no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان -توتون

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان -توتون تاثیر مثبتی بر نیازهای آموزشی توتون کاران داشته است ولی متغیرهای: سن شرکت در کلاس های ترویجی و استفاده از مجلات آموزشی تاثیر معکوسی بر میزان نیازهای آموزشی توتون کاران داشته اند-. واژگان کلیدی: نیازهای آموزشی، توتون‌کاران
zip
بهمن ۴, ۱۳۹۵

شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان -توتون تاثیر مثبتی بر نیازهای آموزشی توتون کاران داشته است ولی متغیرهای: سن شرکت در کلاس های ترویجی و استفاده از مجلات آموزشی تاثیر معکوسی بر میزان نیازهای آموزشی توتون کاران داشته اند-. واژگان کلیدی: نیازهای آموزشی، توتون‌کاران


شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان -توتون تاثیر مثبتی بر نیازهای آموزشی توتون کاران داشته است ولی متغیرهای: سن شرکت در کلاس های ترویجی و استفاده از مجلات آموزشی تاثیر معکوسی بر میزان نیازهای آموزشی توتون کاران داشته اند-. واژگان کلیدی: نیازهای آموزشی، توتون‌کاران

پایان نامه رشته حسابداری در ۹۵ صفحه
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]چکیــده

بررسی نیازهای آموزشی یک فرآیند نظام دار برای تعیین هدفها وتشخیص تفاوتها و تعیین اولویت ها به منظور انجام برنامه ریزی است به عبارت دیگر بررسی نیازهای آموزشی یعنی مطالعه یک جامعه به منظور تعین نیازها و خواسته های آموزشی قبل از اخذ هرگونه تصمیمی پیرامون راهبردهای توسعه است. شاغلین بخش کشاورزی از جمله توتون کاران برای موفقیت شغلی خود با نیازهای گوناگونی مواجه اند که می توان دانش فنی  مهارتهای شغلی و درک عمومی از کشاورزی را از آن جمله دانست. ‌ولی علاوه بر این نیازها، هرروزه نیازهای آموزشی جدیدی هم پدیدار می گردند که باید ارضاء‌ شوند. از طرف دیگر نیاز شالوده و اساس برنامه ریزی آموزشی است و برای تدوین هدفهای مطلوب در یک برنامه ریزی آموزشی ابتدا باید نیازها را بررسی نمائیم و به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا در استان کردستان پرداخته است.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری شامل ۱۰۱۶ نفر از کشاورزان توتون‌کار می باشد. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران برابر ۱۷۵ نفر محاسبه گردیده است که این تعداد، از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تکمیل شده است  و برای تجزیه و تحلیل داده ها از  نرم افزار SPSS Win استفاده شده است.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها تحقیق نشان می دهد که بین متغیر سطح زیر کشت توتون با متغیر میزان نیازهای آموزشی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین متغیرهای سن، سابقه کشت توتون دفعات تماس با مروج دخانیات، دفعات شرکت در کلاس های آموزشی، استفاده از مجلات ترویجی و استفاده از فیلم های آموزشی با متغیر نیازهای آموزشی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. ضمن اینکه بین متغیرهای تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، میزان درآمد سالیانه ازکشت توتون و دفعات بازدید از مزارع نمونه با متغیر میزان نیازهای آموزشی رابطه معنی داری مشاهده نمی گردد.

نتایج حاصل از تاثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق آزمون های کروسکال والیس ومن وایتنی حاکی از آن است که متغیرهای استفاده از تسهیلات حمایتی و نوع مالکیت بر میزان نیازهای آموزشی تاثیر گذار بوده اند ولی متغیرهای: تاهل، جنسیت، عضویت در تعاونی توتون کاران و شغل اصلی تاثیری در میزان نیازهای آموزشی توتون کاران نداشته اند.

نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مسقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که سطح زیر کشت[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت. علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری،  تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

۱ نوع و روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می‌باشد، همچنین اختلاف میانگین‌ها نیز مقایسه می‌گردد. این تحقیق علاوه بر شناسائی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و معنی‌دار بودن اختلافات بین میانگین متغیرهای مستقل ونیز پیش‌گوئی تغییرات متغیر وابسته بر اثر تغییرات متغیرهای مستقل را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

۳۱ شیوه‌ اجرای تحقیق

تحقیق حاضر به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای شناسایی نیازهای آموزشی        وترویجی توتون کاران استان کردستان صورت صورت گرفته است. در این تحقیق تعداد ۱۷۵ نفر از توتون کاران استان کردستان از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تکمیل شده که بعد از جمع‌آوری اطلاعات، کار استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت پذیرفت.

 

 

۴ ۱ جامعه آماری

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کلیه کشاورزانی است که در سال زراعی     ۸۳-۱۳۸۲ اقدام به کشت توتون در استان کردستان نموده اند وهمچنین طرف قرار داد با مجتمع دخانیات کردستان می باشند که برهمین ۱۰۳۸ نفر از توتون کاران جامعه آماری مارا تشکیل         می دهند که از این تعداد ۶۵۷ نفر توتون بارلی و تعداد ۳۸۱ نفر توتون باسما تولید نموده اند.

۵ ۱جمعیت مورد مطالعه

جمعیت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعیت مورد نظر است که با توجه به محدودیت‌های تحقیق و گستردگی جغرافیایی و  پراکندگی جمعیت مزبور در سطح استان کردستان و نیز به علت عدم دسترسی به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقیق، تعداد ۱۷۵ نفر ازتوتون کاران در سطح استان برگزیده شدند تا پرسشنامه‌های تنظیمی توسط آنان تکمیل گردد.

۶ ۱روش نمونه‌گیری

در این تحقیق به منظور انجام نمونه‌گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. اگر در انتخاب نمونه ها برای هر یک از افراد جامعه محدود،  شانس و احتمال مساوی در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفی ساده می نامند . برای بدست آوردن یک نمونه تصادفی ساده کافی است که برای کلیه افراد احتمالات مساوی منظور شود.

در این روش به هریک از واحد های جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده می شود و انتخاب یک واحد به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر ندارد. ( ازکیا، ۱۳۸۲)

نمونه تصادفی ساده موقعی بکار برده می شود که اولاً اختلاف بین افراد جامعه زیاد نباشد (واریانس کم باشد) به عبارت

ونه در آمار گیری تصادفی ساده به صورت قرعه کشی یا استفاده از جدول اعداد تصادفی صورت می گیرد که دراین تحقیق از روش قرعه کشی استفاده گردیده است.

 

 

۷ ۱تعیین حجم نمونه

با توجه به این که تمامی افراد جامعه را نمی‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادی نمونه که خصوصیات جامعه آماری را داشته باشند انتخاب می‌‌گردد. در این تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران می‌باشد.

برای

n=

= n  حجم نمونه

N =  حجم کل جامعه= ۱۰۳۸

= T  مقدار t استودنت با ۹۵ درصد اطمینان و ۵ درصد خطا به میزان ۲  ۹۶/۱

= d   فاصله حدود اطمینان برابر ۱/۰

۸ ۱ متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته این تحقیق میزان  نیازهای آموزشی توتون کاران در استان کردستان می باشد، که این مقیاس از طریق حاصل جمع جبری ۱۶ شاخص بر اساس طیف لیکرت سنجیده خواهد شد. همچنین درتحقیق حاضر ۱۷ متغیر مستقل وجود دارد که شامل: سن، جنسیت، وضعیت تاهل تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، شغل اصلی، سطح زیر کشت توتون، سابقه کشت توتون ، نوع مالکیت میزان درآمد سالانه از کشت توتون،  استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات، تعداد دفعات تماس با مروج دخانیات، تعداد دفعات شرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجی، بازدید از مزارع نمونه استفاده از مجلات و نشریات ترویجی، استفاده از فیلم های آموزشی و عضویت در تعاونی یا

رایانه‌‌ای مراجعه و پس از انتخاب منابع مورد نظر نسبت به تهیه، ترجمه و فیش‌برداری اقدام گردید در این تحقیق بررسی جامعی در اسناد و مدارک صورت گرفت تا ضمن تحکیم پایه‌های نظری تحقیق از نتایج بررسی‌های مشابه در خصوص موضوع تحقیق استفاده گردد.

در روش میدانی تنها وسیله مورد استفاده پرسشنامه می‌باشد. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در تحقیق با استفاده از مبانی نظری تحقیق و فرضیات تحقیق پرسشنامه ای حاوی ۲۷ سئوال  تهیه گردیده است. این پرسشنامه دارای

مورد سنجش قرار گرفته است. برای سنجش طیف پاسخهای مربوط به نظر خواهی در پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است که در آن پنج گزینه  خیلی کم، کم ، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مد نظر قرار

و کارشناسان شرکت دخانیات استفاده گردید و پس از اصلاحات لازم، اطمینان حاصل شد که سؤالات مطرح شده توانایی و قابلیت اندازه‌گیری محتوی و خصوصیات مورد نظر در تحقیق را دارا می‌باشند.

۱۱ –  ۱   اعتبار Reliability

برای سنجیدن اعتبار پرسشنامه‌های تهیه شده، به وسیله یک تحقیق مقدماتی
(Pilot test) تعداد ۱۵ نسخه از آن توسط توتون کاران  تکمیل گردید که پرسشنامه‌های تکمیل شده با استفاده از نرم‌افزار spsswin و ضریب کرنباخ آلفا مورد سنجش قرار داده شد که نتایج حاصله از ضریب کرنباخ آلفا برای پرسشنامه مربوطه برابر ۸۹ درصد گردید.

۱۲ ۱ ضریب کرنباخ آلفا

آزمون کرنباخ آلفا نشان می‌دهد که سؤال‌های آزمون تا چه حد توانایی یا خصیصه واحدی را اندازه می‌گیرد به طور کلی ضریب کرنباخ آلفا همسانی درونی یا ثبات درونی را ارزشیابی می‌کند کرنباخ برای برآورد همسانی درونی آزمون فرمول ذیل را پیشنهاد کرده است.

= (۱-)

K = تعداد گویه ها =  ۱۶

Si =   واریانس داده های هر یک از سئوالات =  ۴۳۵/۱۳

St = واریانس داده ها یعنی نمره های  خام آزمودنیها  = ۸۹۵/۸۱

ارزیابی ضریب کرنباخ آلفا:              کم          متوسط                 زیاد

۴۵%           ۷۵%         ۹۵%در نهایت اعتبار یا ضریب به دست آمده برای پرسشنامه‌های مربوط به توتون کاران استان کردستان  برابر  ۸۹/۰ بدست آمد که می‌‌توان اظهار کرد که پرسشنامه‌های تحقیق از اعتبار خوبی برخوردار می‌باشند.

