زبان تخصصی سرقفلی – همراه متن انگلیسی -سرقفلی یک دارایی غیر قابل لمس است . سرقفلی احتمالاً غیرقابل لمس ترین دارایی از بین تمام داراییهای غیر قابل لمس است

زبان تخصصی سرقفلی - همراه متن انگلیسی -سرقفلی یک دارایی غیر قابل لمس است . سرقفلی احتمالاً غیرقابل لمس ترین دارایی از بین تمام داراییهای غیر قابل لمس است

پایان نامه رشته حقوق-متن انگلیسی همراه ترجمه در ۱۴ صفحه

 

Definition and Nature of Goodwill

A major part of the problem of accounting for goodwill is agreeing on a definition of the term itself.

In the 1880’s, the first definition reflected goodwill as the difference between the purchase price and the book value of an acquired company’s assets. Goodwill definition’s have evolved since that time and may be defined in two different manners today:

The residuum approach and the excess profits approach

In the residuum approach, goodwill is defined as

be identified, after a thorough investigation, as any other tangible or intangible asset. This is very similar to the nineteenth century definition.

In the excess profits approach, goodwill is the difference between the combined company’s profits over normal earnings for a similar business. Under this definition, the present value of the

. This concept is very difficult to measure since future earnings have no certainty. Goodwill can arise in two different ways:

۱) It can be internally generated or

۲) it can be acquired as part of the acquisition of another company. Both types of goodwill have been recorded in the past. However, only acquired goodwill is currently allowed to be recorded.

Purchased Goodwill

Purchased goodwill arising on the acquisition of one business by another is defined as the excess of the purchase price of the acquired business over the fair value of its net tangible and

 

 1. Acquisition of the net assets of a business.
 2. Preparation of consolidated financial statements when the purchase method of accounting is followed for investments in companies consolidated, and
 3. Accounting for investments by the equity method.

Internally Developed Goodwill

A broader concept of goodwill recognizes the economic value of a business’ internally developed nonpurchased goodwill such as name, developed markets, managerial talent, labour force, government relations, ability to finance operations easily,

ce sheet and expenditures which may result in internally developed goodwill have not been capitalized. The primary reason for not accounting for goodwill

ed in this manner is the absence of generally accepted objective methods of measurement.

Business Combination and Goodwill

Business combination are events or transactions in which two or more business enterprise or their net assets, are brought under common control as a single accounting entity. The term “Mergers and acquisitions” are also referred to as business combination.

Product diversification and integration are two of the more common reasons for business combinations. Diversification refers to the production or sale of many different products, while integration means production or sale of the same

d integration can be accomplished by internal growth, but external acquisitions result in faster accomplishment of goals.

Accounting for business combination is a very complex and controversial issue but extremely important due to the magnitudes of transactions involved.A business combination is handled in either of the two basic ways: 1) as a Pooling of interest or 2) as a purchase.

Pooling of Interest Method

In this method, the consolidated balance sheet is constructed by simply adding together the balance sheets of the combined companies. In essence, the concept of a pooling of interest is that nothing of real economic substance has occurred in the combination. All the previous shareholders remain as shareholders, the assets of the combined companies are same as before.

Canadian accounting requirements are such that the pooling of interests method is rarely used, but it is fairly common in the United States.

There are two conditions to be met before the pooling of interest method may be used:

 1. The transaction must be accomplished by an exchange of voting shares, and
 2. It must be impossible to identify one of the combining firms as the acquirer.

Purchase method

The purchase method is based on the assumption that a business combination is a transaction in which one entity acquires the net assets of other combining companies. The acquiring

to goodwill and amortized over a maximum period of 40 years.

Comparison of the two methods

When business interest of two companies are combined under this method, there is no recording of goodwill. Under the purchase method, goodwill is recorded as a result of purchase of a going concern, if the purchase cost is greater or less than the fair value of net tangible and identifiable intangible assets acquired. The goodwill has to be amortized over the years and is a non-tax deductable expense.

mount in 40 years, deducting $290 million a year from earnings – about $1.25 a share.

In the pooling of interest method, there is no goodwill and thus no amortization expense is involved resulting in higher EPS. Also, there is no uncertainties in determining the purchase price under the pooling of interest method.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

خلاصه :

سرقفلی یک دارایی غیر قابل لمس است . سرقفلی احتمالاً غیرقابل لمس ترین دارایی از بین تمام داراییهای غیر قابل لمس است . اندازه

قیمت های تملک و مالکیت را نسبت به قبل تشکیل می دهد و در نتیجه این موضوع موجب شده است که تاثیر بسیار بیشتری بر گزارشات مالی داشته باشد . در این مقاله ، جستجوی

قفلی ، تعریف آن و روش های توضیح دادن آن مورد بررسی قرار گرفته است .

