مرکز فعالیت به بیماران بستری وسرپایی خدمات حسابداری را ارائه می کنند، تخصیص مییابد

۱-۳-مرکز فعالیت حسابداری هزینه ها

حسابداری هزینه در بیمارستان، شامل عملیات مربوط به محاسبه هزینه های بیمارستان اعم از خرید مواد وملزومات مصرفی کلیه بخشها، خرید تجهیزات پزشکی ودارویی، خرید مواد و ملزومات

برای سایر بخشها انجام می شود، مشخص گردد تا  اگر  واحدی از عملیات و فعالیتهای این قسمت بیشتر استفاده کند به همان نسبت هزینه های بیشتری به آن تخصیص داده شود.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

    ۱-۴-مرکز فعالیت حسابداری اموال

حسابداری اموال، عملیات مربوط به ثبت و نگهداری و محاسبه هزینه های استهلاک اموال را انجام می دهد. اموال در بیمارستان بطور کلی شامل ساختمان، تجهیزات و دستگاههای موجود در هر قسمت می گردد که پس از خرید و انجام عملیات حسابداری، بهای تمام شده آن در حساب جداگانه ای نگهداری می شود تا بر اساس عمر مفید آن، هزینه ها بر حسب استهلاک سالیانه محاسبه وسپس سرشکن گردد. از آنجا که میزان تجهیزات و اموال موجود در مراکز فعالیت متعدد و متنوع می باشد، بنابراین هزینه

اموال باشد و یا “تعداد اموال موجود“ در هر بخش نیز می تواند به عنوان یک مبنا در تسهیم هزینه های این بخش مورد استفاده قرار گیرد

جدول شماره(۲)اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مرکز فعالیت  حسابداری

نام مرکز فعالیتمبنای دریافت هزینه ها از سایرمراکز فعالیت

مبنای تسهیم هزینه به سایر مراکز فعالیت

تعداد نفرات شاغلهزینه نیروی انسانیهزینه مواد عمومی مصرفی*هزینه استهلاک اموال وساختمانجمع کل هزینه ها
حسابداری در آمد و ترخیص بیمارتعداد نفرات شاغل

    تعدادبیمار   (برحسب بیمار بستری وسرپایی)

 

۵/۲۴نفر

۴۱۸۵۰۳۲۰۰ 

۴۲۱۴۵۵۰

۴۳۱۶۰۰۰

    ۱۳۷۰۰۰۰۰

۱۸۰۱۶۰۰۰

 

۴۴۰۷۳۳۷۵۰
حسابداری حقوق و دستمزدتعداد نفرات شاغلتعداد کارکنان در بخشهای مختلف بیمارستان (کارکنان طرحی ورسمی) 

۵/۴نفر

 

۷۱۵۰۵۳۰۰

 

۷۷۴۱۰۰
۴۲۶۳۳۳

    ۲۵۰۰۰۰۰

۲۹۲۶۳۳۳

 

۷۵۲۰۵۷۳۳
حسابداری اموالتعداد نفرات شاغلمتراژ فیزیکی هرمرکزفعالیت۲نفر۳۶۴۳۸۰۰۰۳۴۴۰۴۰۶۵۸۳۳۳

۱۰۰۰۰۰۰

۱۶۵۸۳۳۳

 

۳۸۴۴۰۳۷۷
حسابداری مالی و هزینه هاتعداد نفرات شاغل۴۰%به تدارکات و مابقی بر اساس تعدادکارکنان در بخشهای مختلف بیمارستان 

۷نفر

 

۱۴۹۵۱۳۷۰۰

 

۱۲۰۴۱۶۰

۴۶۴۳۴۱۶

۸۵۰۰۰۰۰

۱۳۱۴۳۴۱۶
 

۱۶۳۸۶۱۲۷۶

 

هزینه های مواد مصرفی عمومی در این مرکز فعالیت طی دوره ۱۰ ماهه شامل موارد زیر است:

۱-هزینه مواد واقلام مصرفی مرکز فعالیت حسابداری از انبار عمومی                           ۳۰۱۶۸۱۶۰ریال

۲-هزینه مواد واقلام مصرفی مرکز فعالیت حسابداری از انبار فنی وساختمانی               ۱۱۵۱۸۲۰۰ریال

۳-هزینه مواد واقلام مصرفی مرکز فعالیت حسابداری از انبار

۶۲۱۱۷۹۳۰ ریال

پس از شناسایی هزینه های مرکز فعالیت حسابداری، مرحله بعد عملیات تسهیم هزینه های این مراکز فعالیت به بخشهای دیگر است. از آنجا که مرکز فعالیت حسابداری یک کانون هزینه واسط است، بنابراین هزینه های آن باید به سایر مراکز فعالیت تخصیص داده شود که برای این

ا توجه به مبناهای تسهیم هزینه برای هر مرکز فعالیت، هزینه های این بخش تسهیم می گردد.

۲-مرکز فعالیت انبار ها

فعالیت انبارها عمدتا در زمینه نگهداری، طبقه بندی و تحویل اقلام

حجم کارها وتنوع اقلام موجود در هر بیمارستان دارد ولی برای بکارگیری سیستمABC بهتر است که انبارها بر حسب کاری که در آن انجام می شود، تقسیم گردد.

جدول شماره( ۳ )اطلاعات هزینه یابی وعملیات تسهیم هزینه در مرکز فعالیت انبارها

نام مرکز فعالیتمبنای دریافت هزینهمبنای تسهیم هزینه به هر مرکز فعالیتتعداد نفرات شاغل در هر مرکز فعالیتهزینه نیروی انسانیهزینه مواد عمومی  مصرفی*هزینه استهلاک اموال و ساختمانجمع کل هزینه ها
مرکز فعالیت انبار دارویی وتجهیزات پزشکیتعداد نفرات شاغل در هر مرکزفعالیتبخشهای عملیاتی (تعداد اقلام دارویی تحویل گرفته شده) 

۳نفر
۵۲۹۸۳۳۰۰۲۸۳۷۴۰۲۲۵۱۸۶

۳۰۰۰۰۰۰

۳۲۲۵۱۸۶

 

۵۶۴۹۲۲۲۶
مرکز فعالیت انبار عمومی وفنیتعداد نفرات شاغل در هر مرکز فعالیتتعداد نفرات شاغل در هر مرکز فعالیت 

۶نفر
 

۶۲۲۵۸۶۰۰

 

۳۲۳۷۴۰
۵۴۱۶۲۸

۳۸۳۰۰۰۰

۳۲۲۵۱۸۶

 

۱۳۵۸۲۱۳۰۸
مرکز فعالیت انبار تغذیه و خواربارتعداد نفرات شاغل در هر مرکز فعالیتتعداد نفرات شاغل در هر مرکز فعالیت 

۲نفر
۳۴۴۴۸۸۰۰۱۶۱۸۷۰۱۷۶۲۵۶

۷۵۰۰۰۰

۹۲۶۲۵۶

 