۱۳ ۱فرضیات تحقیق

فرضیه تحقیق حدس بخردانه در باره رابطه بین دو یا چند متغیر است فرضیه ها به صورت جمله اخباری بیان می

به دست آمده فقط تائید یا رد می  شود(سرمد و دیگران ،‌۱۳۷۶ )

 

۱ـ بین سن توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1              r0                                                                                         H0: r=0

 

۲ـ  بین توتون کاران زن و مرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.

H1: 12                                                              

H0: 1=2

۳ـ بین توتون کاران متاهل و مجرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد

H1: 12                                                              

H0: 1=2

۴ـ بین تعداد فرزندان افراد توتون کار و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1              r0

H0: r=0

۵ـ بین سطح سواد توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1              r0

H0: r=0

۶ـ شغل اصلی توتون کاران بر میزان نیازهای آموزشی آنان تاثیر گذار است.

H1: 12 …                                                                                  H0: 1=2 = …

۷ـ بین سطح زیر کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی توتون کاران رابطه معنی داری وجود دارد

H1 : -1r1              r0

H0: r=0

۸ـ بین سابقه فعالیت در زمینه کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی توتون کاران رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1              r0

H0: r=0

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

۹ـ نوع مالکیت اراضی زراعی( توتون ) بر میزان نیازهای آموزشی توتون کاران تاثیر گذار است

H1: 12 …                                                                                  H0: 1=2 = …

۱۰ـ  بین میزان درآمد سالیانه توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان  رابطه معنی داری وجود دارد

H1 : -1r1              r0

H0: r=0

۱۱ـ بین توتون کارانی که از تسهیلات حمایتی شرکت

 

۱۲ـ بین تعداد دفعات تماس مروج با توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی توتون کاران رابطه  معنی داری وجوددارد.

H1 : -1r1              r0

H0: r=0

۱۳ـ بین میزان دفعات شرکت توتون کاران در کلاسهای آموزشی در زمینه کاشت، ‌داشت و   برداشت توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1              r0

H0: r=0

۱۴ـ بین تعداد دفعات بازدید توتون کاران  از مزارع نمونه توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.

H1 : -1r1              r0

 

H0: r=0

۱۶ـ بین میزان استفاده توتون کاران  از  نمایش فیلم های آموزشی – ترویجی در خصوص کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان  رابطه  معنی داری وجوددارد.

 

H1 : -1r1              r0

H0: r=0

۱۷ـ بین توتون کارانی که عضو تشکل ها یا تعاونی توتونکاری می باشند با سایرینی که عضو       نمی باشند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.

H1: 12                                                              

H0: 1=2

۱۴ ۱ روش‌های تجزیه و تحلیل آماری

در این تحقیق پس از جمع‌‌آوری و دسته‌بندی داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است که در ذیل به ویژگی هر یک از آنها پرداخته می‌شود.

الف) آمار توصیفی

آمار توصیفی به توصیف افراد گروه خاصی که مورد مشاهده یار قرار گرفته‌اند محدود می‌شود و در مورد افراد خارج از این گروه هیچ‌گونه نتیجه‌گیری نمی‌گردد. در قسمت آمار توصیفی این تحقیق ابتدا جداول توزیع فراوانی تهیه گردید و سپس مواردی چون فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، میانگین، میانه، نما (مد)، انحراف مع

محاسبه گردیدند.

ب) آمار استنباطی

در تحلیل استنباطی هدف آن است که بر اساس مطالعات انجام شده در مورد نمونه‌ها نتایجی در مورد جامعه به دست آید در بخش آمار استنباطی از آماره‌های نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن آزمون من – وایت‌نی، آزمون  کروسکال والیس و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید که به برخی از خصوصیات و ویژگی‌های آزمون‌های انجام شده در ذیل اشاره می‌گردد.

ضریب همبستگی

ی تعیین نوع همبستگی و میزان درجه رابطه بین صفات می‌باشد و مقدار آن نیز بین ۱ و ۱- در نوسان است. همبستگی مثبت و کامل برابر   ۱+ است یعنی در ازای افزایش هر واحد به یکی از متغیرها واحدی متناسب با آن به متغیر دیگر افزوده می‌شود. همبستگی کامل و منفی برابر ۱- است یعنی این که در ازای افزایش هر واحد به یکی از متغیرها واحدی متناسب با آن از متغیر دیگر کاسته می‌شد و بالاخره این که فقدان کامل همبستگی برابر صفر می‌باشد.

در مواقعی که داده‌های آماری به صورت کیفی غیر اسمی

این آزمون آن است که معلوم شود آیا دو جامعه از لحاظ وضع تمرکز با هم فرق معنی‌‌داری دارند و یا این که اختلاف موجود بر اساس شانس و تصادف به وجود آمده است.

هنگامی که تعداد گروههای مورد مقایسه بیش از دو تا و متغیرها رتبه‌ای باشند از آزمون کروسکال والیس استفاده می‌گردد. این آزمون مکمل آزمون من – وایت نی و جایگزین رتبه‌ای آزمون F می‌باشد. کارآیی این آزمون در حدود ۹۵ درصد آزمون F است و محدودیت کمتری دارد و متفاوت بودن یا نبودن بیش از دو گروه مستقل را از لحاظ رتبه‌بندی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

برای بررسی اثر جمعی متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می‌گردد اهمیت اصلی رگرسیون چند متغیره در تبین بکارگیری همزمان روابط و تأثیرات متغیرهای مستقل با متغیر وابسته است. در رگرسیون چند متغییره مقادیر یک متغیر (Y ) توسط مقادیر دو یا چند متغییر دیگر (X1, X2, … ) برآورد می شود

 

جدول ۱-۱ : بررسی آمار تحلیلی مورد استفاده برای فرضیه های تحقیق

 

ردیفمتغیر مستقلنوع

مقیاس

متغیر وابسته

 

نوع مقیاسنوع آمار تحلیلی
۱سنفاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ایاسپیرمن
۲جنسیتاسمیمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایمن وایت نی
۳وضعیت تاهلاسمیمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایمن وایت نی
۴تعداد فرزندانفاصله ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن
۵سطح تحصیلات

رتبه ای

میزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن
۶شغل اصلیاسمیمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایکروسکال
۷سطح زیر کشت توتونفاصله ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن
۸سابقه کشت توتونرتبه ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن
۹نوع مالکیتاسمیمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایکروسکال
۱۰میزان درآمد سالیانه از کشت توتونفاصله ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن
۱۱استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیاتاسمیمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایمن وایت نی
۱۲دفعات تماس با مروج دخانیاتفاصله ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن
۱۳دفعات شرکت در کلاس های آموزشیفاصله ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن
۱۴دفعات بازدید از مزارع نمونه توتونفاصله ایمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن
۱۵استفاده از مجلات و نشریات ترویجی

رتبه ای

میزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن
۱۶استفاده از فیلم های آموزشی ـ ترویجی

رتبه ای

میزان نیازهای آموزشیرتبه ایاسپیرمن
۱۷عضویت در تعاونی ها یا تشکل های توتون کاراناسمیمیزان نیازهای آموزشیرتبه ایمن وایت نی

فصل دوم

 

تجزیه وتحلیل اطلاعات

 

 

مقدمه

تحقیق حاضر نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان را مورد بررسی قرارداده و نتایج حاصل از آن در دو بخش توصیفی و استنباطی آورده شده است هدف عمده تحلیل توصیفی در این تحقیق، معرفی ویژگی ها فردی توتون کاران

فرضیه های تحقیق ارائه می گردد.

آمار توصیفی

در این تحقیق تعداد ۱۷۵ نفر از توتون کاران استان کردستان مورد مطالعه قرار گرفته اند که برای توصیف متغیرهای مستقل و وابسته از مشخصه های آماری نظیر جداول توزیع فراوانی درصد فراوانی، فراوان تجمعی، میانگین، میانه، نما، انحراف معیار،‌کمینه و بیشینه استفاده گردیده است.

ســن

متوسط سن افراد مورد مطالعه در این تحقیق ۴۴ سال می

و کمترین فراوانی مربوط به گروه بیشتر از ۸۰ سال است و انحراف معیار بدست آمده نیز برابر  ۸۱/۱۴        می باشد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن

 

طبقات سنفراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
۳۰سال و کمتر

۴۰-۳۱

۵۰-۴۱

۶۰-۵۱

۷۰-۶۱

بیشتر از ۷۰

بدون پاسخ

۳۲

۵۰

۴۵

۲۰

۱۵

۱۰

۳

۳/۱۸

۶/۲۸

۷/۲۵

۴/۱۱

۶/۸

۷/۵

۷/۱

۶/۱۸

۱/۲۹

۲/۲۶

۶/۱۱

۷/۸

۸/۵

۶/۱۸

۷/۴۷

۸/۷۳

۵/۸۵

۲/۹۴

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰

میانگین : ۴۴ سال         میانه : ۳      مد :۲             انحراف معیار : ۸۱/۱۴

کمترین سن : ۱۹                         بیشترین سن : ۸۰

جنسیت

از نظر جنسیت در این تحقیق ۱۶۵ نفر (۳/۹۴%) از افراد مورد مطالعه مرد  و ۱۰ نفر (۷/۵%) زن می باشند.

جدول ۲-۴  : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت

 

جنسیتفراوانیدرصد واقعیدرصد تجمعی
مرد

زن

۱۶۵

۱۰

۳/۹۴

۷/۵

۳/۹۴

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰

 

تاهل

در تحقیق حاضر ۱۶۳ نفر (۱/۹۳%) از افراد مورد مطالعه متاهل  و ۱۲ نفر (۹/۶%) نیز مجرد می باشند.

جدول ۳-۲  : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تاهل

 

وضعیت تاهلفراوانیدرصد واقعیدرصد تجمعی
متاهل

مجرد

۱۶۳

۱۲

۱/۹۳

۹/۶

۱/۹۳

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰

 

فرزندان

میانگین تعداد فرزندان افراد مورد مطالعه در این تحقیق ۴ نفر بوده است که بیشترین تعداد فرزند ۱۲ نفر و بیشترین فراوانی مربوط به طبقه ۳ الی ۴ فرزند می باشد.