کلمات و عبارت های کلیدی : روش های حسابداری ، استهلاک ، ترکیب تجاری ، سرمایه گذاری ، گزارشات مالی ، سرقفلی ، دارایی های غیر قابل لمس .

مقدمه :

در طی قرن بیستم موضوع سرقفلی بطور قابل توجهی تغییر کرده است . در زمان های پیش از قرن

مالک یک کسب و کار با مشتریانش نگریسته می شد . مفهوم کنونی از این لحاظ گسترده تر

تجاری را در برمی گیرد و حساب داران اینگونه در نظر می گیرند که سرقفلی ، از ارزیابی قدرت درآمد یک کسب و کار توسط سرمایه گذارانش ناشی می شود . از دیدگاه یک حسابدار ، سرقفلی تنها زمانی در حساب های یک شرکت ظاهر می شود که این شرکت تعدادی منبع اقتصای ارزشمند و غیر قابل لمس ، خریداری کرده باشد . عوامل غیر قابل لمس مثل حق امتیاز و حق چاپ ، مثال هایی از

برجسته ، مدیریت ارشد ، و روابط خوب کاری ،مثال هایی از دارایی های غیر قابل لمس و غیر قابل شناسایی هستند . سرقفلی شامل سری کامل دارایی های غیر قابل لمس و غیر قابل

نگهداری می شود . به طور کلی سرقفلی یک مفهومی شبیه یک چتر است که ویژگی های زیادی

توانند منجر به کسب قدرت مافوق ، مثل مدیریت عالی نیروی کار برجسته ،

های مختلف توضیح دادن و حسابداری سرقفلی ، مورد بحث قرار می گیرند .

تعریف و طبیعی سرقفلی :

قسمت عمده مشکل توضیح دادن سرقفلی ، توافق برسر تعریف کردن سرقفلی است . در دهه ۱۸۸۰ ، در اولین تعریف ، به سرقفلی بعنوان تفاوت بین قیمت خرید و ارزش دفتری دارایی های کسب شده توسط شرکت نگریسته می شد . تعریف سرقفلی از آن زمان پدیدار شد وممکن است امروزه به دو شکل مختلف تعریف شود : روش باقیمانده و روش سود اضافی . در

های کسب شده شرکت تعریف می شود . سرقفلی یک مقدار باقیمانده است که نمی توان آن را شناسایی کرد (بعد از بررسی های کامل و دقیق مثل دیگر دارایی های قابل لمس و غیر قابل لمس نمی توان شناسایی اش کرد) . این امر بسیار شبیه

می باشد . بر اساس این تعریف ، ارزش کنونی شرکت عایدی های برنامه ریزی اضافی آینده ،

زیرا عایدی های آینده ، امر مسلمی نیستند . سرقفلی از دو راه مختلف بوجود می آید : ۱-می تواند از درون بوجود بیاید ، یا ۲-می تواند به عنوان قسمتی از تملک یک شرکت دیگر بدست آید . هر دو نوع سرقفلی در گذشته ثبت شده اند . اما در حال حاضر فقط سرقفلی خریداری شده (مورد تملک) ، اجازه ثبت دارد .

سرقفلی خریداری شده (مورد تملک):

سرقفلی خریداری شده از تملک یک کسب وکار توسط کسب و کاری دیگر بوجود می آید و بعنوان فزونی قیمت خرید کسب و کار مورد تملک

و دارایی های خالص غیر قابل لمس و غیر قابل شناسایی ، تعریف می شود . اعلامیه رسمی توضیح سرقفلی در ایالات متحده و کانادا از این موارد ناشی می شود :

۱-تملک ، دارایی های خالص یک کسب و کار

۲-آماده سازی بیانیه های مالی یکپارچه در زمانی که روش خرید حسابداری ، برای سرمایه گذاری در شرکت های یکپارچه شده دنبال می شود .

۳-توضیح دادن و حسابداری سرمایه گذاری ، از طریق روش برابری.

سرقفلی توسعه یافته از درون : مفهوم وسیع تر

شده از درون کسب و کار را شناسایی می کند . مثل اسم ، بازارهای توسعه یافته استعداد مدیریتی ، روابط

. اینچنین سرقفلی خریداری شده در ترازنامه شناسایی شده است و مخارجی که ممکن است منجر به سرقفلی توسعه یافته از درون شود ،تبدیل به سرماه نشده است . دلیل اولیه برای توضیح ندادن و حسابداری نکردن سرقفلی توسعه یافته بدین شکل ، غیبت روش های پذیرفته شده اندازه گیری است .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

ترکیب کسب و کار و سرقفلی :