۴۲۲۸۶۹۲۶

 

*

۱-هزینه مواد واقلام مصرفی عمومی در مرکز فعالیت انبار                                       ۱۵۵۳۴۲۰۰ریال

۲-هزینه مواد واقلام مصرفی فنی وساختمانی در مرکز فعالیت انبار                                 ۴۲۹۷۵۰ریال

۳-هزینه مواد واقلام

متفرقه در مرکز فعالیت انبار                                              ۶۷۸۲۴۰ ریال

جمع کل هزینه مواد واقلام عمومی مصرفی در مرکز فعالیت انبار           ۱۷۸۰۵۵۸۰ ریال

۳-مرکز فعالیت واحد تدارکات

بخش تدارکات در رابطه با خرید اقلام وتجهیزات مورد نیاز بخشهای

مارستان نیازهای متفاوتی دارند بنابراین واحد

ارائه می کند، به مراکز فعالیت متعدد تقسیم می شود

جدول شماره(۴ )اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مرکز فعالیت تدارکات

نام مرکز فعالیتمبنای دریافت هزینهمبنای تسهیم هزینهنیروی انسانی شاغلهزینه نیروی انسانیهزینه مواد مصرفی غیرمستقیمهزینه استهلاکهزینه تخصیص یافته از مرکز فعالیت مدیریتهزینه کرایه وسایط نقلیهجمع کل هزینه
-تدارکاقلام عمومیوفنی

-تدارکاقلام تجهیزات پزشکی ودارویی

-تدارک اقلام تغذیه

-تعداد نفرات شاغل

-متراژ زیربنا

-تعدادنفرات شاغل

-تخت روز اشغالی

-مرکز فعالیت تغذیه

۳
۱۲
 

۴۷۰۵۲۵۰۰

۲۶۲۸۰۸۰۰

۳۷۹۱۲۰۰

 

۳۸۶۱۴۳۵

۱۲۸۷۱۴۵

۲۵۷۴۲۹۰

۳۱۱۶۶۶

۲۵۰۰۰۰۰

۲۸۱۱۶۶۶

۱۰۳۸۸۹

۲۵۰۰۰۰۰

۲۶۰۳۸۸۹

۲۰۷۷۷۷

۲۵۰۰۰۰۰

۲۷۰۷۷۷۷

۲۸۴۴۱۵۷۱۰۹۴۷۱۹۰۳
۱۸۹۴۳۸۰۷
۱۵۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۹۷۱۴۱۳۱۱۸۳۶۷۸۶۰۷
۶۸۱۳۷۸۷۴

۴

نام مرکز فعالیتمبنای دریافت هزینهمبنای تسهیم هزینهنیروی انسانی شاغلهزینه نیروی انسانیهزینه مواد مصرفی غیرمستقیمهزینه استهلاکهزینه تخصیص یافته از مرکز فعالیت مدیریتهزینه کرایه وسایط نقلیهجمع کل هزینه
-تدارکاقلام عمومیوفنی

-تدارکاقلام تجهیزات پزشکی ودارویی

-تدارک اقلام تغذیه

-تعداد نفرات شاغل

-متراژ زیربنا

-تعدادنفرات شاغل

-تخت روز اشغالی

-مرکز فعالیت تغذیه

۳
۱۲
 

۴۷۰۵۲۵۰۰

۲۶۲۸۰۸۰۰

۳۷۹۱۲۰۰

 

۳۸۶۱۴۳۵

۱۲۸۷۱۴۵

۲۵۷۴۲۹۰

۳۱۱۶۶۶

۲۵۰۰۰۰۰

۲۸۱۱۶۶۶

۱۰۳۸۸۹

۲۵۰۰۰۰۰

۲۶۰۳۸۸۹

۲۰۷۷۷۷

۲۵۰۰۰۰۰

۲۷۰۷۷۷۷

۲۸۴۴۱۵۷۱۰۹۴۷۱۹۰۳
۱۸۹۴۳۸۰۷
۱۵۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۹۷۱۴۱۳۱۱۸۳۶۷۸۶۰۷
۶۸۱۳۷۸۷۴

۴-مرکز فعالیت واحد  کامپیوتر

هزنه های این مرکز فعالیت پس از جمع اوری بر مبنای تعداد کامپیوتر موجود در هر مرکز فعالیت تخصیص داده می شود برای این منظور اطلاعات تعداد کامپیوتر موجود در مراکز فعالیت مختلف بیمارستان شناسایی و تعیین شده است.

جدول شماره( ۵)تعداد کامپیوترهای موجود در بخشهای مختلف بیمارستان

ردیفنام بخشتعداد کامپیوترموجودنام بخشتعداد کامپیوترموجودنام بخشتعداد کامپیوترموجود
۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

کارگزینی وخدمات

حسابداری درآمد وترخیص بیمار

حقوق ودستمزد

-حسابداری هزینه

-حسابداری اموال

۲دستگاه

۳ “   “  “

۱ “   “  “

۲ “   “  “

۲ “   “  “

-کتابخانه

-انبارعمومی

-مدارک پزشکی

-دفتر پرستاری

-داروخانه

۱دستگاه

۱ “   “  “

۵ “   “  “

۱ “   “  “

۲ “   “  “

-آزمایشگاه داروخانه

-اندوسکوپی

-رادیولوژی

-آزمایشگاه

-اکو کاردیو

-اتاق عمل

۱دستگاه

۱ “   “  “

۲ “   “  “

۴ “   “  “

۱ “   “  “

۱ “   “  “

 

جدول شماره( ۶ )اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مرکز فعالیت کامپیوتر

نام مرکز فعالیتمبنای دریافت هزینهمبنای تسهیم هزینهنیروی انسانی شاغلهزینه نیروی انسانیهزینه مواد مصرفی غیرمستقیم*هزینه استهلاک تجهیزات     /ساختمانهزینه قراردادبا شرکت بیرونیجمع کل هزینه
مرکزفعالیت کامپیوتر

 

-تعداد نفرات شاغل

-متراژ زیربنا

-تعداد کامپیوتر موجود درسایر بخشها

 

۱نفر

۳۴۲۷۴۳۰۰ 

۳۷۴۷۲۶۴

۵۷۰۴۱۶۷

۲۰۰۰۰۰۰

۸۲۴۰۴۱۶۷
۴۵۸۰۰۰۰۰ 

۹۱۵۲۵۷۳۱

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

-مرکز فعالیت کارگزینی و امور اداری

این واحد در زمینه انجام

هزینه های آن، از مبنای “تعداد نفرات شاغل (رسمی وطرحی)“ در هر بخش استفاده می گردد

۶-مرکز فعالیت واحد نقلیه

با توجه به نتایج آنالیز فعالیت در این مرکز فعالیت کل خدمات این مرکز به مرکز فعالیت مدیریت، مرکز فعالیت تغذیه و مراکز فعالیت بخشهای عملیاتی تخصیص می یابد. در جدول

ه مورد نظر هزینه های آن نشان داده شده است.