 

جدول ۴ –۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان

 

میانگین : ۴            میانه : ۲             مد :۲             انحراف معیار : ۴۷/۲

کمینه : صفر                         بیشینه : ۱۲

سطح تحصیلات

از نظر سطح تحصیلات،  حدود ۳۵ درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی بی سواد و       ۲۷ درصد افراد نیز دارای تحصیلات ابتدایی بوده اند. کمترین فراوانی مربوط به

. لازم به ذکر است که ۵ نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذکور پاسخ نداده اند.

جدول ۵ –۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصیلات

 

میزان تحصیلاتفراوانیدرصددرصد واقعیدرصد تجمعی
بی سواد

ابتدایی

راهنمایی

دبیرستان

دیپلم

بالاتر از دیپلم

بدون پاسخ

۶۰

۴۶

۳۲

۱۰

۱۸

۴

۵

۳/۳۴

۳/۲۶

۳/۱۸

۷/۵

۳/۱۰

۳/۲

۹/۲

۳/۳۵

۱/۲۷

۸/۱۸

۹/۵

۶/۱۰

۴/۲

۳/۳۵

۴/۶۲

۲/۸۱

۱/۸۷

۶/۹۷

۱۰۰

جمــع۱۷۵۱۰۰۱۰۰

 

 

شغل اصلی

به لحاظ شغل اصلی حدود ۵/۶۷ درصد از افراد مورد مطالعه، کشاورز و حدود ۲۲درصد نیز دارای شغل توام کشاورزی و دامداری می

و ۵/۳ درصد دارای شغل آزاد می باشند. ضمن اینکه ۵ نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذکور پاسخ نداده اند.

 

جدول ۶-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلی

 

شغل اصلیفراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
کشاورز

دامدار

باغدار

کارمند

آزاد

کشاورز و دامدار

بدون پاسخ

۱۱۵

۷

۲

۳

۶

۳۷

۵

۷/۶۵

۴

۱/۱

۷/۱

۴/۳

۱/۲۱

۹/۲

۶/۶۷

۱،۴

۲/۱

۸/۱

۵/۳

۸/۲۱

۶/۶۷

۸/۷۱

۹/۷۲

۷/۷۴

۲/۷۸

۱۰۰

جمــع۱۰۰۱۰۰

مالکیت زمین کشاورزی آبی

متوسط میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی توتون کاران مورد مطالعه در این تحقیق حدود یک هکتار و نیم بوده است که بیشرین میزان مالکیت ۶ هکتار و کمترین میزان مالکیت ۵/۰

مطالعه اظهار داشته اند که مالک زمین کشاورزی آبی کمتر از  ۲ هکتار       می باشند.

 

جدول ۷-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی

 

زمین کشاورزی آبی (هکتار)فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
۱ هکتار و کمتر

۲-۱/۱

۳-۱/۲

۴-۱/۳

بیشتر از ۴

بدون پاسخ

۸۳

۶۴

۱۲

۴

۸

۴

۴/۴۷

۶/۳۶

۹/۶

۳/۲

۶/۴

۳/۲

۵/۴۸

۴/۳۷

۷

۳/۲

۷/۴

۵/۴۸

۸۶

۹۳

۳/۹۵

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰

میانگین : ۶۷/۱        میانه : ۲              مد :۱             انحراف معیار : ۱۱/۱

کمینه : ۵/۰                         بیشینه : ۶

مالکیت زمین کشاورزی دیم

متوسط میزان مالکیت زمین کشاورزی دیم توتون کاران مورد مطالعه در این تحقیق حدود دو هکتار بوده است که بیشرین میزان مالکیت ۷ هکتار  و کمترین میزان مالکیت  ۵/۰ هکتار بوده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به طبقه ۱ هکتار و به پایین و کمترین فراوانی مربوط به طبقه ۴-۱/۳ هکتار زمین بوده است، به طور کلی بررسیها نشان می دهد که ۷۲ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که مالک زمین کشاورزی دیم کمتر از  ۲ هکتار می باشند.

 

جدول ۸-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی دیم

 

زمین کشاورزی دیم (هکتار)فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
۱ هکتار و کمتر

۲-۱/۱

۳-۱/۲

۴-۱/۳

بیشتر از ۴

بدون پاسخ

۴۹

۳۰

۱۶

۴

۱۰

۶۶

۲۸

۱/۱۷

۱/۹

۳/۲

۷/۵

۷/۳۷

۴۵

۵/۲۷

۷/۱۴

۷/۳

۲/۹

۴۵

۵/۷۲

۲/۸۷

۸/۹۰

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰

میانگین : ۰۳/۲        میانه : ۲              مد :۱             انحراف معیار : ۴۰/۱

کمینه : ۵/۰                         بیشینه : ۷

مالکیت اراضی تحت کشت توتون

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ۷۲ درصد از

ارباب ـ رعیتی می باشد.

 

 

 

 

 

جدول ۹-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی

 

نوع مالکیتفراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
شخصی

اجاره ای

ارباب ـ رعیتی

شخصی و اجاره ای

بدون پاسخ

۱۲۱

۳۱

۶

۱۰

۷

۱/۶۹

۷/۱۷

۴/۳

۷/۵

۴

۷۲

۵/۱۸

۵/۳

۶

۷۲

۵/۹۰

۹۴

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰

سطح زیر کشت توتون

متوسط سطح زیر کشت توتون در این تحقیق حدود یک هکتار است  که بیشرین میزان سطح زیرکشت توتون ۴ هکتار و کمترین آن ۵/۰ هکتار بوده است. هچنین نتایج نشان می دهد که بیشترین

بین ۵/۰ تا ۲ هکتار توتون کشت نموده اند.

 

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

جدول ۱۰-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان زمین تحت کشت توتون

 

زمین تحت کشت توتون (هکتار)فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
۱ هکتار و کمتر

۲-۱/۱

۳-۱/۲

بیشتر از ۳

بدون پاسخ

۱۱۷

۳۶

۷

۸

۷

۹/۶۶

۶/۲۰

۴

۹۶

۴

۶/۶۹

۴/۲۱

۲/۴

۸/۴

۶/۶۹

۱/۹۱

۲/۹۵

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰

میانگین : ۱۶/۱        میانه : ۱              مد :۱             انحراف معیار : ۸۶/۰

کمینه : ۵/۰                         بیشینه : ۴

میزان درآمد از شغل توتون کاری

متوسط میزان درآمد افراد مورد مطالعه از شغل توتون کاری در این تحقیق، ۵۳۰۹۵۸ تومان در طول سال بوده است که کمترین میزان درآمد ۵۰ هزار تومان و بیشترین میزان درآمد ۳ میلیون تومان بوده است، همچنین بیشترین فراوانی افراد مورد مطالعه در خصوص میزان درآمد در طبقه   ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد. ضمن

کسب می نمایند.

 

 

 

 

 

جدول ۱۱-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان درآمد از شغل توتون کاری

 

درآمد سالیانه(تومان)فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
۱۰۰۰۰۰ و کمتر

۳۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۱

۷۰۰۰۰۰-۵۰۰۰۰۱

۹۰۰۰۰۰-۷۰۰۰۰۱

۱۱۰۰۰۰۰-۹۰۰۰۰۱

۱۳۰۰۰۰۰-۱۱۰۰۰۰۱

۱۵۰۰۰۰۰-۱۳۰۰۰۰۱

بیشتر از ۱۵۰۰۰۰۰

بدون پاسخ

۲۲

۵۳

۳۴

۱۶

۹

۱۸

۵

۶

۴

۸

۶/۱۲

۳/۳۰

۴/۱۹

۱/۹

۱/۵

۳/۱۰

۹/۲

۴/۳

۳/۲

۶/۴

۲/۱۳

۷/۳۱

۴/۲۰

۶/۹

۴/۵

۸/۱۰

۳

۶/۳

۴/۲

۲/۱۳

۹/۴۴

۳/۶۵

۹/۷۴

۲/۸۰

۹۱

۹۴

۶/۹۷

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰

میانگین : ۵۳۰۹۸۵         میانه : ۳            مد :۲             انحراف معیار : ۴۹۳۰۹۸

کمینه : ۵۰۰۰۰                         بیشینه : ۳۰۰۰۰۰۰

سابقه فعالیت توتون کاری

متوسط سابقه فعالیت افراد مورد مطالعه در زمینه‌ کشت توتون ۱۵ سال بوده است که بیشترین آن ۶۰ سال و کمترین آن ۱ سال می باشد و بیشترین فراوانی نیز مربوط به طبقه ۵ سال و به پائین می باشد، همچنین نتایج نشان می دهد که حدود ۶۲ درصد از افراد مورد مطالعه کمتر از      ۱۰ سال سابقه فعالیت در خصوص کشت توتون دارند.

 

 

جدول ۱۲-۲  : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعالیت توتون کاری

 

سابقه فعالیت (سال)فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
 ۵ سال و کمتر

۱۰-۶

۱۵-۱۱

۲۰-۱۶

۲۵-۲۱

بیشتر از ۲۵

بدون پاسخ

۶۴

۴۱

۱۵

۸

۵

۳۷

۵

۶/۳۶

۴/۲۳

۶/۸

۶/۴

۹/۲

۱/۲۱

۹/۲

۶/۳۷

۱/۲۴

۸/۸

۷/۴

۹/۲

۸/۲۱

۶/۳۷

۸/۶۱

۶/۷۰

۳/۷۵

۲/۷۸

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰

میانگین : ۱۵          میانه : ۲              مد : ۱             انحراف معیار : ۴۸/۱۵

کمینه : ۱                         بیشینه : ۶۰

تسهیلات حمایتی

از نظر استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات ( وام، نهاده های کشاورزی و …)        ۵/۶۵ درصد از افراد مورد مطالعه از این تسهیلات استفاده نموده اند و ۵/۳۵ درصد نیز عدم استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات را اظهار داشته اند.

 

 

 

 

 

جدول ۱۳-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهیلات حمایتی

 

استفاده از تسهیلاتفراوانیدرصددرصد تجمعی
بلی

خیر

۱۱۵

۶۰

۷/۶۵

۳/۳۴

۷/۶۵

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰

نوع استفاده از تسهیلات حمایتی

بررسی ها نشان مید هد که ۵/۳۲ درصد از افراد مورد مطالعه از

ه عمل آوری توتون و ۵/۴ درصد از وام پمپ و سمپاش استفاده      نموده اند.

