no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

حسابداري دولتي- اقسام دستگاههاي اجرايي در نظام اداري جمهوري اسلامي

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

حسابداری دولتی- اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی – خصوصیات حسابداری دولتی – انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی- حسابداری بودجه ای- کاربرد سرفصلهای بودجه ای
zip
بهمن ۷, ۱۳۹۵

حسابداری دولتی- اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی – خصوصیات حسابداری دولتی – انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی- حسابداری بودجه ای- کاربرد سرفصلهای بودجه ای


حسابداری دولتی- اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی - خصوصیات حسابداری دولتی - انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی- حسابداری بودجه ای- کاربرد سرفصلهای بودجه ای

پایان نامه رشته حسابداری در ۱۲۳ صفحه
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است.  کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های  مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل

مؤسسات و ادارات دولتی  می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری  دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه۸ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای  مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای  اساسی زیر تهیه می شود:

۱- نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای  اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و

نماید.

۲- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات  سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای  بودجه و ارزیابی  عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور  به اطلعات کافی نیاز دارند.

۳-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری  و اجرای عملیات به نحوه  مطلوب  و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه

که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب  به مصرف برسانند. منظور اصلی  از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت

سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات

و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل  درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:

 • وزارتخانه ها
 • مؤسسات دولتی
 • شرکتهای دولتی
 • مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

 • مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک
 • دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.
 • مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.

 

 

خصوصیات حسابداری دولتی

اصول عمومی:

۱- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی

 • مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب

۲- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:

الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.

ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.

۳-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.

الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان

۴-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:

الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.

ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی  یک منطقه معین است.

۵-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی

خصوصیات سازمانهای دولتی

 • به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات
 • ند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.
 • سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.

اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور

 

در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای  پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موفق می باشند که درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند.

۳-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری

در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای که اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید.

۴-اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد

در نتیجه لزوم ایجاد حسابهای مستقل برای وجوه دولتی و استفاده از سیستم حسابداری بودجه ای در مؤسسات دولتی پرداخت کلیه مخارج اینگونه مؤسسات باید قبلاً تعهد انجام شدن این تعهد در عرف اداری تأمین اعتبار نامیده می شود.

به عبارت دیگر هر نوع تعهدی قبلاً بایستی تأمین اعتبار گردند یعنی قبل از اینکه بر ذمه دولت ایجاد شود بایستی از ۲ جنبه متفاوت زیر اطمینان حاصل شود.

۱-آیا مخارجی که قرار است انجام شود در انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر مصرف اعتبارات می باشد و مجوز قانونی دارد؟ یا به عبارت دیگر چنین خرجی در بودجه پیش بینی شده است؟

۲-آیا مخارج

اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد تحقق اصل کنترل بودجه ای را فراهم نموده و کلیه دستگاههای دولتی را که به نحوی از انحنای بودجه کل کشور وجهی دریافت می نماید مکلف به رعایت آن خواهند بود.

ماده ۱۸ قانون محاسبات عمومی: تأمین اعتبار عبارت است از  اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

۵-اصل عدم محاسبه استهلاک داراییهای ثابت

در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی داراییهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شود و

در اکثر کشورهای جهان مورد پذیرش واقع شده است.

 

 

۶-اصل استفاده از مبانی حسابداری معین

در حسابداری دولتی جهت ثبت درآمدهای و هزینه ها و نشان دادن وضعیت مالی و نتایج فعالیتهای مالی هر حساب مستقل معمولاً از یکی از مبانی حسابداری تعهدی، نقدی تعهدی تعدیل شده یا نقدی تعدیل شده استفاده می شود.

الف- در اکثر کشورها فعالیتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی بر مبنای حسابداری  تعهدی تعیدل شده ثبت می شوند. به عبارت دیگر درآمدها در دوره  ای مورد شناخت قرار می گیرند که آماده، قابل اندازه گیری و قابل قبول باشند

فقط پرداختهائی که بعد از ایجاد تعهد انجام شده اند یه حساب هزینه درآمدهایی که عملا وصول گردیده اند بحساب درآمد

ای که در  نتیجه دریافت کالا و خدمات تعهد یا بدهی ایجاد می شود) به حسابها منظور می گردند.

ج- درآمد و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه امانی، باید با مبانی حسابداری هماهنگ و متناسب با اهداف اندازه گیری فعالیتهای مالی آنها ثبت شوند.

حسابهای مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف و وجوه امانی بازنشستگی معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شود.

۷-اصل لزوم ارتباط استهلاک با حسابهای مستقل

یکی از اصول متداول حسابداری  دولتی، لزوم ارتباط دادن مسئله داراییهای ثابت ثبت نمی شوند، زیرا قیمت  تمام شده داراییهای ثابت خریداری شده توسط حسابهای مستقل مذکور در تراز نامه آنها منعکس نمی گردد. استهلاک داراییها ثابت ممکن است به منظور تعیین قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل آنها در سیستم های حسابداری

عدم پیش بینی اعتبارات لازم برای منظور نمودن استهلاک سالانه به حساب هزینه و نیز به دلیل احتساب قیمت تمام شده داراییهای ثابت خریداری شده و حساب هزینه در دوره خرید، استهلاک  داراییهای ثابت حسابهای مستقل  برای وجوه دولتی در

مستقل برای وجوه سرمایه ای در حسابهای هزینه استهلاک و ذخیره استهلاک حسابهای  مستقل مذکور ثبت می گردند.

استهلاک داراییهای ثابت آن گروه از حسابهای مستقل برای وجوه اماکنی که در آنها درآمدها. هزینه ها و سود ویژه دوره مالی اندازه گیری می شوند باید در حسابهای مستقل مذکور ثبت گردند.

۸-اصل لزوم تعینی ارزش داراییهای ثابت بر اساس ضوابط معین

در سازمانهای دولتی، داراییهای ثابت باید به قیمت شده در حسابهای ثبت شوند. در صورت عدم امکان تعیین قیمت تمام شده باید از مبنای ارزش برآورده شده استفاده شود. داراییهای ثابتی که به عنوان کمک یا

در اکثر موارد برای تعیین تمام شده داراییهای ثابت از همان معیارها و موازین عمل در حسابداری بازرگانی استفاده می شوند.

۹-اصل لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درآمد ها و انجام هزینه ها

یکی از اصول مداول حسابداری دولتی، لزوم رعایت مقررات، تشریفات و شرایط خاص برای وصول درآمدها و انجام هزینه های سازمانهای دولتی می باشد. شرط اصلی برای

از وجود اعتبار کافی و رعایت مقررات تشریفات و محدودیتهای قانونی، بنابراین در سازمانهای دولتی رعایت شرائط زیر برای انجام هزینه های ضروری است:

 • هزینه های دولت و سازمانهای دولتی باید در محدوده درآمدهای شناسایی شده آنها تعهد و پرداخت گردند.
 • هزینه های سازمانها دولتی فقطه به صورت وجود اعتبار یعنی مبلغی که برای مصرف معین در بودجه به تصویب می رسد.) در بودجه مصوب آنها و کافی بودن مانده مصرف نشده عبارات مصوب باید انجام شود.
 • هزینه های سازمان های دولتی باید با رعایت قوانین و مقررات و تشریفات پیش بینی شده قانون (مراحل خرج در قانون محاسبات عمومی ایران) پرداخت شوند. در ایران طبق محاسبات عمومی پیش بینی درآمدها یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول آنها از اشخاص تلقی نمی گردند و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. ولی وصول درآمدهایی که حتی
 • کل کشور به خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

-اصل لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی

در هر سازمان دولتی، کلیه وظایف ومسئولیتهای مربوط به امور حسابداری و مالی باید در یک اداره یا واحد، تحت سرپوشی یک مسئول یا مدیر متمرکز شوند. واحد مذکور باید تمام وظایف مربوط به کنترلهای حسابداری و بودجه ای وصول درآمدها انجام  هزینه های  نگهداری حسابها

مالی جامع، گزارشهای مالی تجامع، تهیه اطلاعات لازم در زمینه نحوه تخصیص و مصرف منابع مالی و تصمیم گیری در مورد شکل و کفایت حسابها و روشهای حسابداری از اموری هستند که باید تحت نظارت مستقیم مدیر یا مسئول حسابداری انجام شوند.

۱۱-حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی

صورتهای مالی سازمانهای دولتی باید حداقل یک بار در پایان هر سال مالی بوسیله حسابرسان دولتی مطلع

دولتی در انجام و ثبت فعایتهای مالی مورد رسیدگی واقع می شوند. حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی باید بر اساس اصول متداول حسابرسی دولتی و با توجه به سیستم کنترلهای داخلی موجود و نقاط قوت و ضعف آن انجام شود.

اظهار نظر در مورد صورتهای مالی سازمان دولتی و وضعیت مالی و نتیجه فعالیتهای مالی حسابهای مستقل باید درست، منطقی، منصفانه و متکی به اسناد و مدارک اطلاعات کافی و کامل باشد.

اظهار نظر  در مورد کفایت و صحت روشهای اجرای  برنامه های بلند مدت و میان مدت و بودجه های برنامه ای و عملیاتی از وظایف حسابرسان دولتی است. با توجه به

مالی دولت از مسئولیتها، اختیارات و وظائف قانونی خود نیز باید مورد تأئید حسابرسان دولتی واقع شود.

انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

یکی از اصول متداول حسابداری دولتی لزوم ایجاد و نگهداری حسابهای مستقل برای منابع مالی و وجوهی است که طبق مقررات به مصارف  معین تخصیص داده شده اند. هر حساب مستقل که در آنها وجوه نقد و سایر دارائیها، بدیها، اندوخته ها مازاد و بطور کلی منابع و مصارفی (دریافتها ، پرداختها، موجودیها) که به منظور اجرای فعالیت عملیات خاص یا نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفکیک شده اند ثبت می شود.

هر واحد

. در اکثر کشورهای جهت ثبت فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی معمولا از سه نوع کلی حسابهای مستقل به شرح ذیل نگهداری و استفاده می گردد.

۱-حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

حساب مستقل عمومی

حساب مستقل درآمد اختصاص

حساب مستقل پروژه اختصاصی

حساب مستقل پروژه های عمران

حساب مستقل تأمین مالی و بازار پرداخت دیون بلند مدت

حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص

۲-حسابهای مستقل برای وجوه امانی

حسابهای مستقل وجوه امانی قابل مصرف

حسابهای مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف

حسابهای مستقل وجوه امانی بازنشتگی

حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانهافصل دوم:

حسابداری بودجه ای

حسابداری بودجه ای

کنترل بودجه ای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی است در حسابهای  مستقل عمومی وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابهای دیگر از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای که بر خلاف حسابهای عادی

در رابطه با وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها را مشخص می نمایند و امکان تجزیه و تحلیل نتایج آثار اقتصادی درآمدها و هزینه های دولت بر درآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت و توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می آورند.

