no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

***استراتژيهاي شهرداري در طراحي نظام جانشين پروري مديريتي***پایان نامه رشته صنایع

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد -ارزیابی مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی- میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی – استراتژیهای شهرداری در طراحی نظام جانشین پروری مدیریتی
zip
آبان ۲۴, ۱۳۹۵

تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد -ارزیابی مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی- میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی – استراتژیهای شهرداری در طراحی نظام جانشین پروری مدیریتی


تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد -ارزیابی مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی- میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی - استراتژیهای شهرداری در طراحی نظام جانشین پروری مدیریتی

پایان نامه رشته صنایع در ۵۸ صفحه

 

[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]در تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از مطالعات جانشین پروری انجام شده در داخل کشور که با مراجعه به اسناد می‌توان ادعا کرد تعدادشان بسیار معدود است ؛ از مدل جانشین پروری ویلیام جی. راث ول از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا به عنوان مهم ترین پایه تئوریک استفاده شده است.

تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد انجام شده است.

انتخاب ابعاد، بر پایه اطلاعات گردآوری شده از نظر خبرگان جامعه مورد بررسی انجام گرفته است. پس از استخراج این ابعاد که شامل تعهد مدیران، سیاستهای منابع انسانی بود ؛ دو پرسشنامه مجزا برای سنجش وضعیت موجود این ابعاد طراحی گردید. ضمن آنکه سوالات به گونه ای طراحی شده بود که امکان کسب اطلاعات راجع به پتانسل های موجود در سیستم را برای ایجاد هر یک از این ابعاد ضروری فراهم آورده است. برای تجزیه تحلیل اطلاعاتی که از پرسشنامه و مصاحبه ها جمع آوری و طبقه بندی شده اند از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی جهت استخراج، توصیف و تجزیه و تحلیل نکات اساسی طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری به تفکیک مولفه ها و شاخص ها در قالب وضع موجود و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و تبیین روابط معنی داری بین متغیر های مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

۱

در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد بر اساس مراحل مذکور ارائه شده است.[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]در این بخش از تحقیق نگارنده به دنبال شکل دهی ادبیات تحقیق و بررسی موضوعی نظام جانشین پروری مدریتی می‌باشد. ادبیات این تحقیق در ۳ بخش با رویکرد تحلیل پیرامون موضوع به بحث  و بررسی پرداخته است. در بخش اول با توجه به اینکه نظام جانشین پروری زیر مجموعه برنامه ریزی منابع انسانی می‌باشد ؛ به دنبال شناخت این نظام به ادبیات برنامه ریزی منابع انسانی پرداخته شده است.

در بخش دوم با توجه به موضوعیت تحقیق و برای شکل دهی الگوی لازم به صورت تئوریک، به بررسی تئوری نظام جانشین پروری مدیریتی و الزامات آن پرداخته شده است در بخش سوم جهت شناخت پژوهش های مرتبط با تحقیق، نگارنده به بررسی پایان نامه های موجود و پژوهش های مرتبط پرداخته است[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

روش چیست ؟

روش ؛ معادلی فارسی برای واژه Method می‌باشد که معنای « در پیش گرفتن راه » و یا معین کردن گام هایی که برای رسیدن به یک هدف می‌باید با نظمی خاص برداشته شود. طبیعت این گام ها و اوصاف تفصیلی آن ها بستگی به هدف مطلوب و نحوه های رسیدن به آن دارد، لذا روش علمی با توجه به هدف، از علم تفاوت دارد و بر حسب این که کدام تئوری را درباره نسبت میان آن اهداف و شرایط اولیه قبول کنیم باز هم فرق می کند، یعنی اگر روش هایی را که عقل، علمی بودن آن ها را تایید می‌کند بر روی یک پیوستار قرار دهیم، قدر مشترک آن ها، متعهد بودن به شواهد تجربی و سادگی صورتبندی منطقی است که البته در صورت بروز تعارض میان آن دو، تقدم با متکی بر شواهد بودن می‌باشد. دکارت روش را راهی می‌داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود. به طور کلی می‌توان نتیجه گیری کرد که روش را مجموعه ای از شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می‌شوند، به طور دقیق تر روش به سه چیز اطلاق می‌شود :

۱- مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می‌کنند.

۲- مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات باید به کار روند.

۳- مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبردی هدایت می‌نمایند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود روش، لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست، اعتبار دستاوردهای هر دانشی نیز وابسته به روش یا روش هایی است که در آن مورد استفاده قرار گرفته است.

۳۰۳٫ ویژگی های کلی روش

ویژگی های کلی روش علمی بسیارند که در زیر به اساسی ترین آنها اشاره می‌شود :

۱- نظام مند بودن[۱]

۲- عقلایی بودن [۲]

هر روش باید بر نظمی عقلانی و مبتنی بر خرد و سنجش

یا توهم[۳] تنظیم شوند یقینی نیستند.

۳- روح علمی [۴]

هر روش که مبتنی بر نظمی عقلانی باشد برخوردار از روح علمی است و خود مستلزم احراز شرایطی چون بی طرفی[۵]، تسلط بر خویشتن، سعه صدر و بالاخره تواضع است.