جدول شماره( ۷ )اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مرکز فعالیت امور نقلیه

نام مرکز فعالیتمبنای دریافت هزینهمبنای تسهیم هزینهنیروی انسانی شاغلهزینه نیروی انسانیهزینه مواد غیرمستقیم*هزینه استهلاک وسایط نقلیهجمع کل هزینه
مرکزفعالیت نقلیه

 

-تعداد نفرات شاغل

-متراژ زیربنا

-تعداد بیماران بستری

-واحدتغذیه -مدیریت

۶نفر

۱نفر

۱نفر

۸۶۷۳۷۷۶۴

۲۰۴۳۱۸۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۱۰۹۶۶۹۵۶۴

۶۳۱۸۶۰۰

۱۰۵۳۱۰۰
۱۰۵۳۱۰۰

۸۴۲۴۸۰۰

۲۵۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰۰

۱۵۳۰۹۴۳۶۴

 

۷-مرکز فعالیت واحد مدارک پزشکی و پذیرش بیماران بستری

    واحد مدارک پزشکی در رابطه با تشکیل پرونده و نگهداری
برای وی شروع شده و تا زمان ترخیص بیمار ادامه دارد. با توجه به اطلاعات این مرکز فعالیت در طول دوره مورد بررسی هزینه های آن شناسایی شده است که در جدول زیر ارائه شده است

 

جدول شماره( ۸ )اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مرکز فعالیت مدارک پزشکی

نام مرکز فعالیتمبنای دریافت هزینهمبنای تسهیم هزینهنیروی انسانی شاغلهزینه نیروی انسانیهزینه مواد غیرمستقیم مصرفی*هزینه استهلاک/اموال

وساختمان

جمع کل هزینه
مرکزفعالیت مدارک پزشکی

 

تعداد نفرات شاغل

-متراژ زیربنا

-۸۵% به بیماران بستری

-۱۵% به بیماران سرپایی

 

۱۳نفر

 

۲۲۷۵۱۵۷۰۰

 

۱۶۰۰۱۵۰۰
۴۱۲۶۶۶۶

۵۰۰۰۰۰۰

۹۱۲۶۶۶۶
۲۵۲۶۴۳۸۶۶

 

۸-

مرکز فعالیت واحد داروخانه

    واحد داروخانه در رابطه با آماده کردن و پیچیدن نسخه های دارویی  و ساخت داروهای ترکیبی مورد نیاز بخشهای مختلف بیمارستان  فعالیت دارد. از آنجا که خدمات این بخش  عمدتا
آماده شده“ توسط این مرکز فعالیت برای سایر بخشها استفاده می گردد. در جدول زیر اقلام دارویی اماده شده برای این مرکز فعالیت نشان داده شده است.

 

جدول شماره( ۹ )تعداد اقلام دارویی آماده شده بر حسب بخشهای مختلف بیمارستان

ردیفنام بخشتعداد اقلام دارویی آماده شدهنام بخشتعداد اقلام دارویی آماده شدهنام بخشتعداد اقلام دارویی آماده شده
۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

جراحی یک

جراحی دو

جراحی سه

جراحی چهار

جراحی زنان

داخلی ۱

داخلی۲

۷۶۳۸

۴۶۷۰

۶۰۶۰

۳۳۵۲

۵۵۱۰

۱۰۴۱۳

۱۴۶۹۷

آی سی یو جراحی

آی سی یو داخلی

سی سی یو قلب

پست جراحی قلب

آی سی یو قلب

بخش پوست

هایپر

۴۲۹۸

۱۱۷۹۱

۴۱۰۲

۹۲۹

۳۶۳۱

۹۶۳۳

۳۱۴۴

اتفاقات داخلی

 

 

۱۵۸۵۱

۷۴۴۹

۱۱۴

۱۳۹

۵۱۴۲

۲۵۸۸

 

جدول شماره(۱۰ )اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مرکز فعالیت داروخانه

نام مرکز فعالیتمبنای دریافت هزینهمبنای تسهیم هزینهنیروی انسانی شاغلهزینه نیروی انسانیهزینه مواد غیرمستقیم*هزینه استهلاک اموال/ساختمانجمع کل هزینه
مرکزفعالیت داروخانه

مرکز فعالیت آزمایشگاه داروخانه 

 

-تعداد نفرات شاغل

-متراژ زیربنا

-تعداد اقلام دارویی آماده شده برای هر مرکز فعالیت

 

۱۰نفر

۴نفر

 

۱۸۱۰۸۴۲۰۰

۶۰۶۲۸۷۰۰

 

۴۸۵۳۷۰۷

۱۹۴۱۴۸۳

۱۲۵۴۶۳

۳۰۰۰۰۰۰

۳۳۵۴۶۸۷

۹۸۷۵۲۱

۲۵۰۰۰۰۰

۲۶۵۴۷۳۶
۱۸۹۰۶۳۵۵۰
۶۶۰۵۷۷۰۴

۹-مرکز فعالیت لاندری (رختشویخانه)

این واحد جهت شستشو و آماده کردن البسه، ملافه ها و سایر اقلام منسوجاتی مورد نیاز بخشهای بیمارستان فعالیت دارد. عمده خدمات وسرویسهای این مرکز فعالیت به بخشهای عملیاتی است. روش هزینه یابی وعملیات تسهیم هزینه ها در این مرکز فعالیت بستگی به دیدگاه

هزینه های ایجاد شده در آن، با استفاده از ماتریس تسهیم هزینه، هزینه های این مرکز فعالیت به سایر بخشها تخصیص می یابد. اما اگر این مرکز فعالیت به عنوان یک کانون هزینه نهایی در نظر گرفته شود پس از جمع آوری

محاسبه می گردد.

جدول شماره(۱۱)اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مرکز فعالیت لاندری

نام مرکز فعالیتمبنای دریافت هزینهمبنای تسهیم هزینهنیروی انسانی شاغلهزینه نیروی انسانیهزینه مواد مصرفی غیرمستقیم*هزینه مواد مصرفی مستقیمهزینه استهلاک اموال/ ساختمانهزینه آب مصرفیجمع کل هزینه
مرکز فعالیت لاندری

 

-تعداد نفرات شاغل

متراژ زیربنا

تخت روز اشغالی

 

۱۵نفر

۲۲۰۵۶۲۶۰

     ۱۰۹۲۲۴۶۱
۲۰۱۵۲۱۴۸
۴۲۰۸۳۳۰

۱۳۳۲۵۰۰۰

۱۷۵۳۳۳۳۰

۳۵۷۵۵۹۲۲۳۰۴۹۲۶۴۶۱

*هزینه مواد مصرفی عمومی در این مرکز فعالیت شامل موارد زیر است:

۱-هزینه مواد واقلام مصرفی واحد لاندری از انبار عمومی                                    ۱۱۱۷۳۲۹ریال

