no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

برای ارزیابی شکنندگی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح توسعه و کاربرد مقیاس شهری

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

توسعه و کاربرد مقیاس شهری،برای ارزیابی شکنندگی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح
zip
مهر ۸, ۱۳۹۵

توسعه و کاربرد مقیاس شهری،برای ارزیابی شکنندگی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح


توسعه و کاربرد مقیاس شهری،برای ارزیابی شکنندگی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]

    روش تحلیلی ساده شده برای ارزیابی  شکنندگی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح در مقیاس بزرگ ارائه می شود. روش ارائه شده براساس یک روز طراحی شبیه سازی برای تعریف مدل ساختاری و درباره ی تحلیل استاتیک غیرخطی یک مدل ساختاری ساده شده براساس بر فرضیه ی الگوی برش با ارزیابی ظرفیت لرزه ای ارائه شده است. مراکز خسارت طبق مشاهدات اساسی مراکز خسارتی متوسط مقیاس کلان لرزه ای (۹۸- EMS) فراهم شده است. حضور نسخه ها در نظر گرفته می شود، هر دو قابل ملاحظه اند هم تأثیر آن ها بر پاسخ ساختاری و هم ارزیابی آسیب به عناصر غیرساختاری. آن متد به کارگیری اطلاعات موجود ساختمان بتن مصلح است که توسط بررسی زمینه انجام شده بر یک شهر در مناطق لرزه خیز بالا در جنوب ایتالیا فراهم شده است، که با داده های دیگر منابع توصیف و مقایسه شده و عدم قطعیت در مطالبه ی لرزه ای، ویژگی های مصالح، و ظرفیت مدل ها از طریق مدل شبیه سازی شده مونت کارلو درخور توجه است.

[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]

      تجزیه و تحلیل آسیب پذیری لرزه ای با هدف برآورد خسارت یک ساختمان یا پایه ساختمان با ارائه یک چگالی حرکت زمینی ا رائه شد. با این هدف روش ها، مکانیکی و تجربی می توانند به کار روند، اولی ارزیابی خسارات مورد انتظار بر اساس مشاهدات آسیب هایی که در طی وقایع لرزه ای گذشته رخ داده را به دست می دهد؛ دومی براساس یک مدل مکانیکی به بازتاب و انعکاس خصوصیات از قبیل تأثیر مشخصات طراحی و عملیات حرفه ای در مقدار زمان ساختمان سازی می پردازد. در این کار روش تحلیلی برای ارزیابی آسیب پذیری ساختمان ها بتن مسلح (RC) در مقیاس های بزرگ ارائه شده است، به کارگیری یک روش طراحی شبیه سازی شده به منظور ارزیایب ویژگی های ساختاری ساختمان براساس چندین داده از قبیل تعداد طبقات، ابعاد جهانی و کلی و نوع طراحی، و بر فرض رفتار الگوی برش به منظور بررسی شکل بسته پاسخ غیرخطی استیاتیک نیز ارائه می شود.

ظرفیت های جابه جایی مربوط به حالات خسارات متفاوت (DSS) با توجه به مقیاس کلان لرزه ای اروپایی (۹۸- EMS) تعریف می شود. بر اساس مدل های آسیبی برای RC و عناصر دیگر، اجازه برگرداندن توصیف خسارت فراهم شد. توسط  ۹۸- EMS به مقادی عددی دانشی از طریق تغییر مکانیکی را می دهد. یک مقیاس آسیب کلان لرزه ای به منظور اجازه ی مقایسه و اعتبار آینده شکنندگی لرزه ی پیش بینی شده براساس داده های خسزارت مشاهدات اساسی اتخاذ شده است. این روند می تواند برای به کارگیری داده ها با سطوح مختلف جزئیات، براساس منبع اطلاعات و داده های به کار گرفته شود.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

متدهای ارزیابی آسیب پذیری شکنندگی ساختمان های بتن مسلح

    روش های ارزیابی با آسیب پذیری شکنندگی را می توان به دو دسته ی اصلی طبقه بندی کرد: روش های تجربی، که در آن ارزیابی خسارت مورد انتظار برای نوع شناسی ساخت و ساز داده شد. براساس مشاهدات آسب تحمیل شده در طول وقایع لرزه ای می باشد؛ روش های تحلیلی که روابط بین شدت لرزه و خسارت مورد انتظار توسط یک مدل با مفاهیم فیزیکی مستقیم ارائه می شود.