۴- واقعیت گرایی [۶]

هر روش زمانی راه به کشف قوانین درست یا نظریه های مستحکم می‌برد که از درون نگری[۷] یا درون کاوی و شهود گرایی[۸] و هر آنچه دوری از واقعیت را موجب گردد، جدایی یابد (ساروخانی، ۲۶، ۱۳۷۲) به طور کلی می‌تواند گفت :

روش تحقیق علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. (بازرگان و دیگران، ۲۴، ۱۳۷۶) به عبارت دیگر روش علمی شکل خاص و نظام داری از جستجو است که همواره به دنبال حقیقت است

با استفاده از روش « شک نظام دار » است، روش علمی نیز باید همین ایده آل را از طریق آزمایش، مشاهده، بحث و تفسیرهای منطقی بر پایه اصول موضوعه[۹] قابل قبول و (ترکیبی از این عوامل) و روابط بین پدیده ها کشف کند.

بنابراین پژوهش و

کار می روند که: آیا چنین است ؟ تا چه اندازه چنین است.

چه شرایط کلی موجب می‌شود که چنین باشد؟ به بیان دیگر از کاربرد روش علمی دستیابی به موارد زیر می‌باشد :

الف – افزایش میزان مناسبت[۱۰] و ارتباط بین جواب و مساله مورد نظر

ب – بالاترین میزان اعتبار یا روایی[۱۱] و پایایی[۱۲]

ج – کاهش میزان تورش[۱۳] (هومن، ۲۳، ۱۳۷۳)

روش علمی خصوصیتی دارد که هیچ روش دیگر کسب آگاهی آن را ندارد و در

آن خصوصیت خود اصلاحی[۱۴] است. در ساختار علم وارسی های ذاتی وجود دارد. این وارسی ها چنان ملحوظ

ها و

عبارت از توافق در داوری های متخصصان پیرامون آنچه مشاهده می‌ شود و آنچه که در یک پژوهش باید انجام گیرد و انجام یافته است، می‌باشد. (کرلینچر، ۲۴، ۱۳۷۵)

مساله شناخت

به یک صورت مطرح می‌شود در هر دو حالت، فرضیه های نظری را باید با داده های مشاهده شده مقابله کرد حتی اگر برای رسیدن به شناخت علمی چندین راه وجود داشته باشد، هر تحقیقی

علمی هستند و برای این منظور طراحی شده اند که پدیده ها با موضوع تحقیق بهتر سازگار باشند اما سازگاری  روش با موضوع تحقیق» محقق را از رعایت اصول روش علمی بی نیاز نمی‌کند (خاکی، ۱۴۰، ۱۳۷۹)

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

روش شناسی تحقیق

  • در این تحقیق نگارنده با توجه به موضوع، برای سنجش فرضیات تحقیق در دو پرسشنامه جداگانه به اهداف و مسائل تحقیق پاسخ گفته است.
  • گردیده است .

برای سنجش هر یک از ابعاد چارچوبی تعریف شده که به تناسب توضیحات درباره آنها ارائه خواهد شد. بر این اساس با توجه به مجزا بودن ابعاد، برای هر یک از ابعاد منحصرا یک پرسشنامه طراحی شده است. مراحل روش شناسی در این تحقیق به شرح شکل ۳۰۱ است.

 

مفهوم              ابعاد            مولفه ها         شاخص

شکل ۱-۳

مراحل روش شناسی

با توجه به ماهیت جامعه آماری (از نظر دارا بودن نوعی خبرگی نسبی در حوزه مفاهیم مدیریتی )، بدیهی است نمونه آماری به طور نسبت باید دارای ویژگی های زیر باشند:

الف): تخصص: نظر به اینکه این تحقیق امکان سنجی اجرای نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری را مورد مطالعه قرارمی‌دهد لذا کلیه پاسخگویان به سوالات باید با این مفاهیم آشنایی کامل داشته باشند.

ب) تجربه، برای بررسی رابطه بین متغیرهای این تحقیق و معرفی ابعاد نیاز به تجربه و سابقه کار نسبتا بالایی احساس می‌شود .

ج) علاقه و دقت افرادی که بدین منظور انتخاب می‌ شوند، بایستی علاقمندی و دقت کافی نسبت به موضوع داشته باشند.

۳۰۵٫ توزیع پرسشنامه شماره یک به منظور تست بعد اول

میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی

تعریف مدل :

نگارنده پس از

مدیران بر اساس سه مولفه :

۱- اعتقاد به قبول ارزش ها و هدفها

۲- تمایل به تلاش گسترده در راه سازمان

۳- تمایل قوی برای

که در نمودار ۳٫۱ ملاحظه می‌گرد سه مولفه دیگر در رابطه با میزان تعهد مدیران به نظام جاشین پروری مدیریتی تعریف شده است.

 

 

 

 

نمودار ۱-۳- مدل تعهد مدیران

برای شاخص سازی سنجش مولفه های مربوط به تعهد سازمانی با

در فصل دوم در بخش شناخت پژوهشهای مرتبط با تحقیق ارائه شده، به بومی سازی مولفه ها و تعریف شاخص ها با توجه به نظام جانشین پروری مدیریتی اقدام شده است.