ترکیبات کسب و کار رویدادها یا مبادلاتی هستند که در آن ها دو یا چند شرکت

حسابداری منفرد تحت کنترل هستند . عبارت «ادغام و تملک» نیز مربوط به ترکیب کسب و کار می شود . تنوع و یکپارچگی محصول ، دو دلیل از چند دلیل معمول ترکیبات کسب و کار می باشند . تنوع مربوط می شود به تولید یا فروش محصولات مختلف ، در حالیکه یکپارچگی به معنای تولید یا فروش یک محصول مشابه می باشد . یکپارچی ممکن است افقی باشد مثل ترکیب دو شرکت که محصولات مشابهی می فروشند یا ممکن

از طریق رشد داخلی به دست آورد ، اما تملک ها و اکتساب خارجی منجر به دست یابی سریع تر به اهداف می گردد . توضیح دادن ترکیب کسب و کار یک موضوع بسیار پیچیده و بحث برانگیز است ، البته به خاطر اندازه مبادلات موجود دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد . ترکیب کسب و کار را می توان از یکی از این دو راه اداره کرد:

 

 

۱)بعنوان ادغام سود ، یا ۲) بعنوان خرید .

روش ادغام سود : در این روش ترازنامه یکپارچه از طریق درکنار هم قرار دادن و ترکیب کردن ترازنامه های شرکت های ادغام شده ایجاد می شود . در اصل مفهوم ادغام سود این است که هیچ چیز از جوهر واقعی اقتصادی در این ترکیب رخ ندهد. همه سهام داران قبلی بعنوان سهام دار باقی می مانند و دارایی های شرکت های ادغام شده ، مشابه قبل می باشد .

به ندرت

معمول است . دو وضعیت وجود دارد که باید قبل از اینکه روش ادغام سود به کار رود ، مورد توجه قرار گیرند :

۱-مبادله باید از طریق مبادله سهام رای انجام شود

۲-باید شناسایی کردن یکی از شرکت های ادغام شده بعنوان بدست آورنده ، غیر ممکن باشد .

روش خرید : روش خرید بر اساس این فرضیه است که ترکیب یک کسب  و کار ، مبادله ای است که در آن یک موجودیت دارایی های خالص شرکت های ادغام شده دیگر را دست می آورد . شرکت بدست آوردنده ، دارایی های خالص دریافت شده در ارزش متوسط در زمان

های خالص مورد تملک ، به سرقفلی تخصیص داده می شود در حداکثر ۴۰ سال مستهلک می گردد .

مقایسه این دو روش :

وقتی سود تجاری دو شرکت بر اساس این روش ادغام شون ، هیچ

سرقفلی بعنوان نتیجه ای از خرید تجارت موفقیت آمیز ثبت می شود (اگر هزینه خرید ، بیشتر یا کمتر از ارزش متوسط دارایی های خالص قابل لمس ودارایی های خالص غیر قابل لمس و غیر قابل شناسایی

لک شود ویک هزینه غیر مالیات پذیر است. در نتیجه عایدی های موجودیت جدید کاهش

. بعنوان مثال وقتی فیلیپ موریس شرکت «کرافت» را در سال ۱۹۸۸ به ارزش ۹/۱۲ میلیارد دلار خرید ، ارزش متوسط دارایی های «کرافت» فقط ۳/۱ میلیارد دلار بود . تفاوت (یعنی ۶/۱۱

مت خرید ، سرقفلی بود . فیلیپ موریس مجبور بود این مقدار را در مدت زمان ۴۰ سال مستهلک کند ،

روش ادغام سود ، هیچ سرقفلی وجود ندارد و بنابراین هزینه استهلاک

هیچ تردید وشکی در تعیین قیمت خرید روش ادغام سود وجود ندارد .

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 1. Accountants International Study Group, “Accounting For Goodwill”, Current practices in Canada, the United Kingdom and the United States, April 1975.
 2. Michael G.Tearney, “Accounting for Goodwill: a realistic approach”, Journal of Accountancy, p:41-45, July 1973.
 3. Laderman Jeffrey M., “Goodwill is making a lot of people angry”, Business Week, p:73-76, July 31, 1989.
 4. Linda English, “Accounting for Intangibles”, Australian Accountant, p:18-24, August 1990.
 5. David Tweedie and Jeannot Blanchet, “Brands, Goodwill and the Balance sheet”, Accountancy, p:20-22,January 1990.
 6. Emile Woolf, “Arguments in the Goodwill debate”, Accountancy, p:92-93, May 1990.
 7. Michael Davis, “Goodwill Accounting: Time for an overhaul”, Journal of Accountancy, p:75-83, June 1992.
 8. John Arnold, “Goodwill: A problem that will not go away”, Accountancy, p:35, June 1992.
 9. Jeannie D.Johnson and Michael G.Tearney, “Goodwill -An Eternal Controversy”, The CPA Journal, p:58-62, April 1993.
 10. Accounting Principles Board, “Intangible Assets”, Accounting Principles Board Opinion No. 17, 1970.

 

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومان برای دریافت نسخه کامل

14صفحه فارسی

فونت استاندارد/  B Yagut –  Times New Roman /14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما

مطالب مشابه