جدول ۱۴-۲  : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهیلات حمایتی

نوع استفاده از تسهیلاتفراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
مساعده کشت

وام ساخت ابنیه عمل آوری توتون

وام پمپ و سمپاش

موارد ۱ و ۳

موارد ۱، ۲ و ۳

بدون پاسخ

۵۷

۴

۸

۴۰

۶

۶۰

۶/۳۲

۳/۲

۶/۴

۹/۲۲

۴/۳

۳/۳۴

۶/۴۹

۵/۳

۷

۸/۳۴

۲/۵

۶/۴۹

۵۳

۶۰

۸/۹۴

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰

دفعات تماس با مروج

متوسط تعداد دفعات تماس مروجان و توتون کاران در این تحقیق ۱۳ بار در طول سال بوده است که که کمترین تعداد دفعات تماس صفر و بیشترین تعداد دفعات تماس ۴۰ بار در

فراوانی اظهار داشته اند که بین ۶ تا ۱۰ بار با مروجان کشاورزی شرکت دخانیات در تماس بوده اند. همچنین ۱۲۵%

با مروجان کشاورزی شرکت دخانیات در تماس بوده اند.

 

جدول ۱۵-۲ : توزیع فراوانی دفعات تماس توتون کاران با مروجان شرکت دخانیات

 

دفعات تماس

با مروج

فراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
۵-۱

۱۰-۶

۱۵-۱۱

۲۰-۱۶

۲۵-۲۱

بیشتر از ۲۵

بدون پاسخ

۳۳

۴۲

۴۱

۲۸

۸

۱۰

۱۳

۹/۱۸

۲۴

۴/۲۳

۱۶

۶/۴

۷/۵

۴/۷

۴/۲۰

۹/۲۵

۳/۲۵

۳/۱۷

۹/۴

۲/۶

۴/۲۰

۳/۴۶

۶/۷۱

۹/۸۸

۸/۹۳

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰

میانگین : ۱۳        میانه : ۳                مد :۲             انحراف معیار : ۱۳/۸

کمینه :صفر                         بیشینه : ۴۰

شرکت در کلاس های آموزشی  ـ ترویجی

متوسط دفعات شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی ـ ترویجی در خصوص کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون کمتر از ۱ بار بوده است، حدود ۵/۶۱ درصد از

داشته اند که فقط یک بار درکلاسهای آموزشی کشت توتون شرکت     کرده اند نتایج نشان می دهد که کلاس های آموزشی در خصوص کشت توتون در منطقه بسیار کم برگزار شده است.

جدول ۱۶-۲ : توزیع فراوانی شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی ـ ترویجی

 

شرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجیفراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
هیچ

یک بار

دو بار

سه بار

چهار بار

بیشتر از چهار بار

بدون پاسخ

۷۷

۲۶

۴

۱۲

۲

۴

۵۰

۴۴

۹/۱۴

۳/۲

۹/۶

۱/۱

۳/۲

۶/۲۸

۶/۶۱

۸/۲۰

۲/۳

۶/۹

۶/۱

۲/۳

۶/۶۱

۴/۸۲

۶/۸۵

۲/۹۵

۸/۹۶

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰

میانگین : ۷۸/۰           میانه : صفر            مد :صفر               انحراف معیار : ۲۸/۱

کمینه : صفر                         بیشینه : ۵

دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون

متوسط تعداد دفعات بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون کاری در طول سال کمتر از یک بار بوده است. در تحقیق حاضر ۵۷ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند

اند، ضمن اینکه ۵/۲۸ درصد افراد بین یک تا دو بار از مزارع نمونه توتون بازدید کرده اند.

 

 

جدول ۱۷-۲ : توزیع فراوانی بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون کاری

 

دفعات بازدیدفراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
هیچ

۲-۱

۴-۳

۶-۵

بدون پاسخ

۷۷

۳۸

۱۰

۸

۴۲

۴۴

۷/۲۱

۷/۵

۶/۴

۲۴

۹/۵۷

۶/۲۸

۵/۷

۶

۹/۵۷

۵/۸۶

۹۴

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰

میانگین : ۹۷/۰        میانه : صفر            مد :صفر             انحراف معیار : ۵۲/۱

کمینه : صفر                         بیشینه : ۶

مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی

درخصوص میزان استفاده از مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی در زمینه کشت توتون، حدود   ۸۳ درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که از مجلات ونشریات

از مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی استفاده می نمایند که این شاید به آن دلیل باشد که مجلات آموزشی بین توتون کاران به میزان کم توزیع می گردد یا اینکه سطح پائین سواد توتون کاران این اجازه را به آنان نمی دهد که از مجلات آموزشی استفاده نمایند.

 

 

 

جدول ۱۸-۲ : توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص میزان استفاده از مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی

استفاده از مجلات و نشریاتفراوانیدرصددرصد واقعیدرصد تجمعی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

بدون پاسخ

۱۲۵

۱۴

۲۴

۲

۲

۸

۴/۷۱

۸

۷/۱۳

۱/۱

۱/۱

۶/۴

۹/۷۴

۴/۸

۴/۱۴

۲/۱

۲/۱

۹/۷۴

۲/۸۳

۶/۹۷

۸/۹۸

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰

میانگین:۴۵/۱               میانه :۱                مد : ۱                 انحراف معیار :۸۶/۰

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

 فیلم های آموزشی

درخصوص میزان استفاده از فیلم های آموزشی در زمینه کشت توتون ، بیش از ۹۰ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که به میزان کم تا خیلی کم  از فیلم های آموزشی استفاده        نموده اند. حدود ۷ درصد آن را در حد متوسط و ۵/۲ درصد آن را در حد زیاد ارزیابی نموده اند. در کل نتایج حاصل از میانگین جدول ( ۳۹

مورد مطالعه استفاده کرده اند.

 

 

 

 

 

جدول ۱۹-۲ : توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص میزان استفاده از

فیلم های آموزشی

استفاه از فیلم های آموزشیفراوانیدرصددرصد واقعیدرصد تجمعی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

بدون پاسخ

۱۳۳

۱۶

۱۲

۴

۱۰

۷۶

۱/۹

۹/۶

۳/۲

۷/۵

۶/۸۰

۷/۹

۳/۷

۴/۲

۶/۸۰

۳/۹۰

۶/۹۷

۱۰۰

جمع۱۰۰۱۰۰

میانگین:۳۹/۱               میانه :۱                مد : ۱                 انحراف معیار :۷۲/۰

 

 

تمایل به دیدن فیلم های آموزشی

درخصوص تمایل توتون کاران به استفاده از فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل کمسیون خرید،  ۵/۶۷ درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که به میزان زیاد تا خیلی زیاد تمایل دارند از  فیلم های آموزشی در محل کمسیون خرید استفاده نمایند.

دیدن فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل کمسیون خرید دارند.

 

 

جدول ۲۰-۲ : توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص تمایل به دیدن فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل کمسیون خرید

تمایل به دیدن فیلم های آموزشیفراوانیدرصددرصد واقعیدرصد تجمعی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

بدون پاسخ

۱۰

۸

۳۸

۸۷

۳۰

۲

۷/۵

۶/۴

۷/۲۱

۷/۴۹

۱/۱۷

۱/۱

۸/۵

۶/۴

۲۲

۳/۵۰

۳/۱۷

۸/۵

۴/۱۰

۴/۳۲

۷/۸۲

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰

میانگین:۶۸/۳               میانه :۴                مد : ۴                 انحراف معیار :۰۰/۱

عضویت در تعاونی ها

بررسی ها نشان می دهد که ۱۶ نفر (۴/۹%) از افراد مورد مطالعه در تعاونی های مربوط به توتون کاران عضویت دارند و ۱۵۵ نفر ( ۶/۹۰ %‌) در هیچ تشکل یا تعاونی عضویت ندارند.

جدول ۲۱-۲  : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس عضویت در تعاونی ها

 

عضویت در تعاونی هافراوانیدرصد نسبیدرصد واقعیدرصد تجمعی
بلی

خیر

بدون پاسخ

۱۶

۱۵۵

۴

۱/۹

۶/۸۸

۳/۲

۴/۹

۶/۹۰

۴/۹

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰

 

مناسب بودن روش های آموزشی

درخصوص مناسب بودن روش های فعلی آموزش در خصوص نحوه کاشت، داشت ، برداشت و عمل آوری توتون ، حدود ۴۶ درصد از

ارزیابی نموده اند. همچنین حدود ۳۲ درصد آن را در حد زیاد و ۲۲ درصد آن را در حد کم مناسب دانسته اند. در کل  نتایج حاصل از میانگین جدول ( ۰۵/۳ = ) نشان

فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص مناسب بودن روش های آموزشی کاشت، داشت و برداشت و عمل آوری توتون

مناسب بودن روش های آموزشیفراوانیدرصددرصد واقعیدرصد تجمعی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

بدون پاسخ

۱۷

۲۰

۷۸

۴۷

۸

۵

۷/۹

۴/۱۱

۶/۴۴

۹/۲۶

۶/۴

۹/۲

۱۰

۸/۱۱

۹/۴۵

۶/۲۷

۷/۴

۱۰

۸/۲۱

۶/۶۷

۳/۹۵

۱۰۰

جمع۱۷۵۱۰۰۱۰۰

میانگین:۰۵/۳               میانه :۳                مد : ۳                 انحراف معیار :۹۹/۰

اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران

در خصوص اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران در

ویجی انتخاب گردید و از توتون کاران خواسته شد تا با استفاده از طیف لیکرت به پرسش های مذکور پاسخ دهند که در نتیجه با توجه به جدول شمار ه ۲۳-۲ ملاحظه می گردد که

، استفاده از برنامه های رادیو و تلویزیون و استفاده از مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی با میانگین های بالا در رتبه های دوم تا ششم  قرار گرفته اند.