   پایایی و اهمیت اطلاعات مشاهده شده اجازه ی متدهای تجربی با نشان واقع بینانه درباره ی خسارت مورد انتظار می دهد، اما این روش ها توسط معایب مختلف از قبیل وابستگی متقابل بین شدت کلان لرزه ها که معمولاً به عنوان سنجش شدت حرکت ورودی زمین به کار می رود، و خسارت پیش بینی شده تحت تأثیر قرار می گیرد، یا محدوده ی در دسترس همگن که اغلب داده های مبنی بر مشاهدات به کار گرفته برای کالیبراسیون آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

در ادامه، ویژگی های اصلی ارزیابی متدولوژی های آسیب پذیری مربوط براساس مشاهدات برای ساختمان های بتن مسلح خلاصه وار بازبینی می شوند. در منحنی های آسیب پذیری مبتنی بر مشاهدات برای سازه های بتن مسلح از یک پایگاه داده بزرگ توزیع آسیبی پس از زلزله مشتق شده است.

   در این مقاله منحنی های آسیب پذیری به دست آمده قابل اجرا با سیستم های سازه ای بتن مسلح متفاوت می باشند. درنتیجه اجازه ی ترکیب داده ها از سیستم ها مختلف را می دهد به منظور پوشش طیف وسیعی از شدت حرکت زمین تا آن جا که امکان دارد.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

   روش های تحلیلی یک مدل برای ارزیابی آسیب پذیری سازه استفاده می کند و آن ها قادر به حساب آوردن خصوصیات متنوع پایه ساخت و ساز در یک روش مستقیم، شفاف و با جزئیات می باشند. هم چنین به طور صریحی برای شک و تردیدهای دیگر در روز  ارزیابی به شمار می آیند. به هرحال روش های تحلیلی به تعداد زیادی از  اطلاعات درون دادی پر جزئیات و تلاش های محاسباتی با مقایسه روش های تجربی، نیاز دارند. در ادامه ی روش های اصلی مکانیکی برای ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های بتن مسلح ارائه می شوند. روش پیشنهاد شده توسط Calvi براساس روش مبنی جایگزینی، به گردآوری نسبت مورد انتظار برای رسیدن ساخت و سازها (یا بیش تر) به محدوده ی ظرفیت حالت تحت شدت شکنندگی می پردازد که با یک پاسخ جایگزینی طیف توسط فرض دامنه ی متنوعی ممکن برای ارزیابی ظرفیت جابه جایی و برای دوره ی متقاطع ارتعاشات متناظر نشان داده می شود.

   یک روش برآورد از دست دادن زلزله به طور کامل در HAZUS ارائه شده است. پاسخ ساختمان توسط منحنی های ظرفیت ساختمان مشخص می شوند و CSM تطبیق داده می شود. منحنی های شکنندگی به عنوان عملکرد تابع لوگ تعریف شده توسط یک مقدار متوسط از پارامتر خواسته شده مهیا می شوند که مربوط به آستانه DS می باشند و با تغییرپذیری وابسته اند. در یک رویکرد مکانیکی بنیان که برای بررسی ظرفیت لرزه ای یک ساختمان یک طبقه پیشنهاد شد، تعاریف اخیر در اصطلاح سنی ساختمان و تعداد طبقات بودند. برای هرطبقه، تعدادی از مدل های ساخت و ساز توسط یک روند طراحی شبیه ساز باشد ایجاد شده بود، که براساس توزیع احتمالی پارامترهای سازه ای (هندسی و مکانیکی) می باشند. ظرفیت شکنندگی با استفاده از ضریب رش و رانش جهانی برای مکانیسم ریزش تعیین شد.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

توصیف مدل ساختمان

   نقطه ی عطف قضیه ی روند ساختمان است. این روند براساس چندین داده هندسی است که اجازه ی تعریف یک مدل هندسی– سازه ای ساختمان را می دهد که براساس نسخه های دستورالعمل های طراحی، در برآورد با دستورالعمل های ساختمان و عملکرد طراحی بالاجبار در زمان ساخت و ساز انجام شد. آن طراحی به عنوان مرتعش و یا کششی تعریف می شود. ابتدا طراحی های بارگذاری تعریف می شوند، بارگیری های قدیمی از یک تحلیل بارگذاری ارزیابی شده  اند، در حالی که بارگذاری های دایر از نسخه برنامه قدیمی برای سازه معمولی سنجیده شدند. اگر طراحی مرتعش و وابسته به زمین لرزه است، ضریب برش اساسی توسط برنامه ای به عنوان یک درون داد به جهت تعریف بارگیری جانبی، است تعیین می شود.