بودجه و حسابداری دولتی

کلمه بودجه (Budget) نخست به معنای کیسه یا کیفی که وصولیهای دولت در آن نگهداری و مخارج عمومی از محتوی آن پرداخت می شد بکار می رفت. در انگلستان کیف چرمی که فهرست احتیاجات مالی و منابع درآمد دولت در آن جای داشت «بودجه» نامیده می شد.

از واژه بودجه به طوری که بین  عامه مردم و مصطلح است مفهوم دخل و خرج یا درآمد و هزینه استنباط می شود و در واقع بودجه دولت نیز به

خود از این برداشت ساده فاصله بسیار گرفته و دارای مفهوم پیچیده ای از نظر سیاسی، اقتصادی و مدیریت شده است.

تعریف بودجه

ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور بودبجه را اینچنین معرفی کرده است: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع اعتبار و برآورد هزینه ها

در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب- پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می توانند در سال مالی مربوط انجام دهند.

 • بودجه شرکت های دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
 • بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.

با توجه به اینکه بحث اساسی در مورد تعریف بودجه مربوط به درس بودجه می باشد، معذلک از بعد قانونی توضیحات زیر ضروری است:

 • کلمات «بودجه کل کشور» معرف توجه به اصل جامعیت بودجه می باشد.
 • اشاره به «برنامه مالی دولت» لزوم برنامه ای بودن بودجه کل کشور می باشد.
 • اشاره به «انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود» به مفهوم توجه به روشهای نوین و پیشرفته در تنظیم و اجرای بودجه (بودجه عملیاتی) و توجه به اصل ضرورت قانونی بودن هدفهای دولت می باشد.
 • مفاد بندهای ماده و طبقه بندی آن حاکی از توجه بیشتر به اصول وحدت بودجه و جامعیت بودجه از یک طرف و تمرکز وجوه دولتی در خزانه (ماده ۳ قانون اساسی) از طرف دیگر می باشد.

اصول بودجه

۱-اصل سالانه بودن بودجه

بودجه یک پیش بینی و برآورد برای آینده است که دارای بعد زمانی است این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است و عرفا یکسال شمسی است. در این بعد زمانی خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها،

هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود.

از زمانی که بودجه در اداره امور کشورها وارد گردید همیشه آنرا برای یکسال در نظر می گرفتند، علل بوجود آمدن این فکر را باید در دو ضابطه جستجو کرد:

اول اینکه اصولا وقتی دولت بودجه تهیه می کند باید معیارهایی جهت پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ها

د بودجه جاری و عمرانی دولت و بودجه شرکتهای دولتی و همچینن بودجه مؤسسات عام المنفعه در سند بودجه جمع آوری و به پارلمان تقدیم شود.

دیگر اینکه ارقام منظور در بودجه باید به طور ناخالص قید گردد. توضیح اینکه هر وزارتخانه و یا دستگاه دولتی اگر درآمدهایی دار باید کاملاً این درآمدها را تحویل خزانه داری کل نماید وسپس برای مخارج خود را خزانه داری کل درخواست وجه نماید و پس از دریافت وجه به مصرف برسد.

از نقطه نظر ماهیت سیاسی اصل جامعیت بدین منظور  است که تمام مبادلات مالی دولت روشن و مشخص باشد و یکبار نیز به اطلاع نمایندگان مردم برسد. اگر بودجه شامل تمام درآمدها و هزینه های دولت باشد و اگر این

خواهد ماند.

اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بشرح زیر ضامن اجرائی قوی برای رعایت اصل جامعیت در بودجه است:

 • کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون انجام می گیرد.

۵-اصل شاملیت یا تفصیل بودجه

بنابراین اصل دولت باید بودجه را به صورت ریز و به تفصیل تنظیم کند و به مجلس تقدیم و برای آگاهی عموم اعلام نماید. اگر این تفصیل نباشد امر اساسی نظارت همگان بر مخارج محقق نمی

تهیه و به تصویب می رسید ولی در شرایط حاضر قوانین بودجه درآمدهای دولت و اعتبارات دستگاههای دولتی در جداول کامل و جزئیات هزینه می باشد.

 

۶-اصل تخصیص و انعطاف پذیری

بر طبق این اصل تمام ارقام منظور در بودجه باید به

که در داخل مواد هزینه و طرحها و برنامه ها و تا حد مقرر قابلیت اصلاح دارد.

با توجه به این امر مهم که کلیه مسائل و مشکلاتی که ممکنست در زمان اجرای بودجه حادث شود و در مواقع تنظیم بودجه قابل پیش بینی نمی باشد معمولاً

اعتبارات هزینه های مختلف و یا برنامه های مورد اجرا در یک دستگاه اجرایی بنا به تشخیص مسئولین مجاز می باشد. این قدرت مانور و جابجایی انعطاف پذیری بودجه است که تا حدی در افزایش راندمان کاری دستگاه اجرایی مؤثر می باشد.

۷-اصل عدم تخصیص

بموجب این اصل که در پی ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه بوجود می آید و نمی توان و نباید در بودجه درآمدها را به مخارجی مشخص تخصیص داد.

البته در برخی مواقع مواردی از عدم رعایت اصل عدم تخصیص مشاهده می شود و بعنوان استثناء برخی از درآمدها صرف هزینه های خاص می گردد. مانند تخصیصص درآمد مربوط به مالیات  بر سیگار جهت تکمیل مجتمع ورزشی.

طبقه بندی بودجه

به منظور برای بررسی و تجزیه و تحلیل هر مجموعه ای بایستی عوامل تشکیل دهنده آن مجموعه با خصوصیات مشترک طبقه بندی شده و مورد مطالعه قرار گیرد. بعنوان مثال در صورتیکه بخواهیم جمعیت یک کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم صرفاً دانستن تعداد جمعیت کشور کافی نمی باشد بلکه برای این مطالعه اطلاعات بیشتری نظیر تفکیک جمعیت به گروههای سنی مختلف طبقه بندی بر اساس میزان تحصیلات گروه بندی بر حسب میزان درآمد و اطلاعات مشابه ای در مورد جمعیت کشور مورد نیاز می باشد. شناخت و بررسی بودجه نیز این قاعده کلی  مستثنی نیست و در صورتیکه بخواهیم بودجه  را مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهیم ناگزیر باید عوامل تشکیل دهنده بودجه را از نقطه نظرهای مختلف شناسایی و گروه بندی  نموده و تجزیه و تحلیل هر گروه و دسته و مقایسه آنها با یکدیگر بپردازیم که اصطلاحاً این عمل

و با پیشرفت استفاده از بودجه در اداره اقتصاد ملی و ایجاد ارتباط بودجه ای با جنبه های فنی بودجه نویسی همراه بوده و در حقیقت نیازهای گوناگون طبقه بندی مختلف را بوجود آورده است و همین طبقه بندی ها خود وسیله ای جهت تهیه و تنظیم بودجه از دیدگاه فنی گردیده است.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

رابطه حسابداری دولتی و بودجه

حسابداران دولتی و بودجه و اداره امور آنها از وظائف خطیر سازمانهای عمومی است. هدف های حسابداری دولتی در بسیاری از موارد مشابه با هدفهای بودجه است. اجرای بودجه یک سازمان بدون

ی می توان کنترل بودجه ای را برقرار نمود و مانع انحراف از بودجه پیش بینی شده گردید. همه افراد یک سازمان دولتی که به نحوی از انحناء با دریافت و پرداخت وجوه دولتی سر و کار دارند به منظور نیل به سیاستها و

شده و ارقام واقعی را نشان می دهد سیاست مالی دولت در بودجه انعکاس یافته و سیستم حسابداری ضامن اجرای این سیاست است. اهمیت حسابداری و بودجه در هیچ مؤسسه دولتی قابل انکار نمی باشد و این دو شعبه به اتفاق یکدیگر از مهمترین و مفیدترین ابزار جهت  امور دولت بشمار می آید. مقامات قوه مقننه و مجریه با استفاده از نتایج حاصل از ارقام بدست آمده و مقایسه با سنوات قبل برنامه  های آینده را طرح و تنظیم و عملیات مسئولان مربوطه را کنترل می نماید. غالباً ادارات و حسابداری در سازمانهای دولتی نقش مؤثری در تهیه و تنظیم ارقام بودجه دارند.

بودجه می تواند در هدایت اقتصاد یک کشور نقش مؤثری داشته باشد، درآمدهای پیش بینی شده در بودجه می تواند در فعالیتهای اقتصادی و سطح درآمدهای عمومی جامعه مؤثر واقع شود. سازمانهای دولتی و محل مصرف وجوه عمومی حدود و طرز عمل فعالیتهای اقتصادی مؤسسات خصوصی را کنترل  می کند و انگیزه های لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را جهت بهبود در وضعیت اقتصادی ما بوجود آورد.

تاریخچه بودجه و بودجه نویسی در ایران

استعمال کلمه «بودجه» در ایران و بعد از مشروطیت معمول و مصطلح گردید. در اوائل دوران مشروطیت نیز بودجه در نظام مالی کشور جایگاه مشخصی نداشت حکومتهای قبل از مشروطیت و اوائل مشروطیت هر زمان احتیاج  به پول

بینی  درآمدهای کشور در مسئولین ایجاد شده و در واقع در آن سال چیزی شبیه سیاهه و صورتحساب تهیه شد. در دوره مشروطیت نخستین بودجه به سال ۱۳۲۸ هجری قمری توسط مرحوم صنیع الدوله وزیر مالیه دوره دوم (۲ ذیعقده ۱۳۲۷ قمری تا ۳۰ محرم ۱۳۳۰ قمری مطابق با ۲۴ عقرب ۱۲۸۸ شمسی تا ۳ جدی ۱۲۹۰ شمسی) قانوگذار تهیه شد صنیع الدوله پیش از تقدیم آن به مجلس شورای ملی مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد وزیر مالیه بعد از وی آن را به نام بانیش صنیع الدوله به مجلس برد و بودجه صنیع الدوله هنوز هم در تاریخ مالیه ما معروف است. در این بودجه برای  اولین بار با تعمق در کار کشورهای پیشرفته اصول فنی تدوین بودجه رعایت شد و گامهایی به جلو برداشته شد و بودجه هر

هفت ساله) به تصویب مجلس می رسید و مراجع و مقامات سازمان مزبور اختیارات قانونی در مورد جابجایی اعتبارات این نوع بودجه داشتند. ضمناً فعالیتهای مالی در رابطه با اجرای بودجه نیز توسط سازمان مزبور انجام می شد. وزارت مالیه یا وزارت دارایی نیز عهده دار تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری کشور بود و منابع مالی این بودجه را عمدتاً درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای جاری دولت تشکیل می داد و سهم جزئی از درآمد نفت

و مستمر دستگاههای دولتی بود. ضمناً بودجه جاری به صورت متداول (ابتدایی ترین روش بودجه در بخش هزینه ها) تهیه می شد.