۱- اعتماد به ارزش ها و اهداف نظام جانشین پروری مدیریتی

  • اعتقاد به عادلانه بودن نظام جانشین پروری مدیریتی
  • یکپارچگی ارزش ها
  • توجه نسبت به داشتن جایگزین شغلی
  • حمایت مدیران از نظام جانشین پروری مدیریتی

۲- تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانیشن پروری مدیریتی

بر اساس شاخص

ذیل تعریف می‌گردد :

۲۰۱ اعتقاد به ضروری بودن نظام جانشین پروری مدیریتی

۲۰۲ اعتقاد به برتری ومناسب بودن انتصاب مدیران بر اساس این نظام، نسبت به انتصابات مبتنی بر نظام ارشدیت

۲۰۳ اعتقاد به

 

۲۰۵ اعتقاد به آمادگی کنونی شهرداری برای گسترش این نظام

۲۰۶ اعتقاد به امکان ارتقاء به سطوح مدیریتی شهرداری

۲۰۷ اعتقاد به لزوم پرورش نخبگان برای پستهای مدیریتی شهرداری

۳٫ تمایل قوی برای مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی

۳۰۱ اعتقاد به لزوم انتخاب جانشین برای مدیران فعلی از درون شهرداری

۳۰۲ وجود تجربه مثبت از مدیران ارتقاء یافته از درون شهرداری

دو به منظور تست بعد دوم

جهت سنجش بعد سیاستهای شهرداری، نگارنده سیاستهای لازم برای اجرای نظام جانشین پروری مدیریتی را در چهار حوزه ذیل تعریف نموده که عبارتند از :

۱- پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان

۲- ارزیابی منابع و استعدادهای موجود

۳- تربیت و آموزش نیروهای مستعد

۴- نحوه استخدام و به کار گیری نیروها

بر همین اساس برای سنجش هر یک از این چهار حوزه سیاستی، گویه های نشات گرفته از سیاستها به صورت زیر تعریف گردیده است ؛ همچنین پرسشنامه در پیوست قابل مطالعه می‌باشد.

۱- پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان

۱۰۱ پیش بینی تغییر و تحولات با توجه به برنامه های آتی شهرداری

۱۰۲ پیش بینی میزان ذخایر مدیریتی مورد نیاز باتوجه به اولویتهای موجود برای پستهای کلیدی

۱۰۳ اهتمام شهرداری به فراهم سازی امکانات و شرایط (فضاسازی، افزایش توانمندی و … )، پستهای مدیریتی و توجه به ارتقای مدیران از داخل

۱۰۴ رویکرد طراحی

ارزیابی عملکرد فردی و گروهی در رویکردهای منابع انسانی

۲- ارزیابی منابع و استعدادهای موجود

۲۰۱ ارزیابی  استعدادهای افراد وارائه کارهایی به منظور جذب آن

۲۰۲ توجه شهرداری به شایستگی های افراد در رویکردهای سیاست های منابع انسانی.

۲۰۳ بررسی تمایلات و انگیزه افراد مستعد برای تصدی پستهای کلیدی شهرداری

۳- تربیت و آ‌موزش نیروهای مستعد

۳۰۱ رویکرد انتخاب و طراحی مسیر رشد وارتقاء برای افراد مستعد با ملاحظه های

سازمان با توجه به نیازمندی متقابل واحدها به نیروهای مستعد و چگونگی مشارکت در برنامه ریزیهای آموزشی.

۳۰۳ اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش تمایل و انگیزه مدیران برای پیشرفت و همچنین توجه به افراد مستعد

۳۰۴ توجه به سیاستهای پرورش مدیران با استفاده از امکانات آموزشی مراکز علمی خارج از کشور

۳۰۵ توجه به انتصابات و ترفیعات با ملاحظات آموزشی و رشد و ارتقای افراد

۴- نحوه استخدام و بکارگیری نیروها

۴۰۱ سیاست ارتقای افراد برای سیاستهای مدیریتی از داخل شهرداری.

۴۰۲ رویکرد حد تامین نیروهای جوان و مستعد برای افزایش ذخایر مدیریتی شهرداری

 

۳۰۷ روایی تحقیق [۱]

در این تحقیق برای تست روایی مراحل زیر طی شده است:

۳۰۷۰۱ تعریف ابعاد

این مرحله از

شده بود. مدل ویلیام راث ول انتخاب و دو بعد تعهد و سیاست بر اساس مدل لوتانز و سایر مدلها ارائه شدند.

۳۰۷۰۲ استفاده از نظرات خبرگان و اهل فن (روایی صوری)

۳۰۷۰۳ تعریف مولفه ها

۳۰۷۰۴ تعریف شاخص ها

۳۰۸ پایایی [۲]

در این تحقیق برای محاسبه ضریب پایایی، تمام شماری (سرشماری) انجام شد و تمامی سی مدیر انتخاب شدند تا به سوالات پاسخ دهند. ضمن آنکه

همبستگی پاسخ ها ۹۶% است. بنابراین پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار شدند. در جداول ارائه شده در پیوست نتایج توزیع پرسشنامه ها ومیزان همبستگی نتایج آمده است .

از شاخص هایی که می‌توان برای پایایی  پرسشنامه استفاده نمود ضریب آلفای کرونباخ می باشند. بر این اساس برای پرسشنامه نخست مقدار

آن برابر با ۹۶% شده است.

۱٫Cronbach alpha: 93%

  1. Cronbach alpha: 96%

۳۰۹ نوع تحقیق

با توجه به تقسیمات تحقیقات علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی می‌باشد (دلاور، ۶۳، ۱۳۷۳)

از نظر ماهیت و روش، این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی می‌باشد که با استفاده از روش تحقیقات میدانی به بررسی وضعیت فعلی پرداخته می‌شود.

۳۰۱۰ جامعه آماری

با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق عبارتست از مدیران و معاونین شهرداری مشهد می‌توان به طور نسبی ادعا کرد که نمونه

و ابزار گردآوری اطلاعات

باتوجه به نوع اطلاعات لازم از بررسی سوابق و مدارک موجود (روش کتابخانه ای و میدانی) و مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه استفاده شده است.

۳۰۱۲ روش و فنون آماری مورد استفاده

پس از جمع آوری داده ها و کدبندی آنها و سپس ورود داده ها به

مرکزی و پراکندگی، جداول فراوانی و‌آزمون های استنباطی ا ستفاده شده است.