۲-هزینه مواد واقلام مصرفی واحد لاندری از انبار فنی وساختمانی                        ۶۷۳۰۸۹۹ریال

۳-هزینه مواد واقلام مصرفی واحد لاندری از انبار خواربار وتغذیه                         ۴۰۰۲۳۳ ریال

۴-هزینه مواد واقلام مصرفی واحد لاندری از انبار متفرقه                                    ۲۶۷۴۰۰۰ریال

جمع کل هزینه مواد واقلام مصرفی در واحد  لاندری                                           ۱۰۹۲۲۴۶۱ ریال

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

-مرکز فعالیت انتظامات و نگهبانی

این بخش  نیز مانند سایر واحدهای پشتیبانی در راستای ارائه خدمات به سایر بخشهای موجود در بیمارستان فعالیت دارد. با توجه به ماهیت و وظایف تعیین شده برای این مرکز فعالیت،  از نظر هزینه یابی و تسهیم هزینه ها، این مرکز به عنوان یک کانون هزینه واسط در نظر گرفته می شود، بنابراین هزینه های ایجاد شده در آن باید به سایر مراکز فعالیت، تخصیص یابد.

نسبت به سایر بخشها، از خدمات واحد نگهبانی و انتظامات کمتر استفاده می کنند. بنابراین برای واقعی تر شدن تسهیم هزینه های این مرکز فعالیت، تعداد بخشها

امات استفاده می کنند، مشخص گردید تا بر این اساس هزینه های این مرکز فعالیت به سایر دوایر تخصیص داده شود.

جدول شماره(۱۲ )اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مرکز فعالیت انتظامات

نام مرکز فعالیتمبنای دریافت هزینهمبنای تسهیم هزینهنیروی انسانی شاغلهزینه نیروی انسانیهزینه مواد مصرفی غیرمستقیم*هزینه استهلاک اموال/ساختمانجمع کل هزینه ها

(ریال)

مرکزفعالیت انتظامات ونگهبانی

 

-تعداد نفرات شاغل

-متراژ زیربنا

-ساعات نگهبانی داده شده بر حسب هر بخش

 

۴۰نفر
 

۶۷۹۵۵۵۳۰۰
 

۵۴۳۶۵۰۲
۷۱۵۳۳

۱۲۵۰۰۰۰

۱۳۲۱۵۳۳

۶۸۵۱۸۸۳۳۵

برای تسهیم هزینه های این مرکز فعالیت، بخشی از هزینه های جمع آوری شده در این مرکز بر اساس “ساعات نگهبانی که برای هر بخش انجام شده است، تسهیم می شود. و بخشی از هزینه های نگهبانی که مربوط به کل بیمارستان است، بر

می گردد. بنابراین بعضی از مراکز فعالیت بیمارستان، علاوه بر اینکه هزینه های مستقیم واحد نگهبانی و انتظامات به آنها تخصیص داده می شود، بخشی از هزینه های انتظامات کل بیمارستان هم به آنها تعلق می گیرد.

جدول شماره(۱۳ )ساعات نگهبانی انجام شده بر حسب بخشهای مختلف بیمارستان

ردیف
    نام مراکز فعالیت
ساعات نگهبانی انجام شده در طول دوره
ردیف
    نام مراکز فعالیت
ساعات نگهبانی انجام شده در طول دوره
۱
    اتفاقات
۷۳۲۰۱۰بخشهای جراحی۳۶۰۰
۲اتاق عمل۳۳۰۰۱۱بخشهایICU,CCU برونکوسکپی واکو۷۳۲۰
۳بخش قلب۴۸۸۰۱۲خوابگاه پزشکان۲۴۴۰
۴آزمایشگاه۲۱۲۰۱۳انبار بیمارستان۷۳۲۰
۵اتاق عمل زنان۳۳۰۰۱۴آشپزخانه۴۰۰۰
۶درمانگاه جراحی۴۸۸۰۱۵انتظامات کل بیمارستان۱۷۱۰۰
۷درمانگاه داخلی۴۰۴۰۱۶بیمارستان صحرایی۷۳۲۰
۸درمانگاه پوست۴۰۴۰۱۷امور اداری وخدمات۴۲۴۰
۹درمانگاه زنان۴۰۴۰۱۸اطلاعات درمانگاه۴۰۴۰

۱۱-مرکز فعالیت مدیریت منطقی ترین مبنا برای تسهیم هزینه های این مرکز فعالیت “تعداد نفرات شاغل“ در سایر مراکز فعالیت است.

۱۲-مرکز فعالیت دفتر پرستاری منطقی ترین مبنا برای تسهیم هزینه های این مرکز فعالیت “تعداد نفرات شاغل تحت پوشش دفتر پرستاری“ در سایر مراکز فعالیت است

۱۲-مرکز فعالیت دفتر پرستاری منطقی ترین مبنا برای تسهیم هزینه های این مرکز فعالیت “تعداد نفرات شاغل تحت

“ در سایر مراکز فعالیت است.

۱۴-مرکز فعالیت خدمات عمومی بیمارستان کلیه هزینه های این مرکز فعالیت پس از جمع آوری براساس “زیربنای مربع“ به سایر مراکز فعالیت تسهیم می گردد. البته لازم به ذکراست که بعضی از بخشهای بیمارستان ممکن است که نسبت به سایر بخشها خدمات و امکانات زیادتری را نیاز داشته باشند. دراین حالت ممکن است که استفاده از

بخش نیز باید در نظر گرفته شود، برای این منظور از آنجا که ممکن است مساحت فیزیکی بخشهای اداری وعملیاتی

هزینه ها، هزینه های مربوط به نظافت در بخشهای اداری وعملیاتی از یکدیگر تفکیک می گردد.

جمع کل هزینه هاهزینه استهلاک اموال و تجهیزاتهزینه  نیروی انسانیهزینه مواد عمومی مصرفیتعداد نفرات شاغل در این مرکز فعالیتمبنای تسهیم هزینه به سایربخشهامبنای دریافت هزینه از سایر بخشهانام مرکز فعالیت
 

۱۱۶۳۸۲۶۸۸۲

۹۴۲۶۵۸۱۱۵۷۳۹۴۰۰۰۵۴۹۰۲۲۴
۸۷نفر

 

زیربنای فیزیکی بخشهای عملیاتی(متراژ)تعداد نفرات شاغل در این مرکز فعالیتمرکز فعالیت خدمات بخشهای عملیاتی
۳۴۹۱۰۳۳۵۳۱۱۴۵۲۰۳۴۷۶۰۰۵۰۰۱۳۸۸۳۳۳۲۲نفرزیربنای فیزیکی بخشهای اداری(متراژ)تعداد نفرات شاغل در این مرکز فعالیتمرکز فعالیت بخشهای اداری و پشتیبانی

جدول شماره( ۱۴)اطلاعات هزینه یابی وعملیات تسهیم هزینه ها در مرکز فعالیت خدمات عمومی