از سال ۱۳۴۳ تحول در نحوه تهیه بودجه در ایران بوجود آمد و روش تنظیم بودجه که تا آن سال تنظیم بودجه با

گردیدند واحدهایی در دستگاه تشکیل دهند زیرا تا قبل از آن معمولاً یکی از ادارات داخلی و واحد مالی عهده دار تنظیم بودجه دستگاه بود.

بدین ترتیب از آن سال به بعد تهیه و تنظیم بودجه جاری و  عمرانی کشور در مرجع وحدی (سازمان برنامه پرداخت می گردید و در واقع کشور دارای دو خزانه مستقل از یکدیگر بود.

در اواخر سال ۱۳۵۱ قانونی به نام «قانون برنامه و بودجه» از تصویب مجلس گذشت که از اول سال ۱۳۵۲ و همزمان با شروع برنامه عمرانی پنجم (آخرین برنامه رژیم سابق) تمامی امور مالی کشور در خزانه واحدی در وزارت دارایی متمرکز گردید و از سال مزبور به بعد کلیه امور مربوط به برنامه ریزی،

برنامه و بودجه و کلیه امور مالی مربوط به فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز گردید.

تا سال ۱۳۵۴ بودجه کلیه دستگاههای دولتی به صورت متمرکز تهیه می گردید و مراجع و مقدمات استانها اختیاری در مورد بودجه دستگاه ذیربط خود نداشتند. از سال ۱۳۵۵ و در اجرای سیاستهای عدم تمرکز تهیه و تنظیم و همچنین اجرای بودجه تعدادی از دستگاههای دولتی از حالت بودجه متمرکز به بودجه استانی تبدیل گردید که در این حالت مسئولین اینگونه دستگاهها در استانهای کشور و در رابطه با بودجه مورد عمل دستگاه خود ذیمدخل و صاحب نظر هستند.

مراحل بودجه

 • بودجه ریزی عملی است پویا و مستمر و در کلیه کشورهایی که با نظام پارلمانی اداره می شوند با تفاوتهای جزئی در وظایف و مسئولیتها بودجه از چهار مرحله جداگانه تشکیل می شود که مجموع این مراحل را دور بودجه ای یا مراحل
 • تصویب بودجه.
 • مرحله اجرای بودجه.
 • مرحله نظارت بر بودجه.

از خصوصیات بودجه این است که قانون می باشد یعنی توسط قوه مقننه هر کشور به تصویب می رسد و پس از تصویب بایستی توسط قوه مجریه به مرحله اجراء گذاشته شود و همچنین منشاء قانون در نظام پارلمانی نوعاً طرح (پیشنهاد از طرف نمایندگان مجلس ارائه شود) با لایحه (پیشنهاد از طرف

بودجه لایحه می باشد.

اولین و سومین مرحله از مراحل فوق توسط قوه مجریه انجام می شود، مرحله دوم خاص قوه مقننه است و چهارمین مرحله مشترکاً توسط قوه مقننه و قوه مجریه انجام می گیرد.

تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

الف- شورای اقتصاد بخشنامه بودجه را تصویب و پس از امضاء رئیس جمهور از طریق سازمان برنامه و بودجه به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.

این بخشنامه حاوی سیاستهای و خط مشی های لازم در امر تهیه

تمام و یا

نمایند. با توجه به اینکه تهیه و تنظیم بودجه بایستی در نیمه دوم سال انجام شود معمولاً بخشنامه بودجه در شهریور ماه هر سال صادر می شود.

ب-دستگاههای اجرایی محلی با توجه به اهداف و جهت گیری های مندرج در لایحه برنامه پنج ساله و مفاد بخشنامه بودجه نسبت به تنظیم بودجه و ارائه آن به سازمان برنامه و بودجه استان اقدام می نمایند.

دستگاههای اجرایی پس از وصول بخشنامه بودجه و بر اساس سیاستها و خط مش های ابلاغ شده و نیز سیاستهایی که در چهارچوب وظائف و اهداف هر دستگاه منطبق با مصالح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بوده دستورالعمل هایی برای تنظیم بودجه تهیه نموده و به واحدهای داخلی خود ابلاغ می نمایند. پیشنهاد بودجه هر دستگاه از پایین ترین رده ها شروع شده و در هر رده نیز جرح و تعدیلات لازم در بودجه های پیشنهادی انجام می شود و نهایتاً بودجه های پیشنهادی واحدهای یک

و بودجه ارسال می گردد.

ج-سازمان برنامه و بودجه استان بودجه دستگاههای اجرایی را بررسی و پس از تأئید به شورای عالی  برنامه ریزی استان ارائه می نماید.

د- شورای عالی برنامه ریزی استان یک نسخه از بودجه دستگاههای اجرایی محلی را به ستاد بودجه وزارتخانه های ذیربط و یک نسخه آن را به سازمان برنامه و بودجه راسال می نمایند.

هـ – شرکت

شرکت های دولتی قبلاً باید به تصویب مجامع عمومی و مراجع صلاحیتدار آنها برسد.

و- ستاد بودجه وزارتخانه ها پس از بررسی و تأئید بودجه تلفیق شده را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می نماید.

ز- در سازمان برنامه و بودجه، بودجه مربوطه در واحدهای تخصصی (

ریزی (سازمان برنامه و بودجه) وسایر

انطباق با سیاستها و خط مشی های اقتصادی کشور که در بخشنامه بودجه به دستگاهها ابلاغ گردیده است مورد رسیدگی قرار دهند.

در این مرحله سازمان برنامه و بودجه بودجه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی و محلی را در ستادهای مختلف بررسی و پس از تأئید و هماهنگی تلفیق نموده و جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد تسلیم می نماید.

ح- شورای اقتصاد پس از بررسی و تأئید بودجه به هیئت  دولت تسلیم و پس از بررسی و تصویب هیئت دولت توسط ریاست جمهوری به عنوان لایحه بودجه از طرف دولت به مجلس تقدیم می شود، طبق قانون لایحه بودجه کل کشور باید منتها تا پنجم دیماه هر سال به قوه مقننه تقدیم شود.

 

می شود که پس از تصویب به صورت قانون برای اجراء به دولت ابلاغ می گردد.

اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بودجه مقرر داشته: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. به سبب اهمیت تصویب بودجه در قوانین و مقررات و آئین نامه های داخلی مجالس قانونگذاری و نیز گاهی سنن و رسوم در کشورهای مختلف جهان مناسک و تشریفات و رویه های خاصی را برای رسیدگی لایحه بودجه قایل شده و پیش بینی کرده است. از جمله در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقررات خاصی برای رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس وجود دارد که به شرح زیر می باشد.:

ماده ۱۰۶- لایحه بودجه کل کشور و یا چند دوازدهم و متمم آن یک شوری خواهد بود و درباره کلیه پیشنهادهای اصلاحی و یا الحاقی طبق معمول عمل خواهد شد.

 

اخذ نشده است از دستور خارج نمی شود.

تبصره- اگر مطالب فوری و فوتی اعم از لوایح و طرحهای دوفوریتی وغیره پیش آید که به تشخصی مجلس تأخیر آن موجب زیان جبران ناپذیری باشد در این صورت برای طرح و تصویب آن زمانی معین می شود. همچنین در مورد فرصت نطق در مورد موافقت و مخالفت با لایحه بودجه بر اساس مفاد بند ج  ماده ۷۶ برای نمایندگان به شرح زیر مقرر گردیده است: برای مذاکره در باب کلیات طرح بودجه سالانه کشور ده ساعت نو برای هر نیم ساعت و برای متمم بودجه و یک دوازدهم و دو دوازدهم پنج ساعت و برای ناطق نیم ساعت.

منظور از مرحله تصویب بودجه، تصویب بودجه پیشنهادی دولت توسط قوه مقننه می باشد اصل تصویب بودجه دولت توسط قوه مقننه از اصول و موازین متداول بودجه ریزی در تمام کشور های تلقی می گردد. تصویب بودجه به مفهوم تأئید و تجویز برنامه های مالی دولت به وسیله قوه مقننه است. در این مرحله، بودجه ای که دولت تهیه و پیشنهاد نموده است قبل از شروع سال مالی اجرای بودجه به

همراه با لایحه پیشنهادی، در جلسه عمومی مجلس مطرح و بعد از بررسیها و تعدیلات لازم تصویب می شود. بودجه بعد از تصویب به دولت ابلاغ و از طرف رئیس جمهور جهت اجرا به کلیه دستگاههای دولتی  ابلاغ می گردد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

اجرای بودجه

سومین مرحله از مراحل بودجه و مهمترین مرحله اجرای بودجه است. برنامه ها و عملیات درآمدها، هزینه ها همه پیش بینی و برآورد هستند و به همین سبب گاه با واقعیتها تطبیق ننموده و انجام تغییراتی را لازم می سازد. برای پرهیز از چنین وضعی و یا به حداقل رسانیدن تغییرات در موقع تهیه و تنظیم بودجه باید کوشش فراوان نمود. که بر اساس اطلاعات و تجربیات و با بکارگیری روشهای سنجیده و نوین بودجه بندی پیش بینی ها و برآورد تا حد امکان به حقیقت واقعیت نزدیک و نزدیکتر باشد ولی این به تنهایی کافی نیست. اگر به هنگام اجرای بودجه تشکیلات صحیح مدیریت منطقی، افراد متخصص، ماهر و ورزیده در کار، روشهای کامل و قابل اعتماد حسابداری و گزارش گیری و عوامل دیگر مورد نیاز را نداشته باشیم بودجه را به ترتیبی که پیش بینی کرده ایم قابل اجرا نخواهد بود و ما را به

ها وعدم وصول به اهداف دولت است که به هیچوجه مطلوب نیست. اجرای بودجه از وظایف و اختیارات خاص دولت است

ن اعتبار منظور در بودجه مصوب را طبق قوانین و مقررا مربوط وصول و هزینه های وزارتخانه و مؤسسات دولتی و سایر اعتبارات منظور در بودجه را در حدود وصولی درآمدها و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال اجرای بودجه پرداخت نمایند.

 

در اجرای بودجه نکات اساسی زیر باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

الف- اجرای بودجه باید در جهت به انجام رساندن برنامه های مصوب و وصول به هدفهای منظور در قانون بودجه باشد.

ب-

می شود و دولت نیز توسط سازمان برنامه و بودجه به نوبه خود اعتبار و یا اعتبارات مربوط به هر یک از دستگاههای دولتی را برای اجراء به آنها ابلاغ می نماید. با توجه به این امر که جزئیات و شرح تفصیلی عملیات دستگاههای دولتی با توجه به تعداد و تنوع دستگاهها و وظایف آنها در قانون بودجه قابل منظور نمی باشد لذا ملزم به مبادله موافقتنامه می باشند.

 

 

موافقتنامه

موافقتنامه سندی است که شرح عملیات مربوط به بودجه مصوب را نشان می دهد این سند بین سازمان برنامه و بودجه

طرح و در مورد اعتبارات بودجه جاری موافقتنامه مصوب در بودجه کل کشور از دریافت وجه تا پرداخت به ذینفع در فصل آینده تشریح می گردد.