۴۰۱ مقدمه

داده هایی که بوسیله یک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری و طبقه

تجزیه و تحلیل گردآوری شده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی تواما استفاده شده است .

استفاده از

بلکه توصیف و استخراج نکات اساسی و تحقق

قسمت از شاخصه های پراکندگی استفاده خواهد شد و پس از آمار استنباطی بر روی نتایج داده ها که از بخشی از پرسشنامه

کل مطلوب تری به بیان یافته ها پرداخته شود و در این راستا با تجزیه وتحلیل و جمع بندی نتایج فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق با کمک نرم افزار آماری Excel , spss , statistica پرداختیم .

 

۴۰۲ یافته های توصیفی اطلاعات جمع آوری شده و متغیرهای مورد بررسی

در بخش اول به ارائه آمار توصیفی برای ابعاد اصلی الزامات اجرای نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد از نظر

سه های توصیفی بین شاخص ها و مولفه ها انجام می‌دهیم و در بخش بعد به آزمون فرضیه های پژوهش می‌پردازیم .

 

 

 

  1. ۲٫ ۴ میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی

برای ارزیابی میزان

است و آمار توصیفی به صورت جدول زیر ارائه شده است.

 

جدول ۱ . نمودار میانگین ها میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی

میانگینمینیممماکزیممانحراف معیار
میزان تعهد مدیران به نظام جانشین

پروری مدیریتی

۶۷%۴۱%۶۴/۰

 

 

 

 

براین اساس میانگین و همچنین حداقل نمره میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی از حد متوسط بیشتر است .

 

 

ارزیابی مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی.

بر اساس مقیاس لایکرت و

:

 

جدول ۲ آمار توصیفی مربوط به مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی

مولفه هامیانگینانحراف معیار
اعتقاد به ارزش های نظام۸/۵۵۳/۰
تمایل به تلاش در جهت گسترش۲/۵۶۸/۰
تمایل برای مشارکت در نظام۳/۵۵۳/۰

 

بر اساس جدول بیشترین میانگین نمره را اعتقاد به ارزش های نظام کسب

واریانس)

 

نمودار ۱- نمودار میانگین ها برای هر کدام ازمولفه های میزان تعهد میزان به نظام جانشین پروری مدیریتی

ارزیابی شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی.

بعد از محاسبه میانگین سوالات مقیاس لایکرت مربوط به هر یک از شاخص ها (با جهت مثبت) داریم :

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

آمار توصیفی مربوط به شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی

مولفه هاشاخص هامیانگینانحراف معیار
اعتقاد به ارزش های نظاممن در محیط کار برای استعدادهای درونی کارمندان تحت امرم ارزش قائلم۶۱۳۸۷۷/۰
معتقدم نباید نسبت به کسانی که بعد از ترک پستم جایگزین من می‌گردند حساس باشم۵۶/۵۶۴/۱
معتقدم اجرای نظام جانشین پروری مدیریتی باعث می‌ شود با افراد واجد شرایط احراز پست مدیریت به عدالت رفتار شود۱۶/۶۸۰/۰
معتقدم مسئولین از طرح نظام جانشین پروری مدیریتی حمایت می‌کنند۴۴/۵۶۴/۱
معتقدم اگر مدیران از داخل انتخاب شوند، تاثیر مثبتی در وفاداری وتلاش کارکنان ندارد۰۰/۵۶۳/۱
چنانچه بعد از ترک پستم کسی جایگزین من گردد نسبت به او حمایت لازم را انجام می‌دهم۸۸/۵۰۱/۱
تمایل به تلاش در جهت گسترشمعتقدم نظام جانشین پروری مدیریتی باید جزو اولویتهای اصلی قرار گیرد۲۰/۶۸۲/۰
به نظر من انتخاب مدیر به طور مستقیم با

ساس نظام جانشین پروری است

۶۰/۴۷۱/۱
به نظر من انتخاب مدیر براساس

 

 

۸۸/۴۷۴/۱
 

 

۷۵/۴۴۸/۱
من تمایل دارم بیشتر از حد مورد انتظار برای ارتقاء تلاش کنم۴۲/۵۳۲/۱
معتقدم اجرای طرح نظام جانشین پروری مدیریتی به منظور پرورش استعدادها و نخبگان کاری بیهوده است۲۴/۵۵۴/۱
تمایل برای مشارکت در نظاممعتقدم جانشین های مدیران فعلی باید حتما از درون انتخاب شوند۳۲/۴۳۱/۱
در شهرداری هر گاه مدیران از درون انتخاب شده اند، توانسته اند از عهده پستهای بالاتر به راحتی برآیند۵۲/۴۳۶/۱
اگر نظام جانشین پروری استقرار یابد، من شرکت در دوره های آموزشی مخصوص مدیران را مهمترین اولویت کاری ام قرار می‌دهم، چون آن نظام می‌تواند اثرات مثبتی بر بهبود و ارتقای من بگذارد۸۸/۵۹۳/۰
معتقدم، یکی از وظایف اصلی من آموزش مدیران و کارشناسان تحت امرم است۹۲/۵۷۸/۰
با توجه به شناختی که از مدیران دارم، فکر می‌کنم در صورت استقرار این طرح، در برنامه های طرح مشارکت می‌کنند۹۲/۵۹۵/۰

 

بر اساس جدول بیشترین میانگین نمره را « من در محیط کار

پاسخگویان در « به نظر من انتخاب مدیر بر اساس نظام ارشدیت بهتر از انتخاب مدیر بر اساس نظام جانشین پروری است » کمترین اتفاق نظر را داشته اند (بیشترین واریانس)


 

 

نمودار ۲ نمودار میانگین ها برای هر کدام از شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی

 

 

۴۰۲۰۲ استراتژیهای شهرداری در طراحی نظام جانشین پروری مدیریتی

ه شده است .