 

*هزینه های مواد عمومی مصرفی در این مرکز فعالیت در طول دوره مورد بررسی شامل موارد زیر است:

۱-هزینه مواد عمومی مصرفی در مرکز فعالیت خدمات از انبار عمومی                                                      ۴۲۱۳۶۰  ریال

۲-هزینه مواد عمومی مصرفی در مرکز فعالیت خدمات ار انبار خواربار وتغذیه           ۶۲۲۳۱۳۷ ریال

۳-هزینه مواد عمومی مصرفی در مرکز فعالیت خدمات  از انبار متفرقه                   ۲۳۴۰۶۰ ریال

جمع کل هزینه مواد مصرفی غیر مستقیم در مرکز فعالیت خدمات                    ۶۸۷۸۵۵۷ریال

    ۱۵-مرکز فعالیت تاسیسات و خدمات فنی

برای تسهیم هزینه های این مرکز فعالیت از مبناهای متعددی می توان استفاده کرد از جمله “مساحت و زیربنای فیزیکی“ مربوط به مراکز فعالیت، “تعداد نفرات شاغل“ در هر مرکز فعالیت، “میزان مصرف آب و یا سایر تاسیسات

به هر بخش، می تواند تا حد زیادی بیان کننده  عملکرد و فعالیتهای این مرکز فعالیت باشد و باعث تسهیم منطقی هزینه ها در این مرکز فعالیت گردد. لازم به ذکر است که در بعضی از بیمارستانها ممکن است تمامی فعالیتها و کارهای مربوط به واحد تاسیسات و یا بخشی از عملیات و کارهای این واحد از

 

باید هزینه هایی که بابت ارائه این خدمات به شرکت بیرونی پرداخت می گردد، را به عنوان هزینه های کل مرکز فعالیت تاسیسات درنظر گرفت و سپس با استفاده از مبنای تسهیم، این هزینه ها را سرشکن کرد.

*هزینه مواد عمومی مصرفی در این مرکز فعالیت  مانند سایر بخشهای عملیاتی شامل موارد زیر است :

    هزینه مواد عمومی مصرفی در مرکز فعالیت خدمات فنی از انبار عمومی                                  ۸۸۸۴۰۸۵  ریال

هزینه مواد عمومی مصرفی در مرکز فعالیت خدمات فنی ار انبار خواربار وتغذیه                            ۴۸۱۰۹۸ ریال

هزینه مواد عمومی مصرفی در مرکز فعالیت خدمات فنی از انبار متفرقه                                       ۴۱۴۰۰۴۰  ریال

جمع کل هزینه های مواد مصرفی غیر مستقیم در مرکز فعالیت خدمات فنی                                                  ۱۳۵۰۵۲۲۳  ریال

**هزینه های انرژی مصرفی وتاسیساتی شامل موارد زیر است:

هزینه آب مصرفی در بیمارستان در طول دوره مورد بررسی                                  ۱۰۰۴۸۶۴۷۰ریال

هزینه گاز مصرفی در بیمارستان در طول دوره مورد بررسی                           ۶۶۶۴۷۱۲۶ریال

هزینه برق مصرفی در بیمارستان در طول دوره مورد بررسی                         ۱۲۹۸۸۷۶۸۰ریال

هزینه بازسازی ساختمان بیمارستان در طول دوره مورد

نه مواد ولوازم فنی مصرفی سیستم تاسیسات بیمارستان در طول دوره مورد بررسی    ۸۹۴۴۱۱۴۴ریال

هزینه شارژ کپسول آتش نشانی بیمارستان در طول دوره مورد بررسی               ۵۴۰۰۰۰۰ریال

هزینه سرویس ونگهداری آسانسور بخشهای مختلف بیمارستان  در طول دوره مورد بررسی                 ۲۸۴۰۰۰۰۰ریال

جمع کل هزینه های انرژی مصرفی و تاسیساتی بیمارستان در طول دوره مورد بررسی              ۴۷۷۹۵۶۷۴۴ریال

در رابطه با هزینه های تاسیسات و انرژی مصرفی در مرحله اول باید نزدیکترین مرکز فعالیت که می توان این هزینه ها را به آنان اختصاص داد، شناسایی کرد سپس با جمع آوری این هزینه ها در طول دوره  ابتدا این هزینه ها را به مراکز فعالیت شناسایی شده تخصیص دادو پس از افزودن به هزینه های این مراکز فعالیت آنها را از

این مرکز نیز بر اساس متراژ زیر بنا تغییر می کند بنابراین هزینه های انرژی نیز به هزینه های تاسیسات اضافه شده و سپس از طریق ماتریس تسهیم هزینه ها به سایر مراکز فعالیت سرشکن می گردند.

۱۶-مرکز فعالیت تهیه اکسیژن

عملیات هزینه یابی در این مرکز فعالیت در بیمارستانهای که

، تفاوت دارد. چون در بیمارستانهایی که دارای سیستم اکسیژن مرکزی می باشند، هزینه عمده این مرکز فعالیت مربوط به هزینه استهلاک دستگاهها و تجهیزات است و درصد کمی از هزینه های آن به عنوان هزینه های جاری تلقی می گردد. اما در بیمارستانهایی که اکسیژن مورد نیاز خود را از طریق بخش تدارکات تهیه می کنند، هزینه عمده آن هزینه های جاری و متغیر مربوط به خرید کپسول اکسیژن  است. با

بنابراین استفاده از مبنای تعداد “سیلندرهای اکسیژن“  در هر بخش می تواند بیان کننده عملکرد و میزان استفاده ازاین منبع باشد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

جدول شماره ( ۱۵ )اطلاعات هزینه یابی وعملیات تسهیم هزینه های مرکز فعالیت اکسیژن مصرفی

جمع کل هزینه ها (ریال)هزینه استهلاک ساختمان وتجهیزاتهزینه نیروی انسانیهزینه مواد مصرفی مستقیم (کپسول اکسیژن)هزینه مواد عمومی مصرفی غیرمستقیمتعداد نفرات شاغلمبنای تسهیم هزینه به سایر بخشهامبنای دریافت هزینه از سایر بخشهانام مرکز فعالیت
۲۷۵۸۱۵۲۴۲۲۵۰۰۰۰۵۰۱۲۸۳۰۰۲۲۳۹۷۲۷۵۶۱۳۴۰۵۳۰۳نفرتعداد کپسول اکسیژن موجود در هر بخش-تعداد نفرات شاغل

– زیربنای فیزیکی

مرکز فعالیت تهیه اکسیژن   بیمارستان
    گام چهارم: تخصیص هزینه ها

تخصیص هزینه در سیستمهای هزینه یابی یکی از مهمترین مراحل می باشد و تاثر بسیار زیادی بر صحت محاسبه بهای تمام شده خدمات خواهد داشت در این قسمت بطور مختصر روشهای تخصیص هزینه معرفی می گردند. روشهای تخصیص هزینه ها عبارتند از :

۴-۱-روش تسهیم مستقیم

در این روش هزینه‌های کلیه مراکز فعالیت با توجه به میزان خدماتی که به مراکز فعالیت عملیاتی داده می شود، صرفا به این مراکز تسهیم می گردد و به سایر مراکز

استفاده کنند، هیچگونه هزینه‌ای اختصاص نمی یابد.