جدول ۲۳-۲ : اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران

 

عوامل مؤثر در افزایش آگاهی توتون کاران

تعدادمیانگین انحراف معیاراولویت
تماس با مروجان دخانیات

شرکت در کلاسهای آموزشی ـ ترویجی

بازدید های آموزشی از مزارع نمونه توتون

فیلم های آموزشی

استفاده از برنامه های رادیو و تلویزیون

استفاده از مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی

۱۷۳

۱۷۵

۱۷۳

۱۷۱

۱۷۳

۱۷۱

 

۱۸/۴

۵۶/۳

۴۹/۳

۳۶/۳

۲۵/۳

۸۸/۲

۸۵/۰

۹۶/۰

۹۹/۰

۱۹/۱

۴۱/۱

۳۳/۱

۱

۲

۳

۴

۵

۶

 

 

اولویت بندی عوامل مؤثر درافزایش کمی و کیفی  توتون

در خصوص اولویت بندی عوامل موثر در افزایش کمی و کیفی توتون با توجه به جدول شماره ۲۴-۴ ملاحظه می گردد که موثرترین عامل در توسعه کمی و کیفی کشت توتون  پرداخت به موقع بهای محصول با میانگین ۵۵/۴ می باشد که در اولویت اول قرار دارد.  همچنین قیمت مناسب درجات مختلف توتون و توزیع به موقع نهاده ها ی کشاورزی

لی و تشکیل شرکت های تعاونی تولید توتون از دیگر عوامل      تاثیر گذار در افزایش کمی و کیفی توتون می باشند.

جدول ۲۴-۲ : اولویت بندی عوامل موثر در توسعه کمی و کیفی کشت توتون

 

عوامل مؤثر درافزایش کمی و کیفی  توتون

تعدادمیانگین انحراف معیاراولویت
پرداخت به موقع بهای

روستا

استفاده از رهبران و معتمدان محلی

تشکیل شرکت های تعاونی تولید توتون

۱۷۵

۱۷۳

۱۷۳

۱۷۳

۱۷۳

۱۷۱

۱۷۳

۱۷۳

۵۵/۴

۳۴/۴

۲۰/۴

۶۹/۳

۵۶/۳

۵۵/۳

۳۳/۳

۱۴/۳

۰۲/۱

۹۱/۰

۹۳/۰

۰۵/۱

۰۲/۱

۱۶/۱

۱۶/۱

۱۲/۱

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

اولویت بندی عوامل مؤثر درافزایش انگیزه توتون کاران برای کشت توتون

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که از نظر افراد مورد مطالعه، مهمترین عامل در افزایش انگیزه توتون کاران برای کشت توتون، قیمت مناسب درجات مختلف توتون می باشد که در اولویت اول قرار گرفته است، همچنین وجود امکانات آموزشی در محل برگزاری کمسیون خرید، وجود امکانات رفاهی در محل برگزاری کمسیون خرید و  برگزاری محل کمسیون خرید در نزدیگی روستا از دیگر عوامل مهم در افزایش انگیزه توتون کاران عنوان گردیده است.

 

 

 

 

 

جدول ۲۵-۲ : اولویت بندی عوامل موثر در افزایش انگیزه توتون کاران برای کشت توتون

 

عوامل مؤثر درافزایش انگیزه توتون کاران

برای کشت توتون

تعدادمیانگین انحراف معیاراولویت
قیمت مناسب درجات مختلف توتون

وجود امکانات آموزشی در محل برگزاری کمسیون خرید

وجود امکانات رفاهی در محل برگزاری کمسیون خرید

برگزاری محل کمسیون خرید در نزدیگی روستا

۱۷۵

۱۷۱

۱۷۳

۱۷۳

۳۲/۴

۹۰/۳

۸۲/۳

۵۹/۳

۹۱/۰

۰۶/۱

۹۳/۰

۱۶/۱

۱

۲

۳

۴

 

اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی  توتون کاران

در خصوص اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران ، ۱۶ گویه از نیازهای آموزشی و ترویجی انتخاب گردید و از توتون کاران خواسته شد تا با استفاده از طیف لیکرت به آنها پاسخ دهند که در نتیجه با توجه به جدول شماره ۲۶-

فات و بیماریهای توتون، شناخت آفات توتون،‌ زمان و نحوه صحیح سم پاشی، آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر افزایش کیفیت توتون، نحوه صحیح خشکانیدن و عمل آوری توتون و نحوه صحیح تلمبار و نگهداری توتون تا زمان برگزاری کمسیون خرید در اولویت دوم تا هشتم نیازهای آموزشی توتون کاران قرار گرفته اند.

 

جدول ۲۶-۲ : اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران

 

نیازهای آموزشی

تعدادمیانگینانحراف معیاراولویت
آشنایی با انواع سموم

آشنایی با بیماریهای مختلف توتون

نحوه مبارزه با آفات و بیماریهای توتون

شناخت آفات توتون

زمان و نحوه صحیح سم پاشی

آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر افزایش کیفیت توتون

نحوه صحیح خشکانیدن و عمل آوری توتون

نحوه صحیح تلمبار و نگهداری توتون تا زمان برگزاری کمسیون خرید

نحوه صحیح کود دهی توتون

شناخت بذر مرغوب توتون

زمان و روش مناسب سوزن زنی و نخ کشی

نحوه صحیح آبیاری انواع توتون

نحوه صحیح برگ چینی

نحوه صحیح عدل بندی

نحوه صحیح کشت توتون

اصول صحیح تهیه خزانه

۱۷۳

۱۷۳

۱۷۳

۱۷۱

۱۷۳

۱۷۳

۱۷۳

 

۱۷۳

۱۷۳

۱۷۱

۱۷۳

۱۷۳

۱۷۳

۱۷۳

۱۷۳

۱۷۳

 

۰۶/۴

۰۴/۴

۰۲/۴

۰۱/۴

۷۵/۳

۶۵/۳

۶۵/۳

 

۶۱/۳

۳۵/۳

۳۰/۳

۳۰/۳

۲۷/۳

۲۶/۳

۲۵/۳

۲۴/۳

۲۱/۳

۹۳/۰

۰۳/۱

۰۰/۱

۰۳/۱

۹۲/۰

۱۴/۱

۰۰/۱

 

۰۶/۱

۱۶/۱

۲۷/۱

۲۰/۱

۰۸/۱

۱۵/۱

۳۰/۱

۲۴/۱

۱۸/۱

 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

 

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

   [/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

 آمار تحلیلی 

دراین قسمت به منظور تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از ضریب همبستگی  اسپیرمن، برای مقایسه اختلاف بین میانگین های متغیرهای تحقیق از

چند متغیره استفاده گردیده است که نتایج آن در زیر ارائه می گردد.

الف) نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن

برای آزمون تعدادی از فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتایج آن در ذیل آورده شده است.

۱ـ بین سن توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول ۲۷ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین

سن و میزان نیازهای آموزشی

سطح معنی داریضریب همبستگیشماره فرضیه
۰۰۲/۰۲۴۱/۰-۱

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر سن توتون

توتون بیشتر     می باشد به عبارت دیگر افراد جوانتر نیازهای آموزشی بیشتری را اظهار داشته اند.

اری وجود دارد.

جدول ۲۸ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین

تعداد فرزندان و میزان نیازهای آموزشی

سطح معنی داریضریب همبستگیشماره فرضیه
۸۶۶/۰۰۱۳/۰-۴

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر سطح تعداد فرزندان با نیازهای آموزشی  توتون کاران نشانگر آن است که بین دو متغیر مذکور در سطح ۵ درصد خطا رابطه معنی داری وجود ندارد. لذا فرض تحقیق رد و فرض صفر با ۹۵ درصد اطمینان تائید می گردد  به عبارت دیگر تعداد فرزندان مستقل از میزان نیازهای آموزشی توتون کاران بوده است

۵ـ بین سطح سواد توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول ۲۹ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین

سطح سواد و میزان نیازهای آموزشی

سطح معنی داریضریب همبستگیشماره فرضیه
۲۹۲/۰۰۸۳/۰۵

با توجه به نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر سطح سواد و میزان نیازهای  آموزشی ـ ترویجی توتون کاران می توان عنوان نمود که بین دو متغیر مذکور در سطح ۵ درصد خطا رابطه معنی داری وجود ندارد. لذا فرض تحقیق مبنی بر وجود رابطه رد و فرض صفر مورد قبول واقع می گردد به عبارت دیگر سواد توتون

است این شاید به آن دلیل باشد که تعداد زیادی از توتون کاران بی سواد می باشند.

۷ـ بین سطح زیرکشت توتون و میزان نیازهای آموزشی توتون کاران رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول ۳۰ – ۴ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین

سطح زیرکشت توتون و میزان نیازهای آموزشی

سطح معنی داریضریب همبستگیشماره فرضیه
۰۰۰/۰۳۱۲/۰۷

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیرسطح زیر کشت توتون و میزان نیازهای  آموزشی ـ ترویجی بیان کننده آن است که بین دو متغیر مذکور در سطح ۱ درصد خطا رابطه

د.

۸ـ بین سابقه فعالیت در زمینه کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی توتون کاران رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول ۳۱ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین

سابقه فعالیت توتون کاری و میزان نیازهای آموزشی

سطح معنی داریضریب همبستگیشماره فرضیه
۰۰۴/۰۲۲۲/۰-۸

محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر سابقه فعالیت در زمینه کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی نشان

مبنی بر وجود رابطه تائید می گردد. به عبارت دیگر افراد با سابقه کمتر، نیاز بیشتری به آموزش داشته اند.

 

۱۰ـ بین میزان درآمد سالیانه توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول ۳۲ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین

درآمد و میزان نیازهای آموزشی

سطح معنی داریضریب همبستگیشماره فرضیه
۶۵۴/۰۰۳۶/۰۱۰

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان درآمد و نیازهای آموزشی وترویجی توتون کاران نشان دهنده آن است که بین دو

ستقل از میزان نیازهای آموزشی آنان بوده است.

۱۲ـ بین تعداد دفعات تماس توتون کاران با مروجان و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول ۳۳ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین

دفعات تماس با مروج و میزان نیازهای آموزشی

سطح معنی داریضریب همبستگیشماره فرضیه
۰۰۰/۰۳۴۱/۰-۱۲

با توجه به نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر دفعات تماس با مروج و میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران می توان بیان نمود که بین دو متغیر مذکور در سطح         ۱ درصد خطا رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. لذا فرض تحقیق با ۹۹ درصد اطمینان تائید و فرض صفر با حداکثر ۵ درصد خطا، رد می گردد  به عبارت دیگر هرچه دفعات تماس توتون کاران با

باشد که مروجان کشاورزی توانسته اند بخشی از نیازهای آموزشی توتون کاران را مرتفع نمایند.