جدول ۴٫ آمار توصیفی استراتژیهای شهرداری

میانگینمینیممماکزیممانحراف معیار
استراتژیهای شهرداری۷۷/۰۳۷/۰۷۸/۱

 

بر این اساس میانگین نمره استراتژیهای شهرداری از حد متوسط بیشتر است.

 

جدول ۵، آمار توصیفی مربوط به مولفه های استراتژیهای شهرداری

مولفه هامیانگینانحراف معیار
پیش بینی نیازهای مدیریتی۵۶/۴۰۲/۲
ارزیابی منابع و استعدادهای موجود۶۹/۴۰۰/۲
پرورش نیروهای مستعد۷۵/۴۸۸/۱
استخدام و بکارگیری نیروها۸۷/۴۵۴/۱

 

بر اساس جدول بیشترین میانگین نمره را « استخدام و بکارگیری نیروها » کسب

بینی نیاز مدیریتی، کمترین اتفاق نظر را داشته اند (بیشترین واریانس)

نمودار ۳ نمودار میانگین ها برای هر کدام از مولفه های استراتژیهای شهرداری

ارزیابی شاخص های استراتژی های شهرداری

بعد از محاسبه میانگین سوالات مربوط به هر یک از شاخص ها داریم :

 

 

 

 

 

جدول ۶٫ آمار توصیفی مربوط به شاخص های استراتژیهای شهرداری

مولفه ها شاخص ها میانگین انحراف معیار
پیش بینی نیاز مدیریتیپیش بینی تغیر و تحولات با توجه به برنامه های آتی۴٫۳۸۲٫۴
پیش بینی میزان ذخایر مدیریتی مورد نیاز با توجه به اولویتهای موجود برای پست های کلیدی۴٫۴۶۲٫۴۰
احتمام شهرداری به فراهم سازی امکانات و شرایط۴٫۶۵۲٫۰۴
رویکرد طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعاتی مناسب نظام جانشین پروری مدیریتی۴٫۴۸۲٫۱۵
توجه به نظام ارزیابی عملکرد فردی و گروهی در رویکرد های منابع انسانی۴٫۵۲۲٫۲۳
ارزیابی منابع و استعداد های موجودارزیابی استعداد های افراد و اردائه راهکارهایی به منظور جذب آن۴٫۶۷۲٫۲۲
توجه به کمیت و کیفیت استعداد های و شایستگی های افراد در رویکرد سیاستهای منابع انسانی۴٫۶۱۲٫۱۳
بررسی تمایلات و انگیزه افراد مستعد برای تصدی پست های کلیدی۴٫۶۱۱٫۸۳
پرورش نیروهای مستعدرویکرد انتخاب و طراحی مسیر رشد و ارتقاء برای افراد مستعد با ملاحضه های نیازهای آموزشی و پرورشی۴٫۶۷۱٫۹۹
تنظیم مسیر شغلی سازمان با توجه به نیاز مندی متقابل واحد ها به نیروهای مستعد و چگونگی مشارکت در برنامه ریزی های آموزشی۴٫۵۰۱٫۹۳
اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش تمایل  و انگیزه مدیران برای پیشرفت و همچنین توجه به افراد مستعد۴٫۵۷۲٫۳۳
توجه به سیاست های پروش مدیران با استفاده از امکانات آموزشی مراکز علمی۴٫۹۶۲٫۰۵
توجه به انتصاب و ترفیعات با ملاحضات آموزشی و رشد و ارتقاء افراد۴٫۹۱۱٫۹۰
استخدام و به کار گیری نیروهاسیاست ارتقاء افراد برای پست های مدیریتی از داخل۵٫۰۹۱٫۸۲
رویکرد حد تامین نیروی های جوان و مستعد برای افزایش ذخایر مدیریتی۴٫۹۶۱٫۷۲
توجه به آزمون های استخدامی برای شناخت استعداد های برتر۴٫۵۹۱٫۸۷

 

بر اساس جدول بیشترین مقدار میانگین نمره را « سیاست ارتقای افراد

واریانس)

نمودار ۴- نمودار میانگین ها برای هر کدام از شاخص های استراتژیهای شهرداری


۴۰۳ استنباط های فرضیه اصلی تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر می‌باشد :

الزامات

 های فرضیه فرعی اول تحقیق

فرضیه فرعی اول تحقیق حاضر به صورت زیر می‌باشد :

تعهد لازم در بین

در اینجا ابتدا فرضیه های جزء مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس فرضیه فرعی مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

۱۰۱اعتقاد به ارزش های نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد .

۱۰۲تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانشین پروری مدیریتی در بین

ت در نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع وسعت (۱۸ام درجهان)[۹] و بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۲ دارای جمعیتی حدود ۷۷٬۱۸۹٬۶۶۹[۱۰] تن است.[۱۱]

ایران از شمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترکیه و عراق همسایه‌است و همچنین از شمال به دریای مازندران و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود می‌شود، که دو منطقهٔ نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند.