۴-۲-روش تسهیم یکطرفه

در این روش هزینه‌های بخشهای پشتیبانی علاوه بر تخصیص به مراکز فعالیت عملیاتی به سایر بخشهای پشتیبانی نیز تخصیص می‌یابد. اما تخصیص هزینه‌ها

که بیشترین هزینه را متحمل شده اند، بیشترین خدمات را ارائه نموده اند. بنابراین مراکز فعالیتی که از سایر مراکز خدمات کمتری دریافت کرده باشند،

مراکز خدمات کمتری دریافت کرده باشند، در اولویت تسهیم هزینه قرار می‌گیرند.

 

۴-۳-روش تسهیم دو طرفه

در روش تسهیم دو طرفه که نسبت به روش اول واقعی تر می باشد ابتدا مراکز فعالیت بر حسب خدمتی که به سایر

شده و سپس عملیات تسهیم متقابل هزینه ها بین این دو مرکز و در نهایت کل مراکز انجام می شود تا بر این اساس هزینه مربوط به هر مرکز مشخص گردد. این روش اگرچه نسبت به روش تسهیم یکطرفه به واقعیت نزدیکتر است اما با توجه به اینکه در تسهیم هزینه ها یک حالت استاتیک را در نظر می گیرد بنابراین هزینه های تخصیص یافته به هر مرکز فعالیت را بطور کامل، مشخص نمی کند.

۴-۴- روش استفاده از معادلات همزمان

اگر تعداد مراکزی که هزینه های آن تسهیم می گردد

اگر تعداد مراکز فعالیت خصوصا مراکز خدماتی افزایش یابد و از طرفی هر کدام از مراکز، مبنای تخصیص هزینه خاص خود را داشته باشند، استفاده از این روشها صحیح و منطقی نمی‌باشد.

برای حل این مشکل از روش تسهیم هزینه ها بر اساس “معادلات همزماناستفاده می‌گردد. در این روش برای تخصیص هزینه‌ها ارتباط متقابل بین مراکز فعالیت در نظر گرفته می شود و با استفاده از مبناهای تسهیم،

محاسبه می‌شود، ترکیبی است از هزینه‌های مستقیم همان مرکز فعالیت و هزینه‌هایی که از مراکز دیگر به

آن در این ماتریس نشان داده می شود سپس با استفاده از عملیات معکوس ماتریس هزینه های تخصیص یافته به هر مرکز فعالیت محاسبه می گردد.

درصدی از هزینه های سایرمراکز فعالیت که به این مرکز تعلق می گیرد+ هزینه های مربوط به هر مرکز فعالیت(مستقیم وغیر مستقیم)  = هزینه های مرکز فعالیت

بر این اساس اگر هر مرکز فعالیت را بصورت یک متغیر جداگانه ای از Xij در نظر بگیریم از نظر جبری هزینه های هر مرکز فعالیت بصورت زیر تعیین می گردد:

 

در این معادله b هزینه مستقیم هر دایره است و هزینه های تخصیص یافته از سایر مراکز فعالیت به این مرکز فعالیت است.

این معادله دارای یک متغیر ثابت است و تعدادی متغیر جبری، که متغیرهای جبری بر اساس درصد خدماتی که از سایر مراکز فعالیت به این مرکز ارائه می شود، تعیین می گردد. به عنوان مثال اگر مرکز فعالیت مدیریت را به عنوان متغیر X1  در نظر بگیریم  هزینه های آن بصورت زیر محاسبه می شود:

.۶۳۲% X41+ .424% X51 +…. + 0% X31 +X21%.632+158409852= هزینه مرکز فعالیت مدیریت (X1)

در رابطه با متغیر دوم عملیات جبری آن به صورت زیر انجام می شود:

.۶۳۲% X41+ .424% X51 +…. + 0% X31 +X12%.896+ 455513700= هزینه مرکز فعالیت اداری (X2)

در رابطه با سایر متغیرها (متغیر X3 الی متغیر X62 )، معادلات فوق با توجه به درصد ارائه خدمات در هر دایره تعیین می شود.

بعد از محاسبه ماتریس معکوس، جهت تعیین هزینه های مستقیم مراکز

دیگر، هزینه مستقیم هر مرکز فعالیت با توجه به این هزینه ها ودرصد خدمات ارائه شده به دوایر عملیاتی وتشخیصی به این مراکز تخصیص می یابد.

گام پنجم:- هزینه یابی استاندارد و چگونگی محاسبه بهای تمام

در دسترس نیست از دو روش می توان به آن دست یافت. که این دو روش عبارتند از :

۱-استفاده از اطلاعات بهای تمام شده در سایر سیستمهای مشابه.

۲-اجرای عملیات استانداردگیری و محاسبه های تمام شده در سیستم مورد نظر.

-استاندارد مواد مصرفی مستقیم از طریق اندازه گیری و بررسی نظر متخصصان

-استاندارد نیروی انسانی از طریق زمانسنجی فعالیتها

برای محاسبه هزینه استهلاک مربوط به هر خروجی، ابتدا هزینه های استهلاک هر مرکز فعالیت با توجه به امکانات و اموال موجود در آن

های استهلاک به آنها تسهیم می گردد.

بخشی دیگر از هزینه هایی که به هر مرکز فعالیت اختصاص می یابد، هزینه های سایر مراکز فعالیت است که به دوایر عملیاتی وتشخیصی خدمت ارائه می دهند. برای تخصیص این هزینه ها

از طریق

دوره، این هزینه به آنها سرشکن می گردد.

گام ششم: اطلاعات هزینه یابی مراکز فعالیت تشخیصی(خروجی محوری)۷

۱-مرکز فعالیت رادیولوژی

در بخش رادیولوژی معمولا فعالیتهای تشخیصی متعددی چون رادیوگرافی، سونوگرافی، مموگرافی و… انجام می گیرد. از آنجا که ماهیت عملکرد و کاری که برای هر کدام از

در واحد رادیولوژی مراکز فعالیت متعددی برحسب نوع کار و هدفی که انجام می شود، تعریف می گردد.