۱۳ـ بین میزان دفعات شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی در زمینه کاشت، داشت و برداشت توتون و  میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول ۳۴ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین

دفعات شرکت در کلاسهای آموزشی و میزان نیازهای آموزشی

سطح معنی داریضریب همبستگیشماره فرضیه
۰۰۴/۰۲۶۲/۰-۱۳

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر دفعات شرکت در کلاسهای آموزشی با نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران ،

عات بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون و  میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول ۳۵ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین

دفعات بازدید از مزارع نمونه و میزان نیازهای آموزشی

سطح معنی داریضریب همبستگیشماره فرضیه
۵۳۹/۰۰۵۵/۰-۱۴

محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر دفعات بازدید از مزارع نمونه و میزان نیازهای  آموزشی ـ ترویجی توتون کاران حاکی از آن است که بین دو متغیر مذکور رابطه معنی

از مزارع نمونه  مستقل از میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران بوده است.

۱۵ـ بین میزان استفاده توتون کاران از نشریات و مجلات آموزشی ـ ترویجی  و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول ۳۶ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین

استفاده از مجلات ترویجی و میزان نیازهای آموزشی

سطح معنی داریضریب همبستگیشماره فرضیه
۰۱۶/۰۱۸۹/۰-۱۵

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر استفاده از مجلات آموزشی در خصوص کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران حاکی از آن است که بین دو متغیر

عبارت دیگر هر چه استفاده از مجلات آموزشی ـ ترویجی در خصوص کشت توتون بیشتر بوده است در نتیجه میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی کاهش یافته است.

۱۶ـ بین میزان استفاده توتون کاران از فیلم های آموزشی ـ ترویجی در خصوص کشت توتون  و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول ۳۷ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین

استفاده از فیلم های آموزشی ـ ترویجی و میزان نیازهای آموزشی

سطح معنی داریضریب همبستگیشماره فرضیه
۰۰۹/۰۲۰۶/۰-۱۶

محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان استفاده از فیلم های آموزشی برای کشاورزان در خصوص کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران حاکی از آن است که بین دو متغیر

. لذا فرض تحقیق تائید می گردد. به عبارت دیگر استفاده از فیلم های آموزشی باعث کاهش میزان نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران شده است .

ب ) نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس

برای آزمون تعدادی از فرضیات تحقیق از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است که  نتایج حاصل از آن در ذیل آورده می شود.

۶- شغل اصلی توتون کاران بر میزان نیازهای آموزشی آنان تاثیر گذار است .

جدول ۳۸ –۲: نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در مورد فرضیه شماره ۶

 

Df = k-1SignificanceChi-squareشماره فرضیه
۴۲۲۷/۰۶۵/۵۶

با مقایسه میانگین رتبه ای شغل اصلی توتون کاران و نیز مقادیر ۶۵/۵=X   و ۲۲۷/۰=  حاصل از جدول معلوم می گردد که مقدار بدست آمده در سطح  ۵ درصد خطا معنی دار نمی باشد به عبارت دیگر فرض تحقیق مبنی بر وجود اختلاف رد و فرص صفر

ـ ترویجی آنان نداشته است.

۹- نوع مالکیت اراضی تحت کشت توتون بر میزان نیازهای آموزشی توتون کاران تاثیر گذار است .

جدول  ۳۹-۲ : نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در مورد فرضیه شماره ۹

 

Df = k-1SignificanceChi-squareشماره فرضیه
۲۰۰۰/۰۵۵/۲۶۹

از مقایسه میانگین رتبه ای نوع مالکیت اراضی تحت کشت توتون و  نیز مقادیر ۵۵/۲۶=X و ۰۰۰۰/۰= حاصل از جدول معلوم می گردد که

د و فرص صفر رد می گردد. بنابراین می توان اظهار کرد نوع مالکیت اراضی تحت کشت توتون بر میزان نیازهای  آموزشی    توتون کاران تاثیر گذار بوده است.

ج) نتایج حاصل از آزمون من ویتنی

برای آزمون تعدادی از فرضیات تحقیق از آزمون من ویتنی استفاده شده است که  نتایج حاصل از آن در ذیل آورده می شود.

۲ـ بین توتون کاران زن و مرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.

جدول ۴۰-۲ : نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیه شماره ۲

 

SignificanceZWUمیانگین دو گروهشماره فرضیه
۱۴۴/۰۴۶/۱-۶۳۱۵۷۶مرد: ۳۸/۸۶

زن: ۱۰/۶۳

۲

از مقایسه میانگین رتبه ای زنان و مردان در خصوص میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی  و نیز مقایسه (۴۶/۱-Z= و ۵۷۶= u) حاصل از جدول در سطح معنی داری (۱۴۴/۰= ) می توان عنوان نمود

یق مبنی بر وجود رابطه رد و فرص صفر تائید می گردد.

۳ـ بین توتون کاران متاهل و مجرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.

جدول ۴۱-۲ : نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیه شماره ۳

 

SignificanceZWUمیانگین دو گروهشماره فرضیه
۱۲۰/۰۵۵/۱-۷۶۶۶۸۸متاهل:۶۲/۸۶

مجرد: ۸۳/۶۳

۳

از مقایسه میانگین رتبه ای توتون کاران متاهل و مجرد در خصوص میزان نیازهای  آموزشی و ترویجی و نیز مقایسه (۵۵/۱-Z= و ۶۸۸= u) حاصل از جدول در سطح معنی داری(۱۲۰/۰= ) می توان عنوان

. بنابراین فرض تحقیق مبنی بر وجود اختلاف رد و فرص صفر با حداکثر خطای ۵%  تائید می گردد.

۱۱ـ بین توتون کارانی که از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات استفاده نموده اند و سایرینی که استفاده نکرده اند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.

جدول ۴۲-۲ : نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیه شماره ۱۱

 

SignificanceZWUمیانگین دو گروهشماره فرضیه
۰۰۱/۰۱۷۵/۳-۳۷۴۷۲۱۵۱استفاده:۹۵/۹۱

عدم استفاده:۹۱/۶۶

۱۱

از مقایسه میانگین رتبه ای توتون کارانی که از تسهیلات حمایتی استفاده نموده اند و سایرینی که استفاده نکرده اند و نیز مقایسه   (۱۷/۳-Z=  و ۲۱۵۱ = u) حاصل از جدول در سطح معنی داری (۰۰۱/۰= ) می توان عنوان نمود که بین دو گروه مذکور از نظر میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی اختلاف معنی داری وجود دارد

نیاز به آموزش داشته اند.

۱۷ـ بین توتون کارانی که عضو تشکل ها یا تعاونی توتون کاری می باشند و سایرینی که عضو       نمی باشند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.

جدول ۴۳-۲ : نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیه شماره ۱۷

 

SignificanceZWUمیانگین دو گروهشماره فرضیه
۰۶۴/۰۸۵/۱-۹۹۲۸۵۶عضویت: ۶۲

عدم عضویت: ۸۵

۱۷

از مقایسه میانگین رتبه ای توتون کارانی که عضو تعاونی می باشند و سایرینی که عضو تعاونی نمی باشند و نیز مقایسه   (۸۵/۱-Z= و ۸۵۶= u) حاصل از جدول در سطح معنی داری        (۰۶۴/۰= ) می توان عنوان نمود که بین دو گروه مذکور از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود ندارد  بنابراین فرض تحقیق رد و فرص صفر با حداکثر خطای ۵%  تائید می گردد. به عبارت دیگر عضویت یا عدم عضویت تاثیری در میزان نیازهای آموزشی توتون کاران نداشته است.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

د)‌ معادله خط رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تاثیرات متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران

برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می شود

که با مقایسه تمامی متغیرهای مستقل، متغیری که بیشترین تاثیر را می گذارد وارد معادله می نماید، این روند بترتیب تکرار می گردد تا جایی که هیچ متغیری توانایی ورود به معادله رگرسیون چند متغیره را نداشته باشد. لازم به ذکر است در این تحقیق از معادله رگرسیون چند متغیره برای بررسی تاثیرات متغیرهای مستقل تحقیق بر میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استفاده گردیده است. همچنین  در تحقیق حاضر با استفاده از روش گام به گام به ترتیب چهار متغیر وارد معادله رگرسیون چند متغیره گردیدند که به ترتیب ذکر می کردند.

گام اول :

در این مرحله اولین متغیری که وارد معادله گردید x7 یعنی سطح زیر کشت توتون می باشد که این بدان مفهوم است که متغیر مزبور بیشترین تاثیر را داشته است  که در این مرحله ضریب همبستگی برابر ۳۱/۰=R و ضریب تعیین برابر ۱۱/۰= R  و

حدود۱۱ درصد تغییرات در متغیر وابسته میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی را را ایجاد نموده است

جدول ۴۴-۲ : ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام اول

 

متغیرBاشتباه  استاندارد

B

BetaTSig
سطح زیر کشت توتون۰۳/۴۱۹/۱۳۱۹/۰۳۸/۳۰۰۱/۰
عدد ثابت۷۸/۵۲۸۲/۱

 

با توجه به ضرایب جدول بالا معادله خط رگرسیون    Y= a + b1x1+ b2x2 +…در گام اول به صورت زیر است

۷۸/۵۲+ x7 03/4 = Y

و معادله استاندارد شده آن برابر است با :                  x7 32/0 = Y

گام دوم :

در این گام پس از متغیر x7 متغیر x13  یعنی دفعات شرکت در کلاس

محاسبه شده است علاوه بر این مقدار F حاصل از تجزیه و تحلیل واریانس برابر ۶۹/۱۳=F است که در سطح یک هزارم خطا           (۰۰۰/۰=( معنی دار شده است.

براساس یافته های موجود متغیرهای   x7  و x13 حدود ۲۱ درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان نیازهای آموزشی را باعث شده اند.

 

جدول۴۵-۲ : ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام دوم

 

متغیرBاشتباه  استاندار

B

BetaTSig
سطح زیر کشت توتون۰۰/۵۱۵/۱۳۹/۰۳۵/۴۰۰۰/۰
شرکت در کلاسهای آموزشی۲۶/۳-۸۶/۰۳۴/۰-۸۰/۳-۰۰۰/۰
عدد ثابت۰۲/۵۴۷۴/۱

با توجه به ضرایب جدول بالا معادله خط رگرسیون گام دوم به صورت ذیل است :

۰۲/۵۴ + x1325/3-  x75= Y

و معادله استاندارد شده آن عبارت است با :

X1334/0-  x739/0= Y

 

 

گام سوم  :

در این مرحله پس از ورود متغیرهای x7 و x13  متغیر سن یعنی x1  وارد معادله

F بدست آمده برابر           ۶۳/۱۴ =F در سطح کمتر از یک

ست آمده می توان اظهار کرد که حدود ۳۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان نیازهای آموزشی وترویجی ناشی از متغیرهای x7 و x13  و x1 می باشد.