پایتخت، بزرگ‌ترین شهر و مرکز فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اداری ایران، تهران است. ایران یک قدرت متوسط ‏(en) و منطقه‌ای ‏(en) مهم[۱۲][۱۳] در خاورمیانه است که بواسطه ذخایر بزرگ سوخت فسیلی‌اش که شامل بزرگترین میدان گاز طبیعی در جهان و چهارمین ذخایر نفتی ‏(en) بزرگ کشف و تأیید شده می‌شود، نفوذ و نقش قابل توجهی در امنیت بین‌المللی انرژی ‏(en) داشته[۱۴][۱۵] و صنعت نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی در ایران پیش‌تاز است. همچنین ایران میراث فرهنگی غنی دارد که بخشی از آن به عنوان ۱۹ میراث جهانی در یونسکو ثبت شده است که به عنوان چهارمین رتبه در آسیا و ۱۲مین رتبه در جهان است.[۱۶] ایران به واسطهٔ قرار گرفتن در منطقهٔ میانی اوراسیا موقعیتی راهبردی دارد.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

. جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۱-۳

p-valueمقدار آماری Zشاخص های برآورد نسبتفرضیه فرعی ۱-۳
نسبت به کل فراوانیفراوانی مشاهده شده
۰۰۰/۰۴/۳۸۴۲۱تمایل به مشارکت در نظام وجود دارد
۱۶۴تمایل به مشارکت در نظام وجود ندارد

 

تعهد لازم در بین مدیران شهرداری مشهد برای اجرای طرح نظام جاشین پروری مدیریتی وجود دارد.

با استفاده از مقیاس عقیده سنج لایکرت به اندازه گیری امتیازات کسب شده هر فرد در سوالات ۱ تا ۱۷ پرسشنامه می‌پردازیم سپس افرادی را

می‌دهیم و از لحاظ آماری این فرضیه را چک می‌کنیم که آیا نسبت این افراد از ۵۰% بیشتر است یا خیر، در واقع از نظر آماری فرضیه فوق را با استفاده از آزمون نسبت می‌توان به صورت زیر نمایش داد:

 

پاسخ به فرضیه فرعی اول تحقیق منفی است:

پاسخ به فرضیه فرعی اول تحقیق مثبت است :

به بیان دیگر :

تعهد لازم در بین مدیران شهرداری مشهد برای اجرای طرح نظام جانشین پروری مدیریتی وجود ندارد  H0:

تعهد لازم در بین مدیران شهرداری مشهد برای اجرای طرح نظام جانشین پروری مدیریتی وجود دارد  H1:

که در آن نسبت مورد قبول در نمونه

یعنی نسبت پاسخگویانی که با توجه به تعداد سوالات و نحوه امتیاز دهی روش لایکرت در میانگین امتیازی بالاتر یا مساوی از پنج

ن آزمون ۵% =

با توجه به توضیح فوق برای فرض مورد نظر داریم :

که در نتیجه مقدار آماده آزمون برابر است با

 

 

 

 

نمودار ۸  نمودار درصد افرادی که وجود تعهد لازم در بین مدیران را تایید کرده اند.

با توجه به مقدار آماره فوق می‌توان مقدار احتمال (P-Value) را محاسبه نمود که این مقدار برابر می‌شود با P-Value = 0/000 در نتیجه چون مقدار احتمال محاسبه شده کوچک تر از سطح معنی داری آزمون می باشد (سطح معنی داری

مدیران شهرداری مشهد برای اجرای طرح نظام جانشین پروری مدیریتی وجود ندارد، در سطح معنی دار ۵ درصد رد می‌شود.

گرفت که :

تعهد لازم در بین مدیران شهرداری مشهد برای اجرای طرح نظام جاشین پروری مدیریتی وجود دارد.

 

جدول ۱۰٫ جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی اول

p-valueمقدار آماری Zشاخص های برآورد نسبتفرضیه فرعی اول
نسبت به کل فراوانیفراوانی مشاهده شده
۰۰۰/۰۴/۳۸۴۲۱تعهد لازم در بین مدیران وجود دارد
۱۶۴تعهد لازم در بین مدیران وجود ندارد

 

 ۴۰۳۰۲ استنباط های فرضیه فرعی دوم تحقیق

فرضیه فرعی دوم تحقیق حاضر به صورت زیر می‌باشد :

سیاستهای منابع انسانی شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا

رضیه های جزءمورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس فرضیه فرعی دوم مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

۲۰۱ پیش بینی نیازهای

ی در یک راستا می‌باشد.

۲۰۳ تربیت و آموزش نیروهای مستعد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد .

۲۰۴ نحوه استخدام و بکارگیری نیروها با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد.

۴۰۳۰۲۰۱ پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان با طرح نظام جانشین پروری در یک راستا می‌باشد.

با استفاده از مقیاس عقیده سنج لایکرت به اندازه گیری میانگین امتیازات کسب شده هر فرد در سوالات ۱-۱ تا ۵-۱ پرسشنامه دوم

را چک می‌کنیم که آیا نسبت این افراد از ۵۰% بیشتر است یا خیر، در واقع از نظر آماری فرضیه فوق را با استفاده از آزمون نسبت می‌توان به صورت زیر نمایش داد:

پاسخ به فرضیه فرعی ۲۰۱ تحقیق منفی است:

پاسخ به فرضیه فرعی ۲۰۱ تحقیق مثبت است:

به بیان دیگر

پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا نمی‌باشد. H0:

پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد  H1

آماره آزمون فوق به صورت زیر می‌باشد

که در آن نسبت مورد قبول در نمونه

یعنی نسبت پاسخگویانی که با توجه به تعداد سوالات و نحوه امتیازدهی روش لایکرت در میانگین امتیازی بالاتر از متوسط به خود اختصاص داده اند.