جدول شماره(۱۶)اطلاعات مرکز فعالیت رادیولوژی در طول دوره مورد بررسی

نام مرکز فعالیتمبنای دریافت هزینهمبنای تسهیم هزینهنیروی انسانی شاغلهزینه نیروی انسانیهزینه مواد غیرمستقیم هزینه استهلاکهزینه سایر بخشهاجمع کل هزینهتعداد خروجی درطول دوره
رادیوگرافی

سونوگرافی

مموگرافی

-سی تی اسکن

-تعدادنفرات شاغل

-متراژ زیربنا

تعداد خروجی انجام شده در طول دوره بر حسب هر مرکز فعالیت 

۲۲نفر

 

 

۶نفر

 

۳نفر

 

۸نفر

 

۳۷۸۹۸۷۷۰۰
۹۳۷۲۲۰۰۰
۴۹۸۱۴۷۰۰
۱۵۶۱۱۸۱۰۰
 

۱۴۰۷۶۹۵۵
۳۸۳۹۱۶۱۰
۱۹۱۹۵۸۵
۵۱۱۸۸۹۳
۱۰۰۰۰۰۰۰

۲۱۱۱۸۲۰

۶۶۷۲۴۹۹۹

۷۸۸۳۶۸۱۹

۱۷۵۰۰۰۰

۶۵۲۱۰۳

۲۰۰۰۰۰۰۰

۲۲۴۰۲۱۰۳

۲۲۵۰۰۰۰

۹۴۱۲۳۵

۲۷۷۷۷۷۷۷

۵۹۶۹۰۱۲

۶۰۰۰۰۰۰

۱۲۳۶۷۴۲

۵۰۱۲۳۶۷۴۲

۵۷۳۶۰۴۱۶

 

۱۰۳۴۸۵۹۷۳
۲۸۲۲۳۴۴۷

۱۴۱۱۱۷۲۳

۸۴۶۷۰۳۱۱

۴۷۱۹۰۱۴۷۴

۱۳۸۰۸۲۶۲۲

۷۴۱۳۶۳۸۸

۶۶۸۴۷۳۷۳۵

 

۲۲۶۱۰
۳۷۲۱
۲۳۸۰

۲۶۴۰

    گام هفتم: اطلاعات هزینه یابی در بخشهای عملیاتی(بیمار محوری)

فعالیت بخشهای عملیاتی

مستقیم به بیماران است. از نظر هزینه یابی این بخشها به عنوان کانون نهایی هزینه محسوب می گردند و مجموعه فعالیتهایی که در بخشهای پشتیبانی و تشخیص انجام می شود، نهایتاً به عملکرد این بخشها منجر می شود. خروجی بخشهای عملیاتی در واقع “تخت روز

بیمارانی که در هر بخش اقامت دارند به عنوان یک مرکز فعالیت در نظر گرفت و بر این اساس عملیات هزینه یابی را در طول دوره مورد نظر انجام داد. در این حالت

در طول دوره مورد نظر جمع آوری شده و سپس با توجه به تخت روز اشغالی، متوسط هزینه هر روز تخت  اشغالی در هر مرکز فعالیت محاسبه می گردد. در صورتیکه در یک بخش خدمات خاصی برای بیماران انجام شود که آن خدمات از نظر نوع کار، نوع تخصص، دستگاهها و تجهیزات

هزینه یابی را انجام داد. به عنوان مثال اگر فعالیتهایی که در بخش جراحی انجام می شود از نظر امکانات، تخصص، تجهیزات و…با هم تفاوت چندانی نداشته باشند

و سپس بر حسب استفاده بیماران از خدمات این مرکز فعالیت،‌ هزینه های ایجاد شده را به آنها تخصیص داد اما اگر در این بخش، قسمت دیگری بنام اتاق ایزوله وجود داشته باشد که برای ارائه خدمات

یکدیگر تفکیک کرد و با توجه به میزان خدماتی که به بیماران ارائه می کند، عملیات هزینه یابی را انجام داد. با توجه به اینکه در بیشتر بیمارستانها، بخشهای عملیاتی بر

ساختاری از یکدیگر تفکیک شده اند، استفاده از  نمودار سازمانی در تعریف و تشخیص مراکز فعالیت مفید خواهد بود.

پس از عملیات هزینه یابی، تسهیم هزینه ها ومشخص شدن هزینه های مربوط به هر مرکز فعالیت، با توجه به مبنای “تخت روز اشغالی“ در بخشهای عملیاتی، این هزینه ها بر تعداد تخت روز اشغالی تقسیم می گردد و از این طریق متوسط بهای تمام شده برای  هر روز تخت اشغالی در هر مرکز فعالیت به دست می آید.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

    ۱-مرکز فعالیت بخش جراحی۱( اورولوژی)

بخش اورولوژی جهت سرویس دهی به بیمارانی که نیاز به انواع اعمال جراحی بر روی سیستم ادراری بدن دارند،‌ فعالیت می کند. در این بخش

و بعد از عمل جراحی برای بیماران ارائه
می شود.

نحوه هزینه یابی در این بخش نیز مانند سایر بخشها عملیاتی است. بر اساس عملیات هزینه یابی انجام شده، هزینه های عمومی مربوط به این مرکز فعالیت و سایر اطلاعات برای عملیات هزینه یابی و تخصیص هزینه ها  در جدول زیر ارائه شده است.

جدول شماره(۱۷) اطلاعات هزینه یابی وعملیات تسهیم هزینه ها در مرکز فعالیت جراحی ۱

نام مرکز فعالیتمبنای دریافت هزینهمبنای تسهیم هزینهتعدا نفرات شاغلهزینه نیروی انسانیهزینه مواد و اقلام عمومی مصرفیهزینه استهلاک اموال/تجهیزات /ساختمانهزینه های تخصیصی از سایر مراکز فعالیتجمع کل هزینه

هزینه های مرکز فعالیت

تخت روز اشغالیمتوسط هزینه تخت  روز اشغالی(ریال)
جراحی۱

جمع کل

-تعدادنفرات شاغل

-مساحت زیر بنا

تخت روز اشغالی۱نفرسرپرستار

۱۴نفرنیروی عملیاتی

۱نفرمنشی

    ۲۴۴۲۹۵۰۰

۲۱۱۸۳۵۴۰۰

۱۳۶۱۶۴۰۰

۲۴۹۸۸۱۳۰۰

 

۲۸۰۸۴۹۷۱

۲۸۰۸۴۹۷۱

۱۶۹۲۲۹۰

۳۵۷۱۴۲۸

۴۵۰۰۰۰۰۰

۵۰۲۶۳۷۱۸

۲۹۵۵۲۸۶۴۰۶۲۳۷۵۸۱۹ 

۴۶۲۰

۱۳۵۰۱۳

 

 هزینه مواد و اقلام عمومی مصرفی در این مرکز فعالیت طی یک دوره ۱۰ ماهه شامل موارد زیر است:

۱-هزینه مواد واقلام مصرفی مرکز فعالیت جراحی۱ از انبار عمومی                     ۷۱۵۷۵۳۳ریال

۲-هزینه مواد واقلام مصرفی مرکز فعالیت جراحی۱ از انبار تجهیزات پزشکی         ۲۴۳۲۱۶۷ریال