 

نظارت بر بودجه

نظارت با کنترل بودجه آخرین مرحله از مراحل بودجه است. اصولاً کنترل بودجه به دو نوع کنترل مالی و کنترل اداری تقسیم می شود. کنترل مالی از طریق استقرار و نگهداری سیستم حسابداری برای ثبت درآمد و هزینه اعمال می گردد. منظور از کنترل اداری این است که بودجه به عنوان وسیله مؤثری برای نیل به هدفها به کار می رود. برخلاف کنترل مالی که منظور اصلی عدم تجاوز هزینه های دولت از اعتبار مصوب صرفنظر از عملیات است. در کنترل اداری هدف در وهله اول به چگونگی نتایج حاصله از پرداخت مخارج معطوف می گردد زیرا ممکنست وجهی که پرداخت شده در حدود اعتبارات مصوب باشد ولی در مقابل کار قابل توجهی صورت نگرفته باشد با این وصف می توان سیستم حسابها را بنحوی تنظیم کرد که علاوه بر کنترل مالی

کشور ذیحسبان که نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره مالی دستگاههای دولتی را در مرکز و شهرستانها عهده دار می باشند بر نحوه مصرف بودجه دستگاهها نظارت نموده و مراقبت می نمایند که اعتبارات بودجه در محل و موضع خود به مصرف برسد.

ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی : ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به

زیر را به عهده خواهد داشت:

 • نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط به صحت و سلامت آنها.
 • نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

نگاهداری

سسات و نهادهایی عمومی غیر دولتی (موضوع ماده ۵ قانون محاسبات) در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهد شد.

همانطوریکه ملاحظه می گردد از یک طرف نقش ذیحساب در دستگاه اجرایی و ارتباط او با دستگاه و چار چوب وظایف و مسئولیتهای او را مشخص می کند و از طرف دیگر مهمترین ابزار اعمال مسئولیتهای نظارتی وزرات امور اقتصادی و دارایی در نظام مالی کشور را معرفی و تبیین می نماید.

از اینرو نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و نظارت عملیاتی بر بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می شود. نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تأمین می شود به منظور ارزشیابی و مقایسه با هدفها و مقایسه پیشرفت کار بعهده سازمان برنامه و بودجه می باشد. از نظر زمانی نیز می توان نظارت را به سه طریق نظارت قبل از خرج، نظارت ضمن خرج و نظارت بعد از خرج تقسیم نمود.

دستگاههای دولتی مکلفند در هر سال و قبل از شروع

نوعی نظارت قبل از خرج دستگاه برنامه ریزی کشور به نحوه خرج بودجه تلقی نمود که سازمان برنامه و بودجه این نظارت را انجام دهد.

همچنین دستگاه های دولتی صرفاً در حدود اعتباراتی که به آنها تخصیص داده می شود ایجاد تعهد نمایند و تخصیص اعتبار نیز در حدود امکانات مالی کشور و بر اساس اهمیت نیازها و اولویتها داده می شود. پس مبادله موافقتنامه و نیز مکانیسم تخصیص از ابزارهای کنترل قبل از خرج هستند.همانطوریکه قبلاً اشاره شد کمیته تخصیص متشکل از مسئولین وزارت امور اتقصادی و

وظایف روزمره خود انجام دهند و همچنین نظارتی که سازمان برنامه و بودجه ملکف است توسط عوامل خود از پیشرفت کار طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی به عمل می آورد می توان از نظارت ضمن خرج دانست.

با توجه به این  موضوع که بر اساس مفاد قانون محاسبات دستگاههای دولتی مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز

به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به ریاست جمهوری اسلامی تسلیم نماید.

 • گزارشهای شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و فعالیتهای توجه به پرداختهای انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص
 • در سال گذشته پیش بینی وضع جاری سالجاری و سال بعد.

می توان مجموعه اقدامات اخیر را نیز نظارت بعد از خرج تلقی نمود.

 

بودجه متداول

بودجه متداول یا سنتی بودجه ای که در آن اعتبارات هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص می گردد در این روش بودجه ریزی نوع و ماهیت هزینه نشان داده می شود، ولی مشخص نیست

فصول و مواد برای هر یک از مخارج جاری و سرمایه ای اعتباری معین تصویب می شود تا هزینه های مربوط به کالا و خدمات خریداری شده در سال اجرای بودجه در محدوده مصوب انجام شوند.

بدیهی است هر اندازه که اعتبارات مصوب و فصول و مواد هزینه بیشتری تقسیم شوند به همان میزان انعطاف پذیری اجرای بودجه و وسیعتر شدن اختیارات مسئولان اجرای بودجه خواهد شد.

 

بودجه عملیاتی

در بودجه عملیاتی بر تفکیک اعتبارات به وظایف برنامه ها و فعالیتها و طرحها حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای دولتی طبق روشهای عملی و فنی و مانند حسابداری قیمت تمام شده محاسبه و اندازه گیری می شود، ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها و عملیات

با «اندزه گیری کار» محاسبه می شود.

در بودجه عملیاتی مانند منابع مالی بکار رفته در برنامه ها و عملیات خدمات و کالاهای تولید شده و حاصل نهایی در هر یک از واحدهای سازمانی ارتباط داده می شوند. مثلاً مواد و مصالح ساختمانی خریداری شده توسط یک سازمان دولتی بخشی از قیمت تمام شده جاده، پل یا ساختمان تلقی و

ار می گیرد.

 

بودجه برنامه ای

بودجه برنامه ای است که در آن اعتبارات بر حسب وظایف برنامه ها و فعالیتهای سازمان دولتی در سال مالی اجرای بودجه پیش بینی شده باشد. به عبارت

گردد.

در بودجه برنامه ای مبنای برآورد هزینه همان عملیات دستگاه است که برحسب برنامه ها و فعالیتها طبقه بندی می شود و دسته بندی هزینه به تفکیک فصول و مواد هزینه در قالب برنامه و فعالیت انجام می گردد. به عبارت دیگر در بودجه برنامه ای ابتدا برنامه و یا فعالیت مشخص بر اساس حجم کار پیش بینی می شود و در مرحله دوم هزینه اجرای ‌آن بر حسب فصول و مواد هزینه برآورد می گردد.

با توجه به اینکه برنامه جزئی از وظیفه است لذا بودجه برنامه ای از ‌آنجا که برنامه بالاترین سطح طبقه بندی کارهای اجرایی یک دستگاه است مراتب بالاتر سازمان را در بر می گیرد. به عبارت دیگر یک وظیفه از چند برنامه تشکیل شده است. مثلاً وظیفه آموزش و پرورش ممکن است به برنامه های زیر تقسیم شود:

برنامه آموزش ابتدایی- برنامه آموزش راهنمایی- برنامه آموزش متدوسطه- برنامه آموزش کودکان استثنایی- برنامه امور تربیتی و پرورشی.

برنامه تربیت معلم آموزش عمومی- برنامه و تحقیق و برسی- برنامه خدمات اداری-برنامه خدمات رفاهی- برنامه ورزش در مدارس.

هر کدام از برنامه ها نیز به یک یا چند فعالیت یا طرح تقسیم می گردد.

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

کاربرد  سرفصلهای بودجه ای

-کاربرد  سرفصلهای بودجه ای

الف- به ازای مصوب ابلاغی برنامه  ای و ردیفهای فرعی ثبت زیر انجام می گیرد.

محل اعتبارات مصوب

تخصیص اعتبار

اعتبار مصوب

ج- ضمناً معادل حجم تخصیص داده شده از محل اعتبارات ردیفهای عمومی ثبت زیر انجام می گیرید.

تخصیص اعتبار

دستگاه اجرایی

د- دستگاههای اجرایی دارای سیستم بودجه متمرکز معادل اعتبار حواله شده و ابلاغی  به واحدهای تابعه در شهرستانها حسب مورد ثبت های زیر انجام می گیرد.

۱- د حوالجات    استانها. بودجه برنامه ای

تخصیص اعتبار

۲- د حوالجات     استانها. ردیفهای عمومی

تخصیص اعتبار

 

۳- د حوالجات        استانها. ردیفهای فرعی

تخصیص اعتبار

عملیات بستن حسابهای بودجه ای:

دستگاه اجرایی

اعتبار مصوب

تخصیص اعتبار

حوالجات     استانها. بودجه برنامه ای

حوالجات      استانها. ردیفهای عمومی

حوالجات     استانها.  ردیفهای فرعی

 

۲-کاربرد سرفصهای دریافت و پرداخت

الف- به ازای خزانه یا سایر منابع حسب مورد ثبت زیر انجام می گیرد.

بانک پرداخت عمومی

دریافت

مربوط به تنخواه گردان، معادل وجوه دریافتی بابت تنخواه گردان

ب- ۱ بانک پرداخت عمومی

تنخواه گردان حسابداری

هنگام پرداخت تنخواه گردان به کارپرداز یا اداره تدارکات اقدام به ثبت زیر می شود.

ب-۲- تنخواه گردان پرداختچ

بانک پرداخت عمومی

در صورت پرداخت معادل اسناد ارائه شده حسب مورد به صورت زیر ثبت خواهد شد.

 

بانک پرداخت عمومی

هزینه ردیفهای عمومی دولت

بانک پرداخت عمومی

هزینه بابت کد فرعی

بانک پرداخت عمومی

پرداختی سایر منابع

بانک پرداخت عمومی

ج- هنگام پرداخت پیش پرداخت !

پیش پرداخت سالجاری

 

پیش پرداخت یا علی الحساب می باشد:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

پیش پرداخت سالجاری

هـ –۲- مبلغ هزینه کمتر از پیش پرداخت یا علی الحساب می باشد و تفاوت به صورت نقد به حساب بانکی واریز می گردد:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

بانک خدمات عمومی

پیش پرداخت سالجاری

هزینه بابت بودجه برنامه ای

بانک خدمات عمومی

پیش پرداخت سالجاری

ضمناً چنانچه اسناد هزینه کمتر از مبلغ پیش از پرداخت یا علی الحساب باشد و در چندین مرحله تحویل گردد

شود.

هـ –۳- مبلاغ هزینه بیشتر از علی الحساب یا پیش پرداخت می باشد:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

پیش پرداخت سال جاری

بانک پرداخت عمومی

هزینه بابت بودجه برنامه ای

علی

پرداخت عمومی

یعنی ما به التفاوت به صورت وجه نقد بحساب سازمان دولتی واریز می گردد.

 

ز- پرداخت حقوق و مزایا

۱)هنگام پرداخت مساعده معادل نصف خالص پرداختی حقوق و مزایای ماهانه:

حساب موقت بانکی. اسناد حقوق و مزایا

بانکی پرداخت عمومی

۲)هنگام پرداخت بقیه خالص پرداخت حقوق و مزایی ماهانه به حساب کارکنان:

حساب موقت بانکی. اسناد حقوق و مزایا

بانکی پرداخت عمومی

به لحاظ برقراری کنترل ورودی اسناد حقوق و مزایای ارسالی به بانک پرداخت کند. حقوق اسناد از سرفصلهای فوق شدیداً تأکید می گردد. بدیهی است مانده بدهکار سرفصل حساب موقت بانکی

کننده تأئید و تحویل نشده است.