    ضریب برش اصلی با نسبت بین طراحی اصلی برش و وزن ساختمان یکسان است. مقادیر نوعی برای این ضریب، برای مثال ۷% و ۱۰% به عنوان یک عملکرد گروه منطقه ی مرتعش بودند. برای جزئیات بیش تر به [۵] رجوع شود. تقویت تیر ساختمان طراحی نشده است، زیرا در مدل فرضی الگوی برش رفتار اجزای ستون مدل گذاری و طراحی نشده اند (بخش ۲-۳ را ببینید).

سرانجام حضور درزگیری قاب ها می توانند طبق سه نکته متفاوت تعریف شوند:

  1. غیریکنواختی ساختمان کامل
  2. پیلوت های ساختمان
  3. بارگذاری ساختمان

اگر درحال حاضر چنین باشد درزگیری قاب ها به طور منظمی در نقشه در چارچوب های خارجی در جهات X و Y توزیع می شوند.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]

    یک روند تحلیلی برای ارزیابی آسیب پذیری ارتعاش ساختمان های بتن مسلح در مقیاس بزرگ توصیف شد. این روند براساس یک روند طراحی شبیه سازی شده است برای تعریف مدل سازه ای و درباره ی تحلیل استاتیک غیرخطی یک مدل سازه ای ساده شده براساس فرضیه ی الگوی برش با ارزیابی ظرفیت ارتعاش در سطوح عملکردهای متفاوت می باشد.

    این روش به انطباق جریان درون طبقه به عنوان تقاضای پارامتر سازه ای برای اندازه گیری خسارت اجازه می دهد. شک و تردیدها در رابطه با یک روند شبیه سازی براساس تکنیک مونت کارلو با LHS به شمار می آیند که شامل مطالبه ارتعاش، مدل های ظرفیت، و ویژگی های مصالح می باشند که باعث می شوند آن یک روند محاسباتی جامع برای کاربرد مقیاس های زمینی در نظر گرفته می شود. توجه کنید که پارامترهای بیش تری می توانند به عنوان متغیر تصادفی درون داد فرض شوند- شامل پارامترهای هندسی- که به سطح آگاهی بستگی دارند. منحنی شکنندگی به دست آمده، منجر به ارزیابی احتمال شکست سالیانه در DSS مفروض شده است. این روند برای داده های موجود ساختمان ها کاربرد داشت که توسط نقشه برداری منطقه ای انجام شده در چارچوب پروژه ی تحقیقاتی SIMURAI تهیه شد (۲۰۱۰).

[/tab][/tabgroup]

امنیت پرداخت و ضمانت ها

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

22صفحه فارسی

فونت استاندارد/bzar/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

چکیده
مقدمه
متدهای ارزیابی آسیب پذیری شکنندگی ساختمان های بتن مسلح
توصیف مدل ساختمان
پاسخ غیرخطی استاتیک
ارزیابی با ظرفیت ارتعاش
تعریف شرایط خسارت
تحقیق در مورد شهرداری آولینو
مضمون بررسی درباره پایه ساختمان شهر آولینو
تحلیل داده های پایه ساختمان
مقایسه با داده های ISTAT
مقایسه با داده های LUS
تخمین خطر ارتعاش و لرزش ها
ارزیابی آسیب پذیری ارتعاشات
مقایسه منحنی شکنندگی از مطبوعات
نتیجه گیری
+ فهرست فارسی
چکیده
مقدمه
متدهای ارزیابی آسیب پذیری شکنندگی ساختمان های بتن مسلح
توصیف مدل ساختمان
پاسخ غیرخطی استاتیک
ارزیابی با ظرفیت ارتعاش
تعریف شرایط خسارت
تحقیق در مورد شهرداری آولینو
+ فهرست فارسی ۲
مضمون بررسی درباره پایه ساختمان شهر آولینو
تحلیل داده های پایه ساختمان
مقایسه با داده های ISTAT
مقایسه با داده های LUS
تخمین خطر ارتعاش و لرزش ها
ارزیابی آسیب پذیری ارتعاشات
مقایسه منحنی شکنندگی از مطبوعات
نتیجه گیری

همه ی فایل های رشته مهندسی عمران و معماری

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشیددرباره نویسنده

publisher2 69 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.