۳-هزینه مواد واقلام مصرفی مرکز فعالیت جراحی۱ از انبار فنی وساختمانی          ۱۷۰۷۳۸۳ریال

۴-هزینه مواد واقلام مصرفی مرکز فعالیت جراحی۱ از انبار خواربار وتغذیه          ۳۳۸۳۸۸ریال

۵-هزینه مواد واقلام مصرفی مرکز فعالیت جراحی۱ از انبار متفرقه                      ۱۲۶۵۰۰ریال

۶-هزینه مواد ومحلولهای ضدعفونی کننده مرکز در فعالیت جراحی۱                   ۱۶۳۲۳۰۰۰ریال

جمع کل هزینه مواد واقلام مصرفی در مرکز فعالیت جراحی۱                       ۲۸۰۸۴۹۷۱ریال

در جدول فوق همانطور که ملاحظه می شود در بخش جراحی۱ با توجه به عملکردها و کارهایی که انجام می شود فقط یک مرکز فعالیت در

آن می باشد و مبنای تخصیص هزینه از این بخش به بیماران “تخت روز اشغالی است. در این جدول همچنین تعداد نفرات شاغل نوع کار آنها نیز نشان داده شده است.

گام نهم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب بخشهای تشخیصی و عملیاتی

با توجه به هزینه های شناسایی شده در هر مرکز فعالیت و عملیات تخصیص هزینه های مربوط به مراکز فعالیت پشتیبانی بر مراکز فعالیت تشخیصی و بستری در جداول شماره۱۸

شده در بخشهای عملیاتی با توجه به روش واقعی و بر اساس تخت روز اشغالی نشان داده شده است.

دستور العمل نحوه اداره بیمارستان های مندرج در جدول شماره (۸) قانون

بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور

 

تبصره ۱- عضویت در هیات امناء افتخاری است و حق الزحمه ای به اعضاء تعلق نمی گیرد.

ماده ۲- اهم وظایف هیئت امنا به شرح ذیل می باشد :

۱-۲- اعمال اختیارات ستاد اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تعیین وتصویب موارد قابل واگذاری .

۲-۲- بررسی و تصویب بودجه تفصیلی بیمارستان که از طرف رئیس بیمارستان پیشنهاد می شود .

۳-۲-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی .

۴-۲- تصویب صورت های مالی سالانه بیمارستان .

۵-۲- جلب کمک های بخش دولتی و غیردولتی اعم از نقدی و غیرنقدی .

۸-۲- نظارت بر استقرار نظام حسابداری تعهدی، بودجه ریزی عملیاتی و قیمت تمام شده خدمات .

ماده ۴- بیمارستان موظف است، به منظور تعیین قیمت تمام شده، رویه های حسابداری فعلی ( نقدی تعدیل شده ) را به تعهدی تغییر داده و طراحی سیستم های مالی و مکانیزه آن نیز بر این مبنا

نقدی به تعهدی  وطراحی سیستم های مالی، مجاز است تنها از خدمات حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی از طریق انعقاد قرارداد عمل نماید.

 

ماده ۵- بیمارستان موظف است حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۶ تمام سیستم های اداری، مالی، بستری، پذیرش، ترخیص، پرسنلی، کلینیکی، پاراکلینیکی بیمارستان را به صورت مکانیزه درآورد، به طوریکه سیستم HIS به صورت یکپارچه در قالب نظام اطلاعات مدیریت استقرار یابد.

تبصره ۲ استانداردهای HIS از طرف وزارت متبوع ظرف مدت ۳ ماه ابلاغ خواهد گردید، در غیر این صورت رأساً توسط بیمارستان اقدام خواهد شد .

ماده ۶- پرداخت های پرسنل رسمی و پیمانی در دو قالب صورت می گیرد:

پرداخت حقوق و

برعهده رئیس بیمارستان بوده و هر سه ماه یکبار موظف است به هیئت امناء گزارش دهد.

تبصره ۱- قراردادها و پرداخت های سایر کارکنان صرفا برپایه عملکرد و میزان کارآیی خواهد بود .

تبصره ۲- حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها که در بیمارستان ها شاغل می باشند ( طبق احکام استخدامی) ، در سال ۱۳۸۵ کمافی السابق توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه پرداخت می شود . لیکن سایر پرداخت ها از محل منابع بیمارستان به شرح فوق تامین و پرداخت می گردد.

 

ماده ۷- هیأت امنا موظف است در قبال نتایج ارزشیابی انجام شده توسط وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی و مبادی ذیربط اقدام

بهداشت گزارش نماید.

 

ماده ۸- کلیه امور آموزشی مطابق استانداردهای آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و ارائه خدمات پزشکی نیز مطابق استانداردهای دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود . سایر موارد ذکر نشده در این دستورالعمل تابع مقررات و مصوبات هیات امنای دانشگاه می باشد.

ماده ۹- بیمارستان ها می توانند پس از تصویب هیئت امناء (موضوع ماده ۱) رأساً برای وظایف پشتیبانی و خدماتی خود با شرکت های غیردولتی تأیید صلاحیت شده براساس

منظور بکارگیری نیروی انسانی از طریق شرکت های مذکور ممنوع می باشد

پروژه طراحی 

نظام نوین مالی مراکز خدمات بهداشتی ودرمانی

.

بخش اول :سازمان و تشکیلات امور مالی
بخش دوم :
روشهای گردش عملیات
۱- درخواست و تحویل کالا از انبار

برگ تحویل کالا به انبار

۲- درخواست خرید و صدور رسید

برگ درخواست خرید

برگ رسید کالا به انبار

۳- رسید و تحویل مستقیم کالابرگ رسید و تحویل مستقیم کالا
۴- دریافت وجه نقد و اوراق بهاداربرگ درخواست وجه

برگ رسید دریافت

۵- دریافت وجه از طریق اوراق بهاداربرگ درخواست وجه
۶- پرداخت نقدی (تنخواه گردان)برگ درخواست پرداخت
۷- پرداخت علی الحساب تنخواه گردانبرگ علی الحساب تنخواه گردان
۸- پرداخت وام
۹- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
۱۰- صدور صورت وضعیت خدمات ارائه شده و تعیین قیمت تمام شده خدماتصورت خلاصه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده
۱۱- اجرای پروژه / فعالیتهابرگ اعلام مشخصات پروژه
بخش سوم :
روش اجرائی نظام دفتر داریکدینک واحدهای تابعه
بخش چهارم :دستورالعمل کد گذاری مراکز هزینه
بخش پنجم :دستورالعمل رسیدگی به اسناد
بخش ششم:دستورالعمل تنخواه گردان
بخش هفتم:دستورالعمل دارائیهای ثابت
بخش هشتم:روش اجرائی انبارگردانی (شمارش کالا)
بخش نهم:قالب گزارشات تراز مالی
بخش دهم:دستورالعمل طبقه بندی کالا (موجودی کالا و اموال)

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

84 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Yagut/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 206 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.