۳)هنگام وصول لیستهای تایید شده از بانک مبنی بر واریز وجه به حساب های جاری کارکنان:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

حساب موقت

. بابت بازنشستگی

بانک پرداخت عمومی. سایر بدهیها.

 

ح- هنگام واریز کسورات قانونی به حسابهای مربوطه:

هنگام واریز بیمه و مالیات مکسوره به حسابهای مربوطه:

حساب درآمدهای ارسالی

حساب درآمدهای عمومی و وصولی

 

 

هنگام واریز بازنشستگی مکسوره بحسابهای مربوطه:

کسور بازنشستگی ارسالی

کسور بازنشستگی وصولی

توضیح آنکه برای بدهی های کارکنان به اشخاصل ثالث سرفصلی پیش بینی شده و وجوه مذکور طی چکهای جداگانه بضمیمه فهرست بدهی جهت واحدهای مربوط ارسال

بازنشستگی بیمه و یا سایر بدهیها دروجه ذنیفع پرداخت نمود . در این صورت  هنگام وصول لیستهای تأئید شده از بانک مبنی بر واریز وجه به حساب جاری کارکنان و با  عنایت به این مسئله که چنانچه وجوه مکسور به حسابهای غیر از خزانه واریز شود از سر فصل حسابهای درآمد های وصولی غیر قابل انتقال و درآمدهای ارسالی غیر قابل انتقال استفاده می شود خواهیم داشت:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

حسابهای موقت بانکی. اسناد حقوق و مزایا

درآمدهای وصولی غیر قابل انتقال. مالیات

درآمدهای وصولی غیر قابل انتقال. بیمه

کسور بازنشستگی وصولی

سایر کسورات وصولی

و در هنگام واریز کسورات قانونی به حسابهای مربوطهه به

ارسالی

سایر کسورات ارسالی

بانک پرداخت عمومی

چون در دستورالعمل حسابداری برای بدهیهای کارکنان به اشخاص ثالث سرفصلی پیش بینی نشده و در ثبتهای فوق تحت عنوان سایر کسورات وصولی و سایر کسورات ارسالی استفاده شده مستقیماً میتوان حساب بانک پرداخت عمومی را بستانکار نمود. (چک

غیر قابل انتقال. بیمه

کسور بازنشستگی وصولی

معادل سایر کسورات و بدهی کارکنان به اشخاص ثالث = بانک پرداخت عمومی

و در هنگام واریز کسورات قانونی به حساب قانونی به حسابهای مربوطه:

 

درآمدهای ارسالی غیر قابل انتقال. مالیات

کسور بازنشستگی ارسالی

بانک پرداخت عمومی

عملیات حسابهای دریافت و پرداخت

چنانچه ذیحسابی برای

 

حساب انتقالی تا پایان سال

حساب بانک پرداخت عمومی

یا

۲-ثبت زیر در دفاتر سال جدید و انتقال موجودی با صدور فرم برگشتی به خزانه صورت می گیرد:

افتتاح در سال جدید= بانک پرداخت عمومی

حساب انتقالی آغاز سال

انتقال به خزانه در سال جدید= حساب انتقالی آغاز سال

بانک پرداخت عمومی

چنانچه ذیحسابی برای انجام عملیات خود از تنخواه گردان به حسابداری استفاده مینماید ثبت انتقال مانده مصرف نشده و واریز آن به خزانه به شرح زیر عملیات فوق خواهد بود با این تفاوت که به جای سر فصل دریافتی از خزانه از تنخواه گردان حسابداری

ضمناً در صورتیکه کسورات قانونی به حسابهای غیر از خزانه واریز شود از سرفصل حسابهای «درآمدهای وصولی غیر قابل انتقال» و «درآمدهای ارسالی غیر قابل انتقالی» استفاده می شود.

انتقال مانده مصرف نشده در صورت استفاده از حساب تنخواه گردان

۱-هنگام انتقال موجودی بانک به سال بعد

حساب انتقالی پایان سال

بانک پرداخت عممی

۲-معادل مانده مصرف نشده از بابت تنخواه گردان حسابداری ثبت زیر را انجام می دهیم:

تنخواه گردان حسابداری

حساب انتقالی پایان سال

۳-ثبت مانده مصرف نشده در دفاتر سال جدید و انتقال موجودی با صدرو فرم برگشتی:

انتقال موجودی نقد از سال قبل:

بانک پرداخت عمومی

حساب انتقالی آغاز سال

 

انتقال موجودی نقد به خزانه:

حساب انتقالی آغاز سال

بانک پرداخت عمومی

 

واریز تنخواه گردان:

بدنبال ثبت عملیات فوق و انتقال مانده مصرف نشده عملیات واریز تنخواه گردان به شرح زیر می

از محل تنخواه گردان حسابداری پرداخت گردیده و وجه آن تا پایان سال قبل دریافت نشده درخواست وجه به

در دفاتر انجام می گیرد. (برحسب مورد)

الف- ۱-تنخواه گردان حسابداری

دریافتی از خزانه. بودجه برنامه ای

الف-۲- تنخواه گردان حسابداری

دریافتی از خزانه. بودجه برنامه ای

ب- مانده حسابهای پیش پرداخت و علی الحساب جاری نیز به پای تنخواه گردان حسابداری واریز و به شرح زیر در دفاتر ثبت می شود:

تنخواه گردان حسابداری

در سال بعد با حساب النتقالی آغاز سال و پیش پرداخت یا علی

انتقال مانده مصرف نشده و واریز تنخواه گردان حسابداری بر حسب مورد به یکی از روشهای مذکور عملیات زیر جهت تهیه تراز بسته بعمل می آید.

بدیهی است در مورد تنخواه گردان پرداخت بموقع از طرف کارپرداز و اداره تدارکات اقدام خواهد شد و نسبت به ارائه اسناد هزینه یا واریز وجه نقد پایان سال اقدام می گردد و ثبت زیر انجام و مانده حساب تنخواه گردان پرداخت صفر می شود.

۱-ارائه اسناد هزینه به میزان تنخواه گردان پرداخت و احتساب هزینه ها به این حساب:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

تنخواه گردان پرداخت

۲-ارائه اسناد هزینه به میزان کمتر از تنخواه گردان پرداخت و واریز وجه نقد تا میزان دریافتی تنخواه گردان پرداخت توسط کارپردا یا اداره تدارکات.

 

هزینه بابت بودجه برنامه ای

بانک پرداخت عمومی

تنخواه گردان پرداخت

۳-اسناد هزینه ارئه نگردیده و کل مبلغ وجه دریافتی بابت تنخواه گردان پرداخت توسط کارپرداز با اداره تدارکات بحساب بانک جهت تسویه تنخواه گردان پراخت واریز می گردد.

بانک پرداخت عمومی

تنخواه گردان پرداخت

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

عملیات بستن حسابهای دریافت و پرداخت:

دریافتی از خزانه بابت بودجه برنامه ای

دریافتی از خزانه بابت ردیفهای عمومی

دریافتی از خزانه بابت ردیفهای فرعی

دریافتی بابت سایر منابع

هزینه ردیفهای عمومی

هزینه ردیفهای فرعی

پرداختی سایر منابع

 

بستن حساب درآمدها:

درآمدهای عمومی وصولی

درآمدهای عمومی ارسالی

درآمدهای خصوصی وصولی

درآمدهای خصوصی ارسالی

درآمدهای ارسالی غیر قابل انتقال

درآمدهای وصولی غیر قابل انتقال

کسور بازنشستگی وصولی

کسور بازنشستگی ارسالی

 

 

 

 

 

۳-وجوه بازنشستگان و موظفین

الف- گروه  حسابهای دریافت و پرداخت بابت بازنشستگان و موظفین

ب- استرداد وجوه  کسور بازنشستگی

یکی دیگر از وجوه مستقلی که میتوان به طور جداگانه در حیطه فعالیتهای مالی ذیحساب مورد مطالعخ

ذیحسابی برای آشنایی دانشجویان عزیز با خصوصیات بازنشستگان و موظفین که مورد بحث قرار می گیرد لازم است ذیلاً اشاره ای به بعضی از موارد آن بنماییم.

بازنشسته- بر اساس بند ح ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری «وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صاحدید از حقوق بازنشستگی استفاده می کند.

 

ادغام و سازمان واحدی را به نام مدیریت و برنامه ریزی تشکیل داده اند همچنین سازمان بازنشستگی کشوری و مرکز آموزش مدریت دولتی و سازمان اسناد ملی ایران تحت پوشش سازمان مذکور می باشد).

 

 

موظفین (وظیفه بگیر)

وظیفه بگیران شامل دو گروهند:

گروه اول وضعیت مستخدمینی است. که طبق مفاد ماده ۷۹۸۰ قانون استخدام کشوری قادر به کار کردن نبود. و از حقوق تصریح شده در قانون مذکور استفاده می کنند.

ماده ۷۹-

 

ل کمتر باشد خدمت او ۱۵ سال منظور می شود.

تبصره ۲- در صورتیکه مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می گیرد.

ماده ۸۰- هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار می گردد.

گروه دوم وراث قانونی متوفی (فرزندان، پدر، مادر، زوج و زوجه دائمی) که در کفایت مستخدم بوده اند بر اساس و شرائط مندرج در قانون استخدام کشوری حقوق وظیفه به آنان تعلق می گیرد.

سازمان بازنشستگی کشوری:

هر چند در ایران باستان بخصوص در دروان هخامنشیان ۷۰ سالگی سن بازنشستگی کارکنان دولت بوده که حکایت از اهمیت این امور برای دوران خدمت می باشد ولی به طور مدون مبدأ مقررا بازنشستگی

تابع وزارت دارایی تشکیل گردید و از اوائل اسل ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی تأسیس اساسنامه ای اداره می گردید. و در حال حاضر سازمان بازنشستگی تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و به عنوان مرجع رسمی پرداخت کننده حقوق بازنشستگان و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری است.

 

منابع تأمین درآمد سازمان بازنشستگی

 • بر اساس ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری کلیه دستگاههای مشول قانون مذکور مکلفند هر ماه ۵/۸% از جمع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی خود را کسر و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپرازند. (نیمه دوم سال ۷۹ کسور بازنشستگی سهم کارمند به ۹% و
 • ماه اول هر گونه افزایش حقوق کارمندان به نفع صندوق واریز می گردد.
 • در صورت عدم کفایت پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین کمک دولت از محل درآمد عمومی بعنوان منبع تأمین درآمد صندوق به شمار می آید.

کلیه کسورات فوق تحت کسور بازنشستگی از طرف ذیحسابی به حساب سازمان بازنشستگی کشور واریز می گردد. از طرفی بابت پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین دستگاه اجرایی متبوع خود و بر اساس احکام بازنشستگی

پرداخت حقوق ماه بعد درخواست وجه صادر و سازمان ذیحسابی مربوط اقدام می نماید، این عملیات مستمراً تا پایان سال ادامه دارد.