جدول۴۶-۲ : ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام سوم

 

متغیرBاشتباه  استاندار

B

BetaTSig
سطح زیر کشت توتون۳۸/۵۰۹/۱۴۲/۰۹۳/۴۰۰۰/۰
شرکت در کلاسهای آموزشی۰۷/۴-۸۴/۰۴۳/۰-۸۴/۴-۰۰۰/۰
سن۲۴/۰-۰۶/۰۳۱/۰-۶۳/۳-۰۰۰/۰
عدد ثابت۸۵/۶۴۴۱/۳

با توجه به ضرایب جدول بالا معادله خط رگرسیون چند متغیره در گام سوم به صورت ذیل می باشد:

۸۵/۶۴+ x124/0  – x1307/4 x7    –   ۳۸/۵ = Y

و معادله استاندارد شده آن عبارت است از :

x131/0  –   x1343/0 x7    –   ۴۲۵/۰ = Y

 

 

 

گام چهارم :

در این مرحله پس از ورود متغیرهای x7 و x13  وx1 متغیر میزان استفاده از مجلات

۱۵/۱۳ =F در سطح کمتر از یک هزارم ۰۰۰/۰= معنی دار      می باشد با مشاهده ضریب تعیین بدست آمده می توان اظهار کرد که حدود ۳۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان نیازهای آموزشی  ناشی از متغیرهای x7 و x13  وx1 و  x15 می باشد.

جدول۴۷-۲ : ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام چهارم

 

متغیرBاشتباه  استانداردBBetaTSig
سطح زیر کشت توتون۲۲/۵۰۶/۱۴۱/۰۹۱/۴۰۰۰/۰
شرکت در کلاسهای آموزشی۷۷/۳-۸۲/۰۴۰/۰-۵۷/۴-۰۰۰/۰
سن۲۸/۰-۰۶/۰۳۶/۰-۱۵/۴-۰۰۰/۰
استفاده از مجلات آموزشی ـ ترویجی۶۲/۲-۰۴/۱۲۱/۰-۵۲/۲-۰۱۳/۰
عدد ثابت۴۲/۷۰۹۹/۳

با توجه به ضرایب جدول بالا معادله خط رگرسیون چند متغیره در گام چهارم به صورت ذیل می باشد:

۴۲/۷۰ x15  + ۶۲/۲ –     x128/0  – x1377/3 x7    –   ۲۲/۵ = Y

و معادله استاندارد شده آن عبارت است از :

x15   ۲۱/۰ –     x136/0  – x134/0 x7    –   ۴۱/۰ = Y

 

 

جدول ۴۸-۲ : خلاصه مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای

آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استان کردستان

F Rضرایب b متغیرهای وارد شده به معادلهمتغیرهای وارده شده به معادله رگرسیونمراحل
**۴۲/۱۱۱۰/۰۰۳۳/۴x7گام اول
**۶۹/۱۳۲۱/۰۰۰/۵

۲۵/۳-

x7

x13

گام دوم
 

**۶۳/۱۴

 

 

۳۰/۰

۳۸/۵

۰۷/۴-

۲۴/۰-

x7

x13

x1

گام سوم
 

**۱۵/۱۳

 

 

۳۵/۰

۲۲/۵

۷۷/۳-

۲۸/۰-

۶۲/۲-

    x7

x13

x1

x15

 

گام چهارم

**= سطح معنی داری در سطح ۱% خطا

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

خلاصه‌، نتایج و پیشنهادات

 

خلاصه

نیاز شالوده و اساس برنامه ریزی آموزشی است و برای تدوین هدفهای مطلوب در یک  برنامه ریزی ابتدا باید نیازها را بررسی کنیم. یکی از مهمترین عوامل و محرکهای مشوق برای

از جمیع جهات احساس کند، آنچه او نیاز دارد همان است که به او عرضه می شود آن برنامه می تواند موفقیت چشمگیری داشته باشد اما بر عکس اگر آنچه به مخاطب ترویج  عرضه می شود با نیازهای او منطبق نباشد بدون تردید آن تاثیری نخواهد داشت. در اهمیت نیاز اینکه اگر برنامه های آموزشی منطبق بر نیاز مخاطبان ترویج باشد از اتلاف منابع و هزینه به نحوه چشمگیری جلوگیری به عمل خواهد آمد و منجر به ارتقای سطح دانش، بینش و نهایتا“ مهارت آنان می گردد.

نیاز سنجی آموزشی از دیدگاه انسانی و بشردوستانه می تواند گامی در جهت کاهش فقر  بیکاری و نابرابری ملل محروم و از نظر اقتصادی می تواند منجر به افزایش تولید و در نتیجه افزایش در آمد و از نظر سیاسی می تواند باعث ثبات یک جامعه، تعین آزادیهای مشروع و شکستن فرهنگ سکوت و از نظر زیست محیطی می تواند موجب حفظ، احیاء، توسعه و  بهره برداری صحیح از منابع طبیعی و کاهش تخریب آن گردد . ( شریعتی، ۱۳۷۸)

نیاز سنجی آموزشی دقیقا” معلوم می کند که چه کسانی نیازبه آموزش دارند و به چه آموزش های نیاز دارند. برای پاسخ به

مطالب آموزشی باید تاثیر به جا بگذارد و تغییر وتحول ایجاد کند، انجام چنین اموری بدون نیاز سنجی آموزشی

بالا در استان کردستان می باشد که براین اساس اهداف جزیی آن شامل موارد ذیل است.

ـ بررسی ویژگیهای شخصی توتون کاران استان کردستان

ـ بررسی  و اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استان کردستان

ـ بررسی و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران در خصوص کشت توتون

ـ بررسی دیدگاه توتون کاران در خصوص عوامل موثر در افزایش کمی و کیفی توتون

ـ بررسی دیدگاه های توتون کاران در خصوص عوامل موثر در افزایش انگیزه آنان برای کشت توتون

ـ بررسی میزان بکارگیری روشهای و رسانه های آموزشی ـ ترویجی در زمینه کاشت، داشت و برداشت توتون

ـ بررسی میزان مناسب بودن روش های آموزشی در خصوص نحوه کاشت،‌ داشت ، برداشت و عمل آوری توتون از دیدگاه توتون کاران

 

می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد       ۱۷۵ نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید‌ه اند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنان تکمیل شده است

متغیر وابسته این تحقیق میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استان کردستان       می باشد. درتحقیق حاضر ۱۷ متغیر مستقل وجود دارد که شامل: سن، جنسیت،

شرکت دخانیات دفعات تماس با مروج دخانیات، دفعات شرکت در

است و در بخش تحلیلی برای تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای تعیین اختلاف معنی داری متغیر ها از آزمون  کروسکال والیس ومن وایت نی و برای تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از ضریب رگرسیون چند متغیره  ( روش گام به گام ) استفاده شده است.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

– نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحقیق در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های تحلیلی به شرح ذیل ارائه می گردد.

نتایج حاصل از یافته های توصیفی

بررسی ها نشان می دهد که متوسط سن افراد مورد مطالعه ۴۴ سال می باشد و اکثر افراد مورد مطالعه (۹۴% ) مرد  و متاهل می باشند و متوسط تعداد فرزندان آنان ۴ نفر است که اکثرآًُُ در کشت و کار توتون به سرپرست خانواده کمک می نمایند. سطح سواد اکثر توتون کاران در سطح پائین قرار دارد، حدود ۳۵ درصد بی سواد و ۲۷

کشاورزی و دامداری می باشند و از این طریق امرار معاش       می نمایند.

نتایج تحقیق نشان می دهد که متوسط میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی توتون کاران  حدود ۵/۱ هکتار و متوسط زمین دیم توتون کاران ۲ هکتار بوده است که بین ۵/۰ تا ۷ هکتار در نوسان می باشد، همچنین بیشتر افراد مورد مطالعه بین ۵/۰ تا ۱ هکتار زمین کشاورزی دارند که اکثراً کشاورزان خرده پا می باشند و به صورت سنتی توتون کشت می نمایند و کمتر از کشت مکانیزه  بهره می برند. متوسط سطح زیر کشت توتون افراد مورد مطالعه، حدود یک هکتار  می باشد که بین ۵/۰ تا ۴ هکتار در نوسان بوده است و بیشترین فراوانی سطح کشت توتون مربوط به طبقه ۱ هکتار و به پائین بوده است. بررسی ها نشان می دهد اکثر توتون کاران (۷۲%)  مالک زمین زراعی خود می باشند و تعداد کمی از زمین های تحت کشت توتون آنان،  از نوع اجاره ای می باشد و درصد ناچیزی نیز از نظام های بهره برداری ارباب ـ رعیتی استفاده می نمایند. ضمن اینکه نظام های تعاونی در منطقه مورد توجه قرار نگرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که متوسط درآمد توتون کاران  ۵۳۰۰۰۰ تومان در طول سال بوده است که کمترین آن ۵۰ هزار تومان و بیشترین آن ۳  میلیون تومان می باشد. همچنین ملاحظه      می گردد بیش از ۶۵ درصد از افراد مورد مطالعه کمتر از ۵۰۰ هزارتومان در طول سال از شغل  توتون کاری درآمد کسب نموده اند، که با توجه به هزینه های خانوار، مقدار ناچیزی می باشد. همچنین میانگین سابقه فعالیت توتون کاران در زمینه‌ کشت توتون ۱۵ سال می باشد که ۶۲ درصد از افراد مورد مطالعه کمتر از ۱۰ سال

شرکت دخانیات استفاده نموده اند که اکثراً شامل مساعده کشت و وام ساخت ابنیه عمل آوری توتون و درصد ناچیزی نیز شامل وام پمپ و سمپاش بوده است. بررسی ها همچنان نشان می دهد که تعداد دفعات تماس مروجان با توتون کارا ن در حد بسیار مطلوبی بوده است بطوری که متوسط تعداد دفعات تماس مروجان و توتون کاران ۱۳ بار در طول سال می باشد که حاکی از فعال بودن مروجان شرکت دخانیات درخصوص کشت توتون بوده است ولی از طرف دیگر دفعات شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی ـ ترویجی در خصوص کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون  بسیار ناچیز بوده است  بطوری که  ۵/۶۱ درصد از توتون کاران اظهار داشته

پذیرد. همچنین تعداد دفعات بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون کاری در طول سال بسیار ناچیز بوده است بطوری که ۵۷ درصد از توتون کاران اظهار    داشته اند که هیچ بازدیدی از  مزارع نمونه کشت توتون درطول سال نداشته اند.بنابراین توصیه      می گردد که بخش ترویج و آموزش کشاورزی شرکت دخانیات امکانات لازم را برای بازدید توتون کاران از مزارع نمونه فراهم آورد.