نسبت موفقیت بیان شده توسط فرض صفر = p

سطح معنی دار بودن آزمون =

با توجه به توضیح فوق برای فرضیه مورد نظر داریم :

در نتیجه مقدار آمار آزمون برابر است با:

نمودار ۹٫ نمودار درصد افرادی که پیش بینی های نیازهای مدیریتی با نظام در یک راستا دانسته اند.

با توجه به مقدار آماره فوق می‌توان مقدار احتمال (P-Value) را محاسبه نمود که این مقدار برابر می‌شود با P-Value=0/111

در سطح معنی دار ۵ درصد رد می‌شود.

 

جدول ۱۱٫ جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی۱-۲

p-valueمقدار آماری Zشاخص های برآورد نسبتفرضیه فرعی ۱-۲
نسبت به کل فراوانیفراوانی مشاهده شده
۱۱۱/۰۲۲/۱۶۲۱۵پیش بینی های نیاز مدیریتی با نظام در یک راستا می باشد
۳۸۹پیش بینی های نیاز مدیریتی با نظام در یک راستا نمی باشد.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

منابع و استعدادهای موجودو ارزیابی آنها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد.

با استفاده از مقیاس عقیده سنج لایکرت به اندازه گیری میانگین

این فرضیه را چک می‌کنیم که آیا نسبت این افراد از ۵۰% بیشتر است یا خیر، در واقع از نظر آماری فرضیه فوق را با استفاده از آزمون نسبت می‌توان به صورت زیر نمایش داد:

پاسخ به فرضیه فرعی ۲-۲ تحقیق منفی است:

پاسخ به فرضیه فرعی ۲-۲ تحقیق مثبت است:

به بیان دیگر

منابع و استعدادهای موجود و ارزیابی آنها با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا نمی‌باشد: H0

 منابع و استعدادهای موجود و ارزیابی آنها با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد: H1

آمار آزمون فوق به صورت زیر می باشد:

که در آن نسبت مورد قبول در نمونه

یعنی نسبت پاسخگویانی که با توجه به تعداد سوالات و نحوه امتیازدهی روش

صاص داده اند و

نسبت موفقیت بیان شده توسط فرض صفر = p

سطح معنی دار بودن آزمون ۰۵/۰=

با توجه به توضیح فوق برای فرضیه مورد نظر داریم :

در نتیجه مقدار آمار آزمون برابر است با:

 

 

 

 

نمودار ۱۰٫ نمودار درصد افرادی که منابع و استعداد های با نظام را در یک راستا دانسته اند.

با توجه به مقدار آمار فوق می‌توان مقدار احتمال (P-Value) را محاسبه نمود که این مقدار برابر می‌شود با P-Value=0/111 در نتیجه چون مقدار احتمال محاسبه شده کوچکتر از

نظر گرفته شده است )، می‌توان نتیجه گرفت که فرض صفر یا این فرض که منابع و استعدادهای موجود و ارزیابی آنها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا نمی‌باشد. در سطح معنی دار ۵ درصد رد می‌شود .

جدول ۱۲٫ جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۲-۲

p-valueمقدار آماری Zشاخص های برآورد نسبتفرضیه فرعی ۲-۲
نسبت به کل فراوانیفراوانی مشاهده شده
۱۱۱/۰۲۲/۱۶۲۱۵منابع و استعداد ها  با نظام در یک راستا می باشد
۳۸۹منابع و استعداد ها با نظام در یک راستا نمی باشد.

 

 

۴۰۳۰۲۰۳تربیت و آموزش نیروهای مستعد در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد.

با استفاده از مقیاس عقیده سنج لایکرت به اندازه گیری میانگین امتیازات کسب شده هر فرد در سوالات ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ پرسشنامه دوم

فرضیه را چک می‌کنیم که آیا نسبت این افراد از ۵۰% بیشتر است یاخیر، در واقع از نظر آماری فرضیه فوق را با استفاده از آزمون نسبت می‌توان به صورت زیر نمایش داد :

پاسخ به فرضیه فرعی۲٫۳ تحقیق منفی است :

پاسخ به فرضیه فرعی ۲٫۳ تحقیق مثبت است :

به بیان دیگر

تربیت و آموزش نیروهای مستعد در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا نمی‌ باشد. H0

تربیت و آموزش نیروهای مستعد در شهرداری مشهد با طرح نظام در یک راستا می‌باشد       H1

آماره آزمون فوق بصورت زیر می‌باشد:

که در آن   نسبت مورد قبول در نمونه

یعنی نسبت پاسخگویانی که با توجه به تعداد سوالات و نحوه امتیازدهی

ختصاص داده اند و

نسبت موفقیت بیان شده توسط فرض صفر =P

سطح معنی دار بودن آزمون ۵% =

با توجه به توضیح فوق برای فرضیه مورد نظر داریم:

در نتیجه مقدار آماره آزمون برابر با:

نمودار ۱۱٫ نمودار درصد افرادی که تربیت و آموزش نیروهای مستعد با نظام را در یک راستا دانسته اند.

با توجه به مقدار آمار فوق می‌توان مقدار احتمال (P-Value) را محاسبه نمود که این مقدار برابر می‌شود با P-Value=0/111 در نتیجه چون مقدار احتمال محاسبه شده کوچکتر از سطح معنی داری آزمون می باشد (سطح معنی داری آزمون ۰۵/۰ در

مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا نمی‌باشد، در سحط معنی دار ۵ درصد رد نمی‌شود.