 

 

 

فصل پنجمعناوین حسابهای مورد عمل اقلام دریافتی و پرداختی بابت بازنشستگان و موظفی

 

 

       عنوان حساب کل
 

 

دریافتی بابت بازنشستگان و موظفین
بانک پرداخت بازنشستگان و موظفین
علی الحساب بازنشستگان و موظفین
پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
تنخواه گردان حقوق بازنشستگان و موظفین
عنوان حساب معین
تنخواه گردان حسابداری بازنشستگان و موظفین
دریافتی بابت بازنشستگان و موظفین
بانک پرداخت بازنشستگان و موظفین
علی الحساب بازنشستگان و موظفین
پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
تنخواه گردان حقوق بازنشستگان و موظفین

کاربرد سرفصها:

الف- برابر وجوه دریافتی از سازمان بابت تنخواه گردان حسابداری بازنشستگان و موظفین

بانک پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

تنخواه گردان بازنشستگان و موظفین

ب- معادل پرداخت های انجام شده بابت حقوق و بازنشستگی

ابتدا معادل خالص پرداختی چک صادر و به ضمیمه فهرست حقوق به بانک ارسال می شود لذا جهت برقراری کنترل بیشتر از سرفصل حساب موقت بانکی حقوق بازنشستگان و موظفین استفاده می گردد که در دستو

 

پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

در ثبتهای فوق چنانچه درآمدهای مکسوره مستقیماً به حساب خزنه واریز گردد از سرفصل درآمد عمومی و وصولی و درآمد عمومی ارسالی استفاده می گردید.

د- معادل اقلام دریافتی بعدی از سازمان بابت پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

دریافتی بابت بازنشستگان و موظفین

هـ – معادل وجوه پرداختی به عامل ذیحساب بابت تنخواه گردان پرداخت بازنشستگان و موظفین

تنخواه گردان پرداخت، حقوق بازنشستگان و موظفین (عامل ذیحساب)

بانک پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

و- معادل علی الحساب پرداختی به بازنشستگان تا صدور حکم بازنشستگی آنها:

علی الحساب بازنشستگان و موظفین

بانک پرداخت، حقوق بازنشستگان و موظفین

بین سرفصلهای این گروه همواره رابطه زیر برقرار است:

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

فصل ششم:

سپر

سپرده:

ماده ۳۰ قانون محاسبات سپرده را به شرح زیر تعریف نموده است:

الف- وجوهی که طبق مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تفییع حقوق دولت دریافت می گردد. و استرداد و یا ضبط آن تابع شرائط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

ب- وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی

دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث توزیع می گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.

از مصادیق بارز بند الف این ماده سپرده های مربوط به معاملات دولتی از قبیل سپرده شرکت در مناقصه و یا سپرده حسن انجام کار است. از جمله مصادیق همانطور که تصریح شده است سپرده هایی است که بدستور مراجع قضایی در دادگستری دریافت می گردد و هدف آن تأمین حقوق احتمالی اشخاص و یا استیفای حقوق دولت در صورت محکومیت اشخاص می باشد. در مورد بند ج به موجب ماده ۱۴ قانون محاسبات عمومی وجوهیکه وسیله وزارت خانه ها و موسسات دولتی

می گردد. باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد واریز شود، وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

تبصره- رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز

را فراهم نماید.

 

انواع سپرده های دریافتی:

بر اساس تعاریف فوق (ماده ۳۰ قانون محاسبات) سپرده ها به شرح زیر تقسیم می گردند:

 • سپرده شرکت در مناقصه
 • سپرده شرکت در مزایده
 • سپرده حسن انجام کار یا معامله
 • سپرده قضایی
 • سپرده عادی

الف- عملیات حسابداری مربوط به سپرده:

الف- ۱-هنگام  دریافت اعلامیه بانکی حاکی از واریز سپرده به حساب بانک دریافت وجوه سپرده:

بانک- دریافت وجوه سپرده

سپرده های دریافتی

الف-۲- انتقال وجوه سپرده از حساب بانک وجوه سپرده به حساب تمرکز وجوه سپرده در خزانه:

خزانه- تمرکز وجوه سپرده

بانک دریافت وجوه سپرده

الف-۳- تنخواه گردان واگذاری از طرف خزانه به منظور استرداد سپرده ها:

بانک رد وجوه سپرده

تنخواه گردان رد وجوه سپرده

 

گردان رد وجوه سپرده

الف-۵- هنگام دریافت وجوه استردادی از خزانه به منظور تکمیل تنخواه گردان رد وجوه سپرده:

بانک رد وجوه سپرده

خزانه تمرکز وجوه سپرده

بین حسابهای فوق همواره رابطه زیر برقرار است:

 • سپرده عامل ذیحساب از طرف ذیحساب و افتتاح حساب تنخواه گردان رد سپرده عامل ذیحساب سرفصل حساب و ثبت های زیر به حسابهای گروه سپرده اضافه می شود:

درموقع

رد سپرده عامل ذیحساب

بانک رد وجوه سپرده

۲-هنگام پرداخت وجه سپرده های استردادی ذیحساب به منظور تکمیلآ تنخواه گردان رد سپرده عامل ذیحساب ثبت زیر انجام می گیرد:

سپرده های دریافتی

بانک رد وجوه سپرده

ب- عملیات بستن حسابهای گروه سپرده:

سپرده های دریافتی

تنخواه گردان رد سپرده

خزانه. تمرکز وجوه سپرده

بانک رد وجوه سپرده

تنخواه گردان رد سپرده عامل ذیحساب

 

ج- عملیات افتتاح حسابهای گروه سپرده در آغاز سال مالی جدید

خزانه تمرکز وجوه سپرده

بانک رد سپرده

تنخواه

گردان رد سپرده

 

حساب مستقل وجوه اختصاصی

بخشی که در اینجا به عنوان حساب مستقل مورد استفاده قرار می گیرد و در حیطه فعالیتهای مالی اکثر ذیحسابیهای دستگاههای اجرایی مشاهده می شود، مجموعه حسابهای درآمد و هزینه اختصاصی است. همانطور که در تعریف درآمد اختصاصی در فصل قبل آمده بود درآمدی را میتوان تحت درآمد اختصاصی تلقی نمود. که اولاً در قانون

قانون بودجه هر سال تحت این عنوان جزء اقلام منابع بودجه درج و طبقه بندی شود. ثانیاً محل

دارای یک یا  چند نوع درآمد اختصاصی می باشد. مثلاً درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پروش عبارت است از: درآمد حاصل از فروش محصولات فنی حرفه‌ای.

علیرغم آنکه درآمدها و هزینه های اختصاصی دستگاههای اجرایی بسیار متنوع است و قاعدتاً وصول مصرف آنها تابع قوانین و مقررات معینی می باشد ولی طبق اصل ۵۳ قانون اساسی جمهور اسلامی ایران کلیه وجوهی که در این رابطه توسط دستگاههای اجرایی وصول می گردد، باید به حسابهایی که خزانه تعیین می کند واریز گردد و وجوه لازم برای انجام این نوع مخارج باید از محل اعتبار مربوط از خزانه درخواست شود یعنی دستگاههای اجرایی قبل از واریز درآمد اختصاصی خود به خزانه مجاز به برداشت از آن و انجام هزینه نیستند.

در قانون محاسبات عمومی کشور تحت عنوان هزینه اختصاصی تعریفی وجود ندارد. در اینجا منظور هزینه هایی است که از محل درآمد اختصاصی طی مقررات خاصی توسط دستگاههای اجرایی به مصرف می رسد.

همان طور که در صفحه ۸۷ نقل شده است عملیات مربوط به

اجرایی ذیربط معادل اعتبار اختصاصی مصوبه خود ثبت زیر را انجام می دهند:

اعتبار اختصاصی مصوب

دستگاه اجرایی. اختصاصی

ب- ذیحسابی بایستی برای درآمد اختصاصی دستگاه متبوع خود از طریق خزانه حساب جاری غیر قابل برداشت افتتاح نماید و به هنگام دریافت درآمد اختصاصی برابر وجوه واریزی (دریافت درآمد اختصاصی) در دفاتر به شرح زیر ثبت نماید:

بانک درآمد اختصاصی

درآمد اختصاصی وصولی

ج- در هنگام انتقال وجه به خزانه به طور ماهیانه موجودی حساب درآمد اختصاصی به حساب مزبور انتقال می یابد:

خزانه- تمرکز وجوه اختصاصی

بانک درآمد اختصاصی

د- معادل وجوه مورد درخواست ذیحسابی از محل در آمد اختصاصی وصولی به حساب بانک پراخت وجوه اختصاصی ثبت زیر صورت می گیرد.

بانک پرداخت اختصاصی

خزانه- تمرکز وجوه اختصاصی

هـ – پرداخت های انجام شده از محل وجوه دریافتی از خزانه حسب مورد به شرح زیر می باشد:

 • پرداخت پیش پرداخت

پیش پرداخت از محل اخصاصی

بانک

اختصاصی

۳-پرداخت تنخواه گردان از محل درآمد اختصاصی

تنخواه گردان همراه از محل درآمد اختصاصی

بانک پرداخت اختصاصی

و- هنگام وصول اسناد هزینه از محل پیش پرداخت علی الحساب و یا تنخواه گردان پرداخت در سرفصل هزینه از درآمد اختصاصی بدهکار و در هر یک از سرفصل های پیش پرداخت از محل درآمد اختصاصی و علی الحساب از محل اختصاصی و یا تنخواه گردان پرداخت از محل درآمد اختصاصی حسب مورد بستان کار ثبت می گردد.

بدیهی است کسور قانونی از محل پرداختهای این بند در سرفصل گروه حسابهای درآمد ثبت می گردد.

 

عملیات بستن حسابهای اختصاصی

۱-بستن حسابهای بودجه ای اعبتارات اختصاصی

دستگاه اجرایی- اختصاصی

اعتبار اختصاصی مصوب

۲-بستن

شده باشد در این صورت برای بستن حساب ثبت زیر را دارد:

درآمد اختصاصی

هزینه از محل درآمد اختصاصی

ب- به هنگام بستن حسابها در صورتیکه معادل درآمد اختصاصی علاوه بر هزینه انجام شده پیش پرداخت یا علی الحساب یا تنخواه گردان پرداخت از محل درآمد اختصاصی تسویه نشده نیز وجود دارد. بستن آن در دفاتر حسب مورد به شرح زیر خواهد بود:

درآمد اختصاصی وصولی

هزینه از محل درآمد اختصاصی

علی الحساب از محل درآمد اختصاصی

پیش پرداخت از محل درآمد اختصاصی

تنخواه گردان پرداخت از محل  درآمد اختصاصی

ج- در صورتیکه بانک پرداخت وجوه اختصاصی دارای مانده باشد قبل از بستن حساب جاری را به حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد اختصاصی برگشت می دهیم:

خزانه تمرکز وجود درآمد اختصاصی

بانک پرداخت وجوه اختصاصی

سپس در صورتیکه معادلآ درآمد اختصاصی هزینه نشده و موجودی بانک نیز مانده نداشته باشد ثبت بستن حسابها به شرح زیر است:

درآمد اختصاصی وصولی

هزینه از محل درآمد اختصاصی

حساب انتقالی پایان سال

حساب انتقالی پایان سال

خزانه تمرکز وجوه اختصاصی

چنانچه دستگاه اجرایی وصول کننده درآمد اختصاصی مجاز به انتقال و استفاده از مازاد درآمد اختصاصی در سال بعد نباشد مانده حساب به حساب درآمد عمومی کشور منظور می شود.