بررسی ها نشان می دهد که توتون کاران به میزان کم از مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی استفاده می نمایند که این شاید به آن دلیل باشد که مجلات آموزشی بین توتون کاران به میزان کم توزیع می گردد یا اینکه سطح پائین سواد توتون کاران این اجازه را به آنان نمی دهد که از مجلات آموزشی

حضور در محل کمسیون خرید دارند لذا توصیه   می شود بخش آموزش و ترویج شرکت دخانیات در این رابطه فعالیت بیشتری را اعمال نماید.

نتایج نشان می دهد که اکثر افراد مورد مطالعه (۹۰% ) در هیچ تشکل یا تعاونی عضویت ندارند لذا به نظر می رسد به دلایلی فعالیت تعاونی ها یا تشکل های مربوط به توتون کاران ضعیف باشد به همین خاطر با توجه به مزایایی شرکت های تعاونی توصیه می گردد بهای لازم به این شرکت ها در منطقه داده شود و شرکت دخانیات، شرکت های تعاونی را مورد حمایت خود قرار دهد. همچنین افراد مورد مطالعه، روش های فعلی آموزش در خصوص نحوه کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون توسط شرکت دخانیات را در حد مناسب ارزیابی نموده اند و اظهار امیدواری نموده اند که از روش های آموزش بیشتری در این

های رادیو و تلویزیون و استفاده از مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی از دیگر عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران بوده است.

از نظر افراد مورد مطالعه، موثرترین عامل در توسعه کمی و کیفی کشت توتون پرداخت به موقع بهای محصول می باشد. همچنین قیمت مناسب درجات مختلف توتون و توزیع به موقع     نهاده ها ی کشاورزی تاثیر بسیار زیادی در توسعه کمی و کیفی توتون دارد و  استفاده از دانش بومی توتون کاران، شرکت در دوره های  آموزشی، برگزاری محل کمسیون در نزدیکی روستا  استفاده از رهبران و معتمدان محلی و تشکیل شرکت های تعاونی تولید توتون از دیگر عواملی هستند که در افزایش کمی و کیفی توتون موثر می باشند. همچنین از نظر افراد مورد مطالعه مهمترین عامل در افزایش انگیزه توتون کاران برای کشت توتون، قیمت مناسب درجات مختلف توتون می باشد که در اولویت اول قرار گرفته است. وجود امکانات آموزشی در محل برگزاری کمسیون خرید، وجود امکانات رفاهی در محل برگزاری کمسیون خرید و برگزاری محل کمسیون خرید در نزدیکی روستا از دیگر عوامل مهم

توتون، شناخت آفات توتون،‌ زمان و نحوه صحیح سم پاشی، آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر افزایش کیفیت توتون، نحوه صحیح خشکانیدن و عمل آوری توتون و نحوه صحیح تلمبار و نگهداری توتون تا زمان برگزاری کمسیون خرید در اولویت های بعدی نیازهای آموزشی توتون کاران قرار گرفته اند که باید به آنها توجه شود.

نتایج حاصل از یافته های تحلیلی

نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین سن توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. یعنی  هر چه سن توتون کاران کمتر بوده است در نتیجه نیازهای آموزشی ـ ترویجی آنان در خصوص کشت توتون بیشتر می باشد به عبارت دیگر افراد مسن تر احساس نیاز کمتری به آموزش داشته اند و برعکس افراد جوانتر نیاز بیشتری به آموزش از خود ابراز نموده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که بین متغیرهای تعداد فرزندان و سطح سواد با نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران رابطه معنی داری مشاهده نمی گردد به عبارت دیگر تعداد فرزندان یا سطح سواد

کاران مورد مطالعه بی سواد بوده اند.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر سطح زیر کشت توتون و میزان نیازهای  آموزشی ـ ترویجی نشان می دهد که بین دو متغیر مذکور رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارتی هر چه سطح زیرکشت توتون افراد مورد مطالعه بیشتر بوده است در نتیجه نیاز آنان به آموزش بیشتر می باشد همچنین بین متغیر سابقه فعالیت در زمینه کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی و ترویجی رابطه معکوس

آن دلیل باشد که افراد باسابقه تر احساس می کنند از تجربه کافی برخوردارند و نیاز به آموزش های جدید ندارند.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان درآمد و نیازهای آموزشی وترویجی توتون کاران نشان دهنده آن است که

اس های آموزشی ـ ترویجی باعث کاهش نیازهای آموزشی توتون کاران شده است.

محاسبه ضریب همبستگی نشان می دهدکه دفعات بازدید از مزارع نمونه  مستقل از میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران بوده است. یعنی دفعات بازدید از مزارع نمونه تاثیری در کاهش یا افزایش نیازهای آموزشی توتون کاران نداشته است ولی بین میزان  استفاده از نشریات آموزشی ـ ترویجی و  میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هر چه استفاده از مجلات آموزشی ـ ترویجی در خصوص کشت توتون بیشتر بوده است در نتیجه میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی کاهش

وزشی و میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد به عبارتی استفاده از فیلم های آموزشی باعث کاهش میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران شده است .

نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که بین شغل های اصلی توتون کاران از نظر میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی اختلاف معنی داری وجود ندارد به عبارت دیگر شغل اصلی توتون کاران تاثیری در میزان نیازهای  آموزشی ـ ترویجی آنان نداشته است. ولی نوع مالکیت اراضی تحت کشت توتون بر میزان نیازهای  آموزشی ـ ترویجی توتون کاران تاثیر گذار بوده

رعیتی بهره می برند بیشتر        می باشد.

نتایج حاصل از آزمون من ویتنی نشان می دهد که جنسیت و تاهل تاثیری در میزان نیازهای آموزشی توتون کاران نداشته است به عبارت دیگر بین زنان و مردان و همچنین افراد متاهل و مجرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلافی وجود ندارد. این آزمون همچنین نشان می دهد بین توتون کارانی که از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات استفاده نموده اند و سایرینی که استفاده نکرده اند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد  به عبارتی توتون کارانی که از تسهیلات حمایتی استفاده نموده اند بیشتر از سایر توتون کارانی که از تسهیلات حمایتی استفاده نکرده اند، نیاز به آموزش داشته اند

اونی توتون کاران تاثیری در میزان نیازهای آموزشی توتون کاران نداشته است.

نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته میزان نیازهای آموزشی از طریق معادله رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام بیانگر آن است که به به ترتیب چهار متغیر: سطح زیر کشت توتون، دفعات شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، سن  و استفاده از مجلات

توتون کاران داشته است یعنی هر چه سطح زیر کشت توتون افراد مورد مطالعه بیشتر بوده است در نتیجه نیازهای آموزشی آنان بیشتر بوده است ولی دفعات شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، سن و استفاده از مجلات آموزشی تاثیر معکوسی بر میزان نیازهای آموزشی داشته اند وافزایش آنها باعث کاهش میزان نیازهای آموزشی شده است.

پیشنهادات

ند.

۴ـ  با توجه به اینکه در منطقه مورد مطالعه بیشتر کشاورزان خرده پا می باشند و اکثراً‌ کمتر از         ۲ هکتار زمین زراعی تحت کشت توتون دارند لذا توصیه می گردد نظام های تعاونی در منطقه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

۵ـ نتایج نشانگر درآمد کم توتون کاران از کشت توتون می باشد لذا توصیه می گردد تسهیلات حمایتی بیشتری در اختیار این کشاورزان قرار گیرد.

۶ـ با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اینکه دفعات تماس مروجان با توتون کارا ن در حد بسیار مطلوبی بوده است و تاثیر مثبتی در جهت کاهش نیازهای آموزشی توتون کاران داشته اند لذا  توصیه می گردد برای این مروجان پاداش

طرفی برگزای همین کلاسهای ناچیز نیز تاثیر زیادی در مرتفع کردن نیازهای آموزشی توتون کاران داشته است لذا پیشنهاد می گردد که بخش ترویج و آموزش شرکت دخانیات با پی گیریهای لازم امکاناتی را فراهم آورد تا زمینه برگزاری اینگونه کلاس ها در منطقه فراهم آید.

۸ـ با توجه به توزیع

به دیدن فیلم های آموزشی در خصوص کشت توتون توصیه می گردد از  نمایش فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل کمسیون خرید بیشتر استفاده گردد.

۱۰ـ با توجه به اینکه ۹۰ درصد توتون کاران در هیچ تشکل یا تعاونی عضویت ندارند لذا توصیه    می گردد شرکت های تعاونی ویژه توتون کاران مورد حمایت شرکت دخانیات قرار گیرند و امکانات وتسهیلات لازم در اختیار آنان قرار داده شود.

۱۱ـ برای افزایش آگاهی توتون کاران در خصوص کشت توتون توصیه می گردد از

توصیه می گردد بهای محصول به موقع به توتون کاران پرداخت گردد، همچنین به قیمت مناسب درجات مختلف توتون، توزیع به موقع نهاده های کشاورزی، استفاده از دانش بومی و برگزاری محل کمسیون در نزدیکی روستا بیشتر توجه گردد.

۱۳ـ با توجه به اینکه افراد با سابقه تر اظهار داشته اند که  نیاز کمتری به آموزش دارند ولی توصیه می گردد این افراد نیز توسط روش های آموزشی ـ ترویجی نوین با علم روز کشت توتون بیشتر آشنا گردند.

۱۴ـ پیشنهاد می گردد برای برطرف شدن نیازهای آموزشی توتون کاران منطقه مورد مطالعه،  بترتیب کلاسهای در خصوص آشنایی با انواع سموم شیمیایی، آشنایی با بیماریهای مختلف توتون، نحوه مبارزه با آفات و بیماریهای توتون، شناخت آفات توتون،‌ زمان و نحوه صحیح سم پاشی، آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر افزایش کیفیت توتون، نحوه صحیح خشکانیدن و عمل آوری توتون و نحوه صحیح تلمبار و نگهداری توتون تا زمان برگزاری کمسیون خرید  برنامه ریزی و اجرا گردد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

95 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Lotus/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 206 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.