جدول ۱۳٫ جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۲-۳

p-valueمقدار آماری Zشاخص های برآورد نسبتفرضیه فرعی ۲-۳
نسبت به کل فراوانیفراوانی مشاهده شده
۱۱۱/۰۲۲/۱۶۲۱۵تربیت و آموزش  با نظام در یک راستا می باشد
۳۸۹تربیت و آموزش با نظام در یک راستا نمی باشد.

 

۴۰۳۰۲۰۴ نحوه استخدام و بکارگیری نیروها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد .

با استفاده از مقیاس

را چک می‌کنیم که آیا نسبت این افراد از ۵۰% بیشتر است یا خیر، در واقع از نظر آماری فرضیه فوق را با استفاده از آزمون نسبت می‌توان به صورت زیر نمایش داد:

پاسخ به فرضیه فرعی ۴-۲ تحقیق منفی است‌:

پاسخ به فرضیه فرعی ۴-۲ تحقیق مثبت است:

به بیان دیگر

نحوه استخدام و بکارگیری نیروها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا نمی‌باشد

نحوه استخدام و بکارگیری نیروها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد

آمار آزمون فوق به صورت زیر می باشد:

که در آن نسبت مورد قبول در نمونه

یعنی نسبت

اختصاص داده اند :

نسبت موفقیت بیان شده توسط فرض صفر = p

سطح معنی دار بودن آزمون ۰۵/۰ =

با توجه به توضیح فوق برای فرضیه مورد نظر داریم :

در نتیجه مقدار آمار آزمون برابر است با:

نمودار ۱۲٫ نمودار درصد افرادی که نحوه استخدام و بکارگیری نیروها با نظام را در یک راستا دانسته اند.

با توجه به مقدار آمار فوق میتوان مقدار احتمال (P-Value) را محاسبه

چون احتمال محاسبه شده کوچکتر از سطح معنی داری آزمون می‌باشد (سطح معنی داری آزمون ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است ). می‌توان نتیجه گرفت که فرض صفر یا این فرض که

،در سطح معنی دار ۵ درصد رد می‌شود. بنابراین با ضریب اطمینان ۹۵% می‌توان چنین نتیجه گرفت که :

نحوه استخدام و بکارگیری نیروها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد.

جدول ۱۴٫ جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۴-۲

p-valueمقدار آماری Zشاخص های برآورد نسبتفرضیه فرعی ۲-۴
نسبت به کل فراوانیفراوانی مشاهده شده
۰۱۸/۰۱/۲۷۱۱۷نحوه استخدام با نظام در یک راستا می باشد
۲۹۷نحوه استخدام با نظام در یک راستا نمی باشد.

 

سایتهای منابع انسانی شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد با استفاده از مقیاس عقیده سنج لایکرت با اندازه گیری میانگین امتیازات کسب شده هر فرد در

نسبت این افراد از ۵۰% بیشتر است یا خیر، در واقع از نظر آماری فرضیه فوق را با استفاده از آزمون نسبت می‌توان به صورت زیر نمایش داد:

پاسخ به فرضیه فرعی دوم تحقیق منفی است:

پاسخ به فرضیه فرعی دومخ تحقیق مثبت است:

به بیان دیگر :

سیاستهای منابع انسانی شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا نمی‌باشد.

سیاستهای منابع انسانی شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد.

آماره آزمون فوق به صورت زیر می‌باشد:

که در آن نسبت مورد قبول در نمونه =

یعنی نسبت پاسخگویانی که با توجه به تعداد سوالات و نحوه امتیاز دهی روش لایکرت در میانگین امتیازدهی بالاتر از

بیان شده توسط فرض صفر = p

سطح معنی دار بودن آزمون ۰۵/۰=

با توجه به توضیح فوق برای فرضیه مورد نظر داریم :

در نتیجه مقدار آمار آزمون برابر است با:

نمودار ۱۳: نمودار درصد افرادی که سیاستهای منابع انسانی با نظام در یک راستا دانسته اند.

با توجه به مقدار آماره فوق می‌توان مقدار احتمال (P-Value) را محاسبه نمود که این مقدار برابر می‌شود با P-Value-0/081 در نتیجه چون مقدار

است ). می‌توان نتیجه گرفت که فرض صفر یا این فرض که سیاستهای منابع انسانی شهرداری

نمی‌باشد. در سطح معنی دار ۵ درصد رد می‌شود.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

58 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Lotus/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

مدل تعهد مدیران
ارزیابی مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
استراتژیهای شهرداری در طراحی نظام جانشین پروری مدیریتی
استنباط های فرضیه اصلی تحقیق
نحوه استخدام و بکارگیری نیروها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد
– اعتماد به ارزش ها و اهداف نظام جانشین پروری مدیریتی
– تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانیشن پروری مدیریتی
. تمایل قوی برای مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی
– پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان
– ارزیابی منابع و استعدادهای موجود
– نحوه استخدام و بکارگیری نیروها
– تربیت و آ‌موزش نیروهای مستعد
+ فهرست فارسی
مدل تعهد مدیران
ارزیابی مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
استراتژیهای شهرداری در طراحی نظام جانشین پروری مدیریتی
استنباط های فرضیه اصلی تحقیق
نحوه استخدام و بکارگیری نیروها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد
– اعتماد به ارزش ها و اهداف نظام جانشین پروری مدیریتی
– تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانیشن پروری مدیریتی
. تمایل قوی برای مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی
– پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان
– ارزیابی منابع و استعدادهای موجود
– نحوه استخدام و بکارگیری نیروها
– تربیت و آ‌موزش نیروهای مستعد
[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 206 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.