درآمد اختصاصی وصولی

درآمد عمومی وصولی

و پس از دریافت تأئیدیه در خصوص واریز وجه مذکور به حساب درآمدی عمومی ثبت زیر انجام می گیرد.

درآمد عمومی

خزانه

 

خزانه تمرکز وجوه درآمد اختصاصی

حساب انتقالی آغاز سال

 

گروه حساب اوراق بهادار

گروه حساب مستقلی که می توان بطور جداگانه در حیطه فعالیتهای مالی اکثر ذیحسابها مورد مطالعه قرارداد مجموعه حسابهای مربوط به اوراق بهادار است.

اوراق بهادار شامل آن دسته از اسناد هستند که به سفارش اداره کل اوراق بهادار در شرکت چاپخانه دولتی ایران روی کاغذ خاصی (با خمیرمایه آرم جمهوری اسلامی ایران) با هرگونه علائم اختصاصی دیگر که از طرف هیئتی مرکب از دو نفر نماینده وزات امور

شده چاپ می گردد.

سفارش تهیه کاغذ اوراق بهادار با امضاء مدیر عامل چاپخانه دولتی و رئیس هیئت به نام چاپخانه دولتی بعمل می آید این سفارش معمولاً به کارخانجات مشهور کاغذ سازی سایر کشورها داده می شود و زیر  نظر نماینده.

هیئت نظارت به کشور وارد و تحویل انبار چاپخانه مذکور می گردد.

کاغذ مورد احتیاج هر سفارش به میزانی که از طرف مدیر عامل چاپخانه یاکسی که از طرف او مجاز است تعیین و به تأئید هیئت نظارت طی تنظیم

چاپ سفارش نظارت دارد و نهایتاً اوراق چاپ شده و ضایعات حاصله و کاغذ مصرف شده طی صورتجله ای با امضا ناظر مخازن و ناظر چاپ از آنها تحویل مرجع ذیصلاح می گردد. از جمله ضایعات مربوط به کمسیون امحاء تحویل طی تشریفات مندرج در آئین نامه مربوطه می شود.

ناگفته نماند ضمن  اینکه مسئولیت چاپ و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه از وظایف وزارت اقتصادی و دارایی است ولی ماهیت آنها با اوراق بهادار کاملاً متفاوت است.

اسناد خزانه اسناد بی نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابد.

اوراق قرضه اوراق بی نام یا بی نامی است که برای قسمتی از اعبتارات مورد نیاز برنامه های عمرانی

 

کاربرد سرفصلهای این گروه حساب در ذیحسابی دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد که به اقتضای وظایف خود مبادرت به فروش و مصوب ارواق بهادار می نمایند ضمناً عامل فروش اسناد تجاری (چک، سفته، برات، بارنامه) بانک ملی ایران است ولی فروش یا مصرف اوراق بهادار حسب مورد جزء وظایف ذیحساب است.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

درخواست اوراق بهادار

دیحسابی درخواست خود را به میزان اوراق مورد نیاز به اداره کل اوراق بهادار ارسال می دارد و پس از دریافت اوراق بهادار ثبت می  گیرد:

الف-        مخزن اوراق بهادار

 

منظور یا فروش.

تنخواه گردان اوراق بهادار

مخزن اوراق بهادار

حساب تنخواه گردان اوراق بهادار در حکم حساب تنخواه

آن اقدام گردد.

ج- برابر بهای اورق بهادار مصرفی و فروش رفته توسط ذیحسابی و یا جمعداران واحدهای تابعه:

اوراق بهادار

مخزن اوراق بهادار

عملیات بستن حسابهای اوراق بهادار

الف- معادل مانده حساب اوراق بهادار مصرفی در پایان سال به پای حساب اداره کل اوراق بهادار به شرح زیر می شود:

اداره کل اوراق بهادار

اوراق بهادار مصرفی

ب- پس از ثبت اصلاحی فوق عملیات بستن سایر حسابها به شرح زیر می باشد:

 

حساب صورت می گیرد:

در دفاتر: مخزن اوراق بهادار

سال جدید: تنخواه گردان انتقالی آغاز سال

حساب انتقالی آغاز سال

اداره کل  اوراق بهادار

فصل هفتم :

طرحهای عمرانی

اعتبارات طرحهای عمرانی

مجموعه عملیات منظم و خدمات مشخصی که طی مدت معین برای هدفهای برنامه های عمرانی و یا تحصیل دارییها ثابت انجام می شود طرح عمرانی می گویند یا طرح عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا

می شود و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع طرح مطالعاتی طرح غیر مطالعاتی، طرح غیر انتفاعی و طرح انتفاعی تقسیم می شود.

 • طرح یا پروژه ای که صرفاً برای مطالعه در امر خاصی توسط واحدهای علمی و تخصصی اجرا شود طرح یا پروژه مطالعاتی گویند یا طرح مطالعاتی طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرایی با مؤسسات
 • معادن و منابع زیر زمینی یک منطقه خاص.
 • منظور از طرح غیر انتفاعی طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی باشد مانند طرح احداث بیمارستان یا طرح احداث ساختمان دبیرستان.

طرح

جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید مانند طرح توسعه تولید اتومبیل شرکت دولتی.

مراحل اجرای طرح

پس از مطالعات مقدماتی طرح که دستگاههای دولتی در راستای تحقق اهداف طرحها بعهده دارند لازم است امکانات دستگاه اجرایی و نیروی انسانی و تجهیزات لازم بررسی و هزینه تمام شد طرح

خصوص اجرا یا عدم احرا توسط دستگاه دولتی انجام گیرد. پس از انجام مراحل مطالعه و توجیه فنی طرح در صورتیکه امکانات لازم جهت اجرا

دستگاه اجرا شود اصطلاحاً به آن طرح امانی گویند و مقصود این است که خود دستگاه دولتی مسئولیت اجرای آن بعهده دارد.

در حالت دوم موردی است که عملیات به صورت مقطوع و در ازای مبلغی بعنوان پیمان ضمن انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار می گردد که در

در صورت وجود امکانات توسط دفتر فنی دستگاه دولتی و در صورت عدم وجود دفتر فنی به مهندسین مشاور ارجاع می گردد.

 

دفاتر مورد استفاده در حسابداری

هر یک از دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی و یا واحدهای تابعه آنها در مراکز استانها برای جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مالی نیازمند طراحی و نگهداری دفاتر حسابداری می باشند، دفاتر حسابداری مورد استفاده در سازمانها فوق الذکر دو دسته هستند، یک دسته از آنها شامل دفتر صدور برگه، دفتر

می گردد و دسته ای دیگر شامل دفاتر معین اعتبار و هزینه، صدور چک، درخواست وجه، تمبر و اوراق بهادار به عنوان دفاتر کمکی به صورت ساده و یکطرفه آماری نگهداری می شود و فعالیتهای مالی در آنها منعکس می گردد.دفاتر آماری منحصراً به منظور تهیه اطلاعات آماری نگهداری می شود و در صورت تحریر بموقع دفاتر حسابداری دو طرفه کار دفاتر آماری نیز کنترل می گردد.

 

 

 

برگه حسابداری یا سند حسابداری (برگه حسابداری)

برگه محاسباتی یا سند حسابداری ابزاری است که تشخیص حسابدار را در مورد واقع مالی به دفاتر حسابداری انتقال می دهد. به بیان دیگر هر فعالیت مالی که واقع می شود حداقل در دو حساب تأثیر می گذارد، حسابهایی که بر اثر وقوع فعالیت مالی تحت تأثیر قرار می گیرند. در ورقه ای به نام

از سازمانهای دولتی از برگه های حسابداری استفاده می نمایند که حسابهای بدهکار و بستانکار فعالیتهای مالی در دو برگه جدا از هم منعکس می گردد و این قبیل برگه های حسابداری با دو رنگ متفاوت از همدیگر متمایز می شوند. معمولاً برگه های رنگی برای حسابهای بدهکار و برگه های سفید برای حسابهای بستانکار مورد استفاده قرار می گیرند. از محاسن برگه های حسابداری جدا از هم ایجاد می نمایند و این موضوع در سیستم حسابداری دستی حائز اهمیت استو

یکنوع دیگر از برگه هایی که میتواند مورد استفاده قرار می گیرد برگه هایی است که ستونهای مربوط به حسابهای بدهکار و بستانکار در آن

های مالی آنها محدود است، در غیر این صورت استفاده از برگه های مذکور باعث کندی و افزایش اشتباهات احتمالی در نقل ارقام مندرج در برگه به دفتر روزنامه دفتر کل و دفاتر معین خواهد شد.

 

برگه یا سند حسابداری باید

مالی

ب- شماره و تاریخ صدور چک

ج- ستون مربوط به مبلغ که حسب مورد بدهکار یا بستانکار می باشد.

د- شماره و تاریخ برگه محاسباتی

هـ – کد حساب معین (شماره صفحه)

و- کد دفتر روزنامه (شماره صفحه روزنامه)

ز- کد دفتر کل (شماره صفحه)

ح- نام و نام خانوادگی مسئولین مجاز

 

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه فعالیتهای مالی دستگاههای دولتی به ترتیب تاریخ وقوع و با شرح کافی در آن ثبت می گردد . دفتر روزنامه مورد استفاده سازمانهای دولتی دارای مشخصات زیر می باشند:

۱-شماره ردیف: در این ستون شماره های مربوط به هر یک از برگه های محاسباتی به

مالی بدون توجه به شماره برگه محاسباتی و به ترتیب در این ستون ثبت می گردد. در این صورت  شماره ردیف با شماره برگه محاسباتی یکسان نمی باشد برای جلوگیری از هزینه اضافی می توان از دفتر روزنامه به عنوان دفتر صدور برگه نیز استفاده نمود و کلیه برگه های محاسباتی را به صورت مسلسل ثبت نمود.

۲-ستون تاریخ: در این ستون تاریخ واقعه مالی که با تاریخ صدور برگه محاسباتی نیز مطابقت دارد ثبت می گردد.

۳-ستون شرح : در این ستون عنوان سرفصل حساب و شرح کافی در مورد واقعه مالی نوشته می شود (در این مورد فوق دفتر صدور

۴-ستون مبلغ جزء: در سازمانهای دولتی که حجم فعالیتهای مالی آنها قابل ملاحظه و زیاد است برای کاهش عملیات انتقال اقلام مندرج در دفتر روزنامه به دفتر کل، از دفتر روزنامه ای استفاده می نمایند که دارای ستون مبلغ جزء می باشد. در ستون مبلغ جز این قبیل دفاتر ارقام ریز مربوط

هر یک از حسابها در هر روز معین (تاریخ معین) در ستون بدهکار یا بستانکار حسب مورد درج می گردد.

۵-ستون مبلغ بدهکار: جمع اقلام بدهکار که تحت عنوان یک حسابدار در ستون مبلغ جزء روزنامه ثبت شده است به این ستون

کل خودداری گردد و به جای انتقال اقلام متعدد یک حساب (بدهکار یا بستانکار) در هر تابع معین تنها یک رقم به حساب مربوطه در دفتر کل انتقال یابد.

۶-ستون منبع بستانکار: جمع اقلام

ثبت می شود.

لازم به ذکر است که در سازمانهایی که حجم فعالیت های مالی آنان چندان زیاد نیست ممکن است از دفتر روزنامه دو ستونی فاقد مبلغ جزء استفاده شود.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

دفتر کل

دفتر کل دفتری است که کلیه فعالیتهای مالی در آن طبقه بندی و خلاصه می شوند. صفحات دفتر کل با توجه به حجم عملیات هر یک از حسابهای مورد عمل بین سرفصلهای حساب تقسیم می شود و به این ترتیب هر

ارقام مربوط به هر یک از حسابهای دفتر کل از دفتر روزنامه استخراج و به حساب مربوط در دفتر کل انتقال می یابد. دفتر کل بایستی حاوی ستونهای زیر باشد:

 • ردیف: در این ستون عملیات به ترتیب از شماره یک ثبت می گردد یا می توان شماره برگه محاسباتی را ثبت نمود. یا جداگانه می توان یک ستون به شماره برگه اختصاص داد.
 • تاریخ: دراین ستوتن تاریخ مربوط به وقوع فعالیت مالی که منطبق با تاریخ برگه محاسباتی- دفتر صدور برگه و دفتر روزنامه می باشد درج می گردد.
 • ستون شرح: در این ستون لحاظ رعایت اختصار به قید جمله به شرح دفتر روزنامه اکتفا می گردد یا می توان شرح مختصری از فعالیت را ذکر نمود.
 • ستونها
 • هر ماه تراز عملیات دفتر کل تهیه میگردد. در تهیه تراز عملیات دفتر کل ارقام مربوط به گردش و نتیجه فعالیتهای هر یک از حسابهای دفتر کل در جدولی تحت عنوان تراز عملیات دفتر کل ثبت می شود، در صورتیکه ستون بدهکار و بستانکار دفتر کل با یکدیگر مطابقت نماید می توان تا
 • دفتر روزنامه به دفتر کل اطمینان حاصل نمود.

 

 

دفتر معین

دفتر معین دفتری است که حسابهای تفصیلی هر یک از حسابهای

که در دفاتر معین به تعداد لازم (براساس طبقه بندی بودجه) حسابهای معین برای سرفصل حساب درآمدهای عمومی نگهداری می شود.

دفاتر معین بایستی حاوی اطلاعات زیر باشد:

۱-ستون ردیف: که در آن شماره ردیف درج می شود.

۲-ستون تاریخ: در این ستون تاریخ فعالیت مالی که همان تاریخ صدور برگه محاسباتی است ثبت می شود.

۳-ستون شماره برگه: به منظور ایجاد تسهیلات لازم در موقع تطبیق ارقام دفتر معین با دفتر کل و دفتر روزنامه و صدور برگه در این ستون شماره برگه محاسباتی درج می گردد.

۴-ستون شرح: در این ستون نیز به قید جمله «به شرح دفتر روزنامه» اکتفا میشود

حسابهای معین می باشد.

 

دفاتر معین آماری

علاوه بر دفاتری که تاکنون تشریح گردیده است دفاتر معین آماری دیگری در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

 

الف- دفتر صدور چک

برای ثبت چکهای صادره از هر یک از حسابهای بانکی از دفتر ساده ای به نام دفتر صدور چک استفاده می شود. در این دفتر که حاوی اطلاعات مربوط به شماره و تاریخ و مبلغ و گیرنده وجه می باشد پس از صدور هر چک به صورت دائمی مانده گیری می شود به ترتیبی که مانده حساب بانکی مورد نظر پس از صدور هر چک در ستون مانده منعکس می گردد.

 

 

 

دفتر سپرده

ارقام مربوط به هر یک از قبوض سپرده و مشخصات کامل مربوط به سپرده شامل شماره و تاریخ قبض

آماری نمی باشد.

 

ج- دفتر در خواست وجه

دفتری است که مشخصات کامل درخواست وجه های صادره در آن ثبت می گردد در این دفتر که شماره درخواست وجه

دیگری شامل تاریخ، اصل و مبلغ درخواست کسور مرتبط به مالیات و بازنشستگی، مبالغ خالص درخواست و شماره و تاریخ اعلام انتقال وجه نیز می باشد.

 

د- دفتر معین تعهدات و اعتبار هزینه

بر اساس اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد قبل از انجام هر خرجی بایستی از وجود اعتبار تخصیص یافته مطمئن شویم، لذا دفتر معینی تعهدات و یا دفتر معین اعتبار و هزینه بعنوان یک وسیله مطمئن می تواند در جهت

های انجام شده باید در دفتر فوق ثبت گردد تا کنترل بودجه نیز امکان پذیر شود.

 

دفتر معین تعهدات و اعتبار هزینه بایستی حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:چ

 • فضای مناسب جهت درج مشخصات کامل برنامه و مواد هزینه و مبلغ اعتبار مصوب
 • ستون مربوط به اعتبارات تخصیص یافته.
 • ستون های بدهکار و بستانکار برای ثبت تعهدات مبالغی که تأمین اعتبار می گردد. اول مبلغ را در ستون بدهکار ثبت می نماییم و در هنگام قطعی شدن به حساب هزینه
 • این ستون وجوهی که به عنوان تنخواه گردان در اختیار عاملین ذیحساب قرار می گیرد تأمین اعتبار و ثبت می شود. در هنگام واریز تنخواه گردان پرداخت با قلم قرمز برگشت می شود. بدیهی است در صورت وجود فضای کافی در دفتر می توان ستونهای بدهکار و بستانکار جهت تأمین و واریز وجوه مربوط تنخواه گردان استفاده نمود و از قلم قرمز استفاده شود.
 • ستون پیش پرداخت: در این ستون وجوهی که بعنوان پیش پرداخت تأمین اعتبار و پرداخت می گردد ثبت می گردد و در هنگام واریز آن با قلم قرمز و یا با استفاده از ستون بستانکار مبلغ واریزی ثبت می گردد.
 • ستون علی
 • هنگام قطعی شدن باقلم قرمز و یا با استفاده از ستون بستانکار نسبت به ثبت آن اقدام می گردد.

ستون هزینه قعطی: اقلامی که بعلت انجام تعهد و تکمیل اسناد و مدارک مثبته آن بایستی بحساب قطعی منظور گردد در این ستون ثبت می شود.

دیگری مانند دفتر بانک، دفتر صدور حواله، دفتر سپرده، دفتر اموال و دفتر ضمانت نامه و …. نیز در حسابداری دولتی مورد استفاده قرار می گیرند. که برخی بعنوان دفتر فرعی دفتر کل محسوب می شوند. مانند دفتر معین بانک و معین پیش پرداخت و معین علی الحساب و ………

و برخی دیگر دفتر مستقل آماری می باشند مانند دفتر معین اعتبارات، دفتر صدور چک، دفتر سپرده و دفتر درخواست وجه.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]بی شک تهیه و تنظیم گزارشات مالی بعنوان محور اصلی تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را در سطوح مختلف اعم از سیاستگزاران، مدیران سطوح عالی، مدیران میانی و مدیران عملیاتی، حسابرسان و حسابداران تشکیل می دهد و با توجه به اهمیت موضوع لازم است گزارشات دقیق، صحیح و بموقع تهیه و در اختیار قرار گیرند تا استفاده از آنها به عمل آید. هدف از تهیه گزارشهای مالی عبارتند از:

 • آگاهی مدیران سطوح مختلف از عملکرد سازمان. از این رو گزارشهای مالی همواره باید حاوی اطلاعاتی باشد که مدیران را از چگونگی اداره امور و حیطه اختیار خود آگاه نموده و مبنای مناسبی جهت اتخاذ تصمیم باشند.
 • ایجاد کنترل مناسب و نیل به هدف: با توجه به سیستم کنترل بودجه ای میزان موفقیت و دستیابی به هدف یا اهداف با بررسی گزارشات مال مشخص می گردد و نظارت لازم را بوجود می آورد.
 • مأخذ مناسب جهت پیش بینی سنوات آینده با توجه به سیاستهای اقتصادی بودجه سال قبل و میزان حصول نتیجه عملکرد معیار تقسیم گیری و برنامه ریزی و تعیین خط مشی و مشخص شدن انحرافات و تصحیح و ترمیم برنامه های آتی خواهد بود.
 • آگاهی مردم از عملکرد دولت و همکاری مردم با دولت. اطلاع مردم از چگونگی فعالیت دولت و اجرای برنامه های عمران و آبادانی از طریق تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور و گزارش تفریغ بودجه و ارائه به نمایندگان مردم میسر خواهد بود.

 

 

[/tab][tab title=”منابع / پی نوشت ها” icon=”fa-pencil-square-o”]فهرست منابع و مأخذ:

 • اصول حسابداری دولتی – دکتر نبوی – جلد ۸ از سری اصول حسابداری و حسابرسی – انتشارات فروردین
 • حسابداری دولتی در ایران- عبدالمحمد سمیعی – چاپ هشتم – انتشارات مرکز مدیریت دولتی
 • اصول کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی – جعفر باباخانی
 • اصول حسابداری در سازمانهای دولتی- داود اقوامی – چاپ اول ۱۳۶۷- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
 • – آبنوس، سورن. «حسابداری صنعتی». جلد اول، انتشارات ترمه، ۱۳۷۹٫
 • – بختیاری، پرویز. «حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران». انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۸٫
 • – تقوی، مهدی. «مبانی علم اقتصاد». چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران، تهران، ۱۳۷۰٫
 • – خواجوی، شکراله. «حسابداری صنعتی، انتشارات جهاد دانشگاهی». دانشگاه تهران، ۱۳۷۰
 • – شیم، سیگل. «حسابداری مدیریت». ترجمه پرویز بختیاری. انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۹٫
 • – فرزیب، علیرضا. «نظام نوین بودجه ریزی در ایران». شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، ۱۳۸۴
 • – مجلس شورای اسلامی. «برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران». سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۴
 • – نژاد پاریزی، ایران و ساسان گهر، مهدی. «سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل». موسسه بانکداری اسلامی، ۱۳۷۱٫

 

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
5900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

123 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Lotus/15

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